Nghị quyết 10/NQ-HĐND Hà Nội 2019 điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:08/07/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 10/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019; DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 17/6/2019 của UBND Thành phố về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐNĐ ngày 01/7/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo giải trình số 226/BC-UBND ngày 08/7/2019 của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 quy định tại Nghị quyết số 11NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố như sau:

1. Điều chỉnh giảm 23 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 51,18 ha và 04 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 với diện tích 4,3 ha (Danh mục tại Biểu 01 kèm theo),

2. Bổ sung danh mục 631 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 1.972,88ha; 290 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 với diện tích 479,4 ha (Danh mục tại biểu 2A, 2B, 3 kèm theo).

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2019 của HĐND Thành phố. Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2019.

UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn cứ pháp lý của các dự án trình HĐND Thành phố theo quy định.

Điều 2.

1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp HĐND Thành phố giao tại Điều 2 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08/7/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến ngày 31/12/2019./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu UBTVQH;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban Đảng TU; VPTU, VP HĐNDTP, VP Đoàn ĐBQHTP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐNĐ, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP; Cổng GTĐT TP
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Biểu 01: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 04/12/2018 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố)

 

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ lý do đề nghị loại bỏ

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

phường, xã

 

1. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Suối 1, Suối 2, Chuôm Re, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

4,27

4,27

4,27

Huyện Chương Mỹ

Xã Tiên Phương

Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND huyện Chương Mỹ (dự án tạm dừng thực hiện)

2. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường ven sông Nhuệ, (giai đoạn 1) đoạn từ Sở Nông nghiệp và PTNT đến phường Kiến Hưng

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1,150

0,001

1,150

Quận Hà Đông

Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Kiến Hưng

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

2

Khu đấu giá QSDĐ khu Sau Làng (ký hiệu X11), khu Thần Đồng (ký hiệu X12), Phường Phú La

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,030

0,030

0,030

Quận Hà Đông

Phường Phú La

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

3

Mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Hà Đông

NTD

Ban QLDA ĐTXD quận

2,180

0,000

2,180

Quận Hà Đông

Phường La Khê, Vạn Phúc

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

4

Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất Bờ Giếng TDP 1, La Khê

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,030

 

0,030

Quận Hà Đông

Phường La Khê

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

5

Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất xứ đồng Vườn Dừa + Miễu TDP 5, La Khê

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,420

 

0,420

Quận Hà Đông

Phường La Khê

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

6

Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất xứ đồng San Phùng, phường La Khê

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,440

 

0,440

Quận Hà Đông

Phường La Khê

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

7

Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất xứ đồng Sau Ải, Dương Nội

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,490

 

0,490

Quận Hà Đông

Phường Dương Nội

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

8

Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất TDP 7, Huyền Kỳ, Phú Lãm

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,060

 

0,060

Quận Hà Đông

Phường Phú Lãm

Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Hà Đông

3. Quốc Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Trầu

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,49

 

0,49

Quốc Oai

Phượng Cách

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

2

Khu đất đấu giá giáp đường Bắc - Nam

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1,82

 

1,82

Quốc Oai

Thạch Thán

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

3

Dự án đấu giá ĐG07 - Đa Phúc

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,2

 

0,2

Quốc Oai

Sài Sơn

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

4

Khu đấu giá thôn Phúc Đức

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,17

 

0,17

Quốc Oai

Sài Sơn

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

5

Đấu giá khu Bạch Thạch (ĐG21)

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,04

 

0,04

Quốc Oai

Hòa Thạch

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

6

Khu đất xen kẹt xã Phú Mẫn (thôn Đồng Vàng, thôn Đồng Âm)

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,27

 

0,27

Quốc Oai

Phú Mãn

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

7

Đấu giá khu Sau Gia ĐG11

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,04

 

0,04

Quốc Oai

Tân Phú

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

8

Khu đất xen kẹt thôn Hạ Hòa

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,05

 

0,05

Quốc Oai

Tân Phú

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

9

Khu đấu giá thôn Đại Phu

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,45

 

0,45

Quốc Oai

Liệp Tuyết

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

10

Khu đất xen kẹt xã Yên Sơn (thôn Sơn Trung, Đồng Vòng, Văn Chí)

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1,06

 

1,06

Quốc Oai

Yên Sơn

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

11

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã và thị trấn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

81,96

 

32,72

Quốc Oai

các xã và thị trấn

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Quốc Oai

4. Thạch Thất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hội trường UBND xã Canh Nậu

DSH

UBND huyện Thạch Thất

0,20

 

0,20

Thạch Thất

xã Canh Nậu

Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện Thạch Thất

5. Ứng Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường trục phát triển kinh tế phía nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ-Xuân Quang)

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ứng Hòa

4,10

 

4,10

Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình, Tảo Dương Văn, Hòa Lâm, Đội Bình

Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Ứng Hòa

2

Trạm y tế xã Cao Thành

DYT

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện, Ứng Hòa

0,50

 

0,50

Ứng Hòa

Cao Thành

Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Ứng Hòa

 

BIỂU 2A: DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành Phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất Trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

1. Ba Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường mầm non Kim Mã

DGD

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,286

 

0,286

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã

Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án đầu tư XD; Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

2

Cải tạo nâng cấp xây dựng tổng thể trường THCS Mạc Đĩnh Chi

DGD

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,354

 

0,354

Quận Ba Đình

Phường Trúc Bạch

Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án đầu tư XD;

Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

3

Tu bổ tôn tạo Đình An Trí

TIN

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,0658

 

0,0658

Quận Ba Đình

Phường Trúc Bạch

Quyết định 2677/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án đầu tư XD;

Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

4

Trường mầm non phường Cống Vị

DGD

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,153

 

0,153

Quận Ba Đình

Phường Cống Vị

Quyết định 2583/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường Mầm Non Cống Vị;

Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

5

Thu hồi 05 điểm đất không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích công cộng

DGT

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,034

 

0,034

Quận Ba Đình

Kim Mã, Liễu Giai (Các phố: Giang Văn Minh, Đào Tấn, Văn Cao)

Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án Thu hồi 05 điểm đất không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích công cộng.

6

Nhà văn hóa phường Vĩnh Phúc

DVH

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,042

 

0,042

Quận Ba Đình

Phường Vĩnh Phúc

Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XD công trình.

7

Giải phóng mặt bằng, mở thông ngõ 12 phố Đào Tấn

DGT

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,05

 

0,05

Quận Ba Đình

Phường Cống Vị

Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Giải phóng mặt bằng, mở thông ngõ 12 phố Đào Tấn;

Văn bản số 1170/UBND-TNMT ngày 28/6/2017 v/v chấp thuận phê duyệt ranh giới dự án: GPMB mở thông ngõ 12 phố Đào Tấn.

8

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng số 1 phường Ngọc Hà

DSH

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,033

 

0,033

Quận Ba Đình

Phường Ngọc Hà

Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng số 1 phường Ngọc Hà.

2. Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường MN Cố Đô

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,56

0,3

0,56

Ba Vì

Cố Đô

QĐ 2817/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư

2

Trường mầm non Đồng Thái

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,3

0,3

0,3

Ba Vì

Đồng Thái

QĐ 442/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

3

Trường mầm non 1-6

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,6

0,6

0,6

Ba Vì

Tây Đằng

QĐ 447/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

4

Trường Mầm non Tiên Phong

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,39

 

0,39

Ba Vì

xã Tiên Phong

QĐ 2847/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư

5

Xây dựng, mở rộng Trường THPT Ngô Quyền

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,7

0,7

0,7

Ba Vì

Vạn Thắng

QĐ 5920/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

3. Bắc Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB trục đường 1, 2, 3 xã Tây Tựu

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,72

 

0,72

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án; Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

2

Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long)

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

16,69

 

16,69

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1; Cổ Nhuế 2; Xuân Đỉnh

Quyết định số 103/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2010 về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long) và Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 15/06/2016 về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long) và Quyết định số 7240/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long)

3

Xây dựng tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT  TP Hà Nội

2,978

0,165

2,978

Bắc Từ Liêm

Phường Đức Thắng, Cổ Nhuế 2, Thụy Phương

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long; 5719/QĐ-UBND ngày 13/10/2016;

Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long

4. Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cầu vượt nút giao đường 2,5 với đường Hoàng Quốc Việt (Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt)

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

2,095

 

2,095

Cầu Giấy

Nghĩa Đô

Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 3/8/2018 về việc phê duyệt Dự án Cầu vượt nút giao đường 2,5 với đường Hoàng Quốc Việt (Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt)

2

Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long)

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

16,69

 

16,67

Quận Cầu Giấy

Dịch Vọng

Quyết định số 103/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2010 về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long) và Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 15/06/2016 về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long) và Quyết định số 7240/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long)

5. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường giao thông liên Xã Nam Phương Tiến đi xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình)

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

2,30

1,15

2,30

Huyện Chương Mỹ

Xã Nam Phương Tiến

Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ chỉ giới XD; Văn bản 304/HĐND -KTNS ngày 30/6/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2017-2020 cho huyện Chương Mỹ

2

Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 419

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

10.2

 

10.2

Huyện Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn, xã Đại Yên, Xã Hợp Đồng, xã Quảng Bị, xã Đồng Phú

Văn bản số 489/HĐND-KTNS ngày 06/9/2018 v/v Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ;

QĐ 6001/QĐ -UBND ngày 31/10/2018 quyết định phê duyệt BCKT khả thi dự án; Bản vẽ chỉ giới đường đó 1/500; Quyết định 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2019

3

Trường mầm non Phú Nam An

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,37

0,11

0,11

Huyện Chương Mỹ

Xã Phú Nam An

Quyết định số 9287/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt BCKTKT; Bản vẽ tổng mặt bằng; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

4

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Rộc Đình thôn Đạo Ngạn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,48

 

0,48

Huyện Chương Mỹ

Xã Hợp Đồng

Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT số 1058a/QĐ-UBND ngày 2/3/2016; bản đồ QH tổng mặt bằng

5

Xây dựng mới trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

5,00

 

5,00

Huyện Chương Mỹ

Xã Hữu Văn

Quyết định phê duyệt dự án số 5013/QĐ-UBND ngày 31/10/2012; bản đồ QH tổng mặt bằng; Quyết định 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2019

6

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,99

0,45

0,99

Huyện Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Quyết định số 7119/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Bản vẽ quy hoạch

7

Xây dựng nhà văn hóa thôn Long Châu Sơn

DVH

UBND xã Phụng Châu

0,13

0,13

0,13

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản số 05/HĐND-KTXH ngày 23/8/2018 của HĐND xã Phụng Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Long Châu miếu xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ; Quyết định số 118b/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND xã Phụng Châu về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Long Châu Sơn xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ (có nguồn vốn phân bổ từ vốn xây dựng nông thôn mới để xã thực hiện dự án)

8

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ cầu Zét đến đường vào UBND xã Tốt Động

DGT

Phòng Quản lý đô thị huyện Chương Mỹ

0,647

 

0,05

Chương Mỹ

xã Tốt Động

Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 8958/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Bình đồ thiết kế

9

Nâng cấp mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Phương Bản xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ

DVH

UBND xã Phụng Châu

0,08

0,01

0,08

Huyện Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND xã Phụng Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng khuôn Viên nhà văn hóa thôn Phương Bản xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ; Quyết định số 48a/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND xã Phụng Châu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Phương bản xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ

6. Đan Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường nhánh N13 (điểm đầu từ cầu Song Phượng, điểm cuối giáp xã Minh Khai, huyện Hoài Đức)

DGT

UBND huyện

1,8

1,6

1,8

Đan Phượng

Song Phượng

Quyết định số 7576/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nhánh N13 (điểm đầu từ cầu Song Phượng, điểm cuối giáp xã Minh Khai, huyện Hoài Đức); Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nhánh N13 (điểm đầu tư cầu Song Phượng, điểm cuối giáp xã Minh Khai, huyện Hoài Đức)

2

Trường THCS Thọ Xuân, hạng mục: San nền, kè đá, cổng, tường rào

DGD

UBND huyện

0,4

0,4

0,4

Đan Phượng

Thọ Xuân

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Thọ Xuân; hạng mục: San nền, kè đá, cổng, tường rào; Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường THCS Thọ Xuân; hạng mục: San nền, kè đá, cổng, tường rào

3

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; hạng mục: Nhà hội trường, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng

0,1

 

0,1

Đan Phượng

Song Phượng

Quyết định số 4613a/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; hạng mục: Nhà hội trường, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; hạng mục: Nhà hội trường, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ

4

Đường từ cổng Giặc đến kho thuốc trừ sâu cũ, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng

DGT

UBND huyện

0,05

 

0,05

Đan Phượng

Đan Phượng

Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường từ cổng Giặc đến kho thuốc trừ sâu cũ, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng

5

Đường từ chợ Địch đi đến đầm làng gốc đa thôn Cổ Hạ, xã Phương Đình

DGT

UBND xã Phương Đình

0,01

0,01

0,01

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định số 4833/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường từ chợ Địch đi đến đầm làng gốc đa thôn Cổ Hạ, xã Phương Đình; Quyết định số 7742/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ chợ Địch đi đến đầm làng gốc đa thôn Cổ Hạ, xã Phương Đình

7. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường mầm non Ánh Dương

DGD

Ban QLDA

1,318

1,32

1,32

Huyện Đông Anh

xã Tiên Dương

Quyết định số 6014/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án Xây dựng trường mầm non Ánh Dương

Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 02/04/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng trường mầm non Ánh Dương

2

Khu nghiên cứu khoa học quân sự, huấn luyện, đào tạo của Học viện kỹ thuật quân sự tại xã Kim Nỗ và xã Kim Chung

DQP

Học viện kỹ thuật quân sự

2,9

2,20

 

Huyện Đông Anh

xã Kim Nỗ, Kim Chung

Văn bản số 8010/BQP-TM ngày 07/9/2015 của Bộ quốc phòng; Văn bản số 8124/UBND-TNMT ngày 13/11/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc địa điểm xây dựng khu nghiên cứu khoa học quân sự, huấn luyện, đào tạo của Học viện kỹ thuật quân sự, Văn bản số 2061/VP-ĐT ngày 14/03/2019 của Văn phòng UBND Thành phố.

3

Xây dựng hạ tầng đấu giá khu đất xen kẹt X2 thôn Đài Bi, xã Uy Nỗ

DHT

UBND xã Uy Nỗ

0,37

 

0,37

Huyện Đông Anh

Xã Uy Nỗ

Quyết định số 6047/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án; Quyết định số 5418/QĐ-UBND ngày 08/09/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án;

4

Xây dựng nhà văn hóa thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch

DVH

UBND xã Đại Mạch

1,44

 

1,44

Huyện Đông Anh

Xã Đại Mạch

Quyết định số 198a/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND xã Đại Mạch phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Đại Đồng

5

Xây dựng nhà học trường THCS Võng La, xã Võng La

DGD

Ban QLDA ĐTXD

1

 

1

Huyện Đông Anh

xã Võng La

Quyết định số 5846/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà học Trường THCS Võng La, xã Võng La

6

Xây dựng trung tâm mầm non xã Võng La

DGD

Ban QLDA ĐTXD

0,89

0,2

0,89

Huyện Đông Anh

xã Võng La

Quyết định số 5986/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trung tâm mầm non xã Võng La

8

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xuân canh

DHT

Ban quản lý dự án Hạ tầng tả ngạn

0,1

 

0,1

Huyện Đông Anh

Xuân Canh

Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư Xuân Canh - huyện Đông Anh.

9

Xây dựng hạ tầng Kỹ thuật Khu tái định cư Xuân Canh, huyện Đông Anh

 

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

15,56

 

15,56

Đông Anh

Tàm Xá, Xuân Canh

Văn bản số 1245/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND TP về chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 529/QĐ-UB ngày 25/01/2006, số 643/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái dịch cư Xuân Canh, huyện Đông Anh

8. Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

DVH

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.01

 

1.01

Gia Lâm

Dương Xá

Quyết định số 9840/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

2

Tu bổ, tôn tạo chùa Bảo Ân - Đình Quang Trung

TON

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.8

 

0.8

Gia Lâm

Dương Quang

Quyết định số 7424/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Quang Trung - Chùa Bảo Ân, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

3

Xây dựng trường Mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,60

 

0,60

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường mầm non Yên Thường, huyện Gia Lâm

4

Xây dựng trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm

DGD

BanQLDA ĐTXD Gia Lâm

1,25

 

1,25

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 7239/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm

5

Xây dựng trường THCS Văn Đức

DGD

Đan QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,50

 

0,50

Gia Lâm

Văn Đức

Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 25/2/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng trường THCS Văn Đức, huyện Gia Lâm

6

Xây dựng trường mầm non Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,40

 

0,40

Gia Lâm

Phú Thị

Quyết định số 8710/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, mở rộng Trường mầm non Phú Thị, huyện Gia Lâm

7

Xây dựng trụ sở đội cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Bát Tràng, cứu hộ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

CAN

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1,20

 

1,20

Gia Lâm

Bát Tràng, Ninh Hiệp

Quyết định số 9018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 Phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật. Dự án: Xây dựng trụ sở đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã Bát Tràng, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

8

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

11,27

6,38

11,27

Gia Lâm

TT Yên Viên, xã Yên Viên

Quyết định số 9013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm

9

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,46

 

2,46

Gia Lâm

Trung Mầu

Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu

10

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,25

 

2,25

Gia Lâm

Phú Thị

Quyết định số 8970/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

11

Đường Đông Dư - Dương Xá: Bổ sung 04 góc vát nút giao với đường Hà Nội - Hưng Yên và điều chỉnh tường chắn đầu cầu sông Cầu Báy

DGT

Ban QLDA  ĐTXD Gia Lâm

0,33

 

0,33

Gia Lâm

Đông Dư

Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng tuyến đường Đông Dư -Dương Xá, huyện Gia Lâm

12

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,90

2,11

2,90

Gia Lâm

Xã Đình Xuyên, Yên Thường

Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh dự án: GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

13

Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2,20

2,20

2,20

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư. Dự án: Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

14

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí)

ONT

Ban QLDA ĐTXĐ Gia Lâm

0,02

 

0,02

Gia Lâm

Đông Dư

Quyết định số 9018/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí)

15

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (03 vị trí thuộc thôn 2, thôn 3 và thôn 6)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,11

 

0,11

Gia Lâm

Đông Dư

Quyết định số 6960/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (03 vị trí thuộc thôn 2, thôn 3 và thôn 6)

16

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan (15 vị trí)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,27

 

0,27

Gia Lâm

Kim Lan

Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT, Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan (15 vị trí)

17

XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường (X7)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0,16

 

0,16

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 8219/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCKTKT. Dự án: XD HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Yên Thường

18

Mở rộng cơ sở vật chất Học viện Tòa án tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

DGD

Tòa án nhân dân tối cao

5,00

 

5,00

Gia Lâm

Kim Sơn

Quyết định số 266a/QĐ-TANDTC ngày 01/11/2018 điều chỉnh dự án đầu tư; Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016;

19

Cải tạo, nâng cấp đường Dốc Hội, ĐHNN1, huyện Gia Lâm

 

Ban QLDA

0,08

 

0,08

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ, xã Cổ Bi

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

20

Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,20

0,20

0,20

Gia Lâm

Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

QĐ: 4510/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị. Quyết định 9023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về phê duyệt BCKTKT dự án

21

Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,33

0,05

0,33

Gia Lâm

xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

QĐ: 8981/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước trục chính thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

22

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 thôn Trùng Quản, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

7,7

6,95

7,7

Gia Lâm

xã Yên Thường

Quyết định số 8910/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL: 1/500; Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt BCNCKT dự án;

23

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3,4

2,68

3,4

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án;

24

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1,2

 

1,2

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án;

25

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3,8

2,07

3,8

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc đính chính tên dự án tại các quyết định: số 3635/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, số 3767/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018

9. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ thôn Văn Nội thuộc các xứ đồng Gủng, Ma Lẽ, Ma Chằm phường Phú Lương

TMD

Ban QLDA ĐTXD quận

3,69

2,26

0,07

Quận Hà Đông

Phường Phú Lương

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND quận Hà Đông v/v duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2

Đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư Hà Trì - Văn Phú, Phúc La

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2,01

1,4

2,01

Quận Hà Đông

Phường Hà Cầu

QĐ số 4957/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư đường Hà Trì - Văn Phú Phú La thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông; Quyết định số 2884/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Đường kết nối khu trung tâm hành chính với ngã tư đường Hà Trì- Văn Phú Phú La thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

3

Đường từ trường mầm non Huyền Kỳ vào trường tiểu học Phú Lãm và cải tạo đường giao thông, rãnh thoát nước các tổ dân phố 7 và 8 (phường Phú Lãm 0,08ha, Phú Lương 0,02 ha)

DGT

UBND phường Phú Lãm

0,1

 

0,1

Quận Hà Đông

Phường Phú Lãm, Phú Lương

Quyết định số 9850/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt “QĐ 5935/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND quận Hà Đông về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giao thông cấp thoát nước, trụ sở cơ quan hành chính, trường học, công nghiệp, lĩnh vực khác (đợt 1). QĐ 9850 ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT.

QĐ 11631/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 của quận Hà Đông” báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

10. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường PTTH Hoài Đức C

DGD

Ban QLDA

2,30

2,30

0,02

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 5435/ QĐ- UBND ngày 21/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trường THPT Hoài Đức C

2

Trường Mầm non Sơn Đồng

DGD

Ban QLDA

1,50

1,50

 

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 8244/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

3

Trường mầm non xã Tiền Yên

DGD

Ban QLDA

0,70

0,70

0,40

Hoài Đức

Tiền Yên

Quyết định số 9126/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

4

Đường Minh Khai - Tiền Yên ĐH05 đoạn Cầu Cát Quế đến TL422

DGT

Ban QLDA

0,24

0,24

0,1

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 6210/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình

5

Xây dựng HTKT khu Đấu giá QSD đất xã Sơn Đồng - Vị trí X1

ONT

Trung tâm PTQĐ

6,02

6,02

6,02

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy hoạch

6

Xây dựng HTKT khu Đấu giá QSD đất xã Vân Canh

ONT

Trung tâm PTQĐ

9,86

9,86

9,86

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy hoạch

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Đông La (vị trí X3 khu đồng Màu xuôi thôn Đông

ONT

Trung tâm PTQĐ

1,20

1,20

1,20

Hoài Đức

Đông La

QĐ số 7710/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án BT, GPMB phục vụ đầu tư XD HTKT khu đất đấu giá trên địa bàn xã Đông La- vị trí X3

8

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Đức Thượng

ONT

Trung tâm PTQĐ

9,70

9,70

9,70

Hoài Đức

Đức Thượng

- QĐ số 7706/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện HĐ v/v phê duyệt dự án BT, hỗ trợ GPMB phục vụ XD HTKT khu đấu giá trên địa bàn xã Đức Thượng;

9

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Đông La - Vị trí X2

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,85

0,85

0,85

Hoài Đức

Đông La

Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BCKTKT dự án Đấu giá QSD đất xã Đông La + Vị trí X2

10

Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã La Phù - Khu Đồng Giường

TMD

UBND xã La Phù

3,80

3,80

3,80

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 9237/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã La Phù - Khu Đông Giường (Giai đoạn 2);

11

Xây dựng HTKT đất dịch vụ và đất đấu giá khu Chéo Đường Tàu, xã La Phù

TMD

Ban QLDA

4,70

4,70

4,70

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 8168/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án công trình: Xây dựng HTKT đất dịch vụ và đất đấu giá khu Chéo Đường Tàu, xã La Phù, huyện Hoài Đức.

12

Đường giao thông xã La Phù; tuyến đường vành đai giai đoạn II

DGT

UBND huyện Hoài Đức

0,30

0,30

0,30

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 6320/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông xã La Phù; tuyến đường vành đai giai đoạn II

13

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch thuộc khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch

TMD

UBND xã Di Trạch

10,91

 

10,91

Hoài Đức

Di Trạch

Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

14

Đường bờ trái kênh Đan Hoài (Tuyến từ cầu Phương Bảng đi đường Sơn Đồng - Song Phương)

DGT

Ban QLDA

0,5

0,5

0,5

Hoài Đức

Song Phương

- Quyết định số 6329/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình

11. Hoàn Kiếm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GPMB đình, đền Vũ Thạch

TON

UBND quận Hoàn Kiếm

0,054

 

0,054

Hoàn Kiếm

13 Bà Triệu

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3060/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm

12. Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng vườn hoa cây xanh tại ô quy hoạch Đ2/CX1, phường Đức Giang

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

0,22

 

0,22

Long Biên

Đức Giang

Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

2

Xây dựng vườn hoa cây xanh tại ô quy hoạch Đ2/CX2, phường Đức Giang

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

0,34

 

0,34

Long Điên

Đức Giang

Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

13. Mê Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XD HTKT để đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (điểm X1) thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,47

0,47

0,47

Mê Linh

xã Tiến Thịnh

QĐ số 2199/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 4825/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND v/v phê duyệt địa điểm quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

2

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,54

0,50

0,54

Mê Linh

xã Tiến Thịnh

QĐ số 354/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 2546/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

3,51

3,00

3,51

Mê Linh

xã Kim Hoa

VB số 284/HĐND-TCKH ngày 04/12/2017 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 1688/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2 thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,70

0,60

0,70

Mê Linh

xã Tiền Phong

QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 02/1/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 2492/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

5

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,59

0,59

0,59

Mê Linh

xã Thanh Lâm

QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 2527/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

6

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,72

0,72

0,72

Mê Linh

xã Thanh Lâm

QĐ số 834/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 2526/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

7

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,59

0,50

0,59

Mê Linh

thị trấn Chi Đông

QĐ số 353/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 2559/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

9

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 đồng làng Gàn thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

3,44

2,50

3,44

Mê Linh

xã Tam Đồng

VB số 61/HĐND-VP ngày 16/4/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 3340/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

10

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2 đồng Bói, đồng Bền thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

1,14

0,80

1,14

Mê Linh

xã Tam Đồng

VB số 651/HĐND-VP ngày 28/3/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 3341/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

11

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại điểm X3, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh

ONT

Trung tâm PTQĐ

3,92

3,10

3,92

Mê Linh

xã Tam Đồng

VB số 60/HĐND-VP ngày 16/4/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 3342/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện vv phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án

12

Xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài, đoạn qua Khu công nghiệp Quang Minh 1

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

7,444

5,22

7,44

Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

Quyết định số 6285/QĐ-UBND 15/11/2016;

1517/QĐ-UBND 29/3/2018 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài, đoạn qua Khu công nghiệp Quang Minh I

13

Cải tạo nâng cấp đường 23B (Hà Nội - Nghĩa Trang Thanh Tước)

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

31,3

4,4

31,3

Mê Linh

Thanh Lâm

Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 về việc phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp đường 23B (Hà Nội - Nghĩa Trang Thanh Tước); Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

14. Mỹ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường ngang đê đáy - TL419- Đường trục huyện, huyện Mỹ Đức

DGT

UBND Huyện

8,5

2

8,5

Mỹ Đức

Xã Tuy Lai, Bột Xuyên, Mỹ Thành

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường ngang đê đáy- TL 419- Đường trục huyện, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 5704/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường ngang đê đáy-TL419- Đường trục huyện, huyện Mỹ Đức

2

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Mỹ Thành (thôn Vĩnh Xương, thôn Vĩnh Lạc

ONT

UBND Huyện

0,50

 

0,50

Mỹ Đức

Xã Mỹ Thành

Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án đấu giá QSD đất tại 03 xã Hợp Thanh, Mỹ Thành và An Tiến, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Mỹ Thành,

3

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Hương Sơn (thôn Đục Khê)

ONT

UBND Huyện

0,01

 

0,01

Huyện Mỹ Đức

Xã Hương Sơn

Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án đấu giá QSD đất tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức,

4

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thượng Lâm (thôn Phượng)

ONT

UBND Huyện

0,18

 

0,18

Huyện Mỹ Đức

Xã Thượng Lâm

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án đấu giá QSD đất tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình:

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức,

5

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Hợp Tiến (thôn Phú Liễn)

ONT

UBND Huyện

0,24

 

0,24

Mỹ Đức

Xã Hợp Tiến

Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án đấu giá QSD đất tại thị trấn Đại Nghĩa và 07 xã (Hương Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Đại Hưng, Phúc Lâm, Hồng Sơn, Đốc Tín), huyện Mỹ Đức; Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức,

6

Cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Mỹ Thành - Bột Xuyên

LUC+ONT

UBND huyện

1,1

0,5

1,1

Mỹ Đức

Mỹ Thành-Bột Xuyên

Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Mỹ Thành, điểm cuối đê Sông đáy xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức giai đoạn I.

7

Xây dựng đường tỉnh lộ 419 từ xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức đến tiếp giáp xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

3,48

1,103

3,48

Mỹ Đức

Xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức

Quyết định số 7998/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 về việc phê duyệt dự án Xây dựng đường tỉnh lộ 419 từ xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức đến tiếp giáp xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

15. Nam Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bãi đỗ xe Nghĩa trang Mả Hà

DGT

TTPT Quỹ đất quận Nam Từ Liêm

0,55

 

0,55

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố về phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

16. Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Lạt Dương - Hồng Thái - Nam Triều

DGT

UBND huyện Phú Xuyên

2,7

 

2,7

Phú Xuyên

Hồng Thái

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2676/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ phê duyệt báo cáo KTK số 3365/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

2

Trường tiểu học Bạch Hạ

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,41

 

0,22

Phú Xuyên

Bạch Hạ

QĐ phê duyệt Chủ trương đầu tư số 1705/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 2811/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

3

Cải tạo sửa chữa trường THCS Phượng Dực

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,78

 

0,16

Phú Xuyên

Phượng Dực

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2190a/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3101a/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

4

Cải tạo sửa chữa trường THCS xã Đại Thắng

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,98

 

0,2

Phú Xuyên

Đại Thắng

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2028a/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3157a/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

5

Trưởng mầm non xã Tri Trung

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,69

 

0,29

Phú Xuyên

Tri Trung

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 99a/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 465a/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của UBND huyện Phú Xuyên

6

Trường trung học cơ sở Sơn Hà

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,73

 

0,3

Phú Xuyên

 

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2662/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3371/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

7

Cải tạo, sửa chữa trường THCS Bạch Hạ

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,82

 

0,16

Phú Xuyên

 

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 74a/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 456a/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của UBND huyện Phú Xuyên

8

Trường mầm non Hồng Thái

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,84

0,43

0,43

Phú Xuyên

Hồng Thái

QĐ phê duyệt Chủ trương đầu tư số 1144/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ phê duyệt dự án số 4454/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Phú Xuyên

9

Trạm y tế xã Phú Yên

DYT

UBND huyện Phú Xuyên

0,15

 

0,15

Phú Xuyên

Xã Phú Yên

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2656/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3370/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

10

Nhà văn hóa Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ

DVH

UBND huyện Phú Xuyên

0,47

 

0,47

Phú Xuyên

Chuyên Mỹ

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2660/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3366/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

11

Nhà văn hóa thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ

DVH

UBND huyện Phú Xuyên

0,3

 

0,24

Phú Xuyên

Chuyên Mỹ

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2749/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3372/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

12

Nhà văn hóa thôn Cổ Châu, xã Nam Phong

DVH

UBND huyện Phú Xuyên

0,19

 

0,19

Phú Xuyên

Nam Phong

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2664/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3109/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

13

Nhà văn hóa Phú Đôi, xã Đại Thắng

DVH

UBND huyện Phú Xuyên

0,19

 

0,19

Phú Xuyên

Đại Thắng

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2658/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3032/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

14

Nhà văn hóa Phúc Lâm, xã Phúc Tiến

DVH

UBND huyện Phú Xuyên

0,48

 

0,1

Phú Xuyên

Phúc Tiến

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2659/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 3369/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

15

Nhà văn hóa Giáp Tư, xã Bạch Hạ

DVH

UBND huyện Phú Xuyên

0,15

 

0,03

Phú Xuyên

Bạch Hạ

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2654/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 2971/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

16

Nhà văn hóa thôn Thượng, xã Văn Hoàng

DVH

UBND huyện Phú Xuyên

0,2

 

0,04

Phú Xuyên

Văn Hoàng

QĐ duyệt Chủ trương đầu tư số 2654/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Phú Xuyên; QĐ duyệt Báo cáo KTKT số 2971/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

17

Khu Trại ông Ổn, TK Phú Gia

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

1,93

1,93

1,93

Phú Xuyên

Thị trấn Phú Minh

QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 38/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

18

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu giáp trường Cơ Điện, TK Phú Thịnh

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

1,83

1,83

1,83

Phú Xuyên

Thị trấn Phú Minh

QĐ số 2653/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

19

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu đường cả thôn Phúc Lâm

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

1,37

1,37

1,37

Phú Xuyên

xã Phúc Tiến

QĐ số 1437/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

20

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu bãi trại xóm cầu thôn Hòa Mỹ

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

1,00

1,00

1,00

Phú Xuyên

xã Hồng Minh

QĐ số 1404/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

21

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu giáp Trình Viên, thôn Tân độ

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

1,18

1,18

1,18

Phú Xuyên

xã Hồng Minh

QĐ số 1425/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 33/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

22

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu dọc dưới thôn Giẽ Hạ

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

2,98

2,98

2,98

Phú Xuyên

xã Phú Yên

QĐ số 1423/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

23

Khu Năng 2, thôn Trung

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,05

 

0,05

Phú Xuyên

Châu Can

QĐ số 962/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 465/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện PD dự án Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

24

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất Làn Quán thôn Quán

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,20

 

0,20

Phú Xuyên

Châu Can

QĐ số 962/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 466/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện PD dự án Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

25

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu Sau Kho, Giẽ Hạ

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,52

 

0,52

Phú Xuyên

Phú Yên

QĐ số 1429/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 32/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án.

26

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất Ngã tư Mễ đi chợ Chằm

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,50

 

0,50

Phú Xuyên

xã Quang Lãng

QĐ số 964/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 212/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án

27

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu chùa bến, thôn Trung Lập

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,45

 

0,45

Phú Xuyên

xã Trí Trung

QĐ số 4975/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định 5271/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 phê duyệt báo cáo kỹ thuật

28

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu vùng III dưới, thôn Bái Đô

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,15

0,15

0,15

Phú Xuyên

xã Tri Thủy

QĐ số 1070/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ số 877/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

29

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu Trạm Bơm, thôn An Khoái

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,80

 

0,80

Phú Xuyên

xã Phúc Tiến

QĐ số 1422/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án.

30

Khu Đầm 3, thôn Ứng Hòa

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,70

0,70

0,70

Phú Xuyên

xã Phúc Tiến

QĐ số 886/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án.

31

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất Khu Tam Quan, thôn Nam Phú

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,20

0,20

0,20

Phú Xuyên

xã Nam Phong

QĐ số 1069/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương; QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND huyện phê duyệt dự án Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

32

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất Ải Chuôm

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,3

 

0,3

Phú Xuyên

Phú Túc

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 4938/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án;

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 488/QĐ-UBND ngày 16/3/2016;

Có bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

33

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất Âu Thuyền, xã Phượng Dực

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

1,7

 

1,7

Phú Xuyên

Phượng Dực

Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 về việc cho phép chuẩn bị thực hiện dự án

Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

34

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Thùng Nhèm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

0,47

 

0,47

Phú Xuyên

xã Phúc Tiến

Văn bản số 1242/UBND-ĐT ngày 27/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT sang đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.

35

XD nâng cấp mở rộng đường nhánh nối quốc lộ 1A với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua KCN hỗ trợ Nam Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

3,247

 

3,247

Phú Xuyên

Đại Xuyên

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 về việc phê duyệt XD nâng cấp mở rộng đường nhánh nối quốc lộ 1A với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua KCN hỗ trợ Nam Hà Nội; Văn bản số 695/UBND-ĐT ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố

17. Phúc Thọ

 

 

 

 

 

 

.

 

1

Trường mầm non trung tâm Liên Hiệp

DGD

BQLDA ĐTXD huyện

1

1

1

Phúc Thọ

Xã Liên Hiệp

VB số 257/HĐND ngày 13/10/2017 của HĐND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2856/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 1192/UBND-QLĐT ngày 31/10/2018 vv chấp thuận Tổng mặt bằng

2

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Mỹ Giang

DSH

BQLDA ĐTXD huyện

0,25

0,25

0,25

Phúc Thọ

Xã Tam Hiệp

QĐ số 2655/HĐND ngày 17/10/2018 của HĐND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2868/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 1191/UBND-QLĐT ngày 31/10/2018 vv chấp thuận Tổng mặt bằng

3

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Điền Hòa Cát

DSH

BQLDA ĐTXD huyện

0,25

0,25

0,25

Phúc Thọ

Xã Tam Hiệp

QĐ số 2654/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 1194/UBND-QLĐT ngày 31/10/2018 vv chấp thuận Tổng mặt bằng

4

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Thượng Hiệp

DSH

BQLDA ĐTXD huyện

0,3

0,3

0,3

Phúc Thọ

Xã Tam Hiệp

QĐ số 2656/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2860/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án

5

Xây dựng Nhà hội họp cụm 4 xã Tích Giang

DSH

BQLDA ĐTXD huyện

0,076

0,012

0,076

Phúc Thọ

Xã Tích Giang

QĐ số 3764/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 2610/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án

6

Nhà hội họp cụm 3 xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ

DSH

BQLDA ĐTXD huyện

0,05

0,05

0,05

Phúc Thọ

Xã Phương Độ

QĐ số 3078/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương dự án; QĐ số 1179/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương; QĐ số 2045/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án

7

Nhà hội họp cụm 7 xã Sen Chiểu

DSH

BQLDA ĐTXD huyện

0,05

0,05

0,05

Phúc Thọ

Xã Sen Chiểu

QĐ số 2010/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND Huyện Phúc Thọ phê duyệt Chủ trương; QĐ số 3846/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Tre, Lỗ Gió, thôn Bảo Lộc

ONT

Ban QLDA XDHT các khu  đất

4,465

4,465

 

Huyện Phúc Thọ

Đồng Tre, Lỗ Gió, thôn Bảo Lộc xã Võng

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2194/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội

18. Quốc Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

4,54

1,44

1,44

Quốc Oai

Thị trấn

Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐGTT01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

5

0,7

0,7

Quốc Oai

Ngọc Mỹ

Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 02/2018 thôn Yên Quán, xã Tân Phú

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1,02

0,53

1,02

Quốc Oai

Tân Phú

Quyết định số 2928a/UBND-QLĐT ngày 26/6/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Báo cáo KTKT; Văn bản chấp thuận QHTMB số 998/UBND-QLĐT ngày 5/6/2018

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 thị trấn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0,7

0,2

0,7

Quốc Oai

Thị trấn

Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

5

0,03

5

Quốc Oai

Ngọc Mỹ

Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án

6

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG08/2019 xã Sài Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1,3

0,08

1,3

Quốc Oai

Sài Sơn

Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án

7

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1,2

0,1

1,2

Quốc Oai

Ngọc Liệp

Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án

8

Trường Mầm non Thị trấn Quốc Oai A

DGD

Ban QLDA

0,6

0,6

0,6

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB huyện V/v phê duyệt báo cáo KTKT

9

Trường Mầm non Long Phú, xã Hòa Thạch

DGD

Ban QLDA

0,15

 

0,15

Quốc Oai

Hòa Thạch

QĐ số 4961/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT

10

Trường Mầm non Cấn Hữu (điểm trường thôn Đĩnh Tú và Thái Thượng Khê), xã Cấn Hữu

DGD

Ban QLDA

0,52

0,52

0,52

Quốc Oai

Cấn Hữu

QĐ số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT

11

Trường mầm non thị trấn Quốc Oai B

DGD

Ban QLDA

0,4

0,4

0,4

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

QĐ số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT

12

Trường tiểu học Cấn Hữu

DGD

Ban QLDA

1,6

1,6

1,6

Quốc Oai

Cấn Hữu

QĐ số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

13

Trường tiểu học Đông Xuân

DGD

Ban QLDA

0,45

0,45

0,45

Quốc Oai

Đông Xuân

QĐ số 4964/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT

14

Điều chỉnh dự án đường trục chính Bắc-Nam khu đô thị Quốc Oai.

Hạng mục cải tạo, chỉnh trang ngã ba phía bên phải giao đường trục chính Bắc-Nam với đường tỉnh 421B, kênh Đồng Mô và đoạn vuốt rẽ từ đường trục chính Bắc-Nam đến chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai

DGT

Ban QLDA

1

0,22

1

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 5642/UBND-KH&ĐT ngày 16/11/2018 của UBND TP Hà Nội V/v điều chỉnh dự án đường trục chính Bắc-Nam khu đô thị Quốc Oai

15

Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên)

DGT

Ban QLDA

17,89

8,6

17,89

Quốc Oai

Các xã Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát

Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

19. Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá Cổng cả thôn Dược Thượng

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,30

0,30

0,30

Sóc Sơn

Tiên Dược

Quyết định số 7180/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

2

XD HTKT khu TĐC thôn Đa Hội phục vụ GPMB dự án khu LHXLCT Sóc Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn (Ban BT GPMB)

5,00

5,00

5,00

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 7222/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư XDCT

3

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSDĐ giáp trường cao đẳng nghề điện

ONT

Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn

0,49

0,49

0,49

Sóc Sơn

Tân Dân

QĐ số 1179/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về phê duyệt chủ trương dự án

4

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 131 đoạn Núi Đôi đi xã Tân Minh, Bắc Phù và đường khu tập thể 143-418 xã Bắc Phú

ONT

TTPTQĐ huyện

0,35

 

0,35

Sóc Sơn

Tân Minh, Bắc Phú

QĐ số 2023/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện vv phê duyệt DA đầu tư

5

Xây dựng Trường THCS Đông Xuân

DGD

Ban QLDA, UBND huyện Sóc Sơn

1,80

1,80

1,80

Sóc Sơn

Đông Xuân

QĐ số 8797/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trường THCS Đông Xuân

6

Cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trục chính xã Xuân Thu

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,50

 

0,50

Sóc Sơn

Xuân Thu

Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật dự án

7

Cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trục chính xã Việt Long

DGT

Đan QLDA ĐTXD huyện

2,36

 

2,36

Sóc Sơn

Việt Long

Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật dự án

8

Cải tạo nâng cấp trường THCS Xuân Thu

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,20

 

1,20

Sóc Sơn

Xuân Giang

Quyết định số 3502QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật dự án

9

Nâng cấp, mở rộng trường mầm non Xuân Giang

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,60

 

0,60

Sóc Sơn

Xuân Giang

Quyết định số 3502QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật dự án

10

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trục chính liên thôn xã Minh Phú

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,15

 

0,15

Sóc Sơn

Minh Phú

Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt đầu tư dự án

11

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trục chính liên thôn xã Minh Trí

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,1

 

1,1

Sóc Sơn

Minh Trí

Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt đầu tư dự án

12

Dự án Dự án cải tạo, nâng cấp đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469 đến Km12+733,35)

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

1,35

0,23

1,35

Sóc Sơn

Xã Minh Phú, Hiền Ninh, Nam Sơn

Quyết định số 5570/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc phê duyệt Dự án Dự án cải tạo, nâng cấp đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469 đến Km12+733,35)

20. Tây Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kết nối khu tái định cư Xuân La và đường Võ Chí Công

DGT

Ban QLDA

0,04

 

0,04

Tây Hồ

Xuân La

Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Tây Hồ của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng khớp nối khu tái định cư Xuân La và đường Võ Chí Công.

21. Thạch Thất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng, mở rộng trụ sở Đảng ủy - UBND xã Phùng Xá

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,4

 

0,4

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 10247/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng trụ sở Đảng ủy-UBND xã Phùng Xá

2

Xây dựng nhà văn hóa thôn xã Bình Phú (04 thôn: Đầu Làng, Đinh Giữa,

DVH

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,06

 

0,06

Thạch Thất

Bình Phú

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT dự án

3

Nhà văn hóa, câu lạc bộ thôn 8 xã Phùng Xá

DSH

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,16

0,16

0,16

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định 5829/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án

22. Thanh Oai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X3 tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện

1,09

1,09

1,09

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 2/12/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch TMB; Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

2

Đường Bình Minh-Mỹ Hưng (giai đoạn 2)

DGT

 

1,60

 

1,60

Thanh Oai

Bình Minh

Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

3

Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Cao Viên

TSC

UBND huyện

0,60

0,60

0,60

Thanh Oai

Cao Viên

Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: xây dựng Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND -UBND xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

23. Thanh Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất B1-1 xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì

ONT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

0,79

0,45

0,79

UBND huyện Thanh Trì

Tứ Hiệp

Quyết định 7210/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Quyết định 732/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo kỹ thuật. Điều chỉnh bổ sung DT đất trồng lúa và tên dự án.

2

Mở rộng phát triển Trường Đại học Công nghệ GTVT - Phân hiệu Hà Nội

DGD

Trường Đại học Công nghệ GTVT

1,31

 

1,31

Thanh Trì

Tân Triều

Quyết định số 3246/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 6583/QHKT-TMB-PAKT(P2) và Văn bản số 6584/QHKT-TMB-PAKT(P2) ngày 26/10/2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc Chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

3

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ các thửa xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì

ONT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

0,26

 

0,26

UBND huyện Thanh Trì

Tả Thanh Oai

Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo kỹ thuật; Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách xã 2019

4

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ các thửa xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

ONT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

0,25

 

0,25

UBND huyện Thanh Trì

Tam Hiệp

Quyết định số 6500/QĐUBND ngày 29/10/2015 phê duyệt báo cáo kỹ thuật; Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách xã 2019 của huyện Thanh Trì

24. Thường Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Đường Nguyễn Vĩnh Tích

DGT

UBND huyện

0,56

 

0,56

Thường Tín

TT. Thường Tín

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3508/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

2

Đường Tỉnh 427 đến trục xã Văn Bình đi QL1A

DGT

UBND huyện Thường Tín

0,79

0,22

0,22

Thường Tín

Văn Bình

Quyết định phê duyệt dự án số 3726/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thường Tín.

3

Đường liên xã Lê Lợi - Tô Hiệu

DGT

UBND huyện Thường Tín

0,79

 

0,23

Thường  Tín

Lê Lợi - Tô Hiệu

QĐ phê duyệt BC KTKT số 3519/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

4

Đường trục xã Thư Phú (đoạn từ TL.427 đi Thư Dương - Phú Mỹ)

DGT

UBND huyện Thường Tín

1,07

 

0,3

Thường Tín

Thư Phú

QĐ phê duyệt BC KTKT 3529/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

5

Đường liên xã Thống Nhất - Lê Lợi

DGT

UBND huyện Thường Tín

0,34

 

0,1

Thường Tín

Lê Lợi - Thống Nhất

Quyết định BC KTKT số 3522/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

6

Đường giao thông liên xã Một Thượng - Dũng Tiến - Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín

DGT

UBND huyện Thường Tín

5,13

1,47

1,47

Thường Tín

Thắng Lợi - Dũng Tiến - Nghiêm Xuyên

Quyết định phê duyệt dự án số 3723/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

7

Cải tạo nâng cấp đường liên xã Nhị Khê - Khánh Hà (Đoạn Cầu Vân - Cầu Đen)

DGT

UBND huyện Thường Tín

1,76

 

0,5

Thường Tín

Nhị Khê-Khánh Hà

Quyết định phê duyệt dự án số 3501/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Thường Tín; Quyết định phê duyệt TK BVTC - dự toán số 5169/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Thường Tín

8

Đường liên xã Nguyễn Trãi - Tân Minh

DGT

UBND huyện Thường Tín

1,73

 

1,73

Thường  Tín

Nguyễn Trãi - Tân Minh

QĐ phê duyệt dự án 3530 ngày 11/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

9

Đường trục phía Đông xã Thắng Lợi (GĐ2)

DGT

UBND huyện Thường Tín

0,5

 

0,5

Thường Tín

Thắng Lợi

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3804/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

10

Đường GT nội đồng thôn Thụy Ứng

DGT

UBND xã Hòa Bình

0,21

0,21

0,21

Thường Tín

Hòa Bình

Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây dựng CT

11

Đường GT nội đồng thôn Quân Hiền

DGT

UBND xã Hòa Bình

0,15

0,15

0,15

Thường Tín

Hòa Bình

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây dựng CT

12.

Đường GT liên thôn Dưỡng Hiền - Phụng Công

DGT

UBND xã Hòa Bình

0,8

0,8

0,8

Thường Tín

Hòa Bình

Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây dựng CT

13

Đường trục xã Quất Động (đoạn từ thôn Đô Quan đi thôn Nguyên Bì)

DGT

UBND huyện Thường Tín

0,32

 

0,32

Thường Tín

Quất Động

QĐ phê duyệt BC KTKT số 3685/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Thường Tín

14

Cải tạo, chỉnh trang đường tỉnh lộ 427, đoạn từ QL21B đến nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) trên địa bàn huyện Thường Tín

DGT

UBND huyện Thường Tín

3,7

 

3,59

Thường Tín

Hà Hồi

QĐ số 5951/QĐ-UBND ngày 31/10/18 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo NCKT của UBND thành phố Hà Nội

15

Trạm Y tế Khánh Hà

DYT

UBND huyện Thường Tín

0,19

0,05

0,05

Thường Tín

Khánh Hà

QĐ phê duyệt BC KTKT số 3335/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 UBND huyện Thường Tín

16

Trường MN chất lượng cao TT Thường Tín

DGD

UBND huyện Thường Tín

0,58

0,58

0,58

Thường Tín

TT. Thường Tín

Văn bản phê duyệt CTĐT số 53/HĐND ngày 27/10/2017; Quyết định số 5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Thường Tín, tỷ lệ 1/500; Quyết định phê duyệt dự án số 3722/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thường Tín.

17

Trường Tiểu học Lê Lợi

DGD

UBND huyện Thường Tín

0,65

0,1

0,1

Thường Tín

Lê Lợi

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3528/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

18

Mở rộng Trường tiểu học xã Tiền Phong

DGD

UBND huyện

0,77

0,12

0,12

Thường Tín

Tiền Phong

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 735/QĐ-UBND ngày 31/3/2018 của UBND huyện Thường Tín

19

Trường THCS Hòa Bình

DGD

UBND huyện Thường Tín

0,68

0,26

0,26

Thường Tín

Hòa Bình

Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình trường THCS xã Hòa Bình

20

Trường Tiểu học Thắng Lợi

DGD

UBND huyện Thường Tín

1,2

1,2

1,2

Thường Tín

Thắng Lợi

Nghị Quyết 19/HQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện; Quyết định phê duyệt CTĐT 2919/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Thường Tín; Quyết định phê duyệt dự án 3803/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

21

Trường mầm non TT xã Tiền Phong

DGD

UBND huyện Thường Tín

1,4

0,95

0,95

Thường Tín

Tiền Phong

Quyết định phê duyệt dự án số 3725/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thường Tín

22

Trường Mầm non Dũng Tiến

DGD

UBND huyện Thường Tín

0,6

 

0,6

Thường Tín

Dũng Tiến

Quyết định phê duyệt BC KTKT số 3324/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Thường Tín

23

Nhà làm việc UBND xã Hòa Bình

TSC

UBND xã Hòa Bình

0,02

 

0,02

Thường Tín

Hòa Bình

Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây dựng CT

24

Nhà văn hóa thôn Thụy Ứng

DSH

UBND xã Hòa Bình

0,25

0,25

0,25

Thường Tín

Hòa Bình

Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình nhà văn hóa thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình

25

Xây dựng hạ tầng kỹ thật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí X2 thôn Văn Trai xã Văn Phú

ONT

UBND huyện Thường Tín

0,4

0,4

0,4

Thường Tín

Văn Phú

QĐ số 2375/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình

25. Ứng Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường giao thông liên xã từ QL 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2)

DGT

UBND huyện Ứng Hòa

1,5

1,5

1,5

Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Quyết định số 1169B/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã từ QL 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọc Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2)

2

Nhà văn hóa thôn Đông Dương

DSH

UBND xã Tảo Dương Văn

0,41

 

0,41

Ứng Hòa

Tảo Dương Văn

Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án: Nhà văn hóa thôn Đông Dương

3

Nhà văn hóa thôn Văn Cao

DSH

UBND xã Tảo Dương Văn

0,053

 

0,053

Ứng Hòa

Tảo Dương Văn

Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Cao

4

Nhà văn hóa thôn Trạch Xá

DSH

UBND xã Hòa Lâm

0,53

0,53

0,53

Ứng Hòa

Hòa Lâm

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, thành phố Hà Nội

5

Trường mầm non tập trung Đội Binh

DGD

UBND huyện Ứng Hòa

1,1

 

1,1

Ứng Hòa

Đội Binh

Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trường mầm non tập trung Đội Binh

6

Trường mầm non trung tâm xã Kim Đường

DGD

UBND huyện Ứng Hòa

0,92

 

0,92

Ứng Hòa

Kim Đường

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trường mầm non trung tâm xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7

Trường mầm non trung tâm xã Đồng Tiến

DGD

UBND huyện Ứng Hòa

0,80

0,80

0,80

Ứng Hòa

Đồng Tiến

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trường mầm non trung tâm xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

 

BIỂU 2B: DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH DÂN SINH BỨC XÚC, TRỌNG ĐIỂM THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

1. Ba Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Di dời 2 hộ dân 148-150 phố Sơn Tây, Phường Kim Mã

DGT

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,001

 

0,001

Quận Ba Đình

Phường Kim Mã

Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND quận Ba Đình V/v tổ chức di rời các hộ dân tại số nhà 148-150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã; Văn bản số 1502/UBND-QLĐT ngày 30/10/2015 của UBND quận Ba Đình về việc chấp thuận đầu tư dự án cải tạo lại khu chung cư cũ, nguy hiểm tại 148-150 phố Sơn Tây

2

Xây dựng nhà văn hóa phường Phúc Xá

DVH

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng

0,13

 

0,13

Quận Ba Đình

Phường Phúc Xá

Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND quận Ba Đình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

2. Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non Vạn Thắng

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,9

0,9

0,9

Ba vì

Vạn Thắng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

2

Trường Mầm non Tây Đằng

DGD

UBND huyện Ba Vì

1,26

0,09

1,26

Ba vì

TT.Tây Đằng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020

3

Mầm non Thụy An

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,65

 

0,65

Ba Vì

xã Thụy An

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

4

Trường MN Phú Phương

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,38

 

0,38

Ba Vì

xã Phú Phương

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

5

Trường mầm non Phú Châu

DGD

UBND huyện Ba Vì

1

1

1

Ba vì

Phú Châu

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

6

Trường mầm non Khánh Thượng A

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,4

0,245

0,4

Ba Vì

Khánh Thượng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

7

Trường mầm non Cam Thượng

DGD

UBND huyện Ba Vì

1

1

1

Ba Vì

Cam Thượng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐNĐ của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020

8

Trường mầm non Tân Hồng

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,6

 

0,6

Ba Vì

Tân Hồng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

9

Trường Tiểu học Tây Đằng A

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,12

 

0,12

Ba Vì

TT Tây Đằng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

10

Trưởng tiểu học Vạn Thắng

DGD

UBND huyện Ba Vì

1,3

1,3

1,3

Ba Vì

Vạn Thắng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

11

Trường THCS Vạn Thắng

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,95

0,95

0,95

Ba Vì

Xã Vạn Thắng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐNĐ thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

12

Trường THCS Tân Lĩnh

DGD

UBND huyện Ba Vì

1,5

1,5

1,5

Ba Vì

Tân Lĩnh

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

13

Trường THCS Cam Thượng

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,7

0,7

0,7

Ba Vì

Cam Thượng

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

14

Cải tạo nâng cấp tuyến đường TL412 từ TT Tây Đằng vào khu du lịch hồ Suối Hai.

DGT

UBND huyện Ba Vì

9,7

 

9,7

Ba Vì

Tây Đằng, Thụy An, Cam Lĩnh

Tờ trình 51/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án; Nghị Quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

3. Bắc Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đường vào trường mầm non Phú Diễn A, quận Bắc Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0,40

 

0,40

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 31/5/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương dự án

2

Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Xuân Tảo

DVH

Ban QLDA ĐTXD Quận

0,37

 

0,37

Bắc Từ Liêm

Phường Xuân Tảo

Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

3

Đường vào dự án đầu tư xây dựng Hệ thống HTKT khu đô thị Đại học - Học viện tài chính tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm

DGT

Học viện tài chính

0,06

 

0,06

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 81/QĐ-HVTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc Học viện tài chính về việc phê duyệt đầu tư dự án

4

Xây dựng Nhà văn hóa kết hợp điểm vui chơi TDP Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2

DSH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0,05

 

0,05

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương dự án

5

Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất khu 2, 1 ha phường Thượng Cát

ODT

Ban QLDA ĐTXD Quận

2,10

 

2,10

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Quyết định cho phép thực hiện dự án số 2052/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm

6

Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35 ha phường Liên Mạc

ODT

Ban QLDA ĐTXD Quận

4,35

 

4,35

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định cho phép thực hiện dự án số 2055/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm

4. Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy (Bao gồm nhiều tiểu dự án)

DHT

UBND quận Cầu Giấy

245

 

10

Cầu Giấy

Yên Hòa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu

Quyết định số 6780/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 244.988 m2 đất tại các phường: Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu và Yên Hòa, quận Cầu Giấy; giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Cầu Giấy để bồi thường, hỗ trợ vá tái định cư, chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy.

2

GPMB tại lô A (thửa A1, A2) ô đất D2* Khu đô thị mới Cầu Giấy

ODT

UBND quận Cầu Giấy

0,02

 

0,02

Cầu Giấy

Dịch Vọng Hậu

Thông báo số 64/TB-VP ngày 07/3/2019 của Văn phòng UBND Thành phố.

3

Giải phóng mặt bằng ô đất A11, Khu quy hoạch K7-1 (Quy hoạch phân khu đô thị H2-2) để xây dựng các trường công lập.

DGD

UBND quận Cầu Giấy

2,78

 

2,78

Cầu Giấy

Yên Hòa

Thông báo số 1064/TB-UBND ngày 25/10/2018, Thông báo kết luận tập thể lãnh đạo UBND Thành phố; Văn bản số 1308/KH&ĐT-NS ngày 13/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 1373/UBND-KH&ĐT ngày 05/4/2019 của UBND TB Hà Nội.

4

Xây dựng tuyến đường 17,5m (đoạn từ khu nhà ở phòng cảnh sát phòng chống ma túy đến khu tập thể Đại học Tài chính)

DGT

UBND quận Cầu Giấy

2,4

 

2,4

Cầu Giấy

Dịch Vọng

Văn bản số 699/UBND-ĐT ngày 22/02/2019 của UBND Thành phố Văn bản số 602/KH&ĐT-NS ngày 30/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (dự án dân sinh bức xúc)

5

Xây dựng tuyến đường 17,5m (Mở rộng Đường Trần Quốc Vượng) và đường nối từ đường Trần Quốc Vượng đến ngõ 86 Duy Tân

DGT

UBND quận Cầu Giấy

3,8

 

3,8

Cầu Giấy

Dịch Vọng Hậu

Văn bản số 699/UBND-ĐT ngày 22/02/2019 của UBND Thành phố; Văn bản số 602/KH&ĐT-NS ngày 30/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Xây dựng đường tiếp giáp xí nghiệp Thương Binh Hà Nội

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,25

 

0,25

Cầu Giấy

Yên Hòa

QĐ số 361/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND quận Cầu Giấy phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

7

Nhà họp tổ dân phố số 4, 6, 7, 8

DSH

UBND quận Cầu Giấy

0,05

 

0,05

Cầu Giấy

Nghĩa Đô

QĐ số 4386/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND quận về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng nhà họp TDP số 4, 6, 7, 8. QĐ số 1139/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND quận Cầu Giấy phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.C15

8

XD và đấu nối HTKT ô đất D27 khu ĐTM Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,21

 

0,21

Cầu Giấy

Dịch Vọng Hậu

- QĐ số 3863/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND quận Cầu Giấy về việc Phê duyệt dự án đầu tư: XD và đấu nối HTKT ô đất D27 khu ĐTM Cầu Giấy.

9

Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D28 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,75

 

0,75

Cầu Giấy

Dịch Vọng

QĐ số 3865/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư.

10

Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D34 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giấy

11

 

11

Cầu Giấy

Yên Hòa

QĐ số 3862/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư.

11

Dự án GPMB và san nền sơ bộ ô đất D27 khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

Trung tâm PTQĐ quận Cầu Giấy

22

 

22

Cầu Giấy

Yên Hòa, Dịch Vọng Hậu

QĐ số 1307QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư QĐ số 3750/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND Thành phố v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy. QĐ số 6354/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND TP Hà Nội.

5. Chương Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ Thị trấn Chúc Sơn tới đường Hồ Chí Minh

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

7,7

0,77

7,7

Huyện Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn, xã Ngọc Hóa, xã Đại Yên, xã Tốt Động, xã Hữu Văn, xã Mỹ Lương

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện Chương Mỹ; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về cập nhật điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố

2

Trường mầm non Phụng Châu

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,77

0,47

0,47

Huyện Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản số 211/HĐND ngày 22/8/2016 của HĐND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

3

Trường MN trung tâm xã Tốt Động

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,83

 

0,34

Huyện Chương Mỹ

Xã Tốt Động

VB phê duyệt chủ trương đầu tư số 182/HĐND ngày 15/8/2016. VB chấp thuận địa điểm số 1827/QHKT-P1 ngày 03/4/2018; Bản vẽ tổng mặt bằng; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

4

Trường mầm non Tân Tiến

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,9

 

0,9

Huyện Chương Mỹ

Xã Tân Tiến

QĐ chủ trương ĐT số 4668/QĐ-UBND ngày 08/7/2016. VB chấp thuận địa điểm số 1828/QHKT-P1 ngày 03/4/2018. Vb hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ GPMB; Bản vẽ tổng mặt bằng; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

5

Trường tiểu học Phú Nam An

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,5

 

0,24

Huyện Chương Mỹ

Xã Phú Nam An

QĐ chủ trương đầu tư số 4659/QĐ-UBND ngày 08/7/2016; Bản vẽ tổng mặt bằng; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

6

Trường Mầm non Nam Phương Tiến B

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,18

 

0,028

Huyện Chương Mỹ

Xã Phú Nam Phương Tiến

QĐ chủ trương đầu tư số 4670/QĐ-UBND ngày 8/7/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường mầm non Nam Phương Tiến B, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công 2019

7

Trạm y tế Đồng Phú

DYT

UBND huyện Chương Mỹ

0,19

0,19

0,19

Huyện Chương Mỹ

Xã Đồng Phú

QĐ chủ trương đầu tư số 1405/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Phú, địa điểm xã Đồng Phú huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội; Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019

8

Trường tiểu học Phụng Châu

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,6

 

0,18

Huyện Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/3/2019 phê chủ trương đầu tư các dự án nguồn thành phố hỗ trợ tại nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về cập nhật điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố

9

Trường THCS Đại Yên

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,61

 

0,19

Huyện Chương Mỹ

Xã Đạt Yên

QĐ chủ trương đầu tư số 1423/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Đại Yên địa điểm xã Đại Yên huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019

10

Trường Mầm non khu B xã Hợp Đồng

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,25

0,25

0,25

Huyện Chương Mỹ

Xã Hợp Đồng

QĐ chủ trương đầu tư số 6275/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường mầm non khu B xã Hợp Đồng đồng huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội; Văn bản 304/HĐND-KTNS ngày 30/6/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2017-2020 cho huyện Chương Mỹ

11

Xây dựng HTKT đấu giá khu nhà trẻ cũ xã Đông Sơn

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,02

 

0,02

Huyện Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2113/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; Quyết định phê duyệt điều chỉnh QH số 10064/QĐ-UBND ngày 22/12/2015, bản đồ QH tổng mặt bằng; Quyết định số 10636/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt BCKTKT; Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc giao kế hoạch ứng vốn quỹ đất ủy thác qua quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2019

12

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở tại khu trạm biến áp thôn 2, xã Quảng Bị

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,07

 

0,07

Huyện Chương Mỹ

Xã Quảng Bị

Quyết định số 6679/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 8121/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt BCKTKT; bản QH tổng mặt bằng

13

Xây dựng khu TĐC trên địa bàn khu Đồng Chằm, Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Phục vụ công tác GPMB Quốc lộ 6 đoạn Ba La- Xuân Mai)

ODT

UBND huyện Chương Mỹ

27,42

 

27,42

Huyện Chương Mỹ

Thị trấn Xuân Mai

Văn bản số 1812/UBND-KHĐT ngày 16/3/2012 về việc chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt QH số 6412/QĐ-UBND ngày 15/9/2017; bản đồ QH sử dụng đất

14

Xây dựng nhà văn hóa thôn Long Châu Miếu

DVH

UBND xã Phụng Châu

0,19

 

0,19

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

văn bản số 04/HĐND-KTXH ngày 23/8/2018 của HĐND xã Phụng Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Long Châu Miếu xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ; Quyết định số 117a/QĐ-UBND ngày 27/10/2018 của UBND xã Phụng Châu về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Long Châu Miếu xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ (có nguồn vốn phân bổ từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để xã thực hiện dự án)

15

Xây dựng sân thể thao thôn Phương Bản

DTT

UBND xã Phụng Châu

0,6

0,6

0,6

Chương Mỹ

Xã Phụng Châu

Văn bản ngày 04/12/2018 của Hội đồng thẩm định về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng sân thể thao thôn Phương Bản xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND xã Phụng Châu về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân thể thao thôn Phương Bản xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ (có nguồn vốn phân bổ từ nguồn vốn xây dựng nông th&o