Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Hậu Giang thực hiện thủ tục về đăng ký đất đai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành:30/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính

tải Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

Số: 04/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hậu Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 4 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh;

- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh; Trương Cảnh Tuyên
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); cơ quan thuế; cơ quan tài chính; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện); các đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

b) Những nội dung khác không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan tài nguyên và môi trường; cơ quan thuế; cơ quan tài chính; cơ quan quản lý xây dựng; cơ quan quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn; cơ quan quản lý giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước; Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi chung là Trung tâm Hành chính công); Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch.

2. Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

1. Các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được công khai theo quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hình thức công khai: Việc công khai về các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện bằng hình thức niêm yết thường xuyên tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Hành chính công và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 4. Tiếp nhận, trả kết quả và thời gian thực hiện thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Nơi nộp hồ sơ và trả kết quả:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công.

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

c) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nơi có đất.

2. Việc nộp các loại giấy tờ khi thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 và Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).

3. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

4. Thời gian giải quyết hồ sơ, thời gian giao, nhận hồ sơ hoặc kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa các cơ quan, đơn vị:

a) Thời gian giải quyết hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị đối với mỗi loại thủ tục được quy định chi tiết tại Chương III của Quy chế này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định và thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

b) Thời gian giải quyết từng loại thủ tục được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng có căn cứ để từ chối hồ sơ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã nộp hồ sơ để trả lại cho người nộp.

c) Thời gian để chuyển hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thời gian chuyển kết quả xử lý từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết cuối cùng đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (sau đây gọi chung là Chi nhánh) nơi có đất trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào thời gian thực hiện của các thủ tục).

- Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết cuối cùng của từng thủ tục chuyển kết quả giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận hồ sơ (Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã) trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết hồ sơ.

d) Trường hợp thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai thì thời gian thực hiện được tính bằng tổng thời gian của các thủ tục đó. Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị bằng tổng thời gian của các thủ tục đã được quy định tại Quy chế này đối với từng cơ quan, đơn vị.

Điều 5. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận), xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai.

- Cấp Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai và Khoản 15 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

2. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 và Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương II. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

 

Điều 6. Trách nhiệm của Trung tâm Hành chính công

1. Hướng dẫn chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất kê khai hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi tiếp nhận đối với các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính côngTrường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ theo quy định và chuyển cho cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết theo trình tự quy định tại Chương III của Quy chế này; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đã tiếp nhận.

2. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công theo quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn có liên quan đối với các thủ tục đã tiếp nhận.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường

1. Hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận để phát hiện và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Xem xét, ký Giấy chứng nhận theo thẩm quyền và theo nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

b) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong Quy chế này và các công việc như sau:

- Đối với hồ sơ tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chịu trách nhiệm: Kiểm tra thành phần và nội dung giữa các giấy tờ hồ sơ đăng ký, đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai đảm bảo đúng quy định pháp luật; gửi phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải (trong trường hợp cần thiết); chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế đối với các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận hoặc hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận đối với các thủ tục phải thông qua Chi cục Quản lý đất đai.

- Đối với hồ sơ tiếp nhận do Chi nhánh chuyển đến, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chịu trách nhiệm: Kiểm tra sự phù hợp giữa các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ; in Giấy chứng nhận; trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận; gửi Giấy chứng nhận đã ký đến Chi nhánh để trả kết quả cho người được cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân hoặc thực hiện thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân thì Chi nhánh gửi văn bản đề nghị xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đề nghị công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các vướng mắc đến công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý xây dựng

1. Phối hợp trả lời bằng văn bản các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh), cụ thể trong các trường hợp:

a) Có ý kiến về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại Điều 31, 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

b) Trường hợp nhà ở, công trình đã xây dựng không đúng với Giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chấp thuận tồn tại nhà ở (đã xây dựng từ thời điểm sau ngày 01/7/2006) hoặc công trình xây dựng (đã xây dựng sau ngày 01/7/2004) thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép nhưng nay phù hợp quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Xác định cấp (hạng) nhà ở, công trình xây dựng và phạm vi đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật.

đ) Xác định người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh), cơ quan quản lý về xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh).

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan thuế

1. Tiếp nhận hồ sơ chuyển thông tin địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) để xác định nghĩa vụ tài chính.

2. Kịp thời thông báo và cung cấp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) những biểu mẫu, tờ khai (khi có thay đổi).

3. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc (đối với hồ sơ miễn, giảm là trong thời gian không quá 15 ngày làm việc), kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (sau đây gọi là Phiếu chuyển thông tin) kèm theo hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính hợp lệ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) chuyển đến. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp và phát hành thông báo nộp tiền (thông báo thuế) cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất (người nộp thuế), đồng thời gửi 01 bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh).

4. Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) để bổ sung hồ sơ.

5. Theo dõi việc ghi nợ, trả nợ nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp được ghi nợ của người sử dụng đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) chuyển đến cơ quan thuế.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tài chính

1. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh tổ chức thẩm định giá đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi kết quả thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính xác định các khoản mà người sử dụng đất được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến.

Điều 11. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước các cấp

1. Thu đủ số tiền phải nộp của người sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế và tiền phạt chậm nộp theo quy định.

2. Không được chuyển việc thu tiền sang ngày hôm sau khi đã nhận đủ thủ tục nộp tiền của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phối hợp, hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan tài nguyên và môi trường về loại cây lâu năm được cấp Giấy chứng nhận. Cung cấp thông tin liên quan về chức năng, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý giao thông vận tải

Phối hợp, hướng dẫn, cung cấp thông tin bằng văn bản về phạm vi hành lang bảo vệ đường thủy, đường bộ.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc như sau:

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và các thủ tục đăng ký biến động đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do Chi nhánh chuyển đến.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc như sau:

a) Kiểm tra, xác nhận theo thẩm quyền trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thuộc địa bàn quản lý đảm bảo đúng quy định:

- Thẩm tra, xác minh hồ sơ và hiện trạng sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai; đối chiếu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập biên bản ghi ý kiến về nguồn gốc sử dụng đất, loại đất, loại tài sản, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định, thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất, tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất, sự phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt, xác nhận nội dung vào đơn đăng ký, công bố công khai kết quả kiểm tra theo quy định và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đến Chi nhánh.

Trường hợp người sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (ấp, khu vực) nơi có đất.

- Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai hoặc Giấy chứng nhận đã cấp thì kiểm tra, xác nhận sự thay đổi ranh giới thửa đất đang sử dụng so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, xác nhận tình trạng tranh chấp.

- Niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận nội dung khai báo của hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư để thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận (trừ trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn).

b) Phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp tiêu cực liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận tại địa bàn phụ trách về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

d) Xác định tình trạng cấp Giấy chứng nhận lần đầu của thửa đất, tài sản gắn liền với đất để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

đ) Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm, tình trạng sử dụng đất của phần diện tích đất tăng thêm đối với các trường hợp quy định tại Khoản 20 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

e) Xác định tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý.

g) Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân hoặc thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đề nghị công nhận, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp gửi đến Chi nhánh sau khi nhận được văn bản đề nghị xác nhận của Chi nhánh theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nơi có đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

h) Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân hoặc thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đề nghị công nhận, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú sau khi nhận được văn bản đề nghị xác nhận của Chi nhánh. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Chi nhánh sau khi nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh và văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nơi có đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra, xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp và chuyển văn bản xác nhận đến Chi nhánh và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đề nghị công nhận, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đăng ký hộ khẩu thường trú.

i) Phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các vướng mắc về công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền.

Chương III. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN PHỐI HỢP

Điều 15. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trong thời gian không quá 09 ngày làm việc, Chi nhánh thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có), tra cứu thông tin và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để lấy ý kiến xác nhận, niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Trong thời gian không quá 17 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trước khi chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; ghi ý kiến vào đơn đăng ký; cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trường hợp hồ sơ do người sử dụng đất nộp có trích lục bản đồ địa chính hoặc kết quả đo đạc địa chính thửa đất (nếu thửa đất có biến động so với bản đồ địa chính đang quản lý):

+ Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều của 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trước khi chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; ghi ý kiến vào đơn đăng ký; cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Trường hợp hồ sơ do người sử dụng đất nộp không có trích lục bản đồ địa chính hoặc kết quả đo đạc địa chính thửa đất (nếu thửa đất có biến động so với bản đồ địa chính đang quản lý):

+ Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục) đến Chi nhánh để thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

+ Trong thời gian không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh kiểm tra thông tin trên hồ sơ địa chính đang quản lý, thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có); chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận, niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

+ Trong thời gian không quá 17 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trước khi chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; ghi ý kiến vào đơn đăng ký; cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 29 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất; ghi ý kiến vào đơn đăng ký; cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); chuyển kết quả đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 16. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có); chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để lấy ý kiến xác nhận, niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thì Chi nhánh gửi văn bản đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

- Nội dung thực hiện và thời gian phản hồi ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trong thời gian không quá 16 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện:

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân: Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo đề nghị của Chi nhánh. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chi nhánh. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP kèm theo văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và hồ sơ chuyển đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Chi cục Thuế) nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến Chi nhánh.

- Chi nhánh thực hiện scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả do Phòng Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Trường hợp hồ sơ do người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp có trích lục bản đồ địa chính hoặc kết quả đo đạc địa chính thửa đất (nếu thửa đất có biến động so với bản đồ địa chính đang quản lý):

+ Trong thời gian không quá 16 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, kèm theo hồ sơ chuyển đến Chi nhánh.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp kèm theo hồ sơ chuyển đến Chi nhánh. Đồng thời chuyển văn bản xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (việc chuyển văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú thực hiện trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc: Chi nhánh kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Chi nhánh sau khi nhận được văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc Chi nhánh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Chi nhánh.

+ Chi nhánh thực hiện scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến.

- Trường hợp hồ sơ do người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp không có trích lục bản đồ địa chính hoặc kết quả đo đạc địa chính thửa đất (nếu thửa đất có biến động so với bản đồ địa chính đang quản lý):

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục), Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo đến Chi nhánh để thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

+ Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh tiến hành tra cứu thông tin. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có); chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận, niêm yết công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thì Chi nhánh gửi văn bản đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

+ Nội dung thực hiện và thời gian phản hồi ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Trong thời gian không quá 16 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện: Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân: Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp gửi đến Chi nhánh. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chi nhánh; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP kèm theo văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và hồ sơ chuyển đến Chi nhánh.

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi ý kiến vào đơn đăng ký. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Chi nhánh.

+ Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến.

2. Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ đăng ký; trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; gửi phiếu lấy ý kiến đến Sở Xây dựng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm nếu tài sản không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định; lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; in Giấy chứng nhận, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai.

d) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

đ) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

e) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 17. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tổng thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ thực hiện các công việc sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ có đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với đất thì Chi nhánh chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và tài sản để lấy ý kiến xác nhận theo quy định tại Đim a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

+ Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thì Chi nhánh gửi văn bản đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

- Nội dung thực hiện và thời gian phản hồi ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân: Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp kèm theo hồ sơ chuyển hồ sơ đến Chi nhánh. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp kèm theo hồ sơ chuyển đến Chi nhánh, đồng thời gửi văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc Chi nhánh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nhận Giấy chứng nhận, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận và hồ sơ đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục), Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện các công việc sau đây và tổng hợp hồ sơ chuyển đến Chi nhánh:

+ Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân: Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp kèm theo hồ sơ chuyển đến Chi nhánh đồng thời gửi văn bản xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Trường hợp hồ sơ có đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chuyển đến, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau đây:

+ Đối với các trường hợp hồ sơ có đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với đấtchủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

+ Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

- Nội dung thực hiện và thời gian phản hồi ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp gửi đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chuyển đến.

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nhận Giấy chứng nhận, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận và hồ sơ đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Sở Xây dựng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

d) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến phản hồi, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất, ghi ý kiến vào đơn đăng ký. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai.

e) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, Chi cục Quản lý đất đai tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

g) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhân và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

h) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 18. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành tra cứu thông tin và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

- Nội dung thực hiện và thời gian phản hồi ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi chủ sở hữu tài sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), chủ sở hữu tài sản nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận, chuyển kết quả đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trước khi chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành tra cứu thông tin. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến phản hồi, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi ý kiến vào đơn đăng ký; lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi chủ sở hữu tài sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), chủ sở hữu tài sản nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận trong thời gian không quá 04 ngày làm việc.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận, chuyển kết quả đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành tra cứu thông tin. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Sở Xây dựng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

d) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, ghi ý kiến vào đơn đăng ký, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi chủ sở hữu tài sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), chủ sở hữu tài sản nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai.

e) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp theo quy định thì trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

g) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

h) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết qủa, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 19. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành tra cứu thông tin và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

- Nội dung thực hiện và thời gian phản hồi ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi ý kiến vào đơn đăng ký; lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật).

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi chủ sở hữu tài sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), chủ sở hữu tài sản nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ, kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trước khi chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành tra cứu thông tin. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi ý kiến vào đơn đăng ký; lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi chủ sở hữu tài sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), chủ sở hữu tài sản nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ, kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc.

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành tra cứu thông tin. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến đến Sở Xây dựng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

d) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, ghi ý kiến vào đơn đăng ký; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi chủ sở hữu tài sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), chủ sở hữu tài sản nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

e) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

g) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có) và gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho chủ sở hữu tài sản.

Điều 20. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Tổng thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với đối tượng quản lý là cộng đồng dân cư:

a) Nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 14 ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 15 ngày làm việc), Chi nhánh tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, căn cứ vào quyết định giao đất quản lý cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã tiếp nhận hồ sơ) để trả kết quả cho người đăng ký.

2. Đối với các đối tượng quản lý theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 của Luật Đất đai 2013:

a) Nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 14 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, căn cứ vào quyết định giao đất quản lý cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi kết quả đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người đăng ký.

Điều 21. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại dự án phát triển nhà ở:

a) Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi cho Trung tâm Hành chính công các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai.

b) Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án:

- Trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do và nội dung cần giải trình, bổ sung gửi chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

- Trường hợp cần thiết, trong thời gian 15 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng về nhà ở, công trình xây dựng.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi hoàn thành kiểm tra, Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên mua theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

c) Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở thì Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, kết luận hoặc chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến các lĩnh vực khác) kiểm tra, kết luận báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

d) Sau khi nhận được kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở nộp trực tiếp hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

Nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại cấp xã thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nơi có đất.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở:

Tổng thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 03 ngày làm việc), Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin. Trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ (ngoài các nội dung đã kiểm tra tại Khoản 1 Điều này) Chi nhánh thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ nội dung, lý do để Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, người mua nhà ở biết và bổ sung hoặc gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý Nhà nước đối với loại tài sản đó.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý về tài sản có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh; Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, người mua nhà ở giải trình bằng văn bản hoặc bổ sung hồ sơ theo đề nghị (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh hoàn chỉnh và kiểm tra hồ sơ, lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, sau khi nhận được chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ, kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin. Trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ (ngoài các nội dung đã kiểm tra tại Khoản 1 Điều này) thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ nội dung, lý do để Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, người mua nhà ở biết và bổ sung hoặc gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý Nhà nước đối với loại tài sản đó.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý về tài sản có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, người mua nhà ở giải trình bằng văn bản hoặc bổ sung hồ sơ theo đề nghị (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận được chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có) và gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho chủ sở hữu tài sản.

Điều 22. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc (không kể thời gian thông báo, niêm yết và đăng tin), cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 04 ngày làm việc), Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong thời gian 30 ngày về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền.

Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận trả).

c) Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi nhánh trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục (trường hợp thẩm quyền thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ, chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hủy Giấy chứng nhận).

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

d) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận trình cơ quan có thẩm quyền trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

đ) Cơ quan có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận và chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

e) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận được quyết định hủy Giấy chứng nhận, Chi nhánh lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản về việc được miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản về việc được miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để giao cho Chi nhánh.

g) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, sau khi nhận được chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ, kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

h) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

i) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

k) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong thời gian 30 ngày về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền.

Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí do người làm thủ tục chi trả).

c) Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

d) Cơ quan có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận và chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.

đ) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc sau khi nhận được quyết định hủy Giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản về việc được miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản về việc được miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

e) Sau khi nhận được chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

g) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

h) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 23. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất, thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Tổng thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa:

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục), Chi nhánh thực hiện: Nếu hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh gửi văn bản đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Nếu hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đề nghị xác nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đăng ký hộ khẩu thường trú; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp gửi đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chi nhánh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

Trường hợp hộ hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đăng ký hộ khẩu thường trú và Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chi nhánh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục); Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp (trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa) do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian 01 ngày làm việc Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì lập hồ sơ, scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa:

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục), Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện (trước khi chuyển hồ sơ đến Chi nhánh): Nếu hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét, có văn bản xác nhận việc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp kèm theo hồ sơ để chuyển đến Chi nhánh. Nếu hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét, xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trước khi chuyển hồ sơ kèm theo văn bản xác nhận đến Chi nhánh, đồng thời gửi văn bản xác nhận đến Ủy ban nhân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục), Chi nhánh thực hiện: Nếu hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Chi nhánh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đăng ký hộ khẩu thường trú đề nghị xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đăng ký hộ khẩu thường trú có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp (trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa) do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian 02 ngày làm việc Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì lập hồ sơ, scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

d) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 24. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Tổng thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

2. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 02 ngày làm việc), Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì lập hồ sơ, scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

3. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

4. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

5. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 25. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân); Trung tâm Hành chính công (đối tượng là tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư).

2. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

3. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện của Chi nhánh là không quá 03 ngày làm việc), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý đất đai (Phòng Tài nguyên và Môi trường) để xem xét việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất đối với việc bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

4. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai (Phòng Tài nguyên và Môi trường) xem xét việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất đối với việc bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ và thông báo việc thống nhất cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh).

5. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) tiến hành lập thủ tục bán hoặc góp vốn. Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai (Phòng Tài nguyên và Môi trường) trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.

6. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai (Phòng Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.

7. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất và chuyển quyết định đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường).

8. Kể từ ngày nhận được quyết định, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai tham mưu), Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu) lập hợp đồng thuê đất với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, thông báo bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê đến ký hợp đồng thuê đất; thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.

9. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển hợp đồng thuê đất, quyết định cho thuê đất kèm hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) để thực hiện các công việc tiếp theo.

10. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) tiến hành lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh (Chi cục Thuế nơi có đất) để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) sau khi đã có đơn giá thuê đất do cơ quan có thẩm quyền xác định.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh (Chi cục Thuế) có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính, Thông báo về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế cho Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để giao cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh).

11. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in Giấy chứng nhận, lập hồ sơ để chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai (Phòng Tài nguyên và Môi trường) trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

12. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận (đối với hộ gia đình, cá nhân), Chi cục Quản lý đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi xem xét, ký Giấy chứng nhận (đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư).

13. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển Giấy chứng nhận đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường).

14. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển Giấy chứng nhận đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh).

15. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì Chi nhánh gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả.

Điều 26. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đo đạc tách thửa đất đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Tổng thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc (không tính thời gian đo đạc tách thửa đất), cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

3. Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

4. Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

5. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

6. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

7. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 27. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá không quá 01 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 02 ngày làm việc), Chi nhánh thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận đã cấp.

- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Chi nhánh lập hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đối với bên thuê, cho thuê lại, bên góp vốn. Scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

d) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

đ) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận đã cấp.

- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Cấp lại Giấy chứng nhận cho bên thuê, cho thuê lại, bên góp vốn (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận).

c) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 28. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 02 ngày làm việc), Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để giao cho Chi nhánh.

c) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ, kèm theo phiếu kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

e) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

d) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 29. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động do thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký (trường hợp đã đăng ký tài sản gắn liền với đất nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận)

Tổng thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 2,5 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện đăng ký biến động thì đo đạc địa chính thửa đất (đối với trường hợp có thay đổi hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất mà hồ sơ đã tiếp nhận chưa đo đạc thửa đất); gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm (khi cần thiết).

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

d) Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

đ) Chi nhánh xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc.

e) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

g) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

h) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 2,5 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện đăng ký biến động thì đo đạc địa chính thửa đất (đối với trường hợp có thay đổi hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất mà hồ sơ đã tiếp nhận chưa đo đạc thửa đất); gửi phiếu lấy ý kiến đến Sở Xây dựng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm (khi cần thiết).

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

d) Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

e) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

g) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 30. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động do đổi tên, thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) hoặc thay đổi về số hiệu, địa chỉ thửa đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 03 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện đăng ký biến động thì xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ, kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

d) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện đăng ký biến động thì xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

c) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 31. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 03 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, gửi phiếu lấy ý kiến đến Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm (khi cần thiết).

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

d) Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

đ) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

e) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

g) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

h) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, gửi phiếu lấy ý kiến đến Sở Xây dựng đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng khác, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm (khi cần thiết).

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về các nội dung có liên quan đến việc cấp chứng nhận về sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

d) Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

e) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

g) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 32. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 06 ngày làm việc), Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

c) Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

đ) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

e) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 09 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu chuyển thông tin đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 09 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

d) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 33. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Tổng thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công đối với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

3. Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện của Chi nhánh là không quá 09 ngày làm việc), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh) tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác nhận thay đổi thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu và scan (quét) lưu hồ sơ, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

4. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển kết quả đến Trung tâm Hành chính công, Chi nhánh chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì Chi nhánh chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả.

Điều 34. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Tổng thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 1,5 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện gia hạn quyền sử dụng đất.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định gia hạn trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc và chuyển quyết định đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi có quyết định cho phép gia hạn, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ký hợp đồng thuê đất trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh để thực hiện công việc tiếp theo.

c) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Chi nhánh lập Phiếu chuyển thông tin đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, trong thời gian không quá 1,5 ngày làm việc, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

d) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 01 ngày làm việc), Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

e) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

g) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 1,5 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định gia hạn trong thời gian không quá 01 ngày làm việc và chuyển quyết định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi có quyết định cho phép gia hạn, Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thực hiện công việc tiếp theo.

c) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, lập Phiếu chuyển thông tin đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

đ) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

e) Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 35. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

Tổng thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định cho phép gia hạn trong thời gian không quá 1,5 ngày làm việc, chuyển quyết định đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thực hiện đăng ký.

4. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

5. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

6. Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 36. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

a) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng vào Giấy chứng nhận đã cấp và scan (quét) lưu hồ sơ, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

a) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hồ sơ, chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

c) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp và scan (quét) lưu hồ sơ, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 37. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 08 ngày làm việc Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; xác nhận vào đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa, scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 04 ngày làm việc), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì in Giấy chứng nhận, hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

d) Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 10 ngày làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; xác nhận vào đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa; in Giấy chứng nhận, hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 38. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp không phải thực hiện đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, trừ trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ địa chính.

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính. Nếu phù hợp quy định thì chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để xem xét.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, nếu hồ sơ phù hợp quy định thì xác nhận vào đơn đề nghị, chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp thì xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, nếu phù hợp quy định thì xác nhận vào đơn đề nghị, chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính. Nếu phù hợp quy định thì xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

c) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 39. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp phải thực hiện đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất

Tổng thời gian thực hiện không quá 17 ngày làm việc, trừ trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ địa chính.

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính. Nếu phù hợp quy định thì thực hiện đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (nếu hồ sơ nộp chưa đo đạc địa chính thửa đất); chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem xét, xác nhận vào đơn đề nghị.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, nếu hồ sơ phù hợp quy định thì xác nhận vào đơn đề nghị và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Chi nhánh xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Nếu hồ sơ do người sử dụng đất nộp đã đo đạc địa chính thửa đất:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp quy định thì xác nhận vào đơn đề nghị và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Chi nhánh xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nếu hồ sơ do người sử dụng đất nộp chưa đo đạc địa chính thửa đất:

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Chi nhánh để thực hiện đo đạc địa chính thửa đất (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Chi nhánh thực hiện đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất trong thời gian không quá 04 ngày làm việc; chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, xác nhận vào đơn đề nghị.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp quy định thì xác nhận vào đơn đề nghị và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định thì xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

+ Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì thực hiện đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (nếu hồ sơ nộp chưa đo đạc địa chính thửa đất), xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận. Trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

d) Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

đ) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh in Giấy chứng nhận, hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

e) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

g) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 40. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp chuyển đổi một phần diện tích thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Chi nhánh thực hiện đo đạc đối với phần diện tích chuyển đổi trước khi nộp hồ sơ.

Tổng thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

2. Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 04 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, nếu đủ điều kiện thực hiện thì xác nhận nội dung chuyển đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

3. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, Giấy chứng nhận.

4. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

5. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 41. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất

1. Trách nhiệm niêm yết, đăng tin thông báo mất Giấy chứng nhận:

a) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải có tờ khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mất Giấy chứng nhận.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khai báo về việc mất Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận trên hồ sơ địa chính đang quản lý, niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 15 ngày (trừ trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn). Sau thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày. Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn thì Ủy ban nhân dân cấp xã có Giấy xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn gửi Chi nhánh.

b) Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương ít nhất là 03 kỳ liên tục (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận chi trả).

2. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Trình tự phối hợp thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất do Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp:

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi nhánh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa đo đạc địa chính thửa đất; trích sao hồ sơ địa chính; dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký quyết định hủy Giấy chứng nhận và chuyển quyết định đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 02 ngày làm việc), Chi nhánh hoàn chỉnh hồ sơ, scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp lại Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp:

+ Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 05 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa đo đạc địa chính thửa đất; trích sao hồ sơ địa chính; scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ. Nếu phù hợp quy định pháp luật thì dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời in Giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ và quyết định đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất do Ủy ban nhân dân tỉnh ký cấp:

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa đo đạc địa chính thửa đất; trích sao hồ sơ địa chính. Hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh hủy Giấy chứng nhận bị mất.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh hủy Giấy chứng nhận bị mất.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh ký xem xét, ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất và chuyển quyết định đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký cấp lại Giấy chứng nhận.

+ Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp:

+ Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa đo đạc địa chính thửa đất; trích sao hồ sơ địa chính; hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký quyết định hủy Giấy chứng nhận, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

+ Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 42. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục cấp lại Trang bổ sung do bị mất

1. Trách nhiệm niêm yết, đăng tin thông báo mất Trang bổ sung:

a) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải có tờ khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Trang bổ sung và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mất Trang bổ sung.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận văn bản khai báo về việc mất Trang bổ sung, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tra cứu thông tin về Trang bổ sung bị mất trên hồ sơ địa chính đang quản lý, niêm yết thông báo mất Trang bổ sung tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 15 ngày (trừ trường hợp mất Trang bổ sung do thiên tai, hỏa hoạn). Sau thời gian niêm yết nếu không có khiếu nại, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về việc đã niêm yết thông báo mất Trang bổ sung trong thời gian 15 ngày.

b) Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Trang bổ sung trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương ít nhất là 03 kỳ liên tục (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp lại Trang bổ sung chi trả).

2. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Trang bổ sung tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, người bị mất Trang bổ sung nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện cấp lại Trang bổ sung trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 05 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc đo đạc địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa đo đạc địa chính thửa đất (nếu cần thiết); trích sao hồ sơ địa chính (nếu cần thiết); ký quyết định hủy Trang bổ sung (đối với trường hợp Trang bổ sung trước đây do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Chi nhánh ký lập), lập lại Trang bổ sung.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp quy định thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính đang lưu trữ, quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc đo đạc địa chính thửa đất đất đối với trường hợp chưa đo đạc địa chính thửa đất (nếu cần thiết); trích sao hồ sơ địa chính; ký quyết định hủy Trang bổ sung bị mất, cấp lại Trang bổ sung.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 43. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp huyện) cấp

Tổng thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

a) Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 05 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo nội dung xác nhận đính chính trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

b) Trường hợp trên Trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp còn dòng trống để xác nhận:

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, xác nhận nội dung đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì Chi nhánh gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

c) Trường hợp trên Trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận:

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì Chi nhánh gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

a) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; dự thảo nội dung xác nhận đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp, dự thảo Tờ trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì in Giấy chứng nhận, hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Tờ trình, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Trường hợp trên Trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp còn dòng trống để xác nhận:

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xác nhận nội dung đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

c) Trường hợp trên Trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận:

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 44. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp

Tổng thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 04 ngày làm việc), Chi nhánh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; dự thảo nội dung đính chính, hoàn chỉnh hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xác nhận nội dung đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận nội dung đính chính thì in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

d) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xác nhận nội dung đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xác nhận nội dung đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận nội dung đính chính thì in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

c) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận hoặc xác nhận nội dung đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 45. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất trích lục hồ sơ tại cơ quan quản lý hồ sơ địa chính (trừ trường hợp hồ sơ đang quản lý tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh), cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Gửi kiến nghị bằng văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

a) Trường hợp Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp:

- Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 08 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Chi nhánh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để trích lục; lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian không quá 16 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; báo cáo kết quả kiểm tra đến Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét.

Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì đồng thời dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì đồng thời dự thảo văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liến với đất về kết quả kiểm tra.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký quyết định thu hồi nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định; chuyển quyết định hoặc thông báo đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh thực hiện:

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định thì Chi nhánh thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). Chuyển quyết định thu hồi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì Chi nhánh chuyển văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp:

- Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc (nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 08 ngày làm việc), Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Chi nhánh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để trích lục; lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm tra trình Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 16 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; báo cáo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì đồng thời dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì đồng thời dự thảo văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liến với đất về kết quả kiểm tra.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký quyết định thu hồi nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định; chuyển quyết định hoặc thông báo đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh thực hiện:

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định thì Chi nhánh thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). Chuyển quyết định thu hồi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì Chi nhánh chuyển văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: Gửi văn bản kiến nghị đến Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

a) Trường hợp Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh ký cấp:

- Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để trích lục; lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai.

- Trong thời gian không quá 14 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; báo cáo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì đồng thời dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì đồng thời dự thảo văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liến với đất về kết quả kiểm tra. Hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký quyết định thu hồi nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật hoặc ký văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định. Chuyển quyết định thu hồi hoặc văn bản thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện:

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). Chuyển quyết định thu hồi đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển văn bản thông báo đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp:

- Trong thời gian không quá 23 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để trích lục; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì đồng thời dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì đồng thời dự thảo văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liến với đất về kết quả kiểm tra.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký quyết định thu hồi nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký văn bản thông báo nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định. Chuyển quyết định hoặc thông báo đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện:

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). Chuyển quyết định thu hồi đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển văn bản thông báo đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 46. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phát hiện

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất trích lục hồ sơ tại cơ quan quản lý hồ sơ địa chính (trừ trường hợp hồ sơ đang quản lý tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh), cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

a) Trường hợp Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp:

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan chuyên môn phát hiện và kiến nghị xem xét Giấy chứng nhận cấp sai quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Chi nhánh kiểm tra hồ sơ.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Chi nhánh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để trích lục; lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết. Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì dự thảo văn bản thông báo lại cho cơ quan đã kiến nghị xem xét về kết quả kiểm tra. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì dự thảo thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do. Báo cáo kết quả kiểm tra kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì ký văn bản thông báo kết quả kiểm tra và chuyển văn bản thông báo đến cơ quan đã kiến nghị xem xét.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện ký thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do và chuyển đến Chi nhánh để thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục), Chi nhánh thực hiện: Thông báo người sử dụng đất nhận thông báo và giao nộp Giấy chứng nhận (lập biên bản giao nhận), chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì có văn bản thông báo đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Sau thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nhận thông báo mà không có đơn khiếu nại và đồng ý giao nộp Giấy chứng nhận (thời gian này không tính vào tổng thời gian của thủ tục), Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian không quá 06 ngày làm việc.

Trường hợp người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản giao cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký văn bản giao cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Trong thời gian không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản Ủy ban nhân dân cấp huyện giao, cơ quan thanh tra cấp huyện thẩm tra, kết luận Giấy chứng nhận đã cấp đúng hay không đúng quy định của pháp luật, dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo kết quả kiểm tra trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan thanh tra cùng cấp trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký thông báo kết quả kiểm tra nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định và chuyển đến Chi nhánh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh thực hiện: Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định thì thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), chuyển quyết định thu hồi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận (nếu chưa giao nộp) và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận; trường hợp người sử dụng đất tiếp tục không giao nộp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh thông báo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì chuyển thông báo đến cơ quan chuyên môn đã kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp:

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan chuyên môn phát hiện và kiến nghị xem xét Giấy chứng nhận cấp sai quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Chi nhánh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để đề nghị trích lục; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định.

Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì dự thảo văn bản thông báo lại cho cơ quan đã kiến nghị xem xét về kết quả kiểm tra. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì dự thảo thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do. Báo cáo kết quả kiểm tra kèm theo hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì ký văn bản thông báo kết quả kiểm tra và chuyển văn bản thông báo đến cơ quan đã kiến nghị xem xét.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do và chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thông báo người sử dụng đất nhận thông báo và giao nộp Giấy chứng nhận (lập biên bản giao nhận, thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Sau thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nhận thông báo mà không có đơn khiếu nại và đồng ý giao nộp Giấy chứng nhận (thời gian này không tính vào tổng thời gian của thủ tục), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 06 ngày làm việc.

Trường hợp người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh thẩm tra, kết luận luận Giấy chứng nhận đã cấp đúng hay không đúng quy định của pháp luật và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra của Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện: Nếu Thanh tra tỉnh kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; nếu kết luận Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả kiểm tra để chuyển đến cơ quan chuyên môn đã kiến nghị xem xét.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký thông báo kết quả kiểm tra nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật; chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện: Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận theo quyết định của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), chuyển quyết định thu hồi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận (nếu chưa giao nộp) và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận; trường hợp người sử dụng đất tiếp tục không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hủy Giấy chứng nhận theo quy định.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì chuyển thông báo kết quả kiểm tra đến cơ quan chuyên môn đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Trường hợp Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh ký cấp:

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan chuyên môn phát hiện và kiến nghị xem xét Giấy chứng nhận cấp sai quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để đề nghị trích lục; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì dự thảo văn bản thông báo lại cho cơ quan đã kiến nghị xem xét về kết quả kiểm tra. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì dự thảo thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do. Báo cáo kết quả kiểm tra kèm theo hồ sơ tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì ký văn bản thông báo kết quả kiểm tra và chuyển văn bản thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường để gửi cơ quan đã kiến nghị xem xét.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do và chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường để giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện: Thông báo người sử dụng đất nhận thông báo và giao nộp Giấy chứng nhận (lập biên bản giao nhận), chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai. Trường hợp người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì có văn bản thông báo đến Chi cục Quản lý đất đai.

- Sau thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nhận thông báo mà không có đơn khiếu nại và đồng ý giao nộp Giấy chứng nhận (thời gian này không tính vào tổng thời gian của thủ tục), Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian không quá 06 ngày làm việc.

Trường hợp người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Thanh tra tỉnh thẩm tra hồ sơ, kết luận Giấy chứng nhận đã cấp đúng hay không đúng quy định của pháp luật, thông báo kết quả thẩm tra đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra của Thanh tra tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai thực hiện: Trường hợp Thanh tra tỉnh kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; trường hợp kết luận Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký thông báo kết quả kiểm tra để chuyển đến cơ quan chuyên môn đã kiến nghị xem xét.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký thông báo kết quả kiểm tra nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật; chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện: Nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), chuyển quyết định thu hồi đến Trung tâm Hành chính công để thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận (nếu chưa giao nộp) và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận; trường hợp người sử dụng đất tiếp tục không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh hủy Giấy chứng nhận theo quy định.

Nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì chuyển thông báo kết quả kiểm tra đến cơ quan chuyên môn đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp:

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan chuyên môn phát hiện và kiến nghị xem xét Giấy chứng nhận cấp sai quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hồ sơ, trích lục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không lưu giữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thì hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan quản lý hồ sơ để trích lục; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết, lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định.

Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì dự thảo văn bản thông báo lại cho cơ quan đã kiến nghị xem xét về kết quả kiểm tra. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì dự thảo thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do. Báo cáo kết quả kiểm tra kèm theo hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì ký văn bản thông báo kết quả kiểm tra và chuyển văn bản thông báo đến cơ quan đã kiến nghị xem xét.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo để người sử dụng đất biết rõ lý do và chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thông báo người sử dụng đất nhận thông báo và giao nộp Giấy chứng nhận (lập biên bản giao nhận, thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Sau thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nhận thông báo mà không có đơn khiếu nại và đồng ý giao nộp Giấy chứng nhận (thời gian này không tính vào tổng thời gian của thủ tục), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 06 ngày làm việc.

Trường hợp người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh thẩm tra trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh thẩm tra, kết luận luận Giấy chứng nhận đã cấp đúng hay không đúng quy định của pháp luật và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra của Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện: Trường hợp Thanh tra tỉnh kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; trường hợp kết luận Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo kết quả kiểm tra để chuyển đến cơ quan chuyên môn đã kiến nghị xem xét.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký thông báo kết quả kiểm tra nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật; chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện: Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận theo quyết định của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), chuyển quyết định thu hồi đến Trung tâm Hành chính công để thông báo người sử dụng đất giao nộp Giấy chứng nhận (nếu chưa giao nộp) và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận; trường hợp người sử dụng đất tiếp tục không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hủy Giấy chứng nhận theo quy định.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì chuyển thông báo kết quả kiểm tra đến cơ quan chuyên môn đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Điều 47. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Tổng thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 09 ngày làm việc), Chi nhánh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận nội dung chuyển mục đích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh lập hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận.

d) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Chi nhánh.

đ) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 11 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận nội dung chuyển mục đích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

c) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 48. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Tổng thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

b) Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì chuyển văn bản thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để trả kết quả cho người sử dụng đất. Trường hợp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì chuyển văn bản thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) hướng dẫn người sử dụng đất trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc phần diện tích xin chuyển mục đích trước khi nộp lại hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích.

c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nộp lại hồ sơ kèm theo kết quả trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc phần đất xin chuyển mục đích, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh để thực hiện các công việc tiếp theo.

d) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển quyết định đến Chi nhánh.

đ) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thì thời gian thực hiện là không quá 03 ngày làm việc), đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Chi nhánh soạn văn bản gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để xác định số tiền được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp (nếu có), đồng thời lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi nhánh chuyển đến, Phòng Tài chính - Kế hoạch có văn bản xác định số tiền được khấu trừ và gửi cho Chi cục Thuế (trường hợp phải xác định lại giá đất cụ thể thì thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Sau khi nhận được văn bản xác định số tiền được khấu trừ của cơ quan tài chính chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc Chi cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất phải nộp và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ) để chuyển đến Chi nhánh.

e) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận nội dung chuyển mục đích vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Chi nhánh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

g) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận.

h) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả Chi nhánh.

i) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Chi nhánh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

a) Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa trường hợp cần thiết, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì chuyển văn bản thẩm định đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất. Trường hợp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì chuyển văn bản thẩm định đến Trung tâm Hành chính công hướng dẫn người sử dụng đất trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc phần diện tích xin chuyển mục đích trước khi nộp lại hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích.

c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nộp lại hồ sơ kèm theo kết quả trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc phần đất xin chuyển mục đích, Chi cục Quản lý đất đai trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thực hiện các công việc tiếp theo.

d) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích và chuyển quyết định đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

d) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh soạn văn bản gửi đến Sở Tài chính để xác định số tiền được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất (đối với trường hợp chuyển mục đích mà phải chuyển sang thuê), đồng thời lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh.

- Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, Sở Tài chính có văn bản xác định số tiền được khấu trừ và gửi cho Cục Thuế tỉnh (trường hợp phải xác định lại giá đất cụ thể thì thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

- Sau khi nhận được văn bản xác định số tiền được khấu trừ của Sở Tài chính chuyển đến, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc Cục Thuế tỉnh xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất phải nộp và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

- Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

đ) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận nội dung chuyển mục đích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp người đăng ký có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.

e) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

g) Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 49. Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế (sau khi đã có quyết định chủ trương đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đất đai thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ phù hợp quy định thì dự thảo Tờ trình cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, kèm theo hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Tờ trình kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích và chuyển quyết định đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai.

5. Kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích, Chi cục Quản lý đất đai tập hợp hồ sơ kèm theo Quyết định chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

6. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ gửi đến Cục Thuế tỉnh.

7. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển đến, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và ban hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo mẫu quy định.

8. Sau khi người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc có văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh), người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Cục Thuế tỉnh cho Trung tâm Hành chính công để chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thời gian này không tính vào tổng thời gian thực hiện của thủ tục).

9. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận nội dung chuyển mục đích vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoặc trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai.

10. Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp quy định thì trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

11. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai trình, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

12. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 50. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi