Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Lâm Đồng về Hệ số điều chỉnh giá đất Thành phố Bảo Lộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:

1. Xác định giá đất cụ thể các loại đất (đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở) theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013 mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; cụ thể:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyn mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

f) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

2. Xác định giá thuê đất thu tiền hàng năm cho trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

3. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, quyền cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Vit

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 04/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Đất trồng cây hàng năm:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

72

56

40

1,5

1,5

1,5

2

Phường 2

72

56

40

1,5

1,5

1,5

3

Phường B'Lao

72

56

40

2,0

2,0

2,0

4

Phường Lộc Tiến

72

56

40

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

72

56

40

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

72

56

40

2,2

2,0

1,9

7

Xã Lộc Nga

28

23

16

2,2

2,1

2,0

8

Xã Lộc Thanh

28

23

16

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

28

23

16

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B'ri

28

23

16

1,9

1,9

1,9

11

Xã Đại Lào

28

23

16

1,8

1,8

2,1

2. Đất trồng cây lâu năm:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

80

64

48

1,5

1,5

1,5

2

Phường 2

80

64

48

1,5

1,5

1,5

3

Phường B'Lao

80

64

48

2,0

2,0

2,0

4

Phường Lộc Tiến

80

64

48

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

80

64

48

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

80

64

48

2,2

2,0

1,9

7

Xã Lộc Nga

34

29

20

2,2

2,1

2,0

8

Xã Lộc Thanh

34

29

20

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

34

29

20

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B'ri

34

29

20

1,9

1,9

1,9

11

Xã Đại Lào

34

29

20

1,8

1,8

2,1

3. Đất nuôi trồng thủy sản:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ s điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

72

56

40

1,5

1,5

1,5

2

Phường 2

72

56

40

1,5

1,5

1,5

3

Phường B'Lao

72

56

40

2,0

2,0

2,0

4

Phường Lộc Tiến

72

56

40

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

72

56

40

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

72

56

40

2,2

2,0

1,9

7

Xã Lộc Nga

28

23

16

2,2

2,1

2,0

8

Xã Lộc Thanh

28

23

16

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

28

23

16

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B'ri

28

23

16

1,9

1,9

1,9

11

Xã Đại Lào

28

23

16

1,8

1,8

2,1

4. Đất nông nghiệp khác:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

80

64

48

1,5

1,5

1,5

2

Phường 2

80

64

48

1,5

1,5

1,5

3

Phường B'Lao

80

64

48

2,0

2,0

2,0

4

Phường Lộc Tiến

80

64

48

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

80

64

48

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

80

64

48

2,2

2,0

1,9

7

Xã Lộc Nga

34

29

20

2,2

2,1

2,0

8

Xã Lộc Thanh

34

29

20

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

34

29

20

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B'ri

34

29

20

1,9

1,9

1,9

11

Xã Đại Lào

34

29

20

1,8

1,8

2,1

5. Đất Lâm nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 lần.

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

Số TT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

1

XÃ LỘC NGA

*

Khu vực I

1

Quốc lộ 20

1.1

- Sau cầu Minh Rồng đến hết nhà số 27 Trần Phú

1.155

2,4

1.2

- Riêng đoạn từ ngã ba Lê Lợi đến hết đất Công ty Phú Cường

1.680

2,5

1.3

- Sau nhà số 27 Trần Phú đến cầu Đại Nga (giáp ranh huyện Bảo Lâm)

819

2,4

2

Đường Âu Cơ (từ QL20 đến Cao Thắng)

2.1

- Từ Quốc lộ 20 đến hết nhà ông Tám.

700

1,7

2.2

- Đoạn còn lại.

500

1,6

3

Đường Lạc Long Quân (từ QL20 vòng khép kín ra QL20)

600

1,6

4

Đường Nguyễn Biểu (từ Âu Cơ - Trường THCS đến Trịnh Hoài Đức)

500

1,3

5

Đường Cao Thắng (từ QL20 đến Âu Cơ)

400

1,1

6

Đường Võ Trường Toản (từ QL20 đến cuối thôn Kim Thanh)

500

1,4

7

Đường Tô Vĩnh Diện (từ QL20 đến thôn Đại Nga)

- Từ Quốc lộ 20 đến Nguyễn Biểu.

600

1,6

- Đoạn còn lại.

200

2,4

8

Đường Trịnh Hoài Đức (từ QL20 đến cầu treo thôn Nga Sơn)

8.1

- Từ Quốc lộ 20 đến Nguyễn Biểu.

500

1,7

8.2

- Đoạn còn lại.

200

2,4

9

Đường Nguyễn Huy Tưởng (từ QL20 đến Trịnh Hoài Đức)

400

2,2

10

Đường Sư Vạn Hạnh (từ QL20 đến cuối thôn Nga Sơn)

400

1,4

11

Đường Trần Quang Khải (từ QL20 đến ngã ba thôn Kim Thanh)

- Từ Quốc lộ 20 đến cống nhà ông Hoa.

400

1,4

- Đoạn còn lại.

200

1,4

12

Nhánh số 110, 111, 142, 189, 537 Quốc lộ 20

300

1,4

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên trừ Thôn NaoSri, thôn Nga Sơn

200

1,6

Khu vực III: Thôn NaoSri, thôn Nga Sơn

104

1,4

2

XÃ LỘC THANH

*

Khu vực I

1

Đường Lê Lợi (từ Nguyễn Văn Cừ đến QL20)

1.1

- Từ Nguyễn Văn Cừ vào đến 100m

3.360

1,1

1.2

- Đoạn kế tiếp đến hết Nguyễn Trãi

1.680

1,1

1.3

- Sau Nguyễn Trãi đến sau UBND xã 200m

1.365

1,2

1.4

- Đoạn kế tiếp đến Quốc lộ 20.

819

1,1

2

Đường Mạc Thị Bưởi (từ Nguyễn Văn Cừ đến Đoàn Thị Điểm)

430

1,15

3

Đường Nguyễn Trãi (từ Lê Lợi đến Trần Bình Trọng)

1.000

1,15

4

Đường Đoàn Thị Điểm (từ Nguyễn Trãi đến Cầu sắt Lộc Đc)

4.1

- Từ Nguyễn Trãi đến hết hội trường thôn Thanh Xuân 1

683

1,1

4.2

- Sau hội trường thôn Thanh Xuân 1 đến cây xăng ông Đỗ

530

1,4

4.3

- Sau cây xăng ông Đỗ đến nhà ông Chu Đình Hoàng

340

1,4

4.4

- Sau nhà ông Chu Đình Hoàng đến cầu sắt Lộc Đức

200

1,3

5

Đường Lê Anh Xuân (từ Lê Lợi đến Nguyễn Trãi)

700

1,1

6

Đường Lê Đình Chinh (từ Lê Lợi đến cuối thôn Thanh Hương 2)

600

1,05

7

Đường Ngô Gia Tự (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng)

400

1,2

8

Đường Nguyễn Du (từ giáp ranh phường Lộc Phát đến cầu sắt Lộc Thanh)

700

1,1

9

Đường Nguyễn Lân (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng)

400

1,2

10

Đường Nguyễn Lương Bằng (từ Lê Lợi đến thủy điện Lộc Phát)

500

1,1

11

Đường Tạ Thị Kiều (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng)

500

1,1

12

Đường Vũ Trọng Phụng (từ Lê Lợi đến Nguyễn Du)

500

1,1

13

Đường số 2 (từ Nguyễn Trãi đến hết nhà ông Tường)

400

1,1

14

Đường số 5 (từ Đoàn Thị Điểm đến đường số 2)

400

1,1

15

Đường số 10 (từ Đoàn Thị Điểm đến đường số 29)

300

1,2

16

Nhánh số 58 Đoàn Thị Điểm (từ Đoàn Thị Điểm đến khu sản xuất)

300

1,2

17

Đường số 31 (từ Đoàn Thị Điểm đến khu sản xuất)

300

1,1

18

Nhánh số 126A Lê Lợi (từ Lê Lợi đến khu sản xuất)

500

1,1

19

Nhánh số 222A Lê Lợi (từ Lê Lợi đến khu sản xuất)

500

1,1

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên

200

1,4

3

XÃ ĐẠI LÀO

*

Khu vực I

1

Quốc lộ 20

1.1

- Từ Đèo Bảo Lộc đến hết ngã ba B’Lao Se’re

450

1,5

1.2

- Sau ngã ba B’Lao Se’re đến hết đất trường Mu giáo bán công Đại Lào.

550

2

1.3

- Sau trường Mu giáo bán công Đại Lào đến cầu Đại Lào

1.000

2,2

2

Đường B'lao sê rê (từ QL20 đến cuối thôn 10)

2.1

- Từ QL20 đến cầu thôn 10

300

2,2

2.2

- Đoạn còn lại.

200

1,3

3

Đường Hàm Nghi (từ QL20 đến cuối thôn 5)

200

1,5

4

Đường Huy Cận (từ QL20 đến thác 7 tầng)

400

1,6

5

Đường Mai Thúc Loan (từ QL20 đến xóm 4 thôn 2)

5.1

- Từ QL20 đến ngã ba lên dốc Đỏ

300

1,8

5.2

- Đoạn còn lại.

200

1,5

6

Đường Phạm Hồng Thái (từ QL20 đến cuối thôn 4)

400

1,1

7

Đường Phan Huy Ích (từ QL20 đến giáp ranh Lộc Châu)

430

1,4

8

Đường Thi Sách (từ QL20 đến giáp ranh Lộc Tân)

8.1

- Từ QL20 đến cổng trường cấp 3 Lê Thị Pha

530

1,8

8.2

- Từ sau cổng trường cấp 3 Lê Thị Pha đến ngã ba đường giao nhau với đường Mai Thúc Loan

200

1,8

8.3

- Đoạn còn lại

300

1,5

9

Đường Ỷ Lan (từ QL20 đến đường đồi chè)

300

1,6

10

Đường Đinh Công Tráng (đoạn giáp ranh xã Lộc Châu đến đường B'lao sê rê)

400

1,4

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên (trừ Thôn B'Lao Se’re)

165

2,1

*

Khu vực III: Thôn B'Lao Se're

104

1,7

4

XÃ LỘC CHÂU

*

Khu vực I

1

Quốc lộ 20

1.1

- Từ cầu Đại Lào đến Lê Thị Riêng

1.000

1,4

1.2

- Từ sau Lê Thị Riêng đến giáp ranh Nghĩa trang liệt sỹ

683

1,4

1.3

- Từ Nghĩa trang Liệt sỹ đến giáp ranh phường Lộc Tiến - Lộc Châu

1.155

1,4

1.4

- Riêng cách chợ Lộc Châu 100m hai đầu.

2.100

1,4

2

Đường Đinh Công Tráng (từ QL20 nhà thờ Tân Bùi đến đường B'lao sê rê)

2.1

- Từ Quốc lộ 20 đến hết đường nhựa

660

1,4

2.2

- Đoạn còn lại

400

1,3

3

Đường 1/5, đoạn từ Tô Hiến Thành đến hết đường (đường đất)

400

2,0

4

Đường Bạch Đằng (Từ QL20 đến ranh giới Lộc Tiến)

660

1,4

5

Đường Lê Thị Riêng (từ QL20 đến trung tâm xã mới theo quy hoạch nông thôn mới đến giáp ranh phường Lộc Tiến)

370

1,4

6

Đường Lê Phụng Hiểu (từ QL20 đến Phan Chu Trinh)

660

1,4

7

Đường Lữ Gia (từ QL20 đến Lê Phụng Hiểu)

400

1,3

8

Đường Ngô Tất Tố (từ QL20 đến Đinh Công Tráng)

400

1,3

9

Đường Nguyễn Bá Ngọc (từ QL20 đến Xuân Diệu)

400

1,3

10

Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ QL20 cầu Đại Lào đến suối Đại Lào)

10.1

- Từ Quốc lộ 20 vào đến 300 mét

530

1,2

10.2

- Từ sau 300 mét đến hết đường

430

1,3

11

Đường Tô Hiến Thành (từ QL20 đến đường 1/5)

660

1,3

12

Đường Trương Định (từ QL20 đến Lê Thị Riêng)

300

1,4

13

Đường Xuân Diệu (từ QL20 nghĩa địa tôn giáo đến Đinh Công Tráng)

400

1,3

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên (trừ Thôn Đạ Nghịch)

200

1,3

*

Khu vực III: Thôn Đạ Nghịch

104

1,0

5

XÃ ĐAM BRI

*

Khu vực I

1

Đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến cổng thác Đambri).

1.1

- Từ Nguyễn Chí Thanh trụ sở UBND xã Đam B’ri

960

1,2

1.2

- Sau trụ sở UBND xã Đam B’ri đến hết ngã 5 đường vào xã Lộc Tân.

700

1,2

1.3

- Sau ngã 5 vào xã Lộc Tân đến cổng thác Đambri

960

1,2

2

Đường Trần Nhật Duật (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ)

430

1,2

3

Đường Trần Quý Cáp (từ Trần Tế Xương đến Trần Nhật Duật)

430

1,1

4

Đường Trần Tế Xương (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ)

600

1,4

5

Đường Phó Đức Chính - thôn 2 (đường vòng từ Lý Thái Tổ đến Lý Thái Tổ)

600

1,2

6

Đường Nguyễn Viết Xuân (từ cổng thôn 1 Lý Thái Tổ đến thôn 8 Lý Thái Tổ)

- Đoạn từ Lý Thái tổ đến ngã ba giáp Tản Đà

700

1,3

- Từ ngã ba giáp Tản Đà đến hết đường

700

1,1

7

Đường Tản Đà (từ Nguyễn Viết Xuân đến đường Lộc Quảng)

400

1,3

8

Đường Nguyễn An Ninh - thôn 5 (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ)

430

1,1

9

Đường Khúc Thừa Dụ - thôn 12; 13 (đường vòng từ Lý Thái Tổ đến Lý Thái Tổ)

600

1,2

10

Đường Tôn Thất Thuyết - thôn 9 (từ Lý Thái Tổ đến cầu dốc độc Lộc Tân)

400

1,1

11

Đường đi thôn 10 (Từ Lý Thái Tổ đi qua thôn 10 đến Lộc Quảng huyện Bảo Lâm-từ công ty trà Phú Toàn đến công ty trà Phước Lạc)

530

1,1

12

Đường đi thôn 12 (Từ Lý Thái Tổ đi qua thôn 12 đến xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm- từ ngã 5 Đamb’ri công ty trà Tằng Vĩnh An)

430

1,1

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên

165

2,2

C. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

Số TT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

1

Quốc lộ, Tỉnh lộ

1

Quốc lộ 55 (Đường Trần Hưng Đạo) - (Từ Trần Phú đến cầu Đại Bình)

1.1

- Từ mép lộ giới Trần Phú vào đến nhà số 28 (đầu đường Tố Hữu)

3.780

1,15

1.2

- Sau nhà số 28 (đầu đường Tố Hữu) đến hết nhà số 103

1.663

1,7

1.3

- Sau nhà số 103 đến hết Cầu Đại Bình

831

1,8

2

Đường Nguyễn Văn Cừ (Từ Trần Phú đến giáp ranh huyện Bảo Lâm)

2.1

- Từ đường Trần Phú đến hết Yết Kiêu

4.536

1,5

2.2

- Sau Yết Kiêu đến hết Nguyễn Đình Chiểu

2.268

1,2

2.3

- Sau Nguyễn Đình Chiểu đến hết Cao Bá Quát

3.780

1,15

2.4

- Sau Cao Bá Quát đến giáp ranh H. Bảo Lâm

1.300

1,1

3

Đường Trần Phú (Quốc lộ 20)

3.1

- Giáp ranh xã Lộc Châu- phường Lộc Tiến đến hết Nguyễn Tri Phương

2.121

1,4

3.2

- Sau Nguyễn Tri Phương đến hết số nhà 556 đối diện số nhà 1017 Trần Phú

3.780

1,4

3.3

- Từ sau số nhà 556 đến hết nhà 470 Trần Phú

6.048

1,4

3.4

- Sau nhà 470 Trần Phú đến hết đường 1/5

7.200

1,4

3.5

- Sau đường 1/5 đến hết Đội Cấn

9.500

1,7

3.6

- Sau Đội Cấn đến hết Trường tiểu học Lộc Sơn 1

6.800

1,6

3.7

- Sau trường tiểu học Lộc Sơn 1 đến hết Trần Hưng Đạo

3.400

1,6

3.8

- Sau Trần Hưng Đạo đến hết cầu Minh Rồng

1.512

2,3

2

PHƯỜNG I:

1

Đường Nguyễn Công Trứ (từ Hoàng Văn Thụ đến Chu Văn An)

1.1

- Từ Hoàng Văn Thụ đến hết Hồ Tùng Mậu.

9.000

1.1.1

Từ Hoàng Văn Thụ đến Duy Tân

9.000

1,2

1.1.2

Từ sau Hoàng Văn Thụ đến Hồ Tùng Mậu

9.000

1,6

1.2

- Từ sau Hồ Tùng Mậu (+20 mét) đến Phan Bội Châu (- 20 mét).

960

1,2

1.3

- Sau Phan Bội Châu đến hết đường 28/3.

9.600

1,7

1.4

- Sau đường 28/3 đến giáp ranh đất nhà số 197.

5.400

1,3

2

Đường Phan Bội Châu (Từ Hồng Bàng đến Hà Giang)

2.1

- Từ Hồng Bàng đến hết Nguyễn Công Trứ

6.480

1,4

2.2

- Sau Nguyễn Công Trứ đến hết Lê Thị Pha

10.800

1,3

2.3

- Sau Lê Thị Pha đến Hà Giang

8.000

1,8

3

Đường Lê Hồng Phong (Từ Hồng Bàng đến Trần Phú)

3.1

- Từ Hồng Bàng đến hết Kim Đồng

8.000

1,6

3.2

- Sau Kim Đồng đến hết Trần Phú

10.800

1,8

4

Đường 28/3 (từ Hồng Bàng đến Trần Phú)

8.500

1,2

5

Đường Lý Tự Trọng (từ Hồng Bàng đến hết Trần Phú)

7.600

1,4

6

Đường Hồng Bàng (vòng quanh UBND thành phố đến 28/3 đến Lê Hồng Phong)

5.450

1,4

7

Đường Kim Đồng (từ Phan Bội Châu đến hết Thủ Khoa Huân)

4.950

1,2

8

Đường Lê Thị Pha (từ Phan Đăng Lưu đến Lý Tự Trọng)

8.1

- Từ Phan Đăng Lưu đến hết Phan Bội Châu

5.450

1,2

8.2

- Sau Phan Bội Châu đến đường 28/3

9.600

1,8

8.3

- Mặt sau khu thương mại (từ Lê Hồng Phong đến Cây xăng)

7.150

1,4

8.4

- Sau 28/3 đến Lý Tự Trọng

4.450

1,15

9

Đường Đề Thám (từ Nguyễn Công Tr đến Lê Thị Pha)

6.100

1,3

10

Đường Phan Đăng Lưu (từ Nguyễn Công Trứ đến Hà Giang)

10.1

- Từ Nguyễn Công Trứ đến Lê Thị Pha

3.000

1,3

10.2

- Sau Lê Thị Pha đến Hà Giang

4.050

1,6

11

Đường Lý Thường Kiệt (từ Nguyễn Công Trứ đến Cao Bá Quát kéo dài đến giáp ranh huyện Bảo Lâm)

11.1

- Từ Nguyễn Công Trứ đến Bùi Thị Xuân

3.024

1,8

11.2

- Sau Bùi Thị Xuân đến hết Hoàng Văn Thụ

5.292

1,3

11.3

- Sau Hoàng Văn Thụ đến hết Đào Duy Từ

3.024

1,2

11.4

- Sau Đào Duy Từ đến hết Cao Bá Quát

980

1,1

11.5

- Sau Cao Bá Quát đến giáp ranh huyện Bảo Lâm

360

1,1

12

Đường Hà Giang (từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Cừ)

6.480

1,2

13

Đường Hai Bà Trưng (từ Hà Giang đến Trần Phú)

4.770

1,3

14

Đường Lê Thị Hồng Gấm (từ Phan Đăng Lưu đến Lê Hồng Phong)

6.800

1,2

15

Nhánh 81 Lê Hồng Phong (từ Lê Hồng Phong đến Phan Bội Châu)

2.880

1,2

16

Nhánh 85 Lê Hồng Phong (từ Lê Hồng Phong đến Phan Bội Châu)

2.880

1,2

17

Đoạn nối Lê Thị Pha đến Lê Thị Hồng Gấm (58 Lê Thị Pha)

3.024

1,2

18

Đoạn nối Lê Hồng Phong đến Phan Bội Châu (49 Lê Hồng Phong)

3.024

1,2

19

Đường Phan Đình Giót (từ Phan Bội Châu đến Hoàng Văn Thụ)

19.1

- Từ Phan Bội Châu đến Bùi Thị Xuân

490

1,4

19.2

- Sau Bùi Thị Xuân đến Hồ Tùng Mậu

2.570

1,6

19.3

- Sau Hồ Tùng Mậu đến Hoàng Văn Thụ

5.200

2,2

20

Đường Bùi Thị Xuân (từ Hồ Tùng Mậu đến giáp ranh Hồ Nam Phương)

20.1

- Từ Hồ Tùng Mậu đến hết Lý Thường Kiệt

4.300

1,4

20.2

- Sau Lý Thường Kiệt đến hết Chu Văn An

2.592

1,3

20.3

- Sau Chu Văn An đến giáp ranh Hồ Nam Phương

1.100

1,3

21

Đường Hồ Tùng Mậu (từ Nguyễn Công Trứ đến Lý Thường Kiệt)

Từ Nguyễn Công Trứ đến Phan Đình Giót

6.450

2,0

Từ Phan Đình Giót đến Lý Thường Kiệt

6.450

1,5

22

Đường Hoàng Văn Thụ (từ Hà Giang đến Lý Thường Kiệt)

Từ Hà Giang đến Nguyễn Công Trứ

6.200

1,5

Sau Nguyễn Công Trứ đến Lý Thường Kiệt

6.200

1,05

23

Đường Phạm Ngọc Thạch (Từ Hà Giang đến hết Đập tràn Hà Giang)

3.050

1,8

24

Đường Cù Chính Lan (từ 28/3 đến Lý Tự Trọng)

5.500

2,0

25

Đường Hải Thượng Lãn Ông (từ Hồng Bàng đến cuối đường)

25.1

- Từ Hồng Bàng đến hết đất Nhà số 7

1.817

1,4

25.2

- Đoạn còn lại

1.208

1,3

26

Đường Ngô Thời Nhậm (từ Hồng Bàng đến Nguyễn Công Trứ)

4.350

1,1

27

Đường Lý Nam Đế (từ Phan Đình Giót đến Hồ Tùng Mậu)

4.450

1,7

28

Đường Lương Thế Vinh (từ Hà Giang đến Lê Ngọc Hân)

2.880

1,6

29

Đường Lê Ngọc Hân (từ Lương Thế Vinh đến Phạm Ngọc Thạch)

2.880

1,5

30

Đường Mê Linh (từ Hà Giang đến Hoàng Văn Thụ)

2.880

1,6

31

Đường Duy Tân (từ Hà Giang đến Hoàng Văn Thụ)

31.1

- Hà Giang đến Nguyễn Công Trứ

1.500

2,0

31.2

Từ sau Nguyễn Công Trứ đến Phan Đình Giót

5.200

31.2.1

Từ Nguyễn Công Trứ đến đường quy hoạch N3

5.200

1,2

31.2.2

Từ sau đường quy hoạch N3 đến Phan Đình Giót

5.200

2,2

31.3

- Sau Phan Đình Giót đến Hoàng Văn Thụ

4.680

1,4

32

Đường Trương Vĩnh Ký (từ Hoàng Văn Thụ đến Bùi Thị Xuân)

2.880

1,5

33

Đường Đặng Trần Côn (từ Hồ Tùng Mậu đến Lý Thường Kiệt)

2.880

1,5

34

Đường Ngô Sỹ Liên (Từ Hoàng Văn Thụ đến Lý Thường Kiệt)

2.880

1,5

35

Đường Tuệ Tĩnh (từ Hà Giang đến BV y học dân tộc)

2.600

1,6

36

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường 1:

36.1

Số 65, 88, 98, 106, 113, 121, 7 cũ (43 mới), 13 cũ (73 mới), 15 cũ (81 mới), 27 cũ (101 mới), 35 cũ (115 mới), 45 cũ (127 mới), 49 cũ (131 mới), 51 cũ (133 mới), 55 cũ (139 mới), 61 cũ (151 mới) đường Bùi Thị Xuân

600

2,6

36.2

Số 13, 23, 24 đường Phan Đình Giót

300

1,4

36.3

Số 03, 15, 25, 27, 41, 43, 45, 49, 55, 57, 61 đường Hồ Tùng Mậu

700

2,2

36.4

Số 01 đường Hồ Tùng Mậu

700

2,2

36.5

Số 01, 128 đường Chu Văn An

430

1,1

36.6

Số 68 đường Chu Văn An

300

1,1

36.7

Số 39 đường Lý Tự Trọng

2.200

1,1

36.8

Số 100 đường Lê Hồng Phong

600

2,4

36.9

Số 71, 95 đường Lê Hồng Phong

2.880

1,5

36.10

S 65, 79 đường Hai Bà Trưng

300

1,1

36.11

Số 56 mới (64 cũ) đường Lý Thường Kiệt

1.200

1,1

36.12

Số 58, 101 đường Lý Thường Kiệt

600

2,0

36.13

Số 360, 416 đường Trần Phú

800

1,7

36.14

Số 398 đường Trần Phú

2.500

1,1

36.15

Số 43, 45 đường Nguyễn Công Trứ (từ nhánh N4 đến suối Hà Giang)

400

1,7

36.16

Số 97 đường Phan Bội Châu

400

1,7

36.17

Số 21 đường Lê Thị Hồng Gấm (từ Lê Thị Hồng Gấm đến hẻm 81 Lê Hồng Phong)

2.880

1,5

36.18

Số 06 đường Hải Thượng Lãn Ông

500

1,2

36.19

Nhánh số N1, N2 Khu biệt thự Hoàng Đình

1.200

1,5

36.20

Số 08, 32 đường Đinh Tiên Hoàng

800

2,1

36.21

S 36, 40 đường Hải Thượng Lãn Ông

500

1,25

36.22

Số 35 đường Hồng Bàng

450

1,5

36.23

Số 35, 47, 61, 69, 91, 115, 151 đường Phan Đăng Lưu

400

1,7

36.24

Số 95 đường Phan Đăng Lưu

400

1,7

36.25

Số 18, 37 đường Hà Giang

480

1,25

36.26

Số 91 đường Hà Giang

800

1,7

36.27

Nhánh số N1a; N1; N2; D1a, D1; D2 Khu quy hoạch tiểu khu Bắc Hà Giang

2.880

1,6

36.28

Nhánh số D3; N3; N4 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

4.680

1,6

36.29

Nhánh số D12; D13; D14; D15; D16; D17; D19; D21, D23 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

2.600

2,0

36.30

Nhánh s D8; D10; D11; N12; N13; N14; N15; N18; N20; N22 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

1.500

2,6

36.31

Nhánh N16, N17, N19, N21, N23 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

2.600

2,0

36.32

Nhánh số D9 (Đoạn từ Lương Thế Vinh đến hết khu TĐC P5, P6) - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

1.700

1,8

36.33

Nhánh số ND1; ND2, D5, D8, D9; D10; D11; D12; D13; N3; N7; N8 - Khu quy hoạch dân cư 14A

800

1,05

36.34

Nhánh số N4; N6 (từ Đinh Tiên Hoàng đến D1) - Khu quy hoạch dân cư 14A

1.200

1,05

36.35

Nhánh số 148 Lê Hồng Phong (đường vào TTVH phụ nữ)

5.000

1,2

36.36

Nhánh số 49 cũ (151 mới) đường Hà Giang

800

1,7

36.37

Nhánh số 35 đường Hồ Tùng Mậu

700

2,0

36.38

Nhánh số 7, 33, 43, 73, 189 đường Bùi Thị Xuân

600

2,0

36.39

Nhánh số 200 đường Lý Thường Kiệt; hẻm s1 đường Mê Linh, các hẻm số 5; 11; 25; 47 đường Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố 13; 4.

480

1,05

36.40

Số 42 đường Đinh Tiên Hoàng

400

1,9

36.41

Số 09; 19; 94; 167; 199 đường Phan Đăng Lưu

400

1,7

36.42

Nhánh số D20 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang (P11)

2.600

2,0

3

PHƯỜNG II:

1

Đường Lê Văn Tám

1.1

- Từ Lý Tự Trọng đến Nguyễn Văn Trỗi

3.024

1,5

1.2

- Sau Nguyễn Văn Trỗi đến Nguyễn Khuyến

2.200

1,6

2

Đường Thủ Khoa Huân (từ Hồng Bàng đến Nguyễn Công Trứ)

3.650

1,15

3

Đường Nguyễn Văn Trỗi (từ Trần Phú đến Nguyễn Công Trứ)

3.1

- Từ Trần Phú đến Lê Văn Tám

6.048

1,4

3.2

- Sau Lê Văn Tám đến Nguyễn Công Trứ

4.536

1,5

4

Đường Ký Con (từ Nguyễn Công Trứ đến Đinh Tiên Hoàng)

4.536

1,2

5

Đường Phạm Ngũ Lão (từ Hồng Bàng đến Ký Con)

5.200

1,5

6

Đường Quang Trung (từ Ký Con đến Lý Thường Kiệt)

6.1

- Từ Ký Con đến hết Bà Triệu.

5.200

1,3

6.2

- Sau Bà Triệu đến Lý Thường Kiệt (đường đất)

550

1,6

7

Đường Võ Thị Sáu (từ Nguyễn Công Trứ đến Quang Trung)

4.850

1,15

8

Đường Đinh Tiên Hoàng (từ Hồng Bàng đến Chu Văn An)

8.1

- Từ Hồng Bàng đến Trung tâm Y tế

5.200

1,4

8.2

- Sau Trung tâm Y tế đến Chu Văn An

4.280

1,2

9

Đường Phan Đình Phùng (từ Nguyễn Công Trứ đến Phùng Hưng kéo dài)

9.1

- Từ Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Thái Học

4.536

1,2

9.2

- Sau Nguyễn Thái Học đến cổng nghĩa trang phường 2

2.268

1,2

9.3

- Sau cổng Nghĩa trang phường 2 đến ngã rẽ SCAVI

1.438

1,2

9.4

- Đoạn còn li.

490

1,5

10

Đường Nguyễn Thái Học (từ Nguyễn Công Trứ đến Phan Đình Phùng)

10.1

- Từ Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Chí Thanh

4.536

1,5

10.2

- Từ sau Nguyễn Chí Thanh đến Phan Đình Phùng

4.320

1,2

11

Đường Nguyễn Chí Thanh (từ Nguyễn Thái Học đến Cống hồ Nam Phương)

2.268

1,05

12

Đường Nguyễn Hữu Chỉnh (từ Huỳnh Thúc Kháng đến Phan Đình Phùng)

1.500

1,5

13

Đường Huỳnh Thúc Kháng

13.1

Huỳnh Thúc Kháng (từ Trần Phú đến Phan Đình Phùng -đường nhựa).

4.536

1,2

13.2

Huỳnh Thúc Kháng (đường HTKháng cũ)

2.500

2,0

14

Đường Tây Sơn (từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Phan Đình Phùng)

2.000

1,4

15

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Khuyến đến Huỳnh Thúc Kháng)

2.000

2,0

16

Đường Nguyễn Khuyến (từ Nguyễn Văn Trỗi đến Huỳnh Thúc Kháng)

2.350

1,5

17

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ Lý Chính Thắng đến Trần Nguyên Hãn)

17.1

- Từ Lý Chính Thắng đến Nguyễn Thái Học

500

2,5

17.2

- Sau Nguyễn Thái Học đến Trần Nguyên Hãn

830

2,0

18

Đường Yên Thế (từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Hữu Chỉnh)

1.650

1,4

19

Đường Hà Huy Tập (từ Trần Phú đến Nguyễn Trung Trực)

1.208

1,2

20

Đường Nguyễn Trung Trực (từ Võ Văn Tần đến khu QH phường 2)

1.208

1,2

21

Đường Võ Văn Tần (từ Trần Phú đến Hà Huy Tập)

1.208

1,3

22

Đường Lý Chính Thắng (từ Nguyễn Thái Học đến Mạc Đĩnh Chi)

1.500

1,4

23

Đường Trần Nguyên Hãn (từ Nguyễn Chí Thanh đến Mạc Đĩnh Chi)

23.1

- Từ Nguyễn Chí Thanh đến hết đường nhựa

1.200

1,4

23.2

- Đoạn còn lại (đường đất)

780

1,2

24

Đường Chu Văn An (từ Bùi Thị Xuân đến giáp Nguyễn Chí Thanh)

3.024

1,5

25

Đường Bà Triệu (từ Nguyễn Công Trứ đến Quang Trung)

2.268

1,2

26

Đường Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Trung Trực đến Nguyễn Tri Phương)

903

1,3

27

Đường Lý Thái Tổ, từ Chu Văn An đến Nguyễn Chí Thanh (cống Hồ Nam Phương)

2.160

1,2

28

Nhánh 79 Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Văn Trỗi)

1.440

1,2

29

Đường Trần Nhật Duật (đoạn qua địa phận phường 2)

430

1,2

30

Đường Trần Tế Xương (đoạn qua địa phận phường 2)

600

1,4

31

Đường Nguyễn An Ninh (đoạn qua địa phận phường 2)

430

1,4

32

Đường Nguyễn Công Trứ (từ nhà số 197 đến Chu Văn An)

32.1

- Từ đất nhà số 197 đến hết Bà Triệu

6.500

1,4

32.2

- Từ Bà Triệu đến hết Chu Văn An

3.860

1,4

33

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường 2:

33.1

Số 452, 470, 488, 496, 520 đường Trần Phú.

630

1,7

33.2

Số 38 cũ (90 mới), 69 cũ (75 mới), 72 cũ (190 mới), 75 cũ (117 mới), 114 đường Huỳnh Thúc Kháng

430

2,0

33.3

Số 25, 37b, 41, 43, 56, 74a, 78, 84, 88 đường Huỳnh Thúc Kháng

530

2,0

33.4

Số 27 cũ (21 mới), 35 cũ (33 mới), 39 cũ (37 mới), 41 cũ (57 mới), 43 cũ (61 mới), 47 cũ (75 mới), 73, 79 đường Huỳnh Thúc Kháng cũ

430

2,5

33.5

Số 39 cũ (79 mới), 50 cũ (84 mới), 61 cũ (145 mới), 68 cũ (112 mới), 76 cũ (120 mới), 87 cũ (181 mới), 89 cũ (185 mới), 95 cũ (197 mới), 114, 116 cũ (164 mới), 118 cũ (172 mới), 120 cũ (174 mới), 121, 122 cũ (184 mới), 125 cũ (267 mới), 127, 128a cũ (200 mới), 129, 131 cũ (279 mới), 143/2, 160a cũ (278 mới), 176 cũ (324 mới) đường Phan Đình Phùng

430

2,5

33.6

Số 281, 302, 311 đường Phan Đình Phùng

430

1,5

33.7

Số 288, 297 đường Phan Đình Phùng

530

1,1

33.8

Số 17 cũ (37 mới), 23 cũ (61 mới), 91, 97, 110 cũ (160 mới), 135 cũ (287 mới), 156h cũ (268 mới) đường Phan Đình Phùng

530

1,2

33.9

Số 335 Phan Đình Hùng (đường Nguyễn Tri Phương cũ) - nối từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Tri Phương mới

600

2,0

33.10

Số 09a cũ (25 mới), 29 cũ (59 mới), 30 cũ (54 mới), 60, 87 cũ (131 mới) đường Nguyễn Thái Học

430

1,5

33.11

Số 28, 74 đường Nguyễn Thái Học

430

2,0

33.12

Số 19 cũ (39 mới) đường Nguyễn Thái Học

530

2,0

33.13

Số 189 đường Nguyễn Công Trứ

1.260

2,0

33.14

Số 112 đường Nguyễn Công Trứ

1.890

1,2

33.15

Số 75 đường Nguyễn Công Trứ

1.000

2,0

33.16

Số 21, 99, 156, 171, 177 đường Nguyễn Công Trứ

660

2,0

33.17

Số 84, 90, 95, 109, 157, 163, 172, 186, 191, 197, 239, 245 đường Nguyễn Công Trứ

430

2,0

33.18

Số 24 cũ (56 mới) đường Quang Trung

1.260

1,4

33.19

Số 28 cũ (58 mới) - từ Quang Trung đến hết nhà số 58/37, đường Quang Trung

1.260

1,4

33.20

Số 28 cũ (58 mới) - sau nhà số 58/37, đường Quang Trung

530

1,6

33.21

Số 9 cũ (15 mới), 15 cũ (25 mới), 30, 75 đường Quang Trung

430

1,4

33.22

Số 5, 15a đường Hồng Bàng

600

2,0

33.23

Số 137, 163 đường Đinh Tiên Hoàng

600

1,2

33.24

Số 47a đường Nguyễn Văn Trỗi

430

1,2

33.25

Số 08, 84, 76 đường Nguyễn Văn Trỗi

530

1,2

33.26

Số 01c đường Nguyễn Văn Trỗi

1.000

2,0

33.27

Số 79 đường Nguyễn Văn Trỗi

1.000

1,7

33.28

Số 82: đường Lý Tự Trọng

2.400

1,8

33.29

Số 22 đường Lý Tự Trọng

1.000

1,7

33.30

Số 19, đường Phạm Ngũ Lão

1.000

1,2

33.31

Số 01, 02, 03 cũ (19 mới), 30 cũ (58 mới), 39 cũ (79 mới) 55, 85, 90, 104 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

430

2,5

33.32

Số 76 đường Nguyễn Khuyến

430

1,5

33.33

Số 48 đường Yên Thế

430

1,5

33.34

Nhánh số 1 đường Nguyễn Tri Phương

430

1,9

33.35

Nhánh số 2, 6 đường Nguyễn Tri Phương

530

1,6

33.36

Nhánh số 3, 4, 5 đường Nguyễn Tri Phương

630

1,2

33.37

Số 15, 20 cũ (30 mới), 22 cũ (28 mới), 29 cũ (53 mới), 33 cũ (55 mới) 34 cũ (58 mới), 38 cũ (62 mới), 48 cũ (84 mới), 53 cũ (97 mới), 59 cũ (99 mới), 75, 95 đường Tây Sơn

430

1,8

33.38

S 02, 38, 162, đường Lê Văn Tám

430

2,5

33.39

Số 132, đường Lê Văn Tám

530

1,7

33.40

Số 21 cũ (25 mới) đường Võ Thị Sáu

1.890

1,2

33.41

Nhánh số D1; D3; D4; D6; D7; D9; ND1; ND3; N1; N5; N9 - Khu quy hoạch dân cư 14A

800

1,9

33.42

Nhánh số D2 - Khu quy hoạch dân cư 14A

1.200

1,3

33.43

Nhánh số N1; N2; N3 - Khu vực quy hoạch dân cư, TĐC Nguyễn Khuyến

1.600

1,3

33.44

Nhánh số 79 đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Huỳnh Thúc Kháng đến N1 - Khu vực quy hoạch dân cư, TĐC Nguyễn Khuyến)

800

2,0

33.45

Nhánh số N1 - Khu vực QH tập thể BVII đường Đinh Tiên Hoàng

2.661

1,2

33.46

Nhánh số 82 đường Lê Văn Tám nối dài (đối diện số nhà 82 Quy hoạch khu dân cư, tái định cư Nguyễn Văn Trỗi)

2.661

1,5

33.47

Số 286, 336 Chu Văn An

560

1,2

33.48

Số 109 Nguyễn Chí Thanh

560

1,1

33.49

Số 111 Nguyễn Chí Thanh

430

1,1

4

PHƯỜNG B’LAO

1

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ 1/5 đến Trần Phú)

1.1

- Từ đường 1/5 đến hết Bế Văn Đàn

2.268

1,2

1.2

- Sau Bế Văn Đàn đến hết Trần Quốc Toản

2.450

1,3

1.3

- Sau Trần Quốc Toản đến Trần Phú

2.268

1,2

2

Đường 1/5 (từ Trần Phú đến Tô Hiến Thành)

2.1

- Từ Trần Phú đến hết nhà số 50

3.450

1,3

2.2

- Sau nhà số 50 đến cống Nam Phương

1.080

1,9

2.3

- Sau cống Nam Phương đến Tô Hiến Thành

1.050

1,2

3

Đường Trần Quốc Toản (từ Trần Phú đến NT chè 28/3 cũ)

3.1

- Từ Trần Phú đến hết Phan Huy Chú

3.024

1,8

3.2

- Sau Phan Huy Chú đến khu dân cư, TĐC khu phố 3

1.208

2,3

3.3

- Đoạn còn lại.

800

3,6

4

Đường Bế Văn Đàn (từ Trần Phú đến Phan Huy Chú)

4.1

- Từ Trần Phú đến Nguyễn Thị Minh Khai

3.024

1,2

4.2

- Sau Nguyễn Thị Minh Khai đến cổng nghĩa trang

1.512

1,2

4.3

- Đoạn còn lại

452

1,5

5

Đường 28/3 (từ sau Trần Phú đến trường tiểu học Thăng Long)

2.900

1,5

6

Đường Ngô Đức Kế (từ đường 1/5 đến HTX Thống Nhất)

6.1

- Từ 1/5 đến trước số 50 Ngô Đức Kế

1.150

1,15

6.2

- Sau 50 Ngô Đức Kế đến hết

800

1,15

7

Đường Phạm Phú Thứ (từ Trần Phú đến Trần Quốc Toản)

7.1

- Từ Trần Phú đến suối hạ lưu (hẻm 515 Trần Phú)

2.250

1,1

7.2

- Đoạn còn lại từ Trần Quốc Toản đến hết đường nhựa

1.200

1,15

8

Đường Phan Huy Chú (từ Trần Quốc Toản đến đường 1/5)

1.200

1,1

9

Đường Triệu Quang Phục (từ đường 1/5 đến Nghĩa địa kéo dài)

9.1

- Từ 1/5 đến hết đường nhựa

1.050

1,3

9.2

- Đoạn còn lại

600

1,15

10

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Blao

10.1

Số 881, 889, 893, 945, 951, 955 đường Trần Phú

378

1,8

10.2

Số 573A, 677, 699, 717 đường Trần Phú

1.008

1,3

10.3

Số 815, 839 cũ (841 mới), 877 đường Trần Phú

1.260

1,3

10.4

Số 50, 52, 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai

1.008

1,3

10.5

Số 41a cũ (43 mới), 133: đường Nguyễn Thị Minh Khai

430

1,5

10.6

Số 35 đường Nguyễn Thị Minh Khai

645

1,3

10.7

Số 119 đường Nguyễn Thị Minh Khai

860

1,2

10.8

Số 54 đường Bế Văn Đàn

645

1,3

10.9

Số 01, 13, 17, 21, 25 đường Bế Văn Đàn

600

1,2

10.10

Số 49 mới (59 cũ), 159 đường Trần Quốc Toản

430

1,2

10.11

S 135 đường Trần Quốc Toản

860

1,1

10.12

Số 57 đường Trần Quốc Toản

1.200

1,1

10.13

Số 101, 131, 133 đường Trần Quốc Toản

1.000

1,2

10.14

Số 02, 21 đường Phan Huy Chú

600

1,4

10.15

Số 37 đường Phan Huy Chú

500

1,3

10.16

Số 24 đường 1/5

1.200

1,1

10.17

Số 50 đường 1/5 (từ 1/5 đến hết tường rào nhà máy chè Ngọc Bảo)

1.000

1,1

10.18

Số 50 đường 1/5 (từ sau tường rào nhà máy chè Ngọc Bảo đến hết)

600

1,1

10.19

Số 371, 403 (đoạn đường nhựa) đường 1/5

600

1,05

10.20

Số 403 (đoạn đường đất) đường 1/5

430

1,5

10.21

Số 255, 257 đường 1/5

360

1,1

10.22

Số 467 đường 1/5 (ranh giới phường B’Lao và xã Lộc Châu)

260

1,5

10.23

Số 45 đường 1/5

860

1,05

10.24

Số 68; 74a; 80; 142, 186, 273 đường 1/5

430

1,2

10.25

Số 33, 77, 107, 122 đường 1/5

516

1,2

10.26

Số 116; 118 đường 1/5

540

1,2

10.27

Số 133 đường 1/5

800

1,9

10.28

Số 02 đường Phạm Phú Thứ

650

1,4

10.29

Số 05, 06, 10 đường Phạm Phú Thứ

430

1,8

10.30

Số 04, 37 đường Triệu Quang Phục

430

1,1

10.31

Số 22, 53 đường Triệu Quang Phục

360

1,7

10.32

Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai

600

1,3

10.33

Số 112 đường Nguyễn Thị Minh Khai

1.260

1,2

10.34

Nhánh số 729 đường Trần Phú (từ Trần Phú đến hết đất thuê của Công ty cổ phần truyền hình cáp NTH)

5.000

1,05

10.35

Nhánh số N1- Khu vực QH khu dân cư, TĐC khu phố 3 (Trần Quốc Toản đoạn qua khu dân cư)

1.080

3,6

10.36

Nhánh số N2; N3; N4, D1; D2: D3: Khu vực QH khu dân cư, TĐC khu phố 3 phường B’Lao

980

3,6

10.37

Số 45 đường Phan Huy Chú

360

1,1

5

PHƯỜNG LỘC SƠN

1

Đường Lam Sơn (từ Trần Phú đến Trần Phú đối diện bến xe)

1.1

- Từ số 307 Trần Phú vào 300m; từ 499A Trần Phú vào 300m

1.817

1,2

1.2

- Đoạn còn lại.

903

1,2

2

Đường Đội Cấn (từ Trần Phú đến Trần Phú -bến xe)

2.268

1,2

3

Đường Tô Hiệu (từ Trần Phú đến Nguyễn Văn Cừ)

1.360

1,15

4

Đường Yết Kiêu (từ Trần Phú đến Nguyễn Văn Cừ).

1.360

1,15

5

Đường Lương Văn Can (đường Sa Mù cũ - từ Trần Phú QL20 đến Yết Kiêu)

1.148

1,9

6

Đường Chi Lăng (từ Lam Sơn đến sông Đại Bình)

473

1,9

7

Đường Hoài Thanh (từ Lam Sơn đến sông Đại Bình)

473

1,9

8

Đường Tố Hữu (từ 29 Trần Hưng Đạo đến 158 Trần Hưng Đạo)

8.1

- Từ 29 Trần Hưng Đạo đến điểm giao nhau với đường D1 khu TĐC Lộc Sơn

1.440

1,2

8.2

- Từ sau điểm giao nhau với đường D1 khu TĐC Lộc Sơn đến 158 Trần Hưng Đạo

950

1,7

9

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Lộc Sơn:

9.1

Số 08, 09, 10, 10a, 41, 136, 142, 148, 149, 160, 168, 261, 280, 288, 361, 389, 425, 439, 441, 457 đường Trần Phú.

756

1,6

9.2

Số 01, 02, 03, 72, 75, 84, 133, 159 cũ (257 mới), 177, 203, 230, 449 đường Trần Phú.

530

1,2

9.3

Số 114, 250, 286, 341, 343, 347 đường Trần Phú.

1.260

1,2

9.4

Số 349, 379 đường Trần Phú.

1.260

1,2

9.5

Số 234 đường Trần Phú.

1.890

1,2

9.6

Số 120 đường Trần Phú (từ đầu hẻm đến hết đường nhựa)

1.260

1,2

9.7

Số 120 đường Trần Phú (từ sau đường nhựa đến cuối hẻm, đường đất)

850

1,2

9.8

Số 40, 52, 68, 164, 168, 218, 226 đường Hà Giang.

756

1,2

9.9

Số 44, 102, 204: đường Hà Giang.

480

1,2

9.10

Số 24, 57: đường Hà Giang.

900

1,2

9.11

Số 132 (đoạn bê tông): đường Hà Giang.

1.890

1,2

Số 188 cũ (186 mới): đường Hà Giang.

1.890

1,2

9.12

Số 22 đường Hà Giang.

1.260

1,2

9.13

Số 154, 238, 268 cũ (266 mới) đường Hà Giang

1.260

1,2

9.14

Số 15, 21, 72, 101, 120, 143, 148, 159, 168 đường Nguyễn Văn Cừ.

756

1,2

9.15

Số 50, 161 đường Nguyễn Văn Cừ.

756

1,2

9.16

Số 19 đường Nguyễn Văn Cừ.

530

2,2

9.17

Số 35, 41 cũ (43 mới), 51, 268: đường Nguyễn Văn Cừ.

1.260

1,2

9.18

S 38 đường Trần Hưng Đạo.

756

1,2

9.19

Số 20, 26, 40/8, 60, 126, 133, 156, 180, 186, 244, 250, 268 đường Trần Hưng Đạo

378

1,6

9.20

Số 308, 406, 414, 454 đường Trần Hưng Đạo.

378

1,6

9.21

Số 61, 75, 80, 83, 88, 92, 127, 133, 135, 167, 170, 189, 221 đường Lam Sơn

360

1,2

9.22

S 02 đường Lam Sơn

903

1,2

9.23

Số 02, 11, 30, 39 đường Tô Hiệu

450

1,2

9.24

Số 01, 02, 20, 42 đường Yết Kiêu

450

1,2

9.25

Số 01, 03, 31, 36, 55, 81, 115, 127, 146, 162 đường Đội Cấn

870

1,2

9.26

Số 41, 51, 97 đường Lương Văn Can

450

1,2

9.27

Số 01 đường Tố Hữu

450

1,2

9.28

Số 58, 60, 68: đường Phạm Ngọc Thạch.

900

1,2

9.29

Số 14, 26, 38: đường Tuệ Tĩnh.

1.260

1,2

9.30

Nhánh số D1, D2, D3, D4, D5, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 - Quy hoạch khu dân cư Khu công nghiệp Lộc Sơn (Đông Đô)

550

2,6

9.31

Nhánh số 152, 154, 158, 160, 162, 166: đường Nguyễn Văn Cừ.

756

1,2

9.32

Nhánh số 115: đường Lam Sơn.

360

1,2

9.33

Nhánh số 2A: đường Đội Cấn

1.140

1,2

9.34

Nhánh số 2B, 2M: đường Đội Cấn

1.050

1,2

9.35

Nhánh số 2E: đường Đội Cấn

756

1,2

9.36

Nhánh số N1 đường Trần Phú (trước bến xe cũ)

7.400

1,2

9.37

Nhánh số N1, N2, N3, N4, N5, D1, D2, D3 - Quy hoạch khu dân cư 6B, Lộc Sơn

1.500

1,4

9.38

Nhánh số N1, Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn (khu vực trường TH Lộc Sơn cũ)

850

1,45

9.39

Nhánh số D1, Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn (khu vực trường TH Lộc Sơn cũ)

750

1,45

9.40

Nhánh số D2; D3; N2; N3; N5; N6 Khu vực QH TĐC - KCN Lộc Sơn

850

1,45

9.41

Nhánh N7 Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn

750

1,45

9.42

Nhánh số D7; D8 Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn

452

1,45

9.43

Nhánh số D1; D4; D5; D6; N1 Khu vực QH TĐC - KCN Lộc Sơn

950

1,45

9.44

Nhánh số N4 (từ D1 đến D7) Khu vực QH TĐC - KCN Lộc Sơn

1.100

1,45

9.45

Nhánh số 4 (sau D7 đến Trần Hưng Đạo) Khu vực QH TĐC-KCN Lộc Sơn

600

1,45

6

PHƯỜNG LỘC PHÁT

1

Đường Đào Duy Từ (từ Nguyễn Văn Cừ đến Lý Thường Kiệt)

2.200

1,8

2

Đường Phùng Khắc Khoan (từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ)

2.1

- Từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 8, 26 (Tờ 25- TL2000)

800

2,0

2.2

- Từ thửa 9,416 (Tờ 25-TL2000) đến Nguyễn Văn Cừ

430

1,8

3

Đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Nguyễn Văn Cừ đến Cao Bá Quát)

1.443

1,5

4

Đường Tăng Bạt Hổ (từ Nguyễn Văn Cừ đến Ngô Quyền)

1.148

1,7

5

Đường Ngô Quyền (từ Nguyễn Văn Cừ đến Trần Nguyên Đán)

1.148

1,8

6

Đường Cao Bá Quát (từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Văn Cừ)

2.000

1,25

7

Đường Trần Bình Trọng (từ Nguyễn Văn Cừ đến Đoàn Thị Điểm)

7.1

- Từ Nguyễn Văn Cừ đến hết Nguyễn Trãi (hết thửa 98 tờ 9 TL1000)

1.208

1,2

7.2

- Sau Nguyễn Trãi đến Đoàn Thị Điểm (từ thửa 1222; 99 tờ 9 TL1000 đến hết thửa 1191;99 tờ 9 TL1000)

756

1,3

8

Đường Trần Nguyên Đán (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 110 t 16 TL1000)

1.148

1,2

9

Đường Nguyễn Thái Bình (từ Nguyễn Văn Cừ đến Lý Thường Kiệt).

9.1

- Từ Nguyễn Văn Cừ đến cống ông Tỉnh (hết thửa 261,295 tờ 13 TL2000)

1.100

2,3

9.2

- Sau cống ông Tỉnh đến Lý Thường Kiệt (Từ thửa 260,294 tờ 13 TL2000 đến giáp Lý Thường Kiệt)

452

1,6

10

Đường Nguyễn Gia Thiều (từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Đức Cảnh)

452

2,2

11

Đường Trần Khánh Dư (từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ)

430

2,0

12

Đường Văn Cao (từ Nguyễn Văn Cừ đến Hồ Lộc Thanh) đến hết thửa 347, 1407 tờ 14 TL 2000.

430

1,8

13

Đường Nguyễn Đức Cảnh (từ Nguyễn Văn Cừ đến Phạm Ngọc Thạch)

430

2,5

14

Đường Hoàng Diệu (từ số 737 Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ)

14.1

- Từ thửa 30, 1720 (tờ 8 TL1000) đến hết thửa 1337, 1647 (tờ 4 TL1000)

800

1,5

14.2

- Từ thửa 107, 206 (tờ 4 TL1000) đến hết thửa 144, 1017 (tờ 19 TL2000)

430

1,7

15

Đường Mạc Thị Bưởi (từ Nguyễn Văn Cừ đến Đoàn Thị Điểm)

15.1

- Từ Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 32,29 (tờ 20 TL2000)

550

1,6

15.2

- Từ thửa 44,105 đến hết thửa 133 (tờ 20 TL2000)

430

1,5

16

Đường Trần Văn Giáp (từ Nhánh N5 đến Phạm Ngọc Thạch)

1.960

1,2

17

Đường Lê Đại Hành (từ Đào Duy Từ đến Phạm Ngọc Thạch)

1.960

1,5

18

Đường Nguyễn Du (từ Trần Nguyên Đán đến hết thửa 227, 226 t 17 TL 1000)

430

1,3

19

Đường Phạm Ngọc Thạch (Từ Sau đập tràn Hà Giang đến Đào Duy Từ)

19.1

- Từ sau Đập tràn Hà Giang đến hẻm đường đất, tường rào KS Hương Trà

1.000

1,05

19.2

- Sau hẻm đường đất, tường rào KS Hương Trà đến Đào Duy Từ

3.024

1,2

20

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Lộc Phát:

20.1

Số 357 đường Nguyễn Văn Cừ (từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Đình Chiểu)

600

1,2

20.2

Số 326, 338, 378, 409, 443, 463, 473, 505, 511, 595, 615, 637, 676, 700, 732 đường Nguyễn Văn Cừ:

Số 326 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ

450

1,8

Số 338 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Lê Lợi

450

1,2

Số 378 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1213 (tờ 20 TL1000)

450

1,2

Số 409 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Hẻm 443

450

1,2

Số 443 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 143, 144 (tờ 16 TL1000)

450

1,2

Số 463 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1723 (tờ 16 TL1000)

450

1,2

Số 473 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1727 (tờ 16 TL1000)

450

1,2

Số 505 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 1787, 1782 (tờ 12 TL1000)

450

1,2

Số 511 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 303, 1800 (tờ 12 TL1000)

450

1,2

Số 595 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 97, 1401 (tờ 12 TL1000)

450

1,2

Số 615 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1578 (tờ 11 TL1000)

450

1,2

Số 637 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 76 (tờ 07 TL1000)

450

1,2

Số 676 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 223 - tờ 07; 1752 (tờ 12TL1000)

450

1,6

Số 700 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Tăng Bạt Hổ

450

1,3

Số 732 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Hẻm 749

600

1,2

20.3

Số 749, 790C, 860, 991B, 1004, 1086 đường Nguyễn Văn Cừ:

Số 749 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hoàng Diệu

600

1,8

Số 790C từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hẻm 808

300

1,7

Số 860 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 256; 258 (tờ 19TL2000)

300

1,7

Số 991B từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 1494; 275 (tờ 06TL2000)

450

1,8

Số 1004 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến thửa 98 (tờ 13 TL2000)

300

1,8

Số 1086 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến thửa 357 (tờ 6 TL2000)

300

1,8

20.4

Số 776B, 808 đường Nguyễn Văn Cừ:

Số 776B từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 68; 71 (tờ 5 TL1000)

600

1,7

Số 808 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 67; thửa 1053 (tờ 5 TL1000)

600

1,7

Số 1182 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 41 (tờ 07 TL 2000)

600

1,3

Số 40 đường Nguyễn Đình Chiểu từ giáp Nguyễn Đình Chiểu đến Hẻm 357

600

1,6

20.5

Số 1182 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến số nhà 1182/114)

750

1,2

20.6

Số 40 đường Nguyễn Đình Chiểu

800

1,5

20.7

Số 101, 113, 181 đường Nguyễn Đình Chiểu:

Số 101 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến hết thửa 25; 26 (tờ 15 TL1000)

430

1,4

Số 113 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến hết thửa 106; 113 (tờ 11 TL1000)

430

1,5

Số 181 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Cao Bá Quát

430

1,5

20.8

Số 345, 435 đường Lý Thường Kiệt

Số 345 từ đường Lý Thường Kiệt đến hết thửa 251 (tờ 16 TL2000)

300

1,2

Số 435 từ đường Lý Thường Kiệt từ thửa 1449 (tờ 11 TL2000); 380 (t 4 TL2000) đến hết thửa 269; 287 (tờ 10 TL2000)

300

1,2

20.9

Số 39A, 45C đường Tăng Bạt Hổ:

Số 39A từ đường Tăng Bạt Hổ đến thửa 1912 (tờ 8 TL1000)

430

1,2

Số 45C từ đường Tăng Bạt Hổ đến hết thửa 1898; 1495 (tờ 8 TL1000)

430

1,2

20.10

Hẻm số 81 đường Tăng Bạt Hổ (Từ giáp Tăng Bạt Hổ đến thửa 1001 (tờ 25 TL2000))

600

1,2

20.11

Hẻm số 142, 164, 172: đường Nguyễn Đình Chiểu:

Hẻm số 142 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Hẻm 172

780

1,8

Hẻm số 164 từ Hẻm 172 đến Hẻm 142

780

1,4

Hẻm số 172 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến thửa 507

780

1,4

20.12

Nhánh số D1; D2; D3; D4; D5 - Quy hoạch khu dân cư đường Lý Thường Kiệt

800

1,4

20.13

Nhánh số ND1; ND2; D1; D2; N1; N2; N3 - Quy hoạch dân cư, TĐC khu phố 7 Lộc Phát

1.000

1,9

20.14

Nhánh số N10; N11: D4; D5; D6; D7- Quy hoạch dân cư, TĐC đông Hồ Nam Phương 2

1.100

2,9

20.15

Nhánh số N5; N6; N7; N8; N9 - Quy hoạch dân cư, TĐC đông Hồ Nam Phương 2

1.100

2,9

20.16

Nhánh số QH1, QH2 (DVBT1- Quy hoạch dân cư, TĐC đông Hồ Nam Phương 2)

800

2,0

20.17

Nhánh số 202 đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố 2

480

1,2

20.18

Hẻm 95 Trần Bình Trọng

600

1,2

20.19

Nhánh số QH D1, QH N1 Khu quy hoạch khu dân cư, TĐC Đông hồ Nam Phương 2 (P14)

2.400

1,3

7

PHƯỜNG LỘC TIẾN

1

Đường Nguyễn Trường Tộ (từ hẻm 520 Trần Phú đến Phan Chu Trinh)

1.100

1,5

2

Đường Châu Văn Liêm (từ hẻm 520 Trần Phú đến hẻm 726 Trần Phú)

2.1

- Từ hẻm 726 Trần Phú đến hết đường nhựa

1.040

1,5

2.2

- Đoạn còn lại

730

1,6

3

Đường Trần Cao Vân (từ hẻm 520 Trần Phú đến hẻm 726 Trần Phú)

700

1,6

4

Đường Nguyễn Tri Phương (từ Trần Phú đến Phan Đình Phùng)

4.1

- Từ Trần Phú đến hết Nhà thờ

1.750

1,4

4.2

- Sau Nhà thờ đến Phan Đình Phùng

1.350

1,4

5

Đường Phan Chu Trinh (từ Trần Phú đến hết NM SX Cao lanh)

5.1

- Từ Trần Phú đến hết Nhà thờ

1.300

1,5

5.2

- Sau Nhà thờ đến Lê Phụng Hiểu

1.100

1,3

5.3

- Đoạn còn lại

430

1,2

6

Đường Bạch Đằng, từ Nhà thờ Tân Hà đến giáp ranh xã Lộc Châu

860

1,5

7

Đường Lê Lai (Từ Phan Chu Trinh đến Phan Đình Phùng)

500

1,6

8

Đường Nguyễn Tuân (Từ Trần Phú đến đường 1/5)

8.1

- Từ Trần Phú đến trường TH Hai Bà Trưng

1.150

2,8

8.2

- Sau trường TH Hai Bà Trưng đến 1/5

920

3,5

9

Đường Phùng Hưng (Từ Phan Chu Trinh đến giáp ranh xã Lộc Tân)

660

1,5

10

Đường Phan Ngọc Hiển (từ Trần Phú đến đường 1/5)

430

1,6

11

Đường Lê Phụng Hiểu (đoạn qua phường Lộc Tiến)

660

1,8

12

Đường Lê Thị Riêng (đoạn qua phường Lộc Tiến)

370

1,1

13

Đường Phan Đình Phùng (đoạn qua phường Lộc Tiến)

490

2,0

14

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Lộc Tiến

14.1

Số 1219, 1223, 1225 đường Trần Phú.

630

2,5

14.2

Số 520, 786, 794 đường Trần Phú.

630

2,5

14.3

Số 1197/18; 1197/21, 1197/23,1197/27 đường Trần Phú.

630

2,5

14.4

Số 1197 đường Trần Phú.

1.060

2,4

14.5

Số 34, 47, 53 cũ (54 mới), 57 cũ (95 mới), 62 cũ (60 mới), 63 cũ (105 mới), 88, 92, 98, 120 cũ (146 mới), 223 cũ (113 mới), 290 cũ (166 mới) đường Phan Chu Trinh

430

2,1

14.6

Số 29, 39, 48 cũ (46 mới), 110, 127, 165 đường Phan Chu Trinh

630

1,9

14.7

Số 54/16, 60/4, 77, 77/38, 77/42, 179, 195, 196, 196/15, 220, 227, 246, 257, 281 đường Phan Chu Trinh

360

1,1

14.8

Số 146/21, 146/25 đường Phan Chu Trinh

300

1,2

14.9

Số 331, 368, 380 (từ PĐP đến Suối con) đường Phan Đình Phùng

600

1,15

14.10

Số 335/6, 335/10, 339 đường Phan Đình Phùng

360

1,3

14.11

Số 19, 82 đường Nguyễn Tri Phương

1.100

1,2

14.12

S 22A, 44, 57, 79, 91, 109, 135, 137, 141, đường Nguyễn Tri Phương

600

1,6

14.13

Số 22B, 44A, 69, 79/9, 79/21, đường Nguyễn Tri Phương

430

1,9

14.14

Số 6, 41 đường Nguyễn Tuân

600

2,0

14.15

Số 22, 89, 134, 136 đường Phùng Hưng

360

1,1

14.16

Số 11, 11/3, 32 đường Bạch Đằng

360

1,1

14.17

Số 23, 42 đường Lê Lai

360

1,1

14.18

Số 145, 175, 172, 178, 196, 196/60, 216, 218, 234 đường Lê Phụng Hiểu

360

1,3

14.19

Số 66 đường Châu Văn Liêm

530

1,9

14.20

Số 54, 59, 59/10, 59/19, 59/46, 69 đường Phan Ngọc Hiển

360

1,1

14.21

Nhánh số 8, 9, 10 - Quy hoạch khu dân cư, TĐC khu phố 3

920

3,2

14.22

Nhánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Quy hoạch khu dân cư, TĐC khu phố 3

920

3,2

14.23

Số 184 đường Phan Chu Trinh

430

1,9

14.24

Số 127/4 đường Phan Chu Trinh

360

1,1

14.25

Số 380/1 đường Phan Đình Phùng

360

1,15

thuộc tính Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:04/04/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi