Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND Hậu Giang sửa đổi danh mục công trình, dự án vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 4)
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:18/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Văn Huyến
Ngày ban hành:07/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 18/2021/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 4)

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 4); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung 24 công trình, dự án với tổng diện tích 263,035 ha để thực hiện công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 4), cụ thể như sau:
1. Sửa đổi 03 công trình, dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, với diện tích 1,60 ha (Đính kèm Phụ lục I).

2. Bổ sung 21 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 261,435 ha, (Trong đó: Đối với dự án Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang (đi qua 04 địa bàn: Thị xã Long Mỹ; huyện Phụng Hiệp; huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy), thống kê số lượng dự án thu hồi đất vào địa bàn thị xã Long Mỹ. Các dự án: Hệ thống ô bao lớn kiểm soát mặn vùng triều biển Đông Phụng Hiệp - Long Mỹ tỉnh Hậu Giang (đi qua 02 địa bàn: Thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp), thống kê số lượng dự án thu hồi đất vào địa bàn huyện Phụng Hiệp; cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang (đi qua 03 địa bàn: Huyện Vị Thủy; huyện Phụng Hiệp; huyện Châu Thành), thống kê số lượng dự án thu hồi đất vào địa bàn huyện Phụng Hiệp; Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61) (đi qua 02 địa bàn: Huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A), thống kê số lượng các dự án thu hồi đất vào địa bàn huyện Phụng Hiệp, cụ thể như sau:

STT

Công trình, dự án thu hồi đất trên  địa bàn huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

3

6,62

2

Thành phố Ngã Bảy

7

87,27

3

Huyện Long Mỹ

1

1,03

4

Thị xã Long Mỹ

4

41,97

5

Huyện Vị Thủy

1

40,50

6

Huyện Châu Thành A

1

9,00

7

Huyện Phụng Hiệp

3

50,00

8

Huyện Châu Thành

1

25,045

 

(Đính kèm Phụ lục II)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2021./.

Nơi nhận:                                                                               
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT: HĐND, UBND cấp huyện;
- Ban TT.UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Cổng báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Huyến

PHỤ LỤC I

SỬA ĐỔI DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 (lần 4)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày  07 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm
 thực hiện

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (LUA)  (ha)

Đất khác
(ha)

I

Sửa đổi diện tích thu hồi đất công trình, dự án tại số thứ tự 55, 56, 65 Mục A Phần VII Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

1

Xây dựng Nhà Trưng bày Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

0.83

 

0.83

0.30

0.53

Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

2

Trường Mẫu giáo Xà Phiên 2

UBND huyện Long Mỹ

0.17

 

0.17

 

0.17

Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

3

Di tích Khu ủy, Quân khu ủy Khu 9

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

0.10

 

0.10

 

0.10

Xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

0.50

 

0.50

0.50

0.00

Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

 

Tổng

1.60

 

1.60

0.80

0.80

 

PHỤ LỤC II

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021 (LẦN 4)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày  07 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên công trình, dự án thu hồi đất

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm
 thực hiện

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (LUA)  (ha)

Đất khác
(ha)

I

Thành phố Vị Thanh

 

7.47

0.85

6.62

2.00

4.62

 

1

Công viên cây xanh phần tiếp giáp đường Lê Quý Đôn với Khu hành chính thành phố Vị Thanh

UBND thành phố Vị Thanh

2.50

 

2.50

2.00

0.50

Phường III

2

Mở rộng diện tích Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh

UBND thành phố Vị Thanh

1.55

0.85

0.70

 

0.70

Xã Hỏa tiến

3

Chỉnh trang đô thị khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh

Kêu gọi đầu tư

3.42

 

3.42

 

3.42

Phường III

II

Thành phố Ngã Bảy

 

87.27

0.00

87.27

46.76

40.51

 

4

Khu đô thị mới phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

Kêu gọi đầu tư

29.59

 

29.59

20.00

9.59

Phường Ngã Bảy

5

Khu đô thị mới Quốc lộ 1A, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang

Kêu gọi đầu tư

6.80

 

6.80

6.79

0.01

Phường Ngã Bảy

6

Khu đô thị mới 927C - Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

Kêu gọi đầu tư

6.32

 

6.32

4.40

1.92

Phường Ngã Bảy

7

Khu đô thị mới Chợ nổi Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

Kêu gọi đầu tư

26.42

 

26.42

2.00

24.42

Phường Ngã Bảy, xã Đại Thành

8

Khu đô thị mới Hiệp Lợi - Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

Kêu gọi đầu tư

7.20

 

7.20

7.00

0.20

Phường Hiệp Lợi

9

Khu dân cư nông thôn mới Tân Thành, thành phố Ngã Bảy

Kêu gọi đầu tư

6.54

 

6.54

2.17

4.37

Xã Tân Thành

10

Khu tái định cư phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

4.40

 

4.40

4.40

0.00

Phường Hiệp Thành

III

Huyện Long Mỹ

 

1.03

0.00

1.03

0.00

1.03

 

11

Nhà văn hóa ấp 8 xã Vĩnh Viễn A

UBND huyện Long Mỹ

0.03

 

0.03

 

0.03

Xã Vĩnh Viễn A

 

Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

1.00

0.00

1.00

 

1.00

Xã Vĩnh Thuận Đông, xã Thuận Hoà, xã Xà Phiên, xã  Lương Tâm

IV

Thị xã Long Mỹ

 

41.97

0.00

41.97

18.41

23.56

 

12

Khu đô thị mới kết hợp Quảng trường

Kêu gọi đầu tư

19.39

 

19.39

9.60

9.79

Phường Thuận An

13

Khu đô thị mới Trà Lồng

Kêu gọi đầu tư

7.47

 

7.47

0.00

7.47

Phường Trà Lồng

14

Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Kêu gọi đầu tư

11.61

 

11.61

8.81

2.80

Phường Thuận An

15

Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

Phường Long Bình, phường Thuận An, xã Tân Phú, xã Long Phú

 

Hệ thống ô bao lớn kiểm soát mặn vùng triều biển Đông Phụng Hiệp - Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

Phường Trà Lồng, xã Long Phú, xã Long Trị, xã Long Trị A

V

Huyện Vị Thủy

 

40.50

0.00

40.50

23.00

17.50

 

 

Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

30.50

0.00

30.50

21.00

9.50

Xã Vị Trung; xã Vĩnh Trung; xã Vĩnh Tường

16

Cải tạo, mở rộng đường tỉnh 925B (đoạn từ xã Vị Thủy đến Vĩnh Thuận Tây)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

9.00

0.00

9.00

2.00

7.00

Xã Vĩnh Thuận Tây, xã Vị Thuỷ

 

Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

1.00

0.00

1.00

 

1.00

Xã Vị Thắng, Vĩnh Tường

VI

Huyện Châu Thành A

 

9.00

0.00

9.00

3.50

5.50

 

 

Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

5.50

 

5.50

3.50

2.00

Thị trấn Một Ngàn

17

Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

3.50

 

3.50

 

3.50

Thị trấn Một Ngàn

VII

Huyện Phụng Hiệp

 

50.00

0.00

50.00

17.10

32.90

 

18

Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

37.00

 

37.00

13.10

23.90

Xã Tân Long; xã Long Thạnh; xã Bình Thành; xã Tân Bình; thị trấn Kinh Cùng và xã Hoà Mỹ

19

Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

7.00

 

7.00

4.00

3.00

Xã Tân Bình

20

Hệ thống ô bao lớn kiểm soát  mặn vùng triều biển Đông Phụng Hiệp - Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

5.00

 

5.00

0.00

5.00

Thị trấn Cây Dương, xã Phương Bình, xã Phương Phú, thị trấn Búng Tàu

 

Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

1.00

 

1.00

0.00

1.00

Xã Tân Bình, thị trấn Kinh Cùng, xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình, xã Phương Phú

VIII

Huyện Châu Thành

 

25.045

0.000

25.045

14.840

10.205

 

21

Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang

12.545

 

12.545

7.84

4.705

Xã Đông Phú

 

Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

12.50

 

12.50

7.00

5.50

Xã Đông Phước và thị trấn Ngã Sáu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi