Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích SDĐ trồng lúa tỉnh Hậu Giang 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 3)
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Văn Huyến
Ngày ban hành:14/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2021/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021 (LẦN 3)

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 20201

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng căn thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 3); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung 24 công trình, dự án với tổng diện tích 198,86ha bao gồm công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 3), cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung thông tin của 06 công trình, dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, với diện tích 124,12ha (đính kèm Phụ lục I và Phụ lục II).
2. Bổ sung 18 công trình, dự án với tổng diện tích 74,74ha (trong đó có 01 dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang. Hạng mục: Đường dây 22kV kết nối Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang và trạm biến áp 110/22kV Long Mỹ đi qua 02 địa bàn: thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Thống kê dự án thu hồi đất cho địa bàn thị xã Long Mỹ). Trong đó, 14 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 63,82ha và 04 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,92ha, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau: 

STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

1

0,10

a

Công trình, dự án thu hồi đất

1

0,10

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa

0

00

2

Thành phố Ngã Bảy

3

35,78

a

Công trình, dự án thu hồi đất

3

35,78

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa

0

00

3

Thị xã Long Mỹ

2

3,66

a

Công trình, dự án thu hồi đất

2

3,66

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa

0

00

4

Huyện Châu Thành

1

4,00

a

Công trình, dự án thu hồi đất

1

4,00

b

Công trình, dự án cn chuyển mục đích sử dụng đất lúa

0

00

5

Huyện Châu Thành A

4

14,65

a

Công trình, dự án thu hồi đất

2

4,04

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa

2

10,61

6

Huyện Phụng Hiệp

5

16,21

a

Công trình, dự án thu hồi đất

5

16,21

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa

0

00

7

Huyện Long Mỹ

1

0,15

a

Công trình, dự án thu hồi đất

(đã thống kê cho thị xã Long Mỹ)

0,03

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa

1

0,12

8

Huyện Vị Thủy

1

0,19

a

Công trình, dự án thu hồi đất

0

00

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa

1

0,19

 
(Đính kèm Phụ lục III)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài ng
uyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU,
HĐND, UBND tnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu:
VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Huyến

PHỤ LỤC I

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

 

 

Đất trồng lúa (LUA) (ha)

Đất khác (ha)

 

 

1

Sửa đổi diện tích thu hồi đất dự án tại số thứ tự 1 Mục A Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND

 

Cầu Sông Lá trên tuyến đường 19/8, xã Vị Tân

UBND thành phố Vị Thanh

0,70

 

0,70

 

0,70

Xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh

Theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án cầu Sông lá trên tuyến đường 19/8, xã VTân

2

Sa đổi diện tích thu hồi đất dự án tại số thứ tự 3 Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND và s thtự 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND

 

Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo vẹt)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

18,59

 

18,59

9,68

8,91

Thtrấn Vĩnh Viễn, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

Theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh về chtrương đầu tư dự án Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo vẹt); Công văn số 227/BQLDA-GPMB ngày 09/6/2021 của Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp.

3

Sửa đổi tên, diện tích thu hồi đất, bổ sung Chđầu tư dự án tại số thứ tự 20 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND và số thứ tự 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND

 

 

Khu đô thị mới phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Công ty Cphần Xây dựng Kinh doanh Bất động sản Nam Khang

9,3

 

9,3

5,8

3,5

Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh

 

4

Sửa đổi tên dự án tại số thtự 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND và sthứ tự số 9 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND

 

 

Khu đô thị mới phường III, thành phố Vị Thanh

Kêu gọi Chủ đầu tư

9,64

 

9,64

9,57

0,07

Phường III, thành phố V Thanh

Theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh

 

 

Tng

38,23

0,00

38,23

25,05

13,18

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

SỬA ĐỔI DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (TRÊN 10 HA) NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

 

 

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

 

 

 

 

Bất trồng lúa (LUA) (ha)

Đất khác (ha)

 

 

1

Sửa đi diện tích thu hồi đất dự án tại số thứ tự I Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND

nhayCông trình, dự án tại số thứ tự 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang được sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh Hậu Giangnhay

 

Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

16,42

 

16,42

9,45

6,97

Xã Tân Phú; xã Long Trị và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ

Theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tnh Sóc Trăng

5,77

 

5,77

1,47

4,30

Thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

47,86

 

47,86

18,40

29,46

Xã Tân Bình; xã Hòa An; xã Phương Bình và thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp

2

Sửa đi diện tích thu hồi đất dự án tại số thứ t3 Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND

 

Đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

13,41

 

13,41

11,67

1,74

Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ (trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang)

Theo Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

2,43

 

2,43

2,11

0,32

Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ (ngoài Khu nông nghiệp ng dụng công nghệ cao Hậu Giang)

 

Tổng

85,89

 

85,89

43,1

42,79

 

 

PHỤ LỤC III

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021 (LẦN 3) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

 

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

 

 

 

Đất trồng lúa (LUA) (ha)

Đất khác (ha)

 

 

 

I

Thành phố Vị Thanh

0,82

0,72

0,10

0,00

0,10

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

0,82

0,72

0,10

0,00

0,10

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ (đoạn từ kênh Mương lộ 62 đến kênh Tắc Huyện Phương).

UBND thành phố Vị Thanh

0,82

0,72

0,10

 

0,10

Phường IV

Theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ (đoạn từ kênh Mương lộ 62 đến kênh Tắc Huyện Phương).

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thành phố Ngã Bảy

35,78

0,00

35,78

27,74

8,04

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

35,78

0,00

35,78

27,74

8,04

 

 

2

Khu Tái định cư thành phố Ngã By

UBND thành phố Ngã Bảy

1,20

 

1,20

0,55

0,65

Xã Đại Thành

Theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dán: Khu Tái định cư thành phố Ngã Bảy

3

Khu Nhà ở xã hội tại đường 3 tháng 2

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

7,83

 

7,83

2,19

5,64

Phường Ngã Bảy

Theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích dự án đã trừ phần diện tích (1,11 ha) đường Nguyn Huệ đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

 

4

Khu đô thị mới Ngã By 3

Đu thầu lựa chọn nhà đầu tư

26,75

 

26,75

25,00

1,75

Phường Ngã Bảy

Theo Công văn số 2220/VP.UBND- NCTH ngày 10/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 và Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Ngã Bày về việc phê duyệt đán quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Ngã Bảy 3, diện tích khoảng 29,02ha (bao gồm Khu chỉnh trang đô thị diện tích khoảng 2,27ha và Khu đầu tư xây dựng mới diện tích khoảng 26,75ha).

 
nhayCông trình, dự án số thứ tự 4 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang được sửa đổi bởi Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang theo quy định tại Khoản 1 Điều 1.nhay

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thị xã Long Mỹ

 

3,66

0,00

3,66

3,66

0,00

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

3,66

0,00

3,66

3,66

0,00

 

 

5

Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang. Hạng mục: Đường dây 22kV kết ni Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang và trạm biến áp 110/22kV Long Mỹ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận

0,06

 

0,06

0,06

 

Phường Thuận An, xã Long Phú

Theo Công văn số 292/UBND-NCTH ngày 09/03/2021 của UBND tỉnh. Nay bổ sung Hạng mục: Đường dây 22kV kết nối Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang và trạm biến áp 110/22kV Long Mỹ thuộc Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang

6

Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

UBND thị xã Long Mỹ

3,60

 

3,60

3,60

 

Phường Bình Thạnh

Theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Huyện Châu Thành

 

4,00

0,00

4,00

3,86

0,14

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

4,00

0,00

4,00

3,86

0,14

 

 

 

7

Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2

UBND huyện Châu Thành

4,00

 

4,00

3,86

0,14

Thị trấn Ngã Sáu

Theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư thị trn Ngã Sáu - giai đoạn 2

 

 
nhaySố 7 Mục IV Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang được sửa đổi bởi Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang theo quy định tại Khoản 1 Điều 1.nhay

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phi chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Huyện Châu Thành A

 

18,56

3,91

14,65

11,11

3,54

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

5,48

1,44

4,04

3,00

1,04

 

 

 

8

Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh

UBND huyện Châu Thành A

4,00

 

4,00

3,00

1,00

Xã Tân Phú Thạnh

Theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh

 

9

Mrộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân

Ban Quản lý dự án ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang

1,48

1,44

0,04

 

0,04

Xã Thạnh Xuân

Theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: "Mrộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch s“Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

 

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

 

13,08

2,47

10,61

8,11

2,50

 

 

 

10

Xưởng sản xuất giầy da

Công ty TNHH MTV Giáp Quán Thăng

2,58

2,47

0,11

0,11

 

Thị trấn Cái Tắc

Theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 và Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về Quyết định chủ trương đầu tư “Xưởng sản xuất giày da” do Công ty TNHH Một thành viên Giáp Quán Thăng làm Chủ đầu tư

 

11

Nhà máy chế biến lương thực, kho thu mua tạm trữ lúa gạo

Công ty Cổ phần Đầu tư Lương thực Thuận Nguyên

10,50

 

10,50

8,00

2,50

Thị trấn By Ngàn

Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư

 

VI

Huyện Phụng Hiệp

 

17,46

1,25

16,21

2,61

13,60

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

17,46

1,25

16,21

2,61

13,60

 

 

 

12

Khu tái định cư tại thị trấn Cây Dương

UBND huyện Phụng Hiệp

3,40

 

3,40

1,16

2,24

Thị trấn Cây Dương

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư tại thị trấn Cây Dương

 

13

Khu dân cư - Thương mại Ngọc Thường

DNTN Ngọc Thường

1,32

1,25

0,07

 

0,07

Thị trấn Cây Dương

Theo Công văn số 3410/UBND-KT ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu dân cư thương mại Ngọc Thường, thị trấn Cây Dương

 

14

Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

11,70

 

11,70

0,60

11,10

Xã Hòa Mỹ

Theo Công văn số 1982/UBND-NCTH ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên, quy mô diện tích và gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp và Quyết định số 7710/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện Phụng Hiệp về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thông thôn mới xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tnh Hậu Giang

 

15

Lộ ra 220KV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110KV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

0,97

 

0,97

0,85

0,12

Xã Thạnh Hòa, xã Bình Thành, xã Hòa Mỹ, xã Hòa An, thị trấn Kinh Cùng

Theo Công văn số 270/UBND-NCTH ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất hướng tuyến đường dây 110KV "Lộ ra 220KV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110KV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ" và Quyết định số 475/QĐ-EVN SPC ngày 15/3/2021 của Tổng Công ty điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021 để đầu tư xây dựng các công trình điện

 

16

Lộ ra 220KV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110KV mạch đơn Phụng Hiệp - Châu Thành

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

0,07

 

0,07

 

0,07

Xã Thạnh Hòa

Theo Quyết định số 1733/QĐ-BCT ngày 21/5/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV và Quyết định số 475/QĐ-EVN SPC ngày 15/3/2021 của Tổng Công ty điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021 để đầu tư xây dựng các công trình điện

 

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưi 10 ha)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Huyện Long Mỹ

 

0,15

0,00

0,15

0,14

0,01

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

0,03

0,00

0,03

0,02

0,01

 

 

 

 

Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang. Hạng mục: Đường dây 22kV kết nối Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang và trạm biến áp 110/22kV Long Mỹ

Công ty Cổ phần Tư vn Xây dựng Điện 2, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận

0,03

 

0,03

0,02

0,01

Xã Thuận Hòa

 

 

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

 

0,12

0,00

0,12

0,12

0,00

 

 

 

17

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thảo Tường

Công ty TNHH Vạn An Tường

0,12

 

0,12

0,12

 

Xã Xà Phiên

Theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư

 

VIII

Huyện VThủy

0,45

0,26

0,19

0,11

0,08

 

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

 

0,45

0,26

0,19

0,11

0,08

 

 

 

18

Xây dựng nhà xưởng gia công cơ khí

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất cơ khí Tứ Hải

0,45

0,26

0,19

0,11

0,08

Xã Vị Bình

Theo Quyết số 843/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 và Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Nhà xưởng gia công cơ khí tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi