Nghị quyết 03/NQ-HĐND Hà Nội 2017 điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 03/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 23/6/2017, số 83/TTr-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Thành phố về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; báo cáo giải trình của UBND Thành phố, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 quy định tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố như sau:
1. Điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha. (Danh mục tại Biểu 01 kèm theo)
2. Bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích 576,79 ha. (Danh mục tại Biểu 2A, 2B, 03 kèm theo).
Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2017 của HĐND Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2017.
3. Bổ sung danh mục 45 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, với diện tích là 119,3 ha. (Danh mục tại Biểu 2A, 2B, 03 kèm theo).
Điều 2.
1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp HĐND Thành phố giao tại Điều 2 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 03 ngày 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2017./. 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Các ban Đảng TU, VPTU;
- VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Trung tâm Tin học
- Công báo TP;
- Lưu
VT.

CHỦ TỊCH


 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Biểu 01: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích

Vị trí

Căn cứ đề nghị loại bỏ

Đất trng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

 

1. Long Biên

1

Cải tạo, sa chữa trường tiểu học Thượng Thanh

DGD

UBND quận

0,90

 

0,90

Long Biên

Thượng Thanh

Tờ trình s 37/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND quận Long Biên

2. Thch Thất

1

Mở rộng nghĩa trang Vai Đỏ xã Hạ Bằng

NTD

UBND huyện

4,50

4,50

4,50

Thạch Thất

Hạ Bằng

Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất

2

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Đồng Vai - Vai Kê xã Hạ bằng phục vụ GPMB khu CNC Hòa Lạc

ONT

UBND huyện

12,90

 

12,90

Thạch Thất

Hạ Bằng

Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất

3

Dự án xử lý rơm, rạ và phế phm nông nghiệp sau thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi (xã Canh Nậu)

NKH

Công ty 159

2,40

2,40

2,40

Thạch Thất

Canh Nậu

Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất

4

Xây dựng mới trạm bơm tiêu Lại thượng thay thế nhiệm vụ trạm bơm tiêu Lại Thượng 1,2

DTL

Sở NNPTNN

2,72

2,70

2,72

Thạch Thất

Lại Thượng

Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất

5

Cng Tiêu Nẻ Ô

DTL

UBND huyện

0,02

0,02

0,02

Thạch Thất

Hạ Bằng

Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất

6

Dự án TĐC của DA TB 09- BCA

ONT

UBND huyện

2,00

2,00

2,00

Thạch Thất

Cần Kiệm, Kim Quan

Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất

3. Thanh Trì

1

Trường mầm non xã Đại Áng (thôn Vĩnh Trung)

DGD

UBND huyện Thanh Trì

0,83

0,83

0,83

Thanh Trì

Đại Áng

Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì

2

Trường mầm non xã Hữu Hòa (thôn Phú Diễn)

DGD

UBND huyện Thanh Trì

0,80

0,80

0,80

Thanh Trì

Hữu Hòa

Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,25

0,25

0,25

Thanh Trì

Tam Hiệp

Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì

4

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các tha đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trl

0,39

0,39

0,39

Thanh Trì

Ngọc Hồi

Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì

DGT

UBND huyện Thanh Trì

0,26

0,26

0,26

Thanh Trì

Tả Thanh Oai

Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì

4. Nam Từ Liêm

1

Xây dựng HTKT để đu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG2 tại phường Xuân Phương

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0,9

 

0,9

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm

2

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại khu đất ĐG 4 tại phường Xuân Phương

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1,50

 

1,50

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm

3

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 1 tại phường Đại Mỗ

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0,9

 

0,9

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm

4

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 2 tại phường Đại Mỗ

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0,97

 

0,97

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm

5

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐM 2 tại phường Đại Mỗ

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

8,7

 

8,7

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm

6

Dự án Trung tâm thương mại (kêu gọi đầu tư của UBND thành phố Hà Nội)

ODT

Sở Kế hoạch và đầu tư

6,00

 

6,00

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản s914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm

5. Mỹ Đức

1

Khu đất tái định cư phục vụ việc di dời các hộ sử dụng đất quốc phòng tại Sân bay Miếu môn

LUC

UBND huyện

0,20

0,20

0,20

Mỹ Đc

Đồng Tâm

Tờ trình số 533/TTr-UBND ngày 4/5/2017 của UBND huyện Mỹ Đức

6. Thanh Xuân

1

Cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch

DGT

UBND quận Thanh Xuân

1,72

 

1,72

Quận Thanh Xuân

Phường Thanh Xuân Trung

Văn bản số 573/UBND-TN&MT ngày 28/4/2017 của UBND quận Thanh Xuân

Biểu 2A: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đng nhân dân Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ quản lý

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

I. Bắc Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

DVH

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng NVH TDP Trung 5 trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

DVH

UBND phường Xuân Đỉnh

0,03

 

0,03

Bắc Từ Liêm

Phường Xuân Đỉnh

Quyết định số 5214/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

-

Xây dựng NVH TDP số 4 tại phường Xuân Tảo

DVH

UBND phường Xuân Tảo

0,11

 

0,11

Bắc Từ Liêm

Phường Xuân Tảo

Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

-

Xây dựng NVH TDP số 8 tại phường Xuân Tảo

DVH

UBND phường Xuân Tảo

0,08

 

0,08

Bắc Từ Liêm

Phường Xuân Tảo

Quyết định số 5212/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

-

Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa cây xanh phường Phúc Diễn

DVH

UBND phường  Phúc Diễn

0,13

 

0,13

Bắc Từ Liêm

Phường Phúc Diễn

Quyết định số 5234/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

-

Xây dựng Nhà văn hóa Yên Nội 2, phường Liên Mạc

DVH

UBND phường Liên Mạc

0,05

 

0,05

Bắc Từ Liêm

Phường Liên Mạc

Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

-

Xây dựng Nhà văn hóa TDP Hạ 11, phường Tây Tựu

DVH

UBND phường Tây Tựu

0,02

 

0,02

Bắc Từ Liêm

Phường Tây Tựu

Quyết định số 4799/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận về việc phê duyệt dự án

-

Xây dựng Nhà văn hóa TDP Hạ 12, phường Tây Tựu

DVH

UBND phường Tây Tựu

0,04

 

0,04

Bắc Từ Liêm

Phường Tây Tựu

Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận về việc phê duyệt dự án

-

Xây dựng Nhà văn hóa TDP 15 kết hợp điểm vui chơi, phường Tây Tựu

DVH

UBND phường Tây Tựu

0,38

 

0,38

Bắc Từ Liêm

Phường Tây Tựu

Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND quận về việc phê duyệt dự án

-

Trung tâm VHTDTT Thượng Cát

DVH

Ban quản lý dự án

1,98

1,98

1,98

Bắc Từ Liêm

Phường Tây Tựu

QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trung tâm văn hóa - TDTT xã Thượng Cát

-

Xây dựng Nhà văn hóa Thượng Cát 4

DVH

UBND phường Thượng Cát

0,07

 

0,07

Bắc Từ Liêm

Phường Thượng Cát

Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

-

Xây dựng Nhà văn hóa TDP Đông Ngạc 8 và Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm

DVH

UBND phường Đông Ngạc

0,26

 

0,26

Bắc Từ Liêm

Phường Đông Ngạc

Quyết định số 5211/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án

-

Xây dựng điểm vui chơi Hoàng 8, Hoàng 10, Hoàng 11, Hoàng 12, Hoàng 7-9-15

DVH

Ban quản lý dự án

0,10

 

0,10

Bắc Từ Liêm

Phường Cổ Nhuế 1

Quyết định số 6061/QĐ-UBND của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

-

Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trù 3 và Trù 4, phường Cổ Nhuế 2

DVH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0,09

 

0,09

Bắc Từ Liêm

Phường Cổ Nhuế 2

Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

-

Xây dựng Nhà văn hóa TDP số 2 và số 4, phường Cổ Nhuế 2

DVH

UBND phường Cổ Nhuế 2

0,03

 

0,03

Bắc Từ Liêm

Phường Cổ Nhuế 2

Quyết định số 5209/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

-

Xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao phường Đức Thắng

DVH

Ban quản lý dự án quận

0,22

 

0,22

Bắc Từ Liêm

Phường Đức Thắng

Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đầu tư dự án

-

Xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao phường Phúc Diễn

DVH

Ban quản lý dự án quận

0,74

 

0,74

Bắc Từ Liêm

Phường Phúc Diễn

Quyết định số 4972/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đầu tư dự án

-

Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời, kết hợp vườn hoa cây xanh TDP

DVH

UBND phường  Phú Diễn

0,19

 

0,19

Bắc Từ Liêm

Phường Phú Diễn

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm

-

Trạm y tế phường Phú Diễn

DYT

UBND phường  Phú Diễn

0,20

 

0,20

Bắc Từ Liêm

Phường Phú Diễn

Ngày 11/01/2016, UBND Thành phố có Quyết định số 79/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trạm y tế phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

-

Xây dựng kè và cải tạo môi trường ao Đình Trung Tựu, phường Tây Tựu

DCC

UBND phường  Tây Tựu

0,129

 

0,129

Bắc Từ Liêm

Phường Tây Tựu

Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

-

Xây dựng kè, hệ thống thoát nước kết hợp điểm vui chơi ao Vườn Cau tổ dân phố 1, ao Hồ Láng tổ dân phố 2, phường Tây Tựu

DCC

UBND phường Tây Tựu

0,84

 

0,84

Bắc Từ Liêm

Phường Tây Tựu

Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

-

Xây dựng kè, hệ thống thoát nước kết hợp điểm vui chơi TDP Phú Diễn

DTL

UBND phường  Phú Diễn

0,45

 

0,45

Bắc Từ Liêm

Phường Phú Diễn

Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

-

Cải tạo thoát nước sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm

DTL

Ban QLDA DTXD Công trình nông nghiệp và PTNT

7,48

0,532

7,48

Bắc Từ Liêm

Các phường Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc

DTL

Ban QLDA DTXD Công trình nông nghiệp và PTNT

42,4115

 

42,4115

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2, Liên Mạc

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND Thành phố phê duyệt dự án

2. Ba Vì

 

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê tuyến hữu Đà và hữu Hồng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

DTL

S Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

4,00

2,00

4,00

Ba Vì

Phú Phương, Phú Châu, Tây Đằng, Chu Minh, Đông Quang, Cam Thượng

QĐ 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành ph Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1123/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện Ba Vì vviệc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB

-

Dự án Xây dựng Trụ s Kho bc Nhà nước Ba Vì, Hà Nội

TSC

Kho bạc Nhà nước thành ph Hà Ni

0,42

0,42

0,42

Huyện Ba Vì

Thị trn Tây Đng

Quyết định số: 4352/QĐ-KBNN, ngày 12/10/2016 của Kho bc Nhà nước vviệc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 1292/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 của UBND huyện Ba Vì vviệc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Trụ sKBNN Ba Vì;

-

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Vì

DTT

UBND huyn Ba Vì

7,20

6,00

7,20

Ba Vì

TT Tây Đng

QĐ số 679/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyn Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

3. Cầu Giấy

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D26 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giấy

1,20

 

1,20

Cầu Giấy

Dịch Vng Hậu, Yên Hòa

Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D28 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,53

 

0,53

Cầu Giấy

Dịch Vọng

Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D30 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,2824

 

0,2824

Cầu Giấy

Dịch Vọng, Yên Hòa

Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D32 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

UBND qun Cu Giấy

0,8655

 

0,87

Cầu Giấy

Dch Vọng, Yên Hòa

Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D34 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giy

1,0536

 

1,0536

Cu Giấy

Yên Hòa

Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND quận Cu Giy về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phía Đông và phía Nam tòa nhà N07 khu di dân giải phóng mặt bằng phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,1483

 

0,1483

Cầu Giấy

Dch Vng

Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND quận Cầu Giấy về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

-

Xây dựng đường Trn Đăng Ninh kéo dài

DHT

UBND quận Cầu Giấy

0,81

 

0,81

Cầu Giấy

Dịch Vọng

Quyết định số 7468/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Xây dựng nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ phường Quan Hoa

DSH

UBND qun Cu Giấy

0,2445

 

0,2445

Cầu Giấy

Quan Hoa

Quyết định s1687/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

-

Xây dựng nhà họp DF phường Dịch Vọng

DSH

UBND quận Cầu Giấy

0,023

 

0,023

Cầu Giấy

Dch Vọng

Quyết định s 1060/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 ca UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo

-

Nhà họp, sân chơi tổ dân phố số 8 phường Quan Hoa

DSH

UBND qun Cầu Giấy

0,047

 

0,047

Cầu Giấy

Quan Hoa

Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND quận Cầu Giấy về việc pho phép chuẩn bị đầu tư; 2163/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND quận Cầu Giấy về việc giao ban quản lý dự án quận Cầu Giấy thực hiện công tác GPMB; 2843/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND quận Cầu Giấy phê duyệt điều chỉnh tên dự án

4. Chương Mỹ

1

Khu đấu giá QSD đất khu cạnh Trạm biến thế thôn Phú Bến 1 thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 15 điểm đấu giá QSD đất xã Thụy Hương

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,07

 

0,07

Huyện Chương Mỹ

Xã Thụy Hương

Quyết định số 3382a/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 5823/QĐ-UBND ngày
21/7/2016 của UBND huyện Chương Mỹ V/v phê duyệt thiết kế BVTC-DT điều chỉnh hạng mục công trình

2

Đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7 huyện Chương Mỹ (đoạn từ Thụy Hương - Hoàng Diệu)

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

1,50

1,30

1,50

Huyện Chương Mỹ

Thụy Hương, Lam Đin, Hoàng Diu

QĐ số 9338/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

5. Đan Phượng

1

Các dự án HTXH:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường THCS Thượng M

DGD

UBND huyn

0,12

0,12

0,12

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 5297/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường THCS Thượng Mỗ

-

Dự án xây dựng trường THCS xã Đồng Tháp

DGD

UBND huyn

0,35

0,35

0,35

Đan Phượng

Xã Đng Tháp

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng số 919/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND huyện Đan Phượng; Quyết định số 6389/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 6017/QĐ-UBND của UBND huyện Đan Phượng ngày 12/12/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

-

Dự án mở rộng nhà văn hóa thôn Bãi Thụy

BHK

UBND xã

0,05

0,05

0,05

Đan Phượng

Xã Đng Tháp

Quyết định 6363/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định 6445/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng vviệc phê duyệt báo cáo kinh tế kthuật

6. Đông Anh

1

Các dự án HTXH, trụ sở:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Canh

DTS

Ban qun lý dự án đu tư xây dựng Huyện

0,76

0,76

0,76

Đông Anh

Xuân Canh

Quyết định 3407/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm mầm non xã Xuân Canh

-

Xây dựng trung tâm mầm non xã Kim Chung

DTS

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng Huyện

0,95

0,95

0,95

Đông Anh

Kim Chung

Quyết định 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm mầm non xã Kim Chung

-

Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê

DTS

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng Huyn

0,80

0,58

0,80

Đông Anh

Nguyên Khê

Quyết định 3923/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 về việc phê duyệt dự án đu tư Xây dựng Trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê

-

Xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước Đông Anh - Hà Nội

DTS

Kho bạc nhà nước Hà Nội

0,50

0,50

0,50

Đông Anh

Tiên Dương

Quyết định 3158/QĐ-BTC ngày 18/12/2013 của bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở, cơ sở đào tạo hệ thống Kho bạc nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 189/QĐ-BTC về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khởi công giai đoạn 2016- 2020 thuộc hệ thống Kho bạc nhà nước và văn bản số 5655/QHKT-GTĐĐ (P3) ngày 29/9/2016 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch dự án Xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước Đông Anh - Hà Nội

2

Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đất dv:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X3 thôn Khê Nữ, Nguyên Khê để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB

DHT

UBND huyn Đông Anh

1,30

1,17

1,30

Đông Anh

Nguyên Khê

Quyết định 3890/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án Đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB

-

Xây dựng HTKT khu đất kẹt X1 Sơn Du; X2 xóm Ngô Khê Nữ; X3 và X4 xóm Đường Khê Nữ; X5 thôn Cán Khê; X6 thôn Lâm Tiên xã Nguyên Khê để đấu giá QSD đất

DHT

UBND xã Nguyên Khê

2,14

 

2,14

Đông Anh

Nguyên Khê

Các quyết định phê duyệt dự án của UBND huyện Đông Anh: Quyết định 4301/QĐ-UBND ngày 03/11/2013; Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 03/12/2013; Quyết định 5297/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5293/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5294/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5296/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

7. Đống Đa

1

Chỉnh trang tuyến phố Tôn Đức Thắng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng, tuyến phố thí điểm về trật tự và văn minh đô thị

DHT

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng qun Đống Đa

0,004

 

0,004

Quận Đống Đa

Phường Hàng Bột, Quốc T Giám, Cát Linh

Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 15/4/2017 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình

8. Gia Lâm

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Trung Mầu 1, 2, 3, 4, 5; xã Trung Mầu

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyn Gia Lâm

0,97

 

0,97

Gia Lâm

Xã Trung Mầu

Quyết định số 9306/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCKTKT chương trình

-

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Thịnh Liên, xã Trung Mầu

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyn Gia Lâm

1,08

 

1,08

Gia Lâm

Xã Trung Mu

Quyết định số 9307/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm vviệc phê duyệt BCKTKT công trình

-

Xây dựng trường Mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyn Gia Lâm

0,15

0,15

0,15

Gia Lâm 3

Xã Phù Đổng

Quyết định số 7611/QĐ-UBND ngày 06/09/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư; Đã được PD QH TMB 1/500

-

Xây dựng nhà văn hóa các thôn; Yên Khê, Yên Thường, Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

DVH

Ban QLDA đầu tư xây dựng

0,21

 

0,21

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 7862/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 phê duyt chủ trương đầu tư; Đã phê duyt quy hoạch Tổng mt bng

-

Xây dựng Nhà văn hóa tại các xã Cổ Bi (thôn Cam, thôn Vàng); xã Kim Sơn (thôn Linh Quy Đông, tổ dân phố đường 181); xã Lệ Chi (thôn Chi Nam); xã Yên Viên (thôn Yên Viên); xã Kiêu Kỵ (thôn Trung Dương)

DVH

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

2,61

1,34

2,61

Gia Lâm

Xã C Bi

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 09/6/2016; Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 18/10/2016; Quyết định số 11470/QĐ-UBND ngày 26/12/2016; Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 20/02/2017

2

Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

-

GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X2 xã Đình Xuyên

ONT

UBND Huyn

1,30

1,30

1,30

Gia Lâm

Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND Huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;

-

GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường

ONT

UBND Huyện

2,70

2,70

2,70

Gia Lâm

Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;

-

GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường

ONT

UBND Huyn

2,60

2,60

2,60

Gia Lâm

Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND Huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;

-

GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X5 thôn Quy Mông, xã Yên Thường

ONT

UBND Huyện

2,60

2,60

2,60

Gia Lâm

Thôn Quy Mông, Xã Yên Thường

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND Huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;

-

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan

ONT

Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm

1,05

 

1,05

Gia Lâm

Thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 6, thôn 7, thôn 8, xã Kim Lan

Quyết định 9299/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đã phê duyt quy hoạch Tổng mặt bng 1/500

-

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt thôn Vàng, khu Hồ Voi xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA đầu tư xây dng huyện Gia Lâm

0,36

 

0,36

Gia Lâm

Thôn Vàng, khu H Voi Xã C Bi, huyn Gia Lâm.

Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCKTKT; Đã phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500

-

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

ODT

UBND huyn Gia Lâm

18,73

 

18,03

Gia Lâm

Thị trấn Trâu Quỳ

QĐ số 1345/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND Huyện v/v PD QHCT 1/500;
Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;

9. Hà Đông

1

Xây dựng các công trình htầng xã hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hội trường họp dân khu Hà Trì 3, phường Hà Cầu

DSH

UBND phường Hà Cu

0,04

 

0,04

 

Phường Hà Cầu

QĐ 3409/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đang trình phê duyệt dự án.

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND quận Hà Đông ngày 5/8/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công (2016-2020) của Quận Hà Đông

-

Nhà họp dân tổ 2, 4, 6 phường Phú La

DSH

UBND phường Phú La

0,06

 

0,06

 

Phường Phú La

Văn bn số 1475/UBND-TCKH ngày 8/9/2011 của UBND quận Hà Đông vviệc chp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án hội trường họp dân TDP 2 phường Phú La

Văn bn số 844/UBND-TCKH ngày 21/6/2011 của UBND quận Hà Đông vviệc chp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án hội trường họp dân TDP 4 phường Phú La

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 27/10/2012 của UBND phường Phú La về việc phê duyệt KT xây dựng công trình: Hội trường họp dân TDP 4 phường Phú La.

Quyết đinh số 1369/UBND-TCKH ngày 29/8/2011 của UBND quận Hà Đông về việc chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án: Hội trường họp dân tổ 6 phường Phú La

Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội xác định ngày 17/5/2012 của hội trường họp dân TDP 6.

-

Tổ dân phố số 2

DSH

UBND phường

0,01

 

0,01

 

Yết Kiêu

Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 133/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND phường Yết Kiêu

-

Tổ dân phố số 5

DSH

UBND phường

0,015

 

0,015

 

Yết Kiêu

Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 142/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND phường Yết Kiêu

10. Hoàng Mai

1

Trường mầm non Lĩnh Nam

DGD

UBND quận Hoàng Mai

0,68

0,68

0,68

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

- Quyết định số 8732/QĐ-UBND của UBND quận Hoàng Mai phê duyệt dự án đầu tư.

- Văn bản số 1495/QHKT-TMB-PAKT(P7) ngày 30/3/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng.

11. Hoài Đức

1

Xây dựng hạ tầng Kỹ thuật:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dọc kênh Đan Hoài và san nền khu đất đồn Công an xã Dương Liễu

DGT

Ban QLDA

0,50

0,05

0,50

Hoài Đúc

Dương Liễu

Quyết định số 6519/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Hoài Đức vviệc phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình

-

Đường Lại Yên - An Khánh (đoạn cầu khum cầu đìa sáo phần bổ sung)

DGT

Ban QLDA

0,055

 

0,055

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 5843/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/10/2016 về vic duyệt dự án

-

Đường ĐH06

DGT

Ban QLDA

2,06

1,22

2,06

Hoài Đức

Đức Giang

Quyết đnh s 10389/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

-

Xây dựng tuyến đường ĐH 04 giai đoạn I (đoạn Dương Liễu - Cát Quế)

DGT

BQLDA

0,30

 

0,30

Hoài Đức

Yên Sở

Quyết định số 5670/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

 

-

Xây dựng tuyến đường ĐH.04 (giai đoạn II)

DGT

BQLDA

3,38

2,85

3,38

Hoài Đc

Yên Sở - Đắc S-Tin Yên

Quyết định số 9523/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 vviệc duyệt chủ trương đầu tư công trình

12. Long Biên

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giải phóng mặt bằng, xây dựng HTKT ô đất quy hoạch C2-3/P3 phường Gia Thụy

DGT

UBND Quận

0,73

 

0,73

Long Bình

Gia Thụy

Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình

-

GPMB, xây dựng HTKT để quản lý theo quy hoạch ô đất H.1/CC3 phường Bồ Đề

TMD

UBND Qun

0,06

 

0,06

Long Biên

BĐ

Quyết định số 6720/QĐ-UBND ngày 29/9/16 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

GPMB, xây dựng HTKT để quản lý theo QH ô đất H.1/CQ1, H.1/LX1 phường Bồ Đề

ODT

UBND Qun

0,60

 

0,60

Long Biên

BĐ

Quyết định số 6719/QĐ-UBND ngày 29/9/16 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Hoàn chnh hạ tầng kỹ thut, GPMB các ô quy hoạch B4/CL4, B4/CL3 và B4/NO1 phụ cận tuyến đường 40m, 17,5m, 13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Thượng Thanh

ODT

UBND quận

2,50

 

2,50

Long Biên

Thượng Thanh

Quyết định số 7620/QĐ-UBND ngày 28/10/16 của UBND qun Long Biên vviệc phê duyt dự án đầu tư

-

Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch C.10/CQ1 phụ cận tuyến đường từ Ngô Gia Tự đến Trung tâm thương mại Savico, đường QH 13,5m phường Việt Hưng

TSC

UBND qun

0,50

 

0,50

Long Biên 5

Việt Hưng

Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 28/10/16 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư

-

Nhà tập kết rác, trạm ép rác, điểm thu gom rác trên địa bàn Quận.

DRA

UBND quận

0,39

 

0,39

Long Biên

các phường

Các Quyết định phê duyệt dự án số 7618/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; số 7619/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên.

13. Mê Linh

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại 27 điểm

ONT

UBND huyện Mê Linh

5,346

1,98

5,346

Mê Linh

Văn Khê, Tiến Thnh, Tam Đng, Mê Linh, Chu Phan, Vạn Yên, Tiến Thng, Thch Đà, Thanh Lâm, Quang Minh, Chi Đông

Quyết định số 4964/QĐ-UBND, 4968/QĐ-UBND, 4966/QĐ-UBND, 4961/QĐ-UBND, 4918/QĐ-UBND, 4970/QĐ-UBND, 4962/QĐ-UBND, 4965/QĐ-UBND, 4963/QĐ-UBND 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyt Báo cáo kinh tế kỹ thut xây dựng công trình;

Quyết định số 2403/QĐ-UBND, 2404/QĐ-UBND, 2402/QĐ-UBND, ngày 07/7/2016 2333/QĐ-UBND ngày 01/7/2016, 4985/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyn Mê Linh v vic phê duyt chủ trương đu tư dự án; Quyết định số 1390/QĐ-UBND, 1391/QĐ-UBND, 1392/QĐ-UBND, 1393/QĐ-UBND, 1394/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện Mê Linh vviệc phê duyệt địa điểm và Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án

2

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án: Xây dựng tuyến đường t khu trung tâm hành chính huyn Mê Linh đến Trung tâm văn hóa thể thao huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)

DGT

UBND huyện Mê Linh

9,00

 

9,00

Mê Linh

Đại Tinh, Văn Khê

Quyết đnh số 936/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 6081/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND huyện Mê Linh phê duyt dự án đầu tư

-

Xây dựng và cải tạo trường Mầm Non Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh;

DGD

Ban Qun lý dự án ĐTXD huyện Mê Linh

0,50

 

0,50

Mê Linh

Liên Mạc

Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 16/9/2016; số 4761/QĐ-UBND ngày 17/10/2016; s 4993/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Mê Linh; 

-

Xây dựng Trường Mầm non Tam Đồng, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Khu trung tâm tại thôn Văn Lôi);

DGD

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Mê Linh

0,70

 

0,70

Mê Linh

Tam Đng

Quyết đnh s 4996/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; số 4758/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Mê Linh;

14. Mỹ Đức

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GĐ2)

LUC+O

NT

UBND huyện

0,12

0,12

0,12

Mỹ Đc

Xã Tuy Lai

Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của  UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GĐ2)

-

Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức

LUC+O

NT

UBND huyện

0,18

0,1

0,18

Mỹ Đức

Xã Tuy Lai

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND huyện Mỹ Đc về việc phê duyệt dự án Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức

-

Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429) huyện Mỹ Đức

LUC+O

NT

UBND huyện

0,19

0,12

0,19

Mỹ Đức

Xã Phúc m + xã Đồng Tâm

Quyết định s2194/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429)

-

Cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Phùng Xá đi Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1; Từ cầu Phùng Xá đến khu trung tâm xã Phùng Xá)

DGT

UBND huyện

0,18

0,12

0,18

Mỹ Đc

Xã Phùng Xá

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Mỹ Đc v phê duyệt dự án

-

Xây dựng Chợ trung tâm xã Phúc Lâm

DCH

UBND xã

1,70

1,70

1,70

Mỹ Đc

Xã Phúc Lâm

Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Mỹ Đc vphê duyệt dự án: Chợ trung tâm xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức

15. Nam Từ Liêm

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường Mầm non Xuân Phương

DGD

UBND quận Nam T Liêm

1,117

 

1,117

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết định phê duyệt dự án số 3250/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 được UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận ngày 18/10/2014

-

Trụ sở Phường Phương Canh

TCS

UBND qun Nam Từ Liêm

0,4032

 

0,4032

Nam T Liêm

Xuân Phương

Quyết định phê duyệt dự án số 7053/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Văn bản số 1808/UBND-QLĐT ngày 18/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận Tổng mặt bằng

-

Xây dựng các NVH TDP trên địa bàn các phường

DSH

Ban QLDA qun, UBND các phường

2,20

 

2,20

Nam Từ Liêm

Các phường

4191/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500 được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt

-

Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

9,60

 

9,60

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

4962/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND qun Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Chỉ giới đường đỏ. Biên bản bàn giao mốc giới

-

Xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì

DGT

Ban qun lý dự án qun Nam T Liêm

2,30

 

2,30

Nam T Liêm

M Trì

4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND qun Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Chỉ giới đường đỏ. Biên bản bàn giao mốc giới

-

Đường Lương Thế Vinh kéo dài

DGT

TT quỹ đt thành ph Hà Nội

0,57

 

0,57

Nam Từ Liêm

M Trì

Quyết định 6534/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND thành phố về phê duyệt dự án. Chỉ giới đường đỏ. Chỉ giới đường đỏ. Biên bản bàn giao mốc giới

-

Tuyến đường T1 rộng 13,5m thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất qun Nam Từ Lm

1,60

 

1,60

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Văn bản số 8013/STNMT-QHKHSDĐ ngày 16/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuyến đường T1 rộng 13,5m thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch theo hợp đồng BT tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Quy hoạch chi tiết 1/500. Chỉ giới đường đỏ; Biên bản xác định mốc giới

16. Phúc Thọ

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường nối quốc lộ 32 vào các xã Thọ Lộc, Võng Xuyên, Phương Độ lên Đê Hữu Hồng

CCC

Ban QLDA ĐTXD huyện

3,00

3,00

3,00

Phúc Thọ

Thọ Lộc, Võng Xuyên

QĐ số 1819a/QĐ-UBND ngày 26/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án (đi được bố trí vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng)

-

Nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội (đoạn từ LM 2+300 đến KM 8+800 đê Văn Cốc huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng)

CCC

Sở Nông nghiệp và PTNT

0,93

 

0,93

Phúc Thọ

Văn Phúc, Vân Nam, Xuân Phú,

QĐ số 494/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt dự án ( đã được bố trí vốn năm 2017 là 128 tỷ đồng)

-

Trường mầm non trung tâm xã Tam Hiệp

DSN

Ban QLDA ĐTXD huyện

0,72

 

0,72

Phúc Thọ

Tam Hiệp

QĐ số 2645/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án, QĐ số 796a/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND huyện v/v chấp thuận QH tổng mặt bằng (đã được bố trí vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng)

-

Xây dựng vườn hoa, cây xanh, gắn biển tại địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại công trường đắp đê Ngọc Tảo, xã Hiệp Thuận

CCC

Ban QLDA ĐTXD huyện

1,50

1,50

1,50

Phúc Th

Tam Hiệp - Hiệp Thun

QĐ s 4889/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư (đã được bố trí vốn năm 2017 là 5 tỷ đồng) (UBND huyện cam kết hoàn thành các TTHC trong năm 2017)

2

Xây dựng HTKT Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt khu Hương Nam xã Xuân Phú

ODT

Ban QLDA H tng đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt

0,49

0,49

0,49

Phúc Thọ

Xuân Phú

QĐ số 4978/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; QĐ 4771a/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng (đã được bố trí vốn năm 2017)

17. Quốc Oai

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đầu tư xây dựng ĐT 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai (Km 5 +196-Km 17) và tuyến nhánh Km10+921-km12+945

DGT

BQLDAĐTXD huyện

9,7

6,9

9,7

Quốc Oai

Thch Thán, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Đông Yên, Nghĩa Hương và thị trn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Hà Tây V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 421B (ĐT81 cũ), đoạn Thạch Thán đến Xuân Mai (Km5+196 đến Km17)

-

Hồ chứa nước Đồng Bồ, xã Đông Xuân, Quốc Oai

DTL

BQLDAĐTXD huyện

3,40

0,40

3,40

Quốc Oai

Xã Đông Xuân

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ

-

Trạm Bơm tiêu Đông Yên

DTL

BQLDAĐTXD huyện

2,50

1,40

2,50

Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

-

Trường THCS Thạch Thán

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1,80

1,80

1,80

Quc Oai

Xã Thch Thán

QĐ số 7153/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND TP V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án;

-

Trường THCS Thị trấn Quốc Oai

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,40

 

0,40

Quc Oai

Thị trn Quốc Oai

QĐ số 7639/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

-

Trường THCS Cộng Hòa

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,40

 

0,40

Quốc Oai

Xã Cộng Hòa

QĐ số 7638/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

-

Tu bổ, tôn tạo Lăng mộ lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Trực xã Hòa Thạch

DCC

BQLDAĐTXD huyện

0,150

 

0,150

Quc Oai

Hòa Thạch

QĐ số 7633a/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT

-

Trường tiểu học Đông Yên (điểm trường Trại cầu)

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,900

 

0,900

Quốc Oai

Xã Đồng Yên

QĐ s 7690/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

-

Trường mầm non Đồng Quang (điểm trường Đồng Lư)

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,600

 

0,600

Quốc Oai

Xã Đồng Quang

QĐ số 7632/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

18. Sóc Sơn

1

Các công trình, dự án hạ tng kỹ thuật, h tng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu Cống Xóm, thôn Chợ Nga

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,32

 

0,32

Sóc Sơn

Thanh Xuân

QĐ số 5763/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại Khu Đồng Sau, thôn Thạch Lỗi

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,49

0,1

0,49

c Sơn

Thanh Xuân

QĐ số 5765/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu Chăn Nuôi, thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,25

0,15

0,25

Sóc Sơn

Tân Hưng

QĐ số 5760/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu Giếng Đồng, thôn Xuân Dục, xã Tân Minh

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,45

0,45

0,45

Sóc Sơn

xã Tân Minh

QĐ số 7257/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Sóc Sơn; QĐ số 5758/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại Xứ đồng Gò Trai, thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,49

0,49

0,49

Sóc Sơn

Đc Hòa

QĐ số 5764/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại Xứ đồng Cầu Lò, thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,49

0,49

0,49

Sóc Sơn

Đc Hòa

QĐ số 5762/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,40

0,35

0,40

Sóc Sơn

thị trấn Sóc Sơn

QĐ số 1629/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu thùng Đồng Vạn, thông Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,48

0,4

0,48

c Sơn

xã Việt Long

Quyết định số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu sau Làng, tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,45

 

0,45

c Sơn

thị trn Sóc Sơn

Quyết định số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 7109/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án

-

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại thôn Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn

ONT

CN PTQĐ Sóc Sơn

0,50

 

0,50

Sóc Sơn

Thanh Xuân

Quyết định số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

-

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Bắc Phú

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn

0,12

 

0,12

Sóc Sơn

Xã Bắc Phú

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kỹ thuật dự án Cải tạo nâng cấp trường THCS Bắc Phú; Quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500

19. Sơn Tây

1

Trường Tiểu học khu B xã Cổ Đông

DKV

UBND TX

1,00

1,00

1,00

TX. Sơn Tây

X. Cổ Đông

Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định 1775/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt dự án

2

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng Trung Sơn Trầm

ODT

UBND TX

0,49

0,34

0,49

TX. Sơn Tây

Khu Đng Cng (t 8). phường Trung Sơn Trm

Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thị xã Sơn Tây, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng HTKT khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng

20. Tây H

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng tuyến đường Đặng Mai Thai

DGT

Ban QLDA ĐTXD

6,50

 

6,50

Tây Hồ

Quảng An

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố số 190/TB ngày 17/6/2016 về việc Thống nhất việc đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai, Xuân Diệu; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ

-

Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

DGT

Ban QLDA ĐTXD

2,56

 

2,56

Tây Hồ

Quảng An, T Liên

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố số 190/TB ngày 17/6/2016 về việc Thống nhất việc đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai, Xuân Diệu; Văn bản số 1670/UBND-ĐT ngày 11/4/2017 về việc thực hiện chuẩn…….

-

Cải tạo môi trường Hồ Tứ Liên

DTL

Ban QLDA ĐTXD

2,7387

 

2,7387

Tây H

Tứ Liên, Qung An

Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND quận Tây Hồ về việc giao chủ đầu tư thực hiện Dự án cải tạo môi trường Hồ Tứ Liên; Biên bản bào giao mốc; Bản vẽ QH-TMB dự án.

-

Xây dựng tuyến đường ngõ 52 Tô Ngọc Vân phường Quảng An

DGT

Ban QLDA ĐTXD

0,3511

 

0,3511

Tây H

Quảng An

Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ ranh giới thu hồi đất theo chỉ giới được UBND quận Tây Hồ chấp thuận.

-

Xây dựng tuyến đường ngõ 72 Thụy Khuê

DGT

Ban QLDA ĐTXD

0,10

 

0,10

Tây Hồ

Thụy Khuê

Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

-

XD HTKT xung quanh các hồ nhỏ (Hồ đầm bẩy - Hồ Quảng Bá)

DTL

Ban QLDA ĐTXD

1,7427

 

1,7427

Tây Hồ

Nht Tân, Qung An

Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 04/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây, quận Tây Hồ (có mục Xây dựng hệ thống kè ven hồ Tây và các hồ nhỏ liên quan trong đó có Hồ Quảng Bá); Thông báo số 128/TB-UBND ngày 06/4/2011 của UBND quận Tây Hồ về việc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án XD HTKT kè hồ Quảng Bá (gói thầu số 23) phường Quảng An và Nhật Tân; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ kè hồ Quảng Bá.

-

Xây dựng tuyến đường B = 17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân - đến phía đông cầu Thăng Long

DGT

Ban QLDA ĐTXD

5,25

 

5,25

Tây Hồ

Phú Thượng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân, đến phía đông cầu Thăng Long, Biên bản bàn giao mốc theo quy định

-

Dự án cải tạo môi trường VS KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (dốc La Pho - Cống đỗ);

DTL

 

0,59

 

0,59

 

Thụy Khuê

Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 03/2/2009 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo môi trường vệ sinh KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê - đoạn từ dốc Lapho đến Cống đỗ)

-

Cải tạo môi trường Hồ Tứ Liên

DHT

Ban QLDA ĐTXD

2,00

 

2,00

 

Qung An

Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND quận Tây Hồ về việc giao chủ đầu tư thực hiện Dự án ci tạo môi trường Hồ T Liên; Biên bn bàn giao mc; Bản vẽ QH-TMB dự án.

-

Xây dựng trường THCS và trường Tiểu học Tứ Liên

DGD

Ban QLDA ĐTXD

2,12

 

2,12

Tây H

Tứ Liên

Văn bản số 3982/QHKT-P2 về việc chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học và THCS Tứ Liên; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được sở QKHT phê duyệt tháng 4/2017.

-

Xây dựng nhà sinh hoạt khu dân cư số 1;

DVH

Ban QLDA ĐTXD

0,11

 

0,11

Tây H

Nhật Tân

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 828/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND quận Tây Hồ

2

Chùa Tảo sách

TIN

Ban QLDA ĐTXD

0,0544

 

0,0544

Tây Hồ

Nht Tân

Quyết định phê duyệt dự án BTHT và TĐC theo quy hoạch dự án Cắm mốc và GPMB di chuyển hộ dân ra khỏi khu vực 1 của chùa Tảo Sách, Nhật Tân, Tây Hồ; bản vẽ Quy hoạch TMB dự án

3

Dự án đấu giá, đấu thầu, tái định cư:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng nhà TĐC X1 Phú Thượng; Xây dựng khu TĐC Xuân La phục vụ xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

 

ODT

Ban QLDA ĐTXD; Chi nhánh PT Quỹ đất Tây H

5,80

 

5,80

Tây Hồ

Phú Thượng, Xuân La

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng khi di dân tái định cư GPMB điểm X1 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng;
Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và XD Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư; Thông báo số 55/TB-UBND về việc thu hồi thực hiện dự án XD khu TĐC Xuân La phục vụ XD khu đô thị mới Tây Hồ Tây, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

-

Dự án xây dựng công trình công cộng có tính chất kinh doanh tại Ao Thùy Dương, phường Quảng An

DKD

Ban QLDA DTXD

0,4375

 

0,4375

Tây H

Quảng An

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh nội dung ghi tại khoản 2, điều 1 Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 7/6/1999 của UBND Thành phố có giao UBND quận Tây Hồ thực hiện công tác GPMB dự án; Biên bản bàn giao mốc; Bản vẽ ranh giới có xác nhận của UBND quận Tây Hồ và chỉ lệnh của Sở TNMT.

4

Dự án nhà ở, đất ở cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước tại 1C-106, Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ

ODT

Văn phòng Trung ương Đảng

1,60

 

1,60

Tây H

Quảng An

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 913-QĐ/VPTW ngày 13/12/2016 của Ban chấp hành Văn phòng trung ương Đảng

21. Thạch Tht

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng nhà văn hóa thôn thị trấn Liên Quan (Cải tạo, sửa chữa NVH thôn Hà Tân, xây dựng NVH thôn Chi Quan 1, xây dựng NVH thôn Phú Thứ

ĐVH

UBND huyện

1,00

1,00

1,00

Thạch Thất

TT Liên Quan

Quyết định số 10854/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT Cải tạo, sửa chữa NVH thôn Hà Tân, xây dựng NVH thôn Chi Quan 1, xây dựng NVH thôn Phú Thứ

-

Nhà văn hóa thôn thôn 6, thôn 7 xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

ĐVH

UBND huyện

1,00

1,00

1,00

Thạch Thất

xã Phùng Xá

Quyết định số 10173/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT

-

Hội trường UBND xã Canh Nậu

ĐHT

UBND huyện

1,00

1,00

1,00

Thạch  Thất

xã Canh Nu

Quyết định số 10847/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT

-

Xây dựng điểm chợ nông thôn xã Kim Quan; điểm chợ xã Lại Thượng; chợ trung tâm xã Phùng Xá

DCH

UBND xã Kim Quan

0,95

0,95

0,95

Thạch Thất

Kim Quan, Li Thượng, Phùng Xá

Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, 10880/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, 10263/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện Thạch Tht v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án

-

Đường trục TT xã Thạch Xá (từ ĐT 419 - trung tâm xã Thạch Xá)

DGT

UBND huyn

6,20

6,20

6,20

Thạch Tht

xã Thch Xá

Quyết định s10873/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án

-

Đường từ ĐT 419 - Cần Kiệm - Kim Quan - ĐT 420 (Đoạn từ ĐT 419 - Tân Xã di ĐT 420), huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

DGT

UBND huyện

4,00

3,20

4,00

Thạch Thất

Kim Quan, Cần Kiệm

Quyết định số 10819/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

2

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang xã Chàng Sơn; Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Hữu Bằng

NTD

UBND xã Chàng Sơn

0,75

0,75

0,75

Thạch Tht

Chàng Sơn, Hữu Bằng

Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 06/5/2016; 10864/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án

22. Thanh Oai

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng Chợ Dân sinh thtrấn Kim Bài

DCH

UBND huyện Thanh Oai

0,36

0,36

0,36

Thanh Oai

TT Kim Bài

Văn bản số 4718/UBND-CT ngày 27/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định 547/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Chợ Dân sinh Kim Bài và Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình;

-

Trường Mầm non xã Thanh Cao

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0,08

0,08

0,08

Thanh Oai

Thanh Cao

Quyết định 3931/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

-

Trường Mầm non xã Thanh Văn

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0,63

0,63

0,63

Thanh Oai

Thanh Văn

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

-

Trường Mầm non trung tâm xã Thanh Mai

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0,60

 

0,60

Thanh Oai

xã Thanh Mai

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình

-

Trường Tiểu học Bích Hòa

DGD

UBND huyện Thanh Oai

1,33

1,33

1,33

Thanh Oai

Bích Hòa

Quyết định số 47/QĐ-HĐND ngày 22/10/2016 của HĐND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017

-

Nâng cấp mở rộng đường đìa muỗi

DGT

UBND huyện Thanh Oai

0,05

0,05

0,05

Thanh Oai

TT Kim Bài

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

-

Cầu Hng Phú

DGT

Ban QLDA ĐTXD công trình giao tng Hà Nội

0,30

0,07

0,30

Thanh Oai

xã Hồng Dương

Quyết định số 1203/QĐ-GTVT ngày 27/10/2011 về phê duyệt dự án

2

Các dự án Đấu giá:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Dộc thôn Từ Châu, xã Liên Châu

ONT

UBND huyn Thanh Oai

0,4884

0,4884

0,4884

Thanh Oai

xã Liên Châu

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

-

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Mộc Dưới thôn Châu Mai, xã Liên Châu

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0,4843

0,4843

0,4843

Thanh Oai

xã Liên Châu

Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

-

GPMB khu đất Đấu giá quyền sử dụng đất khu Lò Gạch GĐIl, xã Cự Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0,499

0,499

0,499

Thanh Oai

xã Cự Khê

Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

-

GPMB đấu giá BSD đất thuộc khu Sau Đồng, Láng Trong thôn Thượng xã Cự Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0,4397

0,4397

0,4397

Thanh Oai

xã Cự Khê

Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

-

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất trại chăn nuôi cũ, thôn Mã Kiều xã Phương Trung 

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0,496

0,496

0,496

Thanh Oai

xã Phương Trung

Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

23. Ứng Hòa

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Các Trường mầm non trên địa bàn các xã

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dựng

2,323

 

2,323

Ứng Hòa

xã Đại Hùng, Hòa Phú, Đại

Các Quyết định số: 130/QĐ-UBND ngày 28/3/2014,725/QĐ-UBND ngày 22/9/2014, 600/QĐ-UBND ngày 26/10/2013, 854/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

-

Trường Trung học cơ sở xã Vạn Thái

DGD

Ban QLDA đầu tư xây dng

1,032

 

1,032

Ứng Hòa

xã Vn Thái

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Trường Trung học cơ sở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa.

-

Nạo vét, cứng hóa bờ kênh Tân Phương kết hợp giao thông huyện Ứng Hòa

DGT

UBND huyện Ứng Hòa

16,20

 

16,20

Ứng Hòa

các xã

Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư, Quyết định số 187/QĐ-UBDN ngày 28/4/2011 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công

2

Các dự án đấu giá QSDĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ tại thôn Cao Minh

ONT

UBND huyện ng Hòa

0,311

 

0,311

Ứng Hòa

Trm Lộng

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 vviệc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ; QĐ số 162/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

-

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ tại thôn Thu Nội

ONT

UBND huyện Ứng Hòa

0,4993

 

0,4993

Ứng Hòa

Trầm Lộng

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 vviệc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ; QĐ số 163/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

-

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ tại khu 2 - khu Đồng Chi Tây

ONT

UBND huyện Ứng Hòa

0,499

 

0,499

ng Hòa

Đông Tân

Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mô hình điểm nông thôn mới (khu đấu giá QSDĐ) khu 2 - khu Đồng Chi Tây; QĐ số 25/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

 

Tổng số dự án: 35 dự án, trong đó:

- Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: 22 dự án;

- Dự án thu hồi đất: 35 dự án

 

 

269,25

74,63

268,55

 

 

 

Biểu 2B: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG THU HỒI ĐẤT: CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

T

T

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đt trồng Iúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

1. Đan Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án nâng cấp đê hữu sông Hồng từ K40+350 - K47+980 thành phố Hà Nội

DTL

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1

0,5

 

0,5

Đan Phượng

Hng Hà, Liên Hồng, Ln Hà, Ln Trung

Quyết đnh số 1096/QĐ-BNN-KH ngày 31/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng từ K26+580 đến K32+000 và từ K40+350 đến K47+980 thành phố Hà Nội

2. Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng QL 3 mới đoạn Hà Nội - Thái nguyên địa phận Đông Anh (10 hộ thổ cư và thu hồi đất)

DHT

UBND huyn Đông Anh

0,10

0,09

0,01

Đông Anh

Thụy Lâm, Dc Tú, Liên Hà, Vân Hà

Văn bản số 2069/BGTVT-CQLXD ngày 14/3/2017 của Bộ giao thông Vận Tải về việc giải phóng mặt bằng 10 hộ dân thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh vị ảnh hưởng bởi Dự Án Xây dựng QL 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và văn bản 3403/VP-ĐT ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 10 hộ gia đình thôn Thạc Quả, xã Dục Tú

3. Đống Đa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án GPMB các hộ dân trong phạm vi khu vực nội tự di tích chùa Phúc Khánh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.

TON

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đng Đa

0,0115

 

0,0115

Quận Đống Đa

Phường Thịnh Quang

Số 9/UBND-KGVX ngày 15/02/2017 của UBND Thành phố về việc GPMB; Văn bản số 672/SVH&TT-QLDT ngày 10/3/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc phê duyệt chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo các di tích: chùa Thanh Nhàn, chùa Phúc Khánh, chùa Cổ Miễu, chùa Linh Quang, đình Trung Tự, đình Nam Đồng, quận Đống Đa.

4. Hà Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nhà văn hóa Tổ dân phố 1 (Khu TT Viện Thiết kế chế tạo máy NN);

DVH

UBND phường

0,02

 

0,01

Hà Đông

Phường Mộ Lao.

QĐ 304/QĐ-UBND 16/01/2017 của UBND thành phố về việc thu hồi đất tại 106 Trần Phú; giao UBND quận Hà Đông quản lý, lập dự án đầu tư xây dựng công trình cộng cộng.

QĐ 4522/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND quận Hà Đông về cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa TDP1.

-

- Dự án hội trường họp dân tổ dân phố 7

DVH

UBND phường

0,115

 

0,115

 

Vn Phúc

- QĐ 5179/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND qun về cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Hội trường họp dân TDP 7 phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.
(Đã ghi vốn năm 2017)

-

Trạm Bơm Tiêu Yên Nghĩa

DTL

Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển

11,00

0,60

11,00

Hà Đông

Các phường

Ngày 14/02/2017, Thành ủy có Thông báo số 547-TB/TU kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy tại buổi kiểm tra một số điểm đê kè và làm việc với Ban quản lý dự án trạm bơm Yên Nghĩa (nay là Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn)

5. Hoàn Kiếm

 

 

 

 

 

 

 

1

GPMB để thực hiện dự án trùng tu tôn tạo Hội quán Quảng Đông tại 22 Hàng Buồm

TIN

UBND quận Hoàn Kiếm

0,50

 

0,50

Hoàn Kiếm

22 Hàng Bum

Thông báo số 351/TB-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về quản lý sử dụng cơ sở nhà đất tại 88 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2

Các dự án tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

-

GPMB đền Hòa Thần

TON

UBND qun Hoàn Kiếm

0,0171

 

0,0171

Hoàn Kiếm

Ca Đông

Công văn 1785/VP-VX ngày 03/5/2013 của Văn phòng UBND Thành phố về việc dự án trùng tu, tôn tạo Đền Hòa Thần, phường Cửa Đông quận Hoàn Kiếm. Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2017.

-

GPMB đình Trung Yên

TON

UBND qun Hoàn Kiếm

0,0075

 

0,0075

Hoàn Kiếm

Hàng Bạc

Công văn 1783/VP-VX ngày 03/5/2013 của Văn phòng UBND Thành phố về việc dự án trùng tu, tôn tạo Đình Trung Yên, số 10 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2017.

-

GPMB đình Thanh Hà

TON

UBND quận Hoàn Kiếm

0,00931

 

0,00931

Hoàn Kiếm

Đng Xuân, Hàng Buồm

Công văn 3527/VP-VX ngày 12/7/2013 của Văn phòng UBND Thành phố về việc giải phóng mặt bằng, trùng tu, tôn tạo Đình Thanh Hà, số 10 Ngõ Gạch, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2017.

-

GPMB đền Phù Ủng

TON

UBND quận Hoàn Kiếm

0,0125

 

0,0125

Hoàn Kiếm

Hàng Trng

Công văn 1784/VP-VX ngày 03/5/2013 của Văn phòng UBND Thành phố về việc dự án trùng tu, tôn tạo Đền Phù Ủng, phường Hoàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2017.

6. Hoài Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Lại Yên 1,62 ha

ONT

Ban QLDA

1,62

1,62

1,62

Hoài Đức

Li Yên

Quyết đnh s2829/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Hoài Đức vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư.

2

Mở rộng khuôn viên di tích chùa Linh Tiên Quán

TIN

UBND xã

0,27

 

0,27

Hoài Đc

Đức Thượng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3364/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện

7. Mê Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà văn hóa tổ dân phố số 3, 5, 7

DVH

UBND thị trn

0,70

 

1,20

Mê Linh

Chi Đông

- Quyết định số 4341/QĐ-UBND, 4347/QĐ-UBND, 4353/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện v vic quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

8. MĐức

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức

LUC

UBND huyện

1,15

1,15

0,10

Mỹ Đức

Thị trn Đại Nghĩa

Văn bản số 3483/BTL-TM ngày 20/12/2016 của Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc xin giao đất xây dựng thao trường huấn luyện tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

9. Phúc Th

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án tôn giáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Phục dng Chùa Vân Đình

TON

UBND xã Cm Đình

0,09

0,09

0,09

Phúc Th

Cẩm Đình