Công văn 6690/VPCP-NN đề nghị hướng dẫn xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 6690/VPCP-NN
V/v:
Đề nghị hướng dẫn, bổ sung quy định về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với người sử dụng đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Về đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2213/BKHCN-CNCHL ngày 29 tháng 7 năm 2020 hướng dẫn, bổ sung quy định về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với người sử dụng đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện việc xác định tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với người sử dụng đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ Tư pháp;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT

Các Vụ: KGVX, KTTH, PL;

- Lưu: VT, NN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 6690/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị hướng dẫn, bổ sung quy định về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với người sử dụng đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6690/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực