Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND Hậu Giang Danh mục công trình, dự án vì lợi ích Quốc gia cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

____________

Số: 27/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Hậu Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 1955/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021, cụ thể như sau: Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 có 85 công trình, dự án với tổng diện tích 458,82 ha. Trong đó, 77 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 433,51 ha và 08 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) với diện tích 25,31 ha, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

07

11,35

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,85

2

Thành phố Ngã Bảy

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

03

5,94

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,29

3

Thị xã Long Mỹ

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

05

15,43

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

00

4

Huyện Châu Thành

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

09

157,16

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,47

5

Huyện Châu Thành A

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

07

49,92

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

04

23,39

6

Huyện Phụng Hiệp

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

19

134,66

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

00

7

Huyện Long Mỹ

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

15

49,12

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

00

8

Huyện Vị Thủy

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

12

9,93

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,31

 (Đính kèm Phụ lục I, II)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Huyến

nhayDanh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 4) được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục IPhụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/NQ-HĐND theo quy định tại Điều 1.nhay
Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 27/2020/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

____________

Số: 27/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hậu Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 19

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 1955/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021, cụ thể như sau:

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 có 85 công trình, dự án với tổng diện tích 458,82 ha. Trong đó, 77 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 433,51 ha và 08 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) với diện tích 25,31 ha, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

07

11,35

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,85

2

Thành phố Ngã Bảy

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

03

5,94

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,29

3

Thị xã Long Mỹ

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

05

15,43

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

00

4

Huyện Châu Thành

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

09

157,16

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,47

5

Huyện Châu Thành A

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

07

49,92

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

04

23,39

6

Huyện Phụng Hiệp

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

19

134,66

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

00

7

Huyện Long Mỹ

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

15

49,12

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

00

8

Huyện Vị Thủy

 

 

a

Công trình, dự án thu hồi đất

12

9,93

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,31

 

 (Đính kèm Phụ lục I, II)

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12 năm 2020./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Huyến
 

 

Quyết định này có Phụ lục đính kèm. Vui lòng chọn Tải về để xem nội dung đầy đủ

 

 

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực