Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Phú Thọ đơn giá cho thuê đất tại Khu công nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT, THUÊ HẠ TẦNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN, KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG HÀ VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP BẠCH HẠC

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 668/TTr-TNMT ngày 20/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

nhayĐơn giá thuê hạ tầng quy định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND được thay thế bởi Đơn giá thuê hạ tầng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND.nhay
Điều 1. Quy định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc như sau:

STT

Nội dung

Đơn giá thuê
(đồng/m2/năm)

Trong đó

Đơn giá thuê đất
(đồng/m2/năm)

Đơn giá thuê hạ tầng (đồng/m2/năm) (chưa bao gồm thuế VAT)

1

Khu công nghiệp Thụy Vân

11.130

5.000

6.130

2

Khu công nghiệp Trung Hà

8.100

3.200

4.900

3

Cụm công nghiệp Bạch Hạc

 

 

 

-

Phần diện tích có hạ tầng (diện tích chuyển mục đích sử dụng từ đất tái định cư sang đất công nghiệp thuộc lô E)

9.400

5.000

4.400

-

Phần diện tích chưa đầu tư hạ tầng

5.000

5.000

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này dùng để áp dụng đối với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại đất tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc trong trường hợp thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cho từng dự án cụ thể.
Điều 3. Thời hạn áp dụng:
1. Đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này được ổn định 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Hết thời hạn trên, giá tiền thuê đất được tính lại theo quy định của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
2. Trường hợp các doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trong khoảng thời gian từ khi Quyết định số 4258/2001/QĐ-UB và Quyết định số 1753/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ hết thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2014 thì đơn giá thực hiện theo hợp đồng đã ký. Khi đơn giá hết thời gian ổn định 05 năm thì phải thực hiện việc xác định lại đơn giá theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Quang

Thuộc tính văn bản
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 04/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 19/01/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT, THUÊ HẠ TẦNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN, KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG HÀ VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP BẠCH HẠC

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 668/TTr-TNMT ngày 20/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc như sau:

STT

Nội dung

Đơn giá thuê
(đồng/m2/năm)

Trong đó

Đơn giá thuê đất
(đồng/m2/năm)

Đơn giá thuê hạ tầng (đồng/m2/năm) (chưa bao gồm thuế VAT)

1

Khu công nghiệp Thụy Vân

11.130

5.000

6.130

2

Khu công nghiệp Trung Hà

8.100

3.200

4.900

3

Cụm công nghiệp Bạch Hạc

 

 

 

-

Phần diện tích có hạ tầng (diện tích chuyển mục đích sử dụng từ đất tái định cư sang đất công nghiệp thuộc lô E)

9.400

5.000

4.400

-

Phần diện tích chưa đầu tư hạ tầng

5.000

5.000

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này dùng để áp dụng đối với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại đất tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc trong trường hợp thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cho từng dự án cụ thể.

Điều 3. Thời hạn áp dụng:

1. Đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này được ổn định 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Hết thời hạn trên, giá tiền thuê đất được tính lại theo quy định của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Trường hợp các doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trong khoảng thời gian từ khi Quyết định số 4258/2001/QĐ-UB và Quyết định số 1753/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ hết thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2014 thì đơn giá thực hiện theo hợp đồng đã ký. Khi đơn giá hết thời gian ổn định 05 năm thì phải thực hiện việc xác định lại đơn giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Quang

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực