Nghị quyết 116/2017/NQ-HĐND Đồng Tháp sửa Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND dự án thu hồi đất năm 2017

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

Số: 116/2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 147/BC-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung điểm b, c, đ, khoản 2, điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2017. Cụ thể như sau:
- Tổng số dự án có thu hồi đất: 42 dự án.
- Tổng diện tích đất thu hồi là 86,61 ha
1. Bổ sung danh mục dự án do Tỉnh thực hiện:
Tổng số dự án có thu hồi đất là 03 dự án với diện tích đất thu hồi 38,78ha (Biểu 01 kèm theo).
2. Bổ sung danh mục dự án do Huyện thực hiện:
Tổng số dự án có thu hồi đất là 38 dự án với diện tích đất thu hồi 47,75ha (Biểu 02 kèm theo).
nhayDanh mục dự án do cấp huyện đầu tư được sửa đổi, bổ sung bởi Biểu 4 ban hành kèm theo Nghị quyết 357/2020/NQ-HĐND theo quy định tại Khoản 4 Điều 1.nhay
3. Bổ sung danh mục dự án (hình thức đối tác công tư PPP):
Tổng số dự án có thu hồi đất là 01 dự án với diện tích đất thu hồi 0,08ha (Biểu 03 kèm theo).
Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ĐT;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

Phan Văn Thắng

nhayDanh mục dự án do cấp huyện đầu tư được sửa đổi, bổ sung bởi Biểu 4 ban hành kèm theo Nghị quyết 357/2020/NQ-HĐND theo quy định tại Khoản 4 Điều 1.nhay
Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 116/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 116/2017/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

Số: 116/2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NĂM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 147/BC-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung điểm b, c, đ, khoản 2, điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2017. Cụ thể như sau:

- Tổng số dự án có thu hồi đất: 42 dự án.

- Tổng diện tích đất thu hồi là 86,61 ha

1. Bổ sung danh mục dự án do Tỉnh thực hiện:

Tổng số dự án có thu hồi đất là 03 dự án với diện tích đất thu hồi 38,78ha (Biểu 01 kèm theo).

2. Bổ sung danh mục dự án do Huyện thực hiện:

Tổng số dự án có thu hồi đất là 38 dự án với diện tích đất thu hồi 47,75ha (Biểu 02 kèm theo).

3. Bổ sung danh mục dự án (hình thức đối tác công tư PPP):

Tổng số dự án có thu hồi đất là 01 dự án với diện tích đất thu hồi 0,08ha (Biểu 03 kèm theo).

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

 Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ĐT;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
 

 

 

Phan Văn Thắng

FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác