Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn quy định diện tích ở với nhà thuê nội thành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 21/2016/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH BÌNH QUÂN ĐỐI VỚI NHÀ THUÊ NỘI THÀNH ĐỂ CÔNG DÂN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT, CHO Ý KIẾN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND THÀNH PHỐ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 9 NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

================

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 08/12/2016)

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20/6/2013 và Nghị định s 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân thành phHà Nội; Báo cáo thm tra của Ban Đô thị, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành ph; ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2020.
Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND Thành phố xem xét, báo cáo HĐND Thành phố điều chỉnh để phù hợp tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố.
Điều 2. Hội đồng nhân dân Thành phố ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến trước khi UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; ngoài ra, việc cải tạo, xây dựng mới nhà ở chung cư cũ thực hiện đảm bảo theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 của HĐND Thành phố về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở liên quan.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực HĐND Thành phố có trách nhiệm báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất về tình hình và kết quả thực hiện các nội dung được HĐND Thành phố ủy quyền tại Điều 2 Nghị quyết này.
Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06/12/2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP;
- UBND TP, UB MTTQ Thành phố;
- Các vị Đại biểu HĐND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố ;
- Các Ban Đảng TU; VP TU;
- VP: HĐND TP; UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các q, h, tx thuộc TPHN;
- Công báo TP; cổng GTĐT TP;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí của Hà Nội;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

thuộc tính Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2016/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:06/12/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi