Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND bổ sung dự án thu hồi đất tỉnh Thái Bình năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành:27/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

S: 08/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021

-----------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một sđiều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của y ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đi, bsung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai;

Xét Tờ trình s 54/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bsung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; Báo cáo thẩm tra s10/BC-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyt bổ sung 12 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; diện tích đất thu hồi là 25,14 ha (có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan rà soát đảm bảo: Chính xác về tên dự án, địa điểm, diện tích; đúng quy hoạch; đúng mục đích sử dụng đất; đúng quy trình và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 5 năm 2021./.

 

 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tnh;
- Các s, ban, ngành thuộc tnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành ph;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành ph;
- Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tnh Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 

TT

Tên dự án

Mã loại đất

Địa điểm thực hiện

Diện tích đất sử dụng (ha)

Ghi chú

 

 

 

 

Xứ đồng, thôn

Xã, phường, thị trn

Huyện, thành phố

Tổng diện tích

Trong đó lấy từ loại đất

 

 

 

 

 

Trồng lúa

Đất ở

Đất khác

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

 

 

 

 

I

Đất giao thông

DGT

 

 

 

13,30

12,70

 

0,60

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ cầu sông Hóa đến QL.37 mới

DGT

 

xã Thụy Quỳnh, xã Hồng Dũng

Thái Thụy

6,50

5,90

 

0,60

Văn bản số 699/UBND-KT ngày 02/3/2021 của UBND tnh

 

 

 

 

2

Đường kết nối từ Khu công nghiệp Tiền Hải đi cảng nội địa Trà Lý (giai đoạn 2, đoạn từ đường ĐH.31 đến đường ĐT.464)

DGT

 

xã Tây Ninh, xã Đông Quý

Tiền Hải

6,80

6,80

 

 

Văn bản số 5041/UBND-KTTH ngày 27/11/2019 ca UBND tỉnh

 

 

 

 

II

Đất cơ sgiáo dục và đào tạo

DGD

 

 

 

0,50

0,50

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

DGD

Tdân phố số 04

TT An Bài

Quỳnh Phụ

0,50

0,50

 

 

 

 

 

 

 

III

Đất tại nông thôn

ONT

 

 

 

11,29

9,69

 

1,60

 

 

 

 

 

4

Quy hoạch xây dựng cơ shạ tng khu tái định cư thuộc Dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Tràng

xã An Tràng

Quỳnh Phụ

2,70

1,90

 

0,80

Thông báo số 21/TB-VP ngày 16/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

5

Quy hoạch xây dựng cơ shạ tng khu tái định cư thuộc Dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Bình Minh

xã An Dục

Quỳnh Phụ

1,40

1,10

 

0,30

 

 

 

 

6

Quy hoạch xây dựng cơ shạ tầng khu tái định cư thuộc dự án tuyến đường bộ từ thành phThái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Tế Quan

xã Đông Vinh

Đông Hưng

0,65

0,65

 

 

 

 

 

 

7

Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thuộc dự án tuyến đường bộ từ thành ph Thái Bình đi cu Nghìn

ONT

thôn Bắc Bình Cách

xã Đông Xá

Đông Hưng

2,80

2,70

 

0,10

 

 

 

 

8

Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thuộc dự án tuyến đưng bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Lê Lợi 2

xã Đông Xuân

Đông Hưng

0,02

 

 

0,02

 

 

 

 

9

Quy hoạch khu dân cư (02 khu)

ONT

thôn Tây Thượng Liệt

xã Đông Tân

Đông Hưng

1,23

1,20

 

0,03

 

 

 

 

 

10

Quy hoạch điểm dân cư giáp sân vận động trung tâm xã Vũ Lăng

ONT

thôn Lê Lợi

xã Vũ Lăng

Tiền Hải

2,14

2,14

 

 

 

 

 

 

 

11

Quy hoạch xây dựng cơ shạ tng khu tái định cư thuộc Dự án tuyến đường bộ từ thành phThái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Gia Lễ

xã Đông Mỹ

Thành phố Thái Bình

0,35

 

 

0,35

Thông báo s21/TB-VP ngày 16/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

IV

Đất thủy li

DTL

 

 

 

0,05

 

0,01

0,04

 

 

 

 

 

12

Xây mới công Hải Thịnh tại K15+550, đê biển 5

DTL

 

xã Nam Thịnh

Tiền Hải

0,05

 

0,01

0,04

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

25,14

22,89

0,01

2,24

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi