Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Lâm Đồng về hệ số điều chỉnh giá đất huyện Lâm Hà

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

Số: 04/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

--------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:

1. Xác định giá đất cụ thể các loại đất (đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở) theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013 mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; cụ thể:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

f) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

2. Xác định giá thuê đất thu tiền hàng năm cho trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

3. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, quyền cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

 

A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Đất trồng cây hàng năm:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thị trấn Đinh Văn

30

24

15

3,5

3,0

2,5

2

Thị trấn Nam Ban

30

24

15

3,5

3,0

2,5

3

Xã Tân Văn

20

16

10

3,5

3,0

3,0

4

Xã Tân Hà

24

19

12

3,5

3,0

3,0

5

Xã Hoài Đức

24

16

10

3,0

3,0

2,5

6

Xã Tân Thanh

19

15

10

3,0

3,0

2,5

7

Xã Liên Hà

24

19

12

3,0

3,0

2,5

8

Xã Phúc Thọ

24

19

12

3,0

2,7

2,5

9

Xã Đan Phượng

19

15

10

3,0

2,7

2,5

10

Xã Gia Lâm

24

19

12

3,0

3,0

2,5

11

Xã Mê Linh

24

19

12

3,5

3,0

3,0

12

Xã Nam Hà

24

19

12

3,5

3,0

3,0

13

Xã Đông Thanh

24

19

12

3,5

3,0

3,0

14

Xã Phi Tô

24

19

12

3,0

2,7

2,5

15

Xã Đạ Đn

24

19

12

3,0

2,7

2,5

16

Xã Phú Sơn

24

19

12

2,5

2,0

2,0

 

2. Đất trồng cây lâu năm:

 

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đ/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thị trấn Đinh Văn

37

31

21

3,5

3,0

3,0

2

Thị trấn Nam Ban

37

31

21

3,5

3,0

3,0

3

Xã Tân Văn

30

24

15

3,0

3,0

3,0

4

Xã Tân Hà

30

24

15

3,5

3,0

3,0

5

Xã Hoài Đức

30

24

15

3,0

3,0

3,0

6

Xã Tân Thanh

19

15

10

3,0

3,0

3,0

7

Xã Liên Hà

30

24

15

3,0

3,0

3,0

8

Xã Phúc Thọ

30

24

15

3,0

2,7

2,5

9

Xã Đan Phượng

19

15

10

3,0

2,7

2,5

10

Xã Gia Lâm

30

24

15

3,0

3,0

3,0

11

Xã Mê Linh

30

24

15

3,0

3,0

3,0

12

Xã Nam Hà

30

24

15

3,0

3,0

3,0

13

Xã Đông Thanh

30

24

15

3,0

3,0

3,0

14

Xã Phi Tô

30

24

15

3,0

2,7

2,5

15

Xã Đạ Đn

30

24

15

3,0

2,7

2,5

16

Xã Phú Sơn

30

24

15

2,5

2,0

2,0

 

3. Đất nuôi trồng thủy sản:

 

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đ/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thị trấn Đinh Văn

30

24

15

3,5

3,0

2,5

2

Thị trấn Nam Ban

30

24

15

3,5

3,0

2,5

3

Xã Tân Văn

20

16

10

3,5

3,0

3,0

4

Xã Tân Hà

24

19

12

3,5

3,0

3,0

5

Xã Hoài Đức

24

16

10

3,0

3,0

2,5

6

Xã Tân Thanh

19

15

10

3,0

3,0

2,5

7

Xã Liên Hà

24

19

12

3,0

3,0

2,5

8

Xã Phúc Thọ

24

19

12

3,0

2,7

2,5

9

Xã Đan Phượng

19

15

10

3,0

2,7

2,5

10

Xã Gia Lâm

24

19

12

3,0

3,0

2,5

11

Xã Mê Linh

24

19

12

3,5

3,0

3,0

12

Xã Nam Hà

24

19

12

3,5

3,0

3,0

13

Xã Đông Thanh

24

19

12

3,5

3,0

3,0

14

Xã Phi Tô

24

19

12

3,0

2,7

2,5

15

Xã Đạ Đn

24

19

12

3,0

2,7

2,5

16

Xã Phú Sơn

24

19

12

2,5

2,0

2,0

 

4. Đất nông nghiệp khác:

 

STT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đ/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thị trấn Đinh Văn

37

31

21

3,5

3,0

3,0

2

Thị trấn Nam Ban

37

31

21

3,5

3,0

3,0

3

Xã Tân Văn

30

24

15

3,0

3,0

3,0

4

Xã Tân Hà

30

24

15

3,5

3,0

3,0

5

Xã Hoài Đức

30

24

15

3,0

3,0

3,0

6

Xã Tân Thanh

19

15

10

3,0

3,0

3,0

7

Xã Liên Hà

30

24

15

3,0

3,0

3,0

8

Xã Phúc Thọ

30

24

15

3,0

2,7

2,5

9

Xã Đan Phượng

19

15

10

3,0

2,7

2,5

10

Xã Gia Lâm

30

24

15

3,0

3,0

3,0

11

Xã Mê Linh

30

24

15

3,0

3,0

3,0

12

Xã Nam Hà

30

24

15

3,0

3,0

3,0

13

Xã Đông Thanh

30

24

15

3,0

3,0

3,0

14

Xã Phi Tô

30

24

15

3,0

2,7

2,5

15

Xã Đạ Đn

30

24

15

3,0

2,7

2,5

16

Xã Phú Sơn

30

24

15

2,5

2,0

2,0

 

5. Đất lâm Nghiệp:

 

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Hệ sđiều chỉnh giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Thị trấn Đinh Văn

1,2

1,1

1,0

2

Thị trấn Nam Ban

1,2

1,1

1,0

3

Xã Tân Văn

1,2

1,1

1,0

4

Xã Tân Hà

1,2

1,1

1,0

5

Xã Hoài Đức

1,2

1,1

1,0

6

Xã Tân Thanh

1,2

1,1

1,0

7

Xã Liên Hà

1,2

1,1

1,0

8

Xã Phúc Thọ

1,2

1,1

1,0

9

Xã Đan Phượng

1,2

1,1

1,0

10

Xã Gia Lâm

1,2

1,1

1,0

11

Xã Mê Linh

1,2

1,1

1,0

12

Xã Nam Hà

1,2

1,1

1,0

13

Xã Đông Thanh

1,2

1,1

1,0

14

Xã Phi Tô

1,2

1,1

1,0

15

Xã Đạ Đn

1,2

1,1

1,0

16

Xã Phú Sơn

1,2

1,1

1,0

 

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

 

STT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ Sđiều chỉnh giá đất

1

XÃ TÂN VĂN

 

 

1.1

Khu vực 1

 

 

1.1.1

Đường TL 725

 

 

1

Từ cầu Tân Văn đến ngã ba trại giống (giáp đất nhà ông Lễ, thửa số 923, TBĐ 16)

1.333

2,5

2

Từ nhà ông Lễ (thửa 923, TBĐ 16) tới cầu cơ giới

926

2,3

3

Từ cầu cơ giới tới ngã ba nghĩa trang xã Tân Văn

397

2,3

4

Từ ngã ba nghĩa trang Tân Văn tới trụ sở thôn Tân Thành (thửa số 32, TBĐ 41)

147

2,3

5

Từ trụ sở thôn Tân Thành tới ngã ba Phúc Tân-Tân Hà

397

2,3

6

Từ đầu cầu sắt cũ đến ngã ba khu tập thể giáo viên

1.111

2,3

1.1.2

Đường Tân Văn - Phúc Thọ

 

 

1

Từ trạm xá xã Tân Văn tới nga ba đi Tân Lin

794

2,3

2

Từ ngã ba Tân Lin tới ngã ba Tân Hòa

426

2,3

3

Từ ngã ba Tân Hòa tới nga ba Tân Đức

337

2,3

4

Từ ngã ba Tân Đức tới ngã ba Tân Thuận

198

3,0

5

Từ ngã ba Tân Thuận tới giáp ranh xã Phúc Thọ

144

2,5

1.2

Khu Vực 2

 

 

1.2.1

Đường liền kề khu trung tâm trụ sở UBND xã

421

2,3

1.2.2

Đường từ ngã ba Tân Lin tới cầu máng

167

2,5

1.2.3

Đường từ ngã ba Trại giống đi thôn Văn Minh

 

 

1

Từ ngã ba Trại giống tới hội trường thôn Hà Trung

141

3,0

2

Từ hội trường thôn Hà Trung tới nhà ông Hoàng Thành Đô (thửa 226, TBD32)

107

2,5

3

Từ hết nhà ông Hoàng Thành Đô tới giá xã Tân Hà

86

2,3

1.2.4

Đường từ ngã ba ông Sự đến hội trường thôn Mỹ Hòa (thửa 332, TBĐ 19)

160

2,5

1.2.5

Đường thôn Tân An đi Tân Thuận

 

 

1

Từ Cầu Tân An tới hội trường thôn Tân Hòa (thửa số 1351, TBĐ22)

93

3,0

2

Từ Hội trường thôn Tân Hòa (hết thửa số 1351, TBĐ 22) tới ngã ba Tân Thun

80

2,3

1.3

Khu vực 3

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

56

1,7

2

Còn lại

47

1,7

2

XÃ TÂN HÀ

 

 

2.1

Khu vực 1

 

 

2.1.1

Đường TL 725

 

 

1

Từ giáp xã Tân Văn tới ngã ba Phúc Hưng

1

1,2

2

Từ ngã ba Phúc Hưng tới ngã ba đi thôn Phúc thọ 1

1.88

1,2

3

Từ ngã ba đi thôn Phúc Thọ 1 tới ngã ba đi xã Phúc Thọ

3.147

1,2

4

Từ ngã ba đi xã Phúc Thọ tới Phân Viện Y tế

4.478

1,2

5

Từ Phân viện Y tế tới ngã ba cây xăng ông Bạ

6.497

1,2

6

Từ Ngã ba cây xăng ông Bạ (hết thửa số 189, TBĐ02) tới ngã ba đường lên chùa Hà Lâm

7.5

1,2

7

Từ Ngã ba lên chùa Hà Lâm tới đất ông Nguyễn Văn Tình (thửa số 89, TBĐ 04)

5.993

1,2

8

Từ đất ông Tình (hết thửa số 89, TBĐ 04) tới cổng trường C1 Tân Hà

4.478

1,2

9

Từ cổng trường C1 Tân Hà (hết thửa số 145 và 156, TBĐ 04) đến cổng trường C2 Tân Hà

3.376

1,2

10

Từ Cổng trường C2 Tân Hà (hết thửa số 115 và 51 TBĐ 07) đến ngã ba đi Đan Phượng (thửa 405 và thửa 548)

2.143

1,2

11

Từ ngã ba đi Đan Phượng đến giáp xã Liên Hà

840

1,2

2.1.2

Đường Tân Hà - Hoài Đức - Liên Hà (TL 725 mới)

 

 

1

Từ ngã tư Tân Hà (thửa 35, 82) tới ngã ba cổng thôn Tân Đức

1.989

3,7

2

Từ ngã ba Tân Đức tới hết nhà ông Hùng, ngã ba nhà thờ (hết thửa 203, TBĐ 05)

1.34

3,7

3

Từ ngã ba Nhà thờ (thửa 202) tới cột điện trung thế số 286/128/10

614

3,0

4

Từ cột điện trung thế 286/128/10 tới cột điện trung thế số 286/128/51

393

3,0

5

Từ cột điện trung thế 286/128/51 tới ngã ba Trần Quốc Toản

497

3,0

6

Từ ngã ba Trần Quốc Toản (thửa 24, TBĐ 27) tới giáp xã Liên Hà

336

2,5

2.1.3

Đường đi xã Phúc Thọ

 

 

1

Từ giáp TL 725 (thửa 331/TBĐ02) tới ngã ba Nghĩa trang (thửa số 162,160, TBĐ02)

544

3,3

2

Từ ngã ba Nghĩa trang tới ngã ba thôn Thạch Thất II (thửa 107, 111, TBĐ 03)

336

3,3

3

Từ ngã ba thôn Thạch Thất II (hết thửa 107, 111, TBĐ 03) tới giáp xã Hoài Đức

269

3,3

2.1.4

Đường đi xã Đan Phượng

 

 

1

Từ giáp TL 725 (cũ) tới giáp xã Đan Phượng

198

3,5

2.2

Khu vực 2

 

 

2.2.1

Các đường nhánh thôn Liên Trung

 

 

1

Đoạn giáp xã Tân Văn tới thôn Thạch Thất II (thửa 01, TBĐ06)

68

2,0

2

Đoạn giáp xã Tân Văn tới thôn Phúc Hưng (thửa 01, TBĐ57)

90

2,0

3

Đoạn giáp TL 725 tới Đài truyền hình (Thửa 14, TBĐ 57)

96

2,0

4

Đoạn từ Đài truyền hình (hết thửa 14, TBĐ 57) tới hết thôn Phúc Hưng (thửa 19, TBĐ 18)

80

2,0

5

Đoạn từ TL725 tới hết thôn Phúc Thọ I (thửa 34, TBĐ09)

140

2,0

6

Đoạn từ TL725 vào 300 m - đất ông Trí (thửa 227.TBĐ02)

168

2,0

7

Đoạn từ 300 m (hết thửa 227, TBĐ 02) tới đường xóm 2

69

2,0

8

Đoạn đối diện phân viện Y tế vào 500 m (từ thửa 469 đến thửa 186, TBĐ09)

281

3,6

9

Đoạn từ cây xăng ông Bạ tới đỉnh dốc (từ thửa 189 đến hết thửa 168, TBĐ 02)

828

2,4

10

Đoạn từ đỉnh dốc giáp đường đi xã Phúc Thọ (thửa 107, TBĐ03)

500

2,5

11

Đoạn từ đỉnh dốc tới hết nhà ông Nhâm

666

2,0

12

Đoạn từ ngã tư Tân Hà tới cổng thôn Thạnh Thất I (từ thửa 313 đến hết 454, TBĐ 04)

882

2,0

13

Đoạn từ Phân Viện Y tế đến trường Mầm Non Tân Hà

180

2,5

14

Đoạn từ TL 725 đến cổng trường THPT Tân Hà

200

2,5

2.2.2

Các đường thôn Phúc Hưng

 

 

1

Đoạn từ TL725 vào 500 m (từ thửa 468 đến hết thửa 253, TBĐ09)

135

2,5

2

Đoạn từ 500m đến hết thôn Phúc Hưng

68

3,0

2.2.3

Đường thôn Phúc Thọ I

 

 

1

Đoạn từ giáp thôn Liên Trung tới phân trường Tiểu học Tân Hà 2 (từ thửa 105 đến hết thửa 409)

67

3,5

2.2.4

Đường thôn Tân Trung

 

 

1

Đoạn từ TL 725 tới chùa Hà Lâm

1.106

2,0

2

Đoạn từ TL275 (nhà ông Đức-thửa 400, TBĐ04) vào 200m (thửa 149, TBĐ10)

270

2,0

3

Đoạn từ TL 725 (thửa 87, TBĐ25) tới ngã tư (thửa 61, TBĐ25)

135

2,0

4

Đoạn từ Ngã tư thôn Tân Trung và thôn Tân Đức (thửa 30,60, TBĐ 25) tới đường đi xã Hoài Đức (thửa 331,46, TBĐ 04)

166

2,0

5

Đường từ cổng Văn hóa thôn Thạch thất 1 đến ch Tân Hà

1.106

2,0

2.2.5

Đường thôn Thạch Thất I

 

 

1

Đoạn từ công văn hóa thôn Liên Trung tới giáp thôn Thạch Tân

67

3,0

2

Đoạn từ nhà ông Đức vào 200 m đến giáp thôn Thạch Tân

66

3,0

3

Đoạn từ nhà ông Thành đến đường thôn Thạch Thất I (nhà ông Đĩnh) (thửa 391, TBĐ 10 đến thửa 288, TBĐ 09)

40

3,0

2.2.6

Đường thôn Tân Đức

 

 

1

Đoạn từ đường đi Hoài Đức đến 300 m (hết nhà ông Lân) - từ thửa 185, TBĐ 05 đến hết thửa 192, TBĐ25 và thửa 424, TBĐ 04

497

2,0

2

Đoạn từ hết thửa 137 (TBĐ 05) vào 200m

173

2,0

3

Đoạn từ cổng văn hóa thôn Tân Đức (thửa 58, TBĐ28) vào 200 m tới giáp thôn Phúc Thọ 2 (thửa 35, TBĐ28)

168

2,0

2.2.7

Đưng thôn Đan Phượng I

 

 

1

Đoạn từ TL 725 (thửa 360, TBĐ 25) tới đất ông Thông (thửa 575, TBĐ 24)

199

3,0

2

Đoạn từ hết đất ông Thông (hết thửa 575) đến đường đi xã Đan Phượng

69

3,0

3

Đoạn từ TL 725 đến bãi đã thôn Phúc Thọ II (từ thửa 309 đến thửa 01, TBĐ 24)

67

3,0

4

Đường thôn Văn Minh: Từ giáp xã Tân Văn tới cầu khỉ đi Đức Trọng

86

2,0

2.3

Khu vực 3:

 

 

2.3.1

Đường không thuộc thôn vùng 3

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m

50

2,5

2

Còn lại

40

2,5

2.3.2

Đường thuộc thôn vùng 3.

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m

39

2,5

2

Còn lại

30

2,5

3

XÃ HOÀI ĐỨC

 

 

3.1

Khu vực 1

 

 

3.1.1

Đường Tân Hà - Tân Thanh

 

 

1

Từ ngã ba Nhà thờ vào 200 m

882

2,5

2

Từ 200 m đến hết cổng nghĩa địa

551

2,5

3

Từ hết cổng nghĩa địa đến đầu đập (gần UBND xã)

331

2,5

4

Từ đầu đập đến ngã ba thôn 5 (nhà ông Công)

386

3,0

5

Từ ngã ba thôn 5 đến giáp xã Tân Thanh

221

2,5

3.2.2

Đường TL 725 (cũ)

 

 

1

Từ giáp xã Tân Hà đến hết ngã 3 Nhà Thờ (hết các thửa 135, 95, 96, TBĐ 08)

1.386

2,0

2

Từ ngã ba Nhà thờ (hết thửa 115) tới cột điện trung thế số 286/128/10

604

3,0

3

Từ cột điện trung thế 286/128/10 tới cột điện trung thế số 286/128/51

384

3,0

4

Từ cột điện trung thế 286/128/51 tới ngã ba Trần Quốc Toản

491

3,0

5

Đường Tân Hà - Phúc Thọ: Từ giáp xã Tân Hà đến giáp xã Phúc Thọ

145

4,5

3.2

Khu vực 2

 

 

1

Từ ngã ba Trần Quốc Toản đến hết trường Trần Quốc Toản

145

3,0

2

Từ hết trường Trần Quốc Toản đến hết phân trường Hoài Đức

95

3,0

3

Từ hết phân trường Hoài Đức đến ngã ba thôn Hải Hà

97

3,0

4

Từ ngã ba thôn Hải Hà (hết thửa đất 196) đến đập Đa Sa

78

3,0

5

Từ ngã tư cổng UBND xã đến ngã tư cổng trường tiểu học Hoài Đức 1

66

3,5

6

Từ ngã tư cổng trường tiểu học Hoài Đức 1 đến đường liên xã (nhà cô Thu)

92

3,5

7

Từ ngã ba thôn Vinh Quang (nhà ông Chí) đến ngã ba Chùa Vạn Thiện

265

2,5

8

Ngã ba Đồi dầu đến nhà ông Hòa

66

2,5

3.3

Khu vực 3:

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

50

1,5

2

Còn lại

40

1,5

4

XÃ TÂN THANH

 

 

4.1

Khu vực 1

 

 

4.1.1

Đường ĐT 725 (Đường Tân Hà - Tân Thanh)

 

 

1

Từ giáp xã Hoài Đức đến ngã ba thôn Đông Thanh (thửa 1167 TBĐ 21)

166

2,5

2

Từ ngã ba Đông Thanh đến đất ông Quế (thửa 116, TBĐ21)

200

2,5

3

Từ đất ông Quế đến cầu UBND xã cũ

280

3,0

4

Từ Cầu UBND xã cũ đến chân dốc vắt (thửa 103, TBĐ131)

250

3,0

5

Từ chân dốc vắt đến đỉnh dốc vắt (thửa 27, TBĐ 36)

120

2,5

6

Đoạn từ chân dốc vắt đến hết đất nhà ông Bùi Đức Tường

120

2,5

7

Đoạn từ nhà ông Bùi Đức Tường đến trường THCS Lê Văn Tám

150

3,0

8

Đoạn từ trường Lê Văn Tám đến sân bóng thôn Tân Hợp (nhà ông Trịnh Danh Thạnh)

150

3,0

4.2

Khu vực 2

 

 

4.2.1

Đường liên thôn

 

 

1

Thôn Tân An (thửa 74 tờ BĐ 23) đi thôn Thanh Hà (đến thửa 83 tờ BĐ 15)

66

2,5

2

Đường qua chợ Tân Thanh (đoạn từ thửa đất số 86 tờ 23 đến thửa đất số 286 tờ 23)

66

2,0

3

Thôn Thanh Hà (Thửa 83 tờ BĐ 15) đi thôn Tân Bình (đến thửa 54 tờ BĐ 25)

100

2,0

4

Thôn Tân An (từ thửa 32 tờ BĐ 23) đi thôn Thanh Bình (đến hết thửa 68 tờ BĐ 9)

66

2,0

5

Thôn Đoàn Kết (từ thửa 18 tờ BĐ 31) đi thôn Đông Thanh (đến hết thửa 151 tờ BĐ 21)

66

2,0

6

Thôn Hòa Bình (từ thửa 404 tờ BĐ 30) đi thôn Tân An (đến thửa 72 tờ BĐ 23)

100

2,0

7

Thôn Hòa Bình đi thác Bụi (hết thửa 19 tờ BĐ 35)

100

2,0

8

Từ ngã 3 nhà ông Lô (thửa 68 tờ BĐ 25) đến thửa đất số 183 tờ bản đồ số 13

100

2,0

9

Từ thửa đất số 198 tờ bản đồ số 26 thôn Tân Hợp đến hết thửa đất số 18 tờ BĐ số 26

150

2,0

10

Từ thôn Thanh Bình (thửa 60, TBĐ 08) đến giáp xã Hoài Đức

66

2,3

11

Từ thôn Thanh Hà (ngã ba ông Hòa - thửa 83, TBĐ 15) đi thôn Bằng Sơn (hết thửa 11, TBĐ 02)

66

2,3

12

Từ thôn Thanh Hà (thửa số 10, TBĐ 15) đi thôn Thanh Bình (hết thửa 162, TBĐ 9 đất trường tiểu học)

66

2,3

13

Từ ngã 3 thôn Kon pang đến nhà ông Tướng (hết thửa 103 tờ BĐ 29)

66

2,0

14

Từ ngã 3 thôn Kon pang (thửa 33 tờ 36) đến hết thửa 57 tờ BĐ 36

66

2,0

15

Từ thửa số 123 tờ 30 đến nhà ông Hoàng Văn Căn (hết thửa 57 tờ 35)

66

2,0

4.3

Khu vực 3:

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m

39

1,7

2

Còn lại

30

1,7

5

XÃ LIÊN HÀ

 

 

5.1

Khu vực 1

 

 

5.1.1

Đường Tân Hà - Đang Phượng - Liên Hà (Đường TL 725-CII)

 

 

1

Từ giáp xã Tân Hà tới cột 3 thân 500 KV

125

4,0

2

Từ cột 3 thân 500KV đến hồ

205

3,0

3

Từ Hồ tới trường CII

112

4,0

5.1.2

Đường Tân Hà - Hoài Đức - Liên Hà (Đường TL 725 dự án ODA)

 

 

1

Từ giáp xã Tân Hà tới tới ngã ba thôn Phúc Thọ

184

3,5

2

Từ ngã ba thôn Phúc Thọ đến cổng trường C2

150

3,5

3

Từ cổng trường C2 đến cổng trường Lán Tranh II

374

3,3

4

Từ cổng trường Lán Tranh II đến ngã ba ông Nhâm

175

3,5

5

Từ ngã ba ông Nhâm đến đỉnh dốc suối Lạnh

113

3,0

5.2

Khu vực 2

 

 

5.2.1

Đường từ ngã ba Trần Quốc Toản đi đập Đa Sa

 

 

1

Từ ngã ba Trần Quốc Toản đến hết trường Trần Quốc Toản

145

3,0

2

Từ hết trường Trần Quốc Toản đến đối diện phân trường Hoài Đức

95

2,5

3

Từ đối diện phân trường Hoài Đức đến ngã ba ông Sánh

97

2,5

4

Đoạn còn lại

78

2,5

5.2.2

Đường từ ngã ba Xương cá đi thôn Chiến Thắng

 

 

1

Từ ngã ba Xương cá vào 300 m (thửa 32, 337, TBĐ 50)

187

3,0

2

Từ 300 m (thửa 32, 337, TBĐ 50) đến thôn Chiến thắng -

94

2,5

3

Đoạn còn lại

81

2,5

5.3

Khu vực 3:

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m

62

1,7

2

Còn lại

39

1,7

6

XÃ PHÚC THỌ

 

 

6.1

Khu vực 1

 

 

6.1.1

Đường Tân Hà - Phúc Thọ

 

 

1

Từ giáp xã Hoài Đức (thửa 24,7 TBĐ 38) đến ngã ba Dược Liệu (thửa 542, TBĐ 33)

145

4,5

6.1.2

Đường Tân Văn - Phúc Thọ

 

 

1

Từ giáp xã Tân Văn tới ngã ba Dược Liệu (thửa 540, TBD 33)

125

3,0

2

Từ ngã ba Dược Liệu (thửa 542, TBĐ 33) đến bờ đập (thửa 439, TBĐ 27)

159

3,0

3

Từ bờ đập (thửa 459) đến ngã ba đi Hoài Đức (thửa 439, TBĐ 27)

265

3,0

4

Từ ngã ba đi Hoài Đức (thửa 439, TBĐ 27) đến ngã ba Nông trường I (thửa 187, TBĐ 59)

210

3,0

5

Từ ngã ba Nông trường I (thửa 187, TBĐ 59) đến nhà ông Đắc (thửa 54, TBĐ 55)

140

3,0

6

Từ nhà ông Đắc (hết thửa 54, TBĐ 55) đến nhà ông Vũ Ngọc Sản (thửa 409, TBĐ 13)

132

3,0

7

Từ nhà ông Vũ Ngọc Nam (hết thửa 409, TBĐ 13) đến ngã ba Lâm Bô (thửa 141, TBĐ 13) nhà ông Phạm Thanh Hải

185

3,0

6.2

Khu vực 2

 

 

6.2.1

Các đường liên thôn

 

 

1

Từ ngã ba nông trường I (thửa 187) đến thủy điện SARDEUNG

120

2,5

2

Từ ngã ba nhà ông Tắc đến thôn Đạ Pe

70

2,5

3

Từ ngã ba nhà ông Công thửa 89 tờ 59 đến nhà ông Biên thửa 274 tờ 14

66

2,5

4

Từ ngã ba Lâm Bô đến ngã ba nhà ông Cường Phi

66

2,5

5

Từ ngã ba Lâm Bô vào đến thôn Phúc Cát đất nhà ông Hồ Tắc Và

66

2,5

6

Từ ngã ba đi Hoài Đức thửa 439 TBĐ số 27 đến giáp xã Hoài Đức

70

3,0

6.3

Khu vực 3:

 

 

6.3.1

Đường không thuộc thôn vùng 3

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m

49

1,5

2

Còn lại

40

1,5

6.3.2

Đường thuộc thôn vùng 3.

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m

39

1,5

2

Còn lại

30

1,5

7

XÃ ĐAN PHƯỢNG

 

 

7.1

Khu vực 1

 

 

1

Từ giáp xã Tân Hà đến hết trường THCS Đan Phượng

306

2,5

2

Từ hết trường THCS Đan Phượng đến nghĩa địa thôn Phượng Lâm

306

2,5

3

Từ ngã ba Đan Phượng (Thửa số 468, TBĐ số 01) đến hết trường Mẫu giáo thôn Đoàn Kết

295

2,5

4

Từ hết trường Mẫu Giáo thôn Đoàn Kết đến ngã ba trường tiểu học Đan Phượng II

156

2,5

5

Từ nghĩa địa thôn Phượng Lâm đến ngã ba nhà Thành Sính (thửa số 266, TBĐ số 10)

140

2,5

6

Từ ngã ba trường Tiểu học Đan Phượng II đến ngã ba thôn Nhân Hòa (thửa số 226, TBĐ số 01)

132

2,5

7

Từ ngã ba nghĩa địa thôn Phượng Lâm đến hết ngã ba nhà Thành Sính (thửa số 494, TBĐ số 10)

140

2,5

8

Từ ngã 3 (thửa 463, TBĐ 01) đến hết nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đoàn Kết (thuộc thửa đất số 494, TBĐ 10)

140

3,0

9

Từ ngã 3 trường tiểu học Đan Phượng II đến hết dốc nhà ông Nam (thuộc thửa đất số 80 TBĐ 04)

130

2,5

10

Từ hết dốc nhà ông Nam (thuộc thửa đất số 80 TBĐ 04) đến hết đường đi xã Tân Thành, huyện Đức Trọng

120

2,5

11

Từ hết nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phượng Lâm ngã ba bà Ngan (Giáp thửa số 441, TBĐ 10)

140

2,5

12

Từ nhà bà Ngan (thuộc thửa đất số 441, TBĐ 10) đến hết đường

130

2,5

13

Từ ngã ba ông Thủy (thửa số 417, TBĐ số 03) đến ngã ba nghĩa địa thôn An Bình (thửa số 874, TBĐ số 03)

130

1,7

14

Từ thửa đất 395, TBĐ 01 đến hết thửa đất số 92, TBĐ 01 (đối diện cửa hàng VLXD Tuyên Phấn thửa đất số 253, TBĐ 01)

130

1,7

7.2

Khu vực 2:

 

 

 

Các đường liên thôn lớn hơn 2,5 m đấu nối với đường khu vực 1 đến hết đường

110

1,7

7.3

Khu vực 3:

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m đấu nối với đường khu vực 2 đến hết đường

50

1,7

2

Còn lại

35

1,7

8

XÃ GIA LÂM

 

 

8.1

Khu vực 1

 

 

8.1.1

Đường TL 725

 

 

1

Từ TT Nam Ban đến ngã ba đi thôn 5

1.200

3,3

2

Từ ngã ba đi thôn 5 đến cổng văn hóa thôn 4

700

2,3

3

Từ cổng văn hóa thôn 4 đến trường Mẫu giáo

667

2,3

4

Từ trường Mẫu giáo đến cổng văn hóa thôn 3

325

2,3

5

Từ cổng văn hóa thôn 3 đến cầu suối cạn

288

2,3

6

Từ cầu suối cạn đến đỉnh dốc đá thôn 1

205

2,5

7

Từ đỉnh dốc đá thôn 1 đến hồ thôn 1

190

2,5

8

Từ hồ thôn 1 đến giáp Đức trọng

150

2,5

8.1.2

Đường đi xã Đông Thanh

 

 

1

Từ giáp TL725 đến cổng văn hóa thôn 5

275

2,5

2

Từ cổng văn hóa thôn 5 đến cổng văn hóa thôn 6

225

2,5

3

Từ cổng văn hóa thôn 6 đến giáp xã Đông Thanh

187

2,5

8.2

Khu vực 2

 

 

8.2.1

Khu vực chợ Gia Lâm

 

 

1

Từ trạm Thuế đến đất ông Truyền (thửa 154, TBĐ 11)

270

2,5

2

Từ đất ông Đình (thửa 31, TBĐ 11) đến đất ông Hiến (thửa 27, TBĐ 17)

190

2,5

3

Từ hết đất ông Hiến (hết thửa 27) đến đất bà Đoan (Thửa 52, TBĐ 11)

190

2,5

4

Từ đất bà Đoan (hết thửa 52) đến ngã tư ông Quý (thửa 39, TBĐ 11)

255

2,5

5

Từ ngã tư ông Quý đến trại tằm tơ An Tuyên

158

2,5

6

Từ ngã tư ông Phà (thửa 49, TBĐ 11) đến đất ông Truyền (thửa 71, TBĐ 11)

135

2,5

7

Ngã ba đi kho xăng KA2 đến ngã ba ông Vượng (thửa 323, TBĐ 02)

100

2,5

8.2.2

Các đường liên thôn 3, thôn 4, thôn 5 - Gan Thi

 

 

1

Từ ngã tư ông Quỳ (thửa 276, TBĐ04) đến ngã tư ông Toản (thửa 321, TBĐ 03)

137

2,0

2

Từ ngã tư đi thôn 5 đến phân trưng thôn 5

135

2,0

3

Từ trường THCS Gia Lâm (thửa 48 TBĐ03) đến ngã ba bà Sở (thưa 460, TBĐ 03)

107

2,0

4

Từ cổng văn hóa thôn 4 đến đất ông Vị (thửa 181, TBĐ 04)

110

2,0

5

Từ giáp phân trường thôn 5, đến ngã ba ông Ảnh (thửa 20, TBĐ06)

98

2,0

6

Từ giáp cổng văn hóa thôn 5 đến cầu thôn 5

95

2,0

7

Từ ngã ba ông Thảo (thửa 206, TBĐ 06) đến cầu thôn 6

88

2,0

8.3

Khu vực 3:

 

 

 

Đường không thuộc thôn vùng 3

 

 

1

Các đường có độ rộng nhỏ nhất lớn hơn 2,5 m

73

1,5

2

Còn lại

59

1,5

9

XÃ MÊ LINH

 

 

9.1

Khu vực 1

 

 

9.1.1

Đường TL 725

 

 

1

Từ TT Nam Ban đến ngã ba vào xóm trại gà (thôn 2)

232

2,0

2

Từ ngã ba vào xóm trại gà (thôn 2) đến trường tiểu học Mê Linh

285

2,5

3

Từ trường Tiểu học Mê Linh đến ngã ba đi bãi đá thôn 3

207

3,0

4

Từ ngã ba đi bãi đá thôn 3 đến ngã ba đi đồi Tùng

300

2,5

5

Từ ngã ba đi đồi Tùng đến cầu Cam Ly

357

2,5

9.2

Khu vực 2

 

 

1

Từ ngã ba Từ Liêm đến nhà ông Sơn Quyền (thửa số 41, TBĐ11)

132

2,3

2

Từ nhà ông Sơn Quyền (hết thửa 41) đến hết thôn 8 (giáp xã Nam Hà)

80

2,3

3

Từ Ngã ba đi đồi Tùng đến thôn Hang Hớt, Buôn Chuối

96

2,3

4

Đường thôn 2 đi thôn 3, Từ nhà ông Liên (thửa 350, TBĐ 02) đến nhà ông Trần Ao (thửa 187, TBĐ 05)

90

2,3

9.3

Khu vực 3:

 

 

9.3.1

Đường không thuộc thôn vùng 3

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

49

1,5

2

Còn lại

40

1,5

9.3.2

Đường thuộc thôn vùng 3.

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

39

1,5

2

Còn lại

30

1,5

10

XÃ NAM HÀ

 

 

10.1

Khu vực 1

 

 

10.1.1

Đường Nam Ban - Phi Tô

 

 

1

Từ giáp TT Nam Ban đến ngã ba đi thôn Hoàn Kiếm I

94

2,5

2

Từ ngã ba đi thôn Hoàn Kiếm I đến ngã ba Hoàn kiếm II

137

3,0

3

Từ ngã ba Hoàn Kiếm II đến ngã ba đối diện trụ sở UBND xã

137

3,5

4

Từ ngã ba đối diện trụ sở UBND xã đến bưu điện văn hóa xã

201

3,0

5

Từ Bưu điện văn hóa xã đến cổng trường cấp I Nam Hà

121

3,0

6

Đoạn còn lại

95

3,0

10.1.2

Đường Nam Hà - Đinh Văn

 

 

1

Từ ngã ba bà Tốn (thửa 80, TBĐ 17) đến hết đất ông Bình (thửa 30, TBĐ 17)

121

3,0

2

Từ đất ông Bình (hết thửa 30) đến giáp TT Đinh Văn

107

3,0

10.2

Khu vực 2

 

 

1

Từ ngã ba Hoàn Kiếm 2, 3 đến hết thửa 123, 12, TBĐ 27

103

2,5

2

Đường liên thôn Hoàn Kiếm 2 (từ thửa 118, TBĐ 21 đến hết thửa 47, TBĐ 23)

107

2,5

3

Từ thửa 136, TBĐ 27 đến thửa 186, TBĐ 27

106

2,5

4

Từ hết thửa 186, TBĐ 27 đến thửa 02, TBĐ 24

90

2,5

5

Đường thôn Hai Bà Trưng

93

2,5

6

Đường thôn Hoàn Kiếm I-Sóc Sơn (thửa 124, TBĐ 16 đến hết thửa 47, TBĐ 17)

81

2,5

7

Đường từ ngã ba ông Thành đến ngã ba ông Ngơi (Thửa 24, TBĐ 23 đến thửa 02, TBĐ 24)

81

2,5

10.3

Khu vực 3:

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

58

1,7

2

Còn lại

48

1,7

11

XÃ ĐÔNG THANH

 

 

11.1

Khu vực 1

 

 

11.1.1

Đường Gia Lâm - Đông Thanh

 

 

1

Từ giáp xã Gia Lâm đến ngã ba Thanh Trì - Trung Hà

166

2,5

2

Từ ngã ba Thanh Trì đến ngã Tư Tầm Xá

235

3,0

3

Từ ngã tư Tầm Xá đến cầu sắt Tiền Lâm

150

2,5

4

Từ cầu sắt Tiền Lâm đến giáp TT Nam Ban

210

2,5

11.2

Khu vực 2

 

 

11.2.1

Đường Trung Hà - Đông Hà

 

 

1

Tuyến đường từ giáp đường liên xã đến hội trường thôn Đông Anh

95

2,5

2

Tuyến đường từ ngã tư cổng văn hóa thôn Đông Hà đến ngã ba ông Phán (giáp đường liên xã)

80

2,5

11.2.2

Đường thôn Tầm Xá

 

 

1

Từ ngã tư Tầm Xá đến ngã tư ông Hải (thửa 226, TBĐ 04)

85

2,5

2

Từ ngã tư ông Hải đến ngã ba Bốt điện Tầm Xá

83

2,5

3

Từ Bốt điện Tầm Xá đến ngã ba ông Chiến (giáp đường liên xã)

80

2,5

4

Từ ngã ba Tầm Xá đến ngã ba ông Kiên (thửa 48, TBĐ 18)

70

2,5

5

3. Từ ngã ba Thanh Trì đến ngã tư ông Luyến (thửa 156, TBĐ 07)

85

2,5

6

4. Từ ngã tư ông Long Hiền đến ngã tư ông Luyến (thửa 156, TBĐ 07)

80

2,5

7

5. Từ Ngã tư bốt điện Thanh Trì đến ngã ba bà Hưu (thửa 369, TBĐ 09)

100

2,5

8

6. Từ cổng văn hóa thôn Thanh Hà đến cầu treo đi Nam Ban

80

2,5

9

7. Từ ngã ba giáp Gia Lâm và Thanh Trì đến ngã ba ông Tĩnh (thửa 101, TBĐ 08)

90

2,5

10

8. Từ ngã ba ông Mùi đến ngã ba ông Năm

85

2,5

11

9. Từ ngã ba ông Quảng Bình đến ngã ba ông Bình Tuyết

80

2,5

12

10. Từ cổng văn hóa thôn Trung Hà đến ngã ba ông Sơn (hết thửa 236, TBĐ 04)

80

2,5

13

11. Từ ngã ba Tổng đội đến giáp Nam Ban (đỉnh dốc bà Mão)

100

2,5

11.3

Khu vực 3:

 

 

11.3.1

Đường không thuộc thôn vùng 3

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

70

1,7

2

Còn lại

61

1,7

11.3.2

Đường thuộc thôn vùng 3.

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

42

1,7

2

Còn lại

35

1,7

12

XÃ PHI TÔ

 

 

12.1

Khu vực 1

 

 

12.1.1

Đường Nam Ban- Phi Tô

 

 

1

Từ giáp Đạ Đờn đến cầu suối cạn

77

2,0

2

Từ cầu suối cạn đến cổng giữa thôn 1 và thôn 2

165

2,5

3

Từ cổng giữa thôn 1 và thôn 2 đến ngã ba đồi sim

220

2,5

4

Từ ngã ba đồi sim đến cầu thôn 4

135

2,5

5

Từ cầu thôn 4 đến giáp xã Nam Hà

115

2,0

12.2

Khu vực 2

 

 

1

Đường cấp phối thôn 5 (từ thửa 579 đến thửa 53, TBĐ 04)

77

2,0

2

Đường thôn 1, 2, 6 từ thửa 222, TBĐ 02 đến thửa 561, TBĐ 03

80

2,5

3

Đường thôn 3 từ thửa 71 đến thửa 15 và 38, TBĐ 07

80

2,0

4

Đường thôn Lâm Nghĩa từ thửa 503 đến thửa 360 TBĐ số 04

78

2,5

5

Phần đường cấp phối còn lại của 03 đường trên

95

2,0

6

Đường cấp phối thôn 2, từ thửa 701, 242 đến thửa 251, TBĐ 04

95

2,0

7

Đường bê tông từ thửa số 251 tờ BĐ 04 đến thửa 345 tờ BĐ 05

95

2,0

8

Đường cấp phối đi đồi sim từ thửa 329 đến thửa 341 TBĐ số 04

90

2,0

12.3

Khu vực 3:

 

 

1

Các đường xe bốn bánh ra vào được

55

1,5

2

Các đường còn lại

45

1,5

13

XÃ ĐẠ ĐỜN

 

 

13.1

Khu vực 1

 

 

13.1.1

Quốc lộ 27

 

 

1

Từ giáp Đinh Văn đến giáp lò gạch ông Vân (hết thửa 765 và 661, TBĐ35)

2.221

2,0

2

Từ lò gạch ông Vân (thửa 1920 và 658 TBĐ35) đến hết đất Xí nghiệp cầu tre (hết thửa 290 và 111, TBĐ 35)

2.083

1,7

3

Từ hết đất Xí nghiệp cầu tre đến cầu Đam Pao

675

2,5

4

Từ cầu Đam Pao đến cống thủy lợi qua đường- Trụ sở UBND xã

430

2,5

5

Từ cống thủy lợi - trụ sở UBND xã đến cống An Phước

401

2,5

6

Từ cống An Phước đến cống đầu thôn Tân Tiến (thửa 480, TBĐ 17)

342

2,5

7

Từ cống đầu thôn Tân Tiến đến cống hộp thủy lợi

385

2,5

8

Từ cống hộp thủy lợi đến ngã ba RLơm

500

2,8

9

Từ ngã ba RLơm đến cầu Đạ Đờn

340

2,5

13.1.2

Đường Đạ Đờn - Phi Tô

 

 

1

Từ ngã ba RLơm đến chân dốc RLơm (thửa 112, TBĐ 11)

435

3,2

2

Từ chân dốc RLơm (hết thửa 112) đến nhà ông Lộc (thửa 19, TBĐ 05)

247

3,0

3

Từ nhà ông Lộc (hết thửa 19) đến nhà ông Lai (thửa 176, TBĐ 05)

152

3,0

4

Từ nhà ông Lai (hết thửa 176) đến chân dốc giáp xã Phi Tô

120

3,0

13.2

Khu vực 2

 

 

1

Từ QL 27 đi xóm Bến Tre

112

2,5

2

Từ Chùa An Phước đi xóm Đaknàng

87

2,5

3

Từ cổng thôn Tân Lâm đến cổng thủy lợi (đường vào trường DTNT)

160

2,5

4

Từ QL 27 đi thôn 2 Đa Nung A

140

2,5

5

Từ QL 27 đi thôn Đam Pao

150

2,5

6

Từ dốc Phi Tô đi thôn Đạ Ty

125

2,5

7

Từ QL 27 đến hết trường Mẫu Giáo (thửa 601, TBĐ27)

117

2,5

8

Từ QL 27 đến hết nhà ông Dũng (thửa 625, TBĐ 35)

115

2,5

9

Từ nhà Minh Định đến nhà ông ứng (thửa 531, TBĐ12)

109

2,5

10

Từ QL 27 đến nghĩa địa thôn Tân Lâm

131

2,5

11

Từ Mương thủy lợi đến sân bóng thôn Yên Thành

100

2,5

12

Từ sân bóng thôn Yên Thành đến hết khu dân cư

80

2,5

13

Từ sau nhà ông Thắng đến hết đất trại giống

161

2,5

14

Đường từ QL 27 đi trường tiểu học Đarkoh

135

2,3

13.3

Khu vực 3:

 

 

13.3.1

Đường không thuộc thôn vùng 3

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

50

1,5

2

Còn lại

40

1,5

13.3.2

Đường thuộc thôn vùng 3.

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

39

1,5

2

Còn lại

30

1,5

14

XÃ PHÚ SƠN

 

 

14.1

Khu vực 1

 

 

14.1.1

Quốc lộ 27

 

 

1

Từ cầu Đạ Đờn đến bưu điện Phú Sơn

536

2,0

2

Từ bưu điện Phú Sơn đến ngã ba vào trường cấp I Phú Sơn

606

2,0

3

Từ ngã ba vào trường cấp I đến xưởng chè Gái Ngộ (thửa 45, TBĐ24)

316

2,0

4

Từ xưởng chè Gái Ngộ đến ngã ba vào Rteng

433

2,0

5

Từ ngã ba Rteng đến nghĩa địa Lạc Sơn

261

2,0

6

Từ Nghĩa địa Lạc Sơn đến địa phận Đam Rông

106

1,8

14.2

Khu vực 2

 

 

1

Đường Núi đôi đi thôn Quyết Thắng

209

2,5

2

Từ QL27 đến cầu Preteing

82

3,5

3

Từ cầu Preteing đến hết thôn Preteing 1, 2

189

2,0

4

Đường từ Bưu điện đến công ty Trần Vũ

173

2,5

5

Đường từ chợ Ngọc Sơn vào thôn Ngọc Sơn 1

184

2,5

6

Từ QL27 vào xưởng che Ngọc Phú

92

2,7

7

Từ cổng nhà bà Nho đến xóm xinh thôn Ngọc Sơn 3

140

2,5

8

Từ cổng thôn Văn Hóa Ngọc Sơn đến hết thửa số 295, tờ BĐ 25

184

2,0

9

Từ cổng thôn Văn Hóa Ngọc Sơn 1 đến hết thửa số 163, tờ BĐ30

214

2,0

10

Các đường rẽ nhánh thôn Ngọc Sơn 3 (theo trục đường QL 27)

60

3,5

11

Các đường rẽ nhánh thôn Ngọc Sơn 2 (theo trục đường QL 27)

60

3,5

12

Các đường rẽ nhánh thôn Bằng Tiên 1 (theo trục đường QL 27)

60

3,5

13

Các đường rẽ nhánh thôn Bằng Tiên 2 (theo trục đường QL 27)

60

3,5

14.3

Khu vực 3:

 

 

14.3.1

Đường không thuộc thôn vùng 3

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

83

1,5

2

Còn lại

40

1,5

14.3.2

Đường thuộc thôn vùng 3.

 

 

1

Các đường lớn hơn 2,5 m

39

1,5

2

Còn lại

30

1,5

 

C. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

 

STT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất (1.000 đng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

1

THỊ TRẤN ĐINH VĂN

 

 

1.1

Quốc lộ 27

 

 

1

- Từ Bình Thạnh đến Cống xoan (từ thửa 60 TBĐ 80 đến hết thửa 562 TBĐ 15 và hết thửa 6 TBĐ 79)

1.125

1,2

2

- Từ Cống Xoan đến ngã ba Gia Thạnh (thửa 91, 93 TBĐ 73)

2.083

1,5

3

- Từ ngã ba Gia Thạnh (hết thửa 91 TBĐ 73) đến ngã ba Đoàn Kết (thửa số 201, 289 tờ bản đồ 69)

4.167

1,5

4

Từ ngã ba Đoàn Kết (hết thửa 201, TBĐ 69) đến đường vào tổ 4 Văn Tâm (thửa số 367, TBĐ 63)

6.435

1,7

5

- Từ đường vào tổ 4 Văn Tâm (hết thửa 367, TBĐ 69) đến cầu Cổ Gia (thửa 587, TBĐ 63)

7.722

1,7

6

- Từ cầu Cổ Gia (thửa 587, TBĐ 63) đến ngã ba Bưu Điện Huyện (thửa 331, TBĐ 62)

10.725

1,7

7

- Từ ngã ba Bưu Điện huyện (hết thửa 331, TBĐ 62) đến ngã tư Quyền Lưỡng hết đất ông Thăng (tờ 61, thửa 366)

12.870

1,7

8

- Từ nhà ông Quyền Lưỡng (hết thửa 903, TBĐ 61) đến hết đất bà K' Duyên (tờ 61, thửa 199)

15.000

1,7

9

- Từ hết đất bà K' Duyên (tờ 61, thửa 199) đến cống Kiểm Lâm

12.870

1,7

10

- Từ cống Kiểm Lâm đến hết đất Hà Khoa (thửa 103, tờ BĐ59)

12.012

1,7

11

- Từ hết đất Hà Khoa (thửa số 103, TBĐ 59) đến ngã ba (đại lý vật liệu Lâm Hà thửa số 222, TBĐ 56)

7.722

1,7

12

- Từ ngã ba (đại lý vật liệu Lâm Hà, thửa 222, TBĐ 56) đến giáp xã ĐĐờn.

3.333

1,7

1.2

Tỉnh Lộ 725

 

 

1

- Từ ngã ba Sơn Hà đến cống hết đất ông Trường (thửa số 53, TBĐ 58 )

1.300

5,0

2

- Từ cống hết đất ông Trường (hết thửa số 53, TBĐ số 58) đến cầu Tân Văn.

1.000

3,5

1.3

Đường Đinh Văn - Ba Cảng

 

 

1

- Từ ngã ba Quảng Đức (hết thửa 476, 474 TBĐ 63) đến hết Trường tiểu học Đinh Văn V (hết thửa 168, 170 TBĐ 76)

1.600

4,5

2

- Từ hết trường TH Đinh Văn V tới ngã ba nhà ông Miền (thửa số 11, 227 TBĐ 71)

1.400

4,5

3

- Từ ngã ba nhà ông Miền (hết thửa số 11, 227 TBĐ 71) đến hết cng ông Hữu (hết thửa 28, 37 TBĐ 76)

900

4,5

4

- Từ hết cống ông Hữu đến hết đất ông Thành (hết thửa 189, 178 TBĐ 82)

700

4,5

5

Từ hết đất ông Thành đến ngã ba chợ Hòa Lạc (hết thửa 292, 290 TBĐ 86)

450

3,5

6

- Từ ngã ba chợ Hòa Lạc (hết thửa 292, 290 TBĐ 86) đến cầu Hòa Lạc (hết thửa 5 TBĐ 90)

331

3,5

7

- Từ cầu Hòa Lạc đến giáp Đức Trọng (hết thửa 230 TBĐ 7)

300

3,0

1.4

Đường nhánh của tổ dân ph

 

 

1

Đường nhánh Xoan - Đa Huynh

120

5,0

2

Đường nhánh Cô Gia

120

6,5

3

Đường nhánh Bồ Liêng - Sê nhắc

120

6,5

4

Đường nhánh PotPe - Con tách Đăng

120

5,0

5

Đường nhánh Gia Thạnh

120

5,5

6

Đường nhánh Hòa Lạc

120

5,0

7

Đường nhánh ĐarơMăng - Pang Bung

120

5,0

8

Đường nhánh Văn Minh - Văn Tâm - Quảng Đức

150

6,5

9

Đường nhánh Đồng Tâm - Đồng Tiến

150

6,5

10

Đường nhánh Yên Bình

150

6,5

11

Đường nhánh Văn Hà

150

6,5

12

Đường nhánh TDP Riong Se, Tân Tiến, An Lạc, Đoàn Kết, Tiên Phong

120

5,0

13

Đường nhánh TDP Cam Ly

120

4,0

14

Đường nhánh TDP Hòa Bình, Sơn Hà

120

6,0

15

Trục đường chính trong khu tái định cư Cụm công nghiệp (từ lô số 1, 1A đến lô số 110 bản đồ phân lô khu tái định cư)

1.256

1,1

1.5

Các nhánh của tuyến QL 27

 

 

1

Từ nhà ông Thông kiểm lâm Gia Thạnh (hết thửa 70, 71 TBĐ số 78) đến hết đường (hết thửa 125, TBĐ 13)

150

5,0

2

Từ nhà ông Tâm Gia Thạnh (thửa số 106, 107 TBĐ số 78) đến hết đường (hết thửa 76, 79 TBĐ 77)

259

5,0

1.6

Từ ngã ba Gia Thạnh đến ngã tư sạc bình

 

 

1

- Từ ngã 3 Gia Thạnh (hết thửa 90, 91 TBĐ 73) đến cống N1-11 (hết thửa 145 TBĐ 72)

350

5,0

2

- Từ cống N1-11 đến ngã tư sạc bình (hết thửa 129, 143 TBĐ 82)

259

5,0

1.7

Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng

 

 

1

- Từ cơ quan cầu đường (thửa số 146, 70 TBĐ 72) đến kênh N1-11 (hết thửa 89, 92 TBĐ 72)

230

4,0

2

- Từ kênh N1-11 đến hết đường (hết thửa 229, 201, TBĐ 76)

159

4,0

3

Đường từ nhà bà Gléo, TDP Cô Gia (hết thửa số 493, TBĐ 69) đến hết đường (thửa 1731 TBĐ 21)

230

4,0

4

Đường từ nhà ông Hường, TDP Yên Bình (hết thửa số 201, TBĐ 68) đến hết đường (thửa 342, 355 TBĐ 21)

256

4,0

5

Đường từ nhà ông Tú, TDP Văn Minh (hết thửa số 121, TBĐ 68) đến hết đường (thửa 261 TBĐ 20)

256

4,0

6

Đường từ nhà ông Bạch Văn Phương, TDP Văn Minh (hết thửa số 73, 74, TBĐ 68) đến hết đường (thửa số 127 TBĐ68)

256

4,0

7

Đường từ VLXD Mai Toản, TDP Văn Minh (hết thửa số 537, 556, TBĐ 63) đến hết đường (thửa 139, 326 TBĐ 67)

256

4,0

8

Đường từ cầu Cô Gia, TDP Đồng Tâm đến hết đất nhà ông Phạm Văn Bội (thửa số 412 TBĐ 67)

209

4,0

9

Đường từ nhà bà Nhuận (bưu điện) đến nhà ông Táu:

 

 

 

- Từ QL 27 (hết thửa 456, 458 TBĐ 62 đến hết đất nhà ông Hòa (thửa số 26, 29 TBĐ số 66)

256

4,0

 

- Đoạn còn lại (hết thửa 26, 29 TBĐ 66 đến thửa số 308 TBĐ 67)

230

3,5

1.8

Đường vào trụ sở UBND huyện và khu ph Se Nhc

 

 

1

- Từ QL 27 (hết thửa số 408 TBĐ 61) đến ngã ba vào khu phố Se Nhắc (hết thửa 482 TBĐ 61)

2.076

5,0

2

- Từ ngã ba vào khu phố Se Nhắc đến hết đất nhà ông Ngô Văn Thao (thửa số 675, TBĐ số 61)

1.457

6,0

3

- Đoạn còn lại (từ thửa 880 đến thửa 891 TBĐ 61)

313

4,0

4

Đường từ ngã ba khu phố Sê Nhắc (hết thửa 482 TBĐ 61 đến hết đất ông Phạm Mâu (hết thửa 188, 259 TBĐ số 61)

313

4,0

5

Từ Trụ sở thanh tra Huyện (thửa 497 TBĐ 62) đến hết đất ông Nguyễn Thanh Mần (thửa số 131, TBĐ số 66)

313

4,0

6

Đường từ đại lý Nguyễn Quang Việt (hết thửa số 130, 146 TBĐ 61) Bổ Liêng đến hết đường (thửa 436 TBĐ 61)

300

4,5

1.9

Đường từ ngã ba Long Hương (thửa số 324, TBĐ 59) - sông Đa Dâng

 

 

1

- Từ QL 27 (hết thửa số 324 TBĐ 59 đến hết đất ông Tân, ngã ba đi Sê Nhắc (hết thửa số 179, 100 TBĐ số 61)

313

5,0

2

- Đoạn còn lại (từ hết thửa 179, 100 TBĐ 61 đến hết thửa 5 TBĐ 60)

280

4,5

1.10

Đường từ nhà ông Quý (QL 27) vào hết khu phố Riông Se

 

 

1

- Từ kênh N1-9 (hết thửa 101, 102 TBĐ 68) hết đất nhà ông Sỹ (thửa số 304, 1462 TBĐ số 21)

250

4,0

2

- Đoạn còn lại (từ hết thửa 304, 1462 TBĐ số 21 đến hết thửa 580, 1893 TBĐ 26)

156

4,0

1.11

Đường từ nhà ông Chiến (thửa số 424 TBĐ số 68) đến đập tràn

 

 

1

- Đoạn từ nhà ông Chiến (thửa số 424, TBĐ số 68) đến giáp đất nhà ông Oanh (hết thửa số 181, TBĐ số 64)

256

4,5

2

- Đoạn từ nhà ông Oanh (thửa số 158, TBĐ số 64) đến giáp đất nhà Cường (hết thửa số 47, TBĐ số 64)

256

4,0

3

- Đoạn từ hết nhà ông Cường Hậu (hết thửa số 47, TBĐ số 64) đến đập tràn (hết thửa 3 TBĐ 63)

350

2,0

4

- Đường từ nhà ông Bình (hết thửa số 230 TBĐ số 63) đến hết đường vào đồi độc lập tổ 6 Văn Tâm (thửa 497 TBĐ 26)

206

2,5

1.12

Đường từ QL 27 đi đập tràn

 

 

1

- Đoạn từ hết đất ông Kim đến ngã tư (từ thửa số 194, TBĐ số 64 và thửa số 625 TBĐ số 63 đến hết thửa số 35 TBĐ số 64, thửa số 290 TBĐ số 63)

400

4,5

2

- Đoạn từ ngã tư đến đập tràn (từ thửa số 230, 231 TBĐ S63 đến hết thửa s1, 13 TBĐ số 63)

306

4,5

3

Đường từ nhà ông Ba cà phê đến giáp trường Mầm non I (từ thửa số 343, 319 TBĐ số 63 đến hết thửa s 234, 236 TBĐ số 63)

206

3,5

4

Đường từ nhà ông Thạnh đến giáp đất ông Cảnh (từ thửa số 334, 336 đến hết thửa số 262, 274 TBĐ số 62)

409

4,5

5

Đường từ ngã ba hết đất nhà ông Trần Đức Hải (thửa 331, TBĐ 62) đến kênh tiêu

559

5,0

6

Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quế (thửa số 102, TBĐ 62) đến nhà ông Hòa bến xe (thửa 172 TBĐ 63)

256

5,5

7

Đường từ hết đất nhà ông Lanh (hết thửa số 291, TBĐ 62) - mương tiêu

670

7,5

8

Đường từ VLXD sang (hết thửa số 148 TBĐ 62) - mương tiêu

900

5,5

9

Đường từ quán Quyền Lưỡng (hết thửa 355, 886, TBĐ 61) - mương tiêu (phía đông chợ Lâm Hà)

1.550

3,5

10

Đường từ Ngân Hàng (hết thửa 211, 294 TBĐ 61) - mương tiêu

900

5,5

11

Đường từ ngã 4 Long Hương (hết thửa 229, 302, TBĐ số 59) đến ruộng khu phố Bồ Liêng(thửa 415 TBĐ 59)

350

5,5

12

Đường từ VLXD Lâm Hà (thửa 144, 167 TBĐ 56) đến hết đường vào xóm ông Du Hành (thửa 29, 70 TBĐ 56)

258

5,0

1.13

Đường từ nhà ông Trác (thửa số 01, TBĐ số 56, giáp trại giống) - đến nghĩa trang dân tộc khu phố Bồ Liêng - Se Nhắc

 

 

1

- Từ hết đất nhà ông Dui (hết thửa 05 TBĐ 56) đến cống N1 - 1 (hết tha 1224 TBĐ 30)

209

4,0

2

- Cống N1 - 1 đến nghĩa trang dân tc (hết thửa 177 TBĐ 36)

150

3,5

1.14

Đường từ ngã ba bệnh viện đi đoàn kết

 

 

1

- Từ hết nhà ông Hiện QL 27 (hết thửa số 201, 140 TBĐ 69) đến cng N1 - 9 (hết thửa 41 TBĐ69)

550

4,0

2

- Cống N1 - 9 đến ngã 3 ông Tống Văn Dũng (thửa số 400, 404 TBĐ 27)

350

5,0

3

- Đoạn còn lại (từ hết thửa số 83, 75 TBĐ 52 đến hết thửa 150, 8 TBĐ 44- giáp xã Nam Hà)

200

6,0

1.15

Đường đi ngã ba Nam Hà

 

 

1

- Từ hết đất nhà ông Bùi Thanh Chương (hết thửa 21, 23 TBĐ 80) đến trạm biến áp 110 kV (hết thửa 83, 75 TBĐ 52)

300

3,0

2

- Đoạn còn lại (từ hết thửa 83, 75 TBĐ 52 đến giáp xã Nam Hà thửa 150, 8 TBĐ 44)

200

2,5

1.16

Đường nhánh của Đinh Văn - Ba Cảng

 

 

1

Đường từ nhà ông Hào (thửa số 499, TBĐ 63) đến hết đường (thửa số 673 TBĐ 63)

140

3,0

2

Đường từ nhà ông Nguyễn Thanh Trúc (thửa 248, 305 TBĐ 71) đến hết đường (thửa 131 TBĐ 71)

140

3,7

3

Đường từ nhà ông Hồ Đức Vinh (thửa 119, 126 TBĐ 76) đến hết đường (thửa số 135 TBĐ 76 và thửa 43 TBĐ 81)

140

3,7

4

Đường từ nhà ông Ha PútB (thửa 37 TBĐ 81) đến hết đường (thửa 65TBĐ 81)

140

3,7

5

Đường từ nhà ông Minh Hoàng (thửa 51 TBĐ 82) đến hết đường (thửa 627 TBĐ 12)

140

3,7

6

Đường từ nhà ông Nhung (thửa 285, 281 TBĐ 84) đến hết đường (thửa 429 TBĐ 12)

140

3,7

7

Đường từ nhà ông Trần Đình Hạ (thửa số 297, 64 TBĐ số 67) đến hết đưng (thửa 150 TBĐ 67)

159

4,0

8

Đường từ trường Đinh Văn V (thửa 170, 171 TBĐ 67) đến hết đường (thửa s 1110, 1145 TBĐ 20)

159

4,0

9

Đường từ nhà ông Đinh Văn Tiến (hết thửa số 331 TBĐ số 67) đến hết đường (thửa 353 TBĐ 67)

159

4,0

10

Đường từ nhà ông Nguyễn Quang Việt (thửa số 371 TBĐ số 67) đến hết đường (thửa 370 TBĐ 67)

159

4,0

11

Đường từ nhà ông Miền (thửa số 11, 14 TBĐ số 71) đến hết đường (hết thửa 175 TBĐ 20)

180

4,0

12

Đường từ nhà bà Nguyễn Thị Tuyên (thửa số 254, 255 TBĐ số 67) đến hết đường (thửa 349)

159

4,0

13

Đường từ nhà bà Khưu Thị Hưu (thửa số 322, 323 TBĐ số 68) đến hết đường (thửa 459 TBĐ 68)

159

4,0

14

Đường từ nhà ông Nguyễn Long (thửa số 345 TBĐ 68) đến hết đường (thửa 454 TBĐ 68)

159

4,0

15

Đường từ nhà bà Lê Thị Hậu (thửa số 369 TBĐ 68) đến hết đường (thửa 339 TBĐ 68)

159

4,0

16

Đường từ nhà ông Phương (thửa số 196, 173 TBĐ số 71) đến hết đường (thửa 192 TBĐ 71)

159

4,5

1.17

Đường từ cống ông Hữu (thửa số 46, TBĐ 76) - hết TDP ContáchĐăng

 

 

1

- Đường từ cống ông Hữu (thửa số 28, 54 TBĐ số 76)- hết đất nhà ông Trương Đồng (thửa số 407 TBĐ số 20)

350

2,5

2

- Từ hết nhà ông Trương Đông hết đất nhà ông Tư Sài Gòn (hết thửa số 158, TBĐ 12)

300

2,5

3

Từ hết đất nhà ông Tư Sài Gòn đến sông Đa Dâng.

200

3,0

4

Từ nhà ông Vinh (thửa 118, TBĐ 76) đến nhà K' Hai (thửa 135, TBĐ 76) TDP Văn Hà

140

4,0

5

Từ nhà ông Diệu (thửa 160, 451 TBĐ số 83) đến hết đường (thửa 192 TBĐ 83)

140

4,0

6

Đường từ nhà ông Đỗ Văn Dũng (thửa số 46, 63 TBĐ 83) đến hết đường (thửa 214, 336 TBĐ 84)

140

3,5

7

Đường từ hết đất nhà bà Liệp (thửa 343 TBĐ 86 - cống N1/10) đến hết đường (thửa 36 TBĐ 8)

155

3,0

8

Đường từ quán ông Vinh (thửa 56, TBĐ 88) đến hết đất ông Lóng (thửa 162, TBĐ 90)

154

3,5

9

Đường từ ngã tư xạc bình (hết thửa 151, 162 TBĐ 82) đến quán ông Hữu Anh (thửa 304, 288 TBĐ 86)

154

3,7

1.18

Các đường nhánh của TL725

 

 

1

Đường từ ngã ba nhà máy nước (thửa 13 TBĐ 57) đến hết đường

209

2,5

2

Đường từ ngã ba xưởng cưa ông Huệ (thửa 11, 12 TBĐ 58) đến hết đường.

250

2,0

2

THỊ TRẤN NAM BAN

 

 

2.1

Đất dọc đường tỉnh lộ 725 - Đường Điện Biên Phủ

 

 

1

Từ giáp xã Mê Linh đến ngã 3 đi trường tiểu học Từ Liêm

1.050

1,2

2

Từ ngã 3 đường vào Trường tiểu học Từ Liêm đến ngã ba đi THCS Từ Liêm

2.500

1,2

3

Từ ngã ba đi trường THCS Từ Liêm đến giáp vườn chè (hết thửa 282 và 331 TBĐ25)

5.502

1,2

4

Từ vườn chè (thửa 60 TBĐ25) đến ngã ba Đông Anh II (ông Viên)

8.247

1,2

5

Từ ngã ba đường Đông Anh II (ông Viên) đến Trạm biến thế điện Thị trấn Nam Ban

11.000

1,2

6

Từ hết Trạm biến thế điện Thị trấn Nam Ban đến cầu Xay xát (hết thửa 282 và 266 TBĐ 36)

8.247

1,2

7

Từ cầu Xay xát (thửa 281 và 267 TBĐ 36) đến ngã 4 đường đi vào khu Chi Lăng - Thành Công (ngã tư nông trường 4 cũ)

5.502

1,2

8

Từ ngã 4 (nông trường 4 cũ) đến trụ sở UBND TT Nam Ban hiện nay (ngã ba cổng TDP văn hóa Ba Đình)

6.417

1,2

9

Từ ngã ba cổng văn hóa Ba Đình đến Gia Lâm (cầu Thác Voi)

8.000

1,2

2.2

Đường liên xã

 

 

1

Ngã ba Đông Từ (thửa 146 TBĐ 23) đến ngã 4 Hùng Vương (thửa 141, 400 TBĐ 23)

210

3,5

2

Từ ngã 4 Hùng Vương (thửa 209, 26 TBĐ 23) đến giáp xã Đông Thanh

210

3,5

3

Đoạn từ ngã 4 NT4 cũ (thửa 33, 35 TBĐ 37) đến ngã ba đường vào xóm bắc Hà (chi Lăng III) (thửa 04 tờ 32)

110

3,5

4

Từ ngã ba vào xóm Bắc Hà (Chi Lăng III) (thửa 300, 253 TBĐ 32) đến ngã 3 Chi Lăng II (giáp xã Nam Hà và Thác Voi) (thửa 147 TBĐ 31)

95

3,5

5

Từ ngã ba Chi Lăng II (đi xã Nam Hà và Thác Voi) (thửa 03 TBĐ 31) đến dốc võng (giáp xã Nam Hà) (thửa 113 TBĐ 31)

94

3,5

6

Từ bùng binh đường ĐT 725 (thửa 194 TBĐ 56) đến cổng chùa Linh Ẩn (thửa 44 TBĐ 57)

595

4,0

7

Từ cổng chùa Linh Ẩn (thửa 42 TBĐ 57) đến đỉnh dốc công an (thửa 28, 90 TBĐ 57)

159

3,5

8

Đường từ đỉnh dốc công an (hết thửa 28, 90 TBĐ 57) đến ngã ba Chi Lăng 2 (đi xã Nam Hà - thác voi) (thửa 301, 336 TBĐ 57)

93

3,5

9

Đường từ ngã tư Nông trường 4 cũ (thửa 134 TBĐ 38) đến cầu Thanh Trì (giáp xã Đông Thanh)

139

3,5

2.3

Đường Liên Thôn khu TDP

 

 

1

Đường từ ngã ba ĐT 725 (hết thửa 99 TBĐ 12) đến trường tiểu học Từ Liêm (thửa 207 TBĐ 14)

136

3,5

2

Từ giáp trường tiểu học Từ Liêm (thửa 15, 13 TBĐ 14) đến hồ Từ Liêm (thửa 378, 261 TBĐ 14)

99

3,5

3

Đường từ ngã 4 Hùng Vương (thửa 138, 132 TBĐ 26) đến cầu Đông Anh 3 (thửa 252, 253 TBĐ 26).

99

3,5

4

Đường từ ngã 3 Đông Anh II (Nhà ông Biên, thửa 26, 95 TBĐ 25) đến ngã 3 Liên Do (thửa 170, BĐ 22)

248

3,5

5

Đường từ ngã ba (cổng nhà văn hóa TDP Đông Anh I xuống sình 78 Đông Anh 1) đến trường tiểu học Nam Ban II

2.287

1,2

6

Đường từ giáp trường tiểu học Nam Ban II (thửa 70 TBĐ 24) đến hồ Bãi Công TDP Thành Công (thửa 168, 169 TBĐ 24)

99

3,5

7

Đường từ sau chợ Thăng Long đất nhà ông Thuấn (thửa số 351, 361 TBĐ số 36) đến hết đất nhà bà Lê Thị Trọng (thửa 45, 118 TBĐ 34)

248

3,5

8

Đường từ ngã ba đối diện cổng trường tiểu học Nam Ban I đường liên khu Trưng Vương - Thăng Long (thửa 194, 197 TBĐ 50) đến cổng vào TDP văn hóa Trưng Vương (Phân viện Nam Ban, thửa 147, 151 TBĐ 51)

206

3,5

9

Đường từ ngã 3 Chi Lăng I giáp đường nhựa (thửa 276, 279 TBĐ 32) đến hồ Bãi Công - Thành Công (thửa 204, 205 TBĐ 32).

99

3,5

10

Đường từ ngã 4 vào trường mầm non II (thửa 14 TBĐ 49) đến chùa Linh Ẩn (thửa 139 TBĐ 56)

216

3,5

11

Đường từ TDP cổng nhà văn hóa Ba Đình (thửa 286, 288 TBĐ 56) vào trường THPT Thăng Long (thửa 254, 115 TBĐ 56)

277

4,0

12

Đường từ ngã ba cổng nhà văn hóa TDP Bạch Đằng (thửa 21 TBĐ 38) đến ngã 3 đường liên TDP Bạch Đằng - Thăng Long (thửa 211, 29 TBĐ 43).

132

3,5

13

Đường từ ngã ba xóm Hà Bắc (thửa 140 TBĐ 19) đến giáp xã Mê Linh (thửa 1, 2 TBĐ 16)

99

3,5

14

Đường từ ngã ba nhà ông Hữu (thửa số 79, 80 tờ BĐ 19) đến ngã ba đi xóm Hà Bắc (cạnh Nhà trẻ TDP Chi Lăng III, thửa 76, 97 TBĐ 17)

88

3,5

15

Đường từ hồ Bãi Công (thửa 204, 205 TBĐ 19) đến giáp xã Mê Linh

88

3,5

16

Đường từ ngã ba (sân bóng Chi Lăng II - III, thửa 137, 138 TBĐ 18) đến ngã ba đường đi Nam Hà (thửa 228, 110 TBĐ 31).

83

3,5

17

Đường từ ngã ba nhà ông Sắc (thửa 246 TBĐ 25) đến ngã ba giáp đất nhà ông An Đông Anh 4 (thửa 119, 291 TBĐ 25)

129

3,5

18

Đường từ ngã ba giáp nhà ông An Đông Anh 4 (hết thửa 119, 291 TBĐ 25) đến giáp xã Đông Thanh

88

3,5

19

Đường từ ngã ba giáp nhà ông Luận - Hiệp (thửa 371, 408 TBĐ 21) đến hồ Từ Liêm (thửa 441, 380 TBĐ 21)

132

3,0

20

Đường từ ngã ba trường THCS Từ Liêm (thửa 100 TBĐ 23) đến ngã ba đi Đông Anh I, hồ Từ Liêm

132

3,0

21

Đường từ hồ Từ Liêm (từ thửa 274 TBĐ 21) đến đường liên TDP Đông Anh I (thửa 312, 56 TBĐ 21)

70

3,5

22

Đường từ ngã ba giáp quán sửa xe ông cấn Đình Dũng đến Trường TH Nam Ban II

1.992

1,2

23

Đường ngã ba giáp nhà ông Hễ (thửa số 261, 260 TBĐ 31) đến ngã ba giáp đất nhà ông Tuyển (hết thửa số 182, TBĐ 31)

70

3,5

24

Đường từ ngã ba nhà văn hóa Bạch Đằng (thửa 410, 198 TBD 38) đến thửa số 231 TBĐ 33 (Sình 78 khu Đông Anh I)

88

3,5

25

Từ ngã ba đất nhà ông Trần Quang Cải (thửa 61 tờ BĐ 11) đến Hồ Từ Liêm 2 (thửa 250 TBĐ 15)

75

3,5

26

Từ ngã ba TL 725 nhà Tình - Hải (thửa số 331, 194 tờ BĐ 12) đến ngã ba TL 725 nhà văn hóa Từ Liêm 1 (thửa 239, 246 TBĐ 12)

75

3,5

27

Từ ngã ba TL 725 nhà văn hóa Từ Liêm 2 (thửa 74 TBĐ 14) đến giáp xã Mê Linh

88

3,5

28

Từ cầu Đông Anh 3 (thửa 237, 238 TBĐ 08) đến giáp xã Mê Linh

75

3,5

29

Từ ngã ba TL 725 nhà Cúc - Ảnh (thửa số 100, 102 TBĐ 25) đến ngã ba trường TH Nam Ban 2 (thửa 127, 129 TBD 24)

138

3,5

30

Từ ngã ba Hồ Văn Bảo (thửa số 311, 241 TBĐ 38) đến đỉnh dốc ông Tải (Thửa số 137 TBĐ 43)

88

3,5

31

Từ ngã ba TL 725 nhà Trung -Thanh (thửa số 251, 252 TBĐ 51) đến ngã ba nhà ông Toản - Thước (thửa 246, 240 TBĐ 51)

138

3,5

32

Từ ngã ba TL 725 giáp trụ sở UBND TT Nam Ban (thửa 339, 368 TBĐ 56) đến giáp xã Gia Lâm (Cầu Treo)

176

3,5

33

Từ ngã 4 trường Mầm non 2 (thửa 128, 131 TBĐ 49) đến ngã ba nhà ông Đỗ Văn Lc (thửa 256, 265 TBĐ 56)

110

4,0

34

Từ ngã ba nhà tình nghĩa (thửa 297, 29 TBĐ 41) đến đất nhà ông Nguyễn Xuân Hùng (thửa 141, 142 tờ BĐ 40)

75

4,0

35

Từ ngã ba nhà văn hóa Chi Lăng 1 (thửa 337, 465 TBĐ 33) đến nhà ông Trần Như Nhung (thửa số 459, 447 TBĐ 20)

75

4,0

36

Từ ngã ba đường liên xã nhà bà Thảo (thửa 439, 461 TBĐ 33) đến nhà ông Lực (thửa 285, 286 TBĐ 20)

75

4,0

37

Từ ngã ba đường liên xã nhà bà Tuyết Hợi (thửa 496, 594 TBD 33) đến Hồ bà Huân (thửa 211, 248 TBĐ 41)

75

4,0

38

Từ ngã ba nhà văn hóa Chi Lăng 2 (thửa 91, 93 TBĐ 31) đến ngã 3 Vinh - Dừa (thửa 161, 160 BĐ 31)

75

4,0

39

Từ ngã ba nhà ông Tình (thửa 76, 50 TBĐ 31) đến đất nhà ông Bùi Văn Tuấn (thửa 55, 56 TBĐ 31)

75

4,0

40

Từ ngã ba nhà ông Vũ Văn Vượng (thửa 221, 22 TBĐ 16) đến đất nhà ông Nguyễn Văn Trọng (thửa số 81, 67 TBĐ 17)

75

4,0

41

Từ ngã ba TL 725 nhà ông Lê Thế Bời (thửa 230, 228 TBĐ 36) đến đất nhà ông Lê Phú Tiềm (thửa 313, 314 TBĐ 34)

104

3,5

42

Từ ngã ba nhà Liên Do (thửa số 286, 287 TBĐ 22) đến ngã 4 Hùng Vương (đi Đông Anh 3 -xã Đông Thanh, thửa 196, 198 TBĐ 26)

154

3,5

43

Từ ngã ba nhà Lê Trung Kiên (thửa số 38, 39 TBĐ 22) đến ngã ba nhà ông Cao Xuân Khải (thửa 180, 182 TBĐ 9)

75

3,5

44

Đường bê tông khu dân cư sân bóng cũ - TDP chợ Thăng Long

953

2,0

45

Đường từ ngã ba đường liên xã, đất nhà ông Quang (thửa số 98, 341 TBĐ số 31) đến hồ bà Huân (thửa số 243 TBĐ số 32)

75

3,5

 

thuộc tính Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:04/04/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 905/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động 41-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Kế hoạch 905/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động 41-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về "thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Vui lòng đợi