Quyết định 05/2016/QĐ-UBND sửa Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Điện Biên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

Số: 05/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Điện Biên, ngày 06 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC X, PHỤ LỤC II ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường tái định cư, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục X, Phụ lục II Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi ban hành kèm Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên:
X. Đơn giá bồi thường đối với ao, hồ nuôi trồng thủy sản: Mức bồi thường chi phí đã bỏ ra đầu tư con giống và hỗ trợ phần do phải thu hoạch sớm cụ thể như sau:

Số TT

Hình thức nuôi trồng

Đơn giá (đồng/m2 mặt nước)

4

Ao nuôi Ba ba thịt

480.000 (sản lượng đạt từ 16 tấn/ha trở lên)

 

 

240.000 (sản lượng thừ 8 tấn/ha đến dưới 16 tấn/ha)

120.000 (sản lượng đạt từ 4 tấn/ha đến dưới 8 tấn/ha)

80.000 (sản lượng đạt dưới 4 tấn/ha)

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.
Điều 2. Xử lý chuyển tiếp
1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt kể từ sau ngày 01 tháng 4 năm 2016 được áp dụng (hoặc điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này.
2. Các phương án bồ thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2016 nhưng chưa thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với ao, hồ nuôi trồng Ba ba được áp dụng (hoặc điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này.
3. Các phương án bồ thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2016 không áp dụng (hoặc điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và Chủ đầu tư có công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên Môi trường;
- Bộ Tư pháp (cục kiểm tra VBQPPL);
- Các đ/c TT tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Báo Điện Biên phủ;
- Trung tâm Công báo tỉnh; LĐLĐ + CV các khối;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

Thuộc tính văn bản
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung Mục X, Phụ lục II Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 05/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

Số: 05/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Điện Biên, ngày 06 tháng 4 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC X, PHỤ LỤC II ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường tái định cư, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục X, Phụ lục II Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi ban hành kèm Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên:

X. Đơn giá bồi thường đối với ao, hồ nuôi trồng thủy sản:

Mức bồi thường chi phí đã bỏ ra đầu tư con giống và hỗ trợ phần do phải thu hoạch sớm cụ thể như sau:

Số TT

Hình thức nuôi trồng

Đơn giá (đồng/m2 mặt nước)

4

Ao nuôi Ba ba thịt

480.000 (sản lượng đạt từ 16 tấn/ha trở lên)

 

 

240.000 (sản lượng thừ 8 tấn/ha đến dưới 16 tấn/ha)

120.000 (sản lượng đạt từ 4 tấn/ha đến dưới 8 tấn/ha)

80.000 (sản lượng đạt dưới 4 tấn/ha)

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt kể từ sau ngày 01 tháng 4 năm 2016 được áp dụng (hoặc điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này.

2. Các phương án bồ thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2016 nhưng chưa thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với ao, hồ nuôi trồng Ba ba được áp dụng (hoặc điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này.

3. Các phương án bồ thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2016 không áp dụng (hoặc điều chỉnh) theo đơn giá quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và Chủ đầu tư có công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên Môi trường;
- Bộ Tư pháp (cục kiểm tra VBQPPL);
- Các đ/c TT tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Báo Điện Biên phủ;
- Trung tâm Công báo tỉnh; LĐLĐ + CV các khối;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô

 

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực