Công văn 850/TTg-NN 2019 chuyển đất trồng lúa để thực hiện Dự án ở tỉnh Hà Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 850/TTg-NN
V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3107/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 6 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 28,78 ha đất trng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng
;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nh
iệm TGĐ Cổng TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, NN(3)
THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ CHỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực