Mẫu Đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ

Khi Sổ đỏ có sai sót mà do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ gửi cơ quan có thẩm quyền.
Mẫu Đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ

Khi nào được đính chính thông tin Sổ đỏ?

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Như vậy, không phải tất cả các trường hợp sai sót thông tin Giấy chứng nhận đều phải có đơn đề nghị, chỉ trường hợp sai sót mà do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mới phải có đơn.

Ví dụ: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cung cấp sai địa chỉ, sai số chứng minh thư nhân dân…

Đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ

Mẫu đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ (Ảnh minh họa)

Đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự viết đơn sao cho đầy đủ thông tin như tên đơn, nơi nhận, thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin bị sai sót…cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ……, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận

Kính gửi:[1]....................................................................................

Tên tôi là: ………………………Số CMND: ...................

Địa chỉ:[2].........................................................................................

Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau:[3]

.................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số[4]…….cấp ngày[5] ................................

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn đính chính Sổ đỏ

1. Nơi gửi:

- Nếu tổ chức có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

- Nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

2. Ghi chính xác thông tin địa chỉ thường trú.

3. Ghi rõ thông tin bị sai trong giấy chứng nhận, lý do sai và thông tin mới để đính chính.

4. Số giấy chứng nhận: Ghi theo số tại giấy chứng nhận đã được cấp.

5. Cấp ngày: Ghi theo ngày giấy chứng nhận được cấp.

Trên đây là các trường hợp và mẫu đơn đính chính Sổ đỏ; để được đính chính và tránh sai sót người sử dụng đất cần ghi rõ thông tin bị sai và thông tin mới để Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính theo đúng quy định.

>> Sổ đỏ bị sai thông tin phải làm thế nào?

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục