Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ 2020 đề xuất sửa đổi Nghị định 44/2014

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 3866/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v: Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, b sung Nghị định s 44/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương

 

Để có cơ sđề xuất sửa đi, bổ sung Nghị định s44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Đánh giá tng kết tình hình thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và tác động ca chính sách, pháp luật đất đai về giá đất đến kinh tế, xã hội và môi trường tại địa phương.

2. Tổng hợp nhng khó khăn, vướng mc trong quá trình tchức thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; kiến ngh, đề xuất các nội dung cần sửa đi, bổ sung Nghị định s 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dn thi hành.

3. Báo cáo đánh giá theo Đề cương gi kèm Công văn này và gi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Qun lý đt đai), s 10 Tôn Tht Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Chính ph (Thông tin liên hệ: bà Đặng ThPhương Thủy, email: dtpthuy@monre.gov.vn; điện thoại: 0902.248.737).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý y ban./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CKTPTQĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Minh Ngân

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP
(Kèm theo Công văn số 3866/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

____________

 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện

2. Kết quả thực hiện việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất

3. Kết quả thực hiện việc xác định giá đất cụ thể

4. Kết quả thực hiện thuê tư vấn xác định giá đất; nguồn kinh phí thực hiện xác định giá đất

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Mặt được

2. Tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Về phương pháp định giá đất;

b) Về áp dụng khung giá đất;

c) Về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất;

d) Về định giá đất cụ thể;

đ) Về tư vấn xác định giá đất;

e) Những hạn chế, bất cập khác

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

(Kèm theo Bảng tổng hợp khó khăn, vướng mắc)

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề xuất, kiến nghị cụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Nghị định 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 

 

TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP VÀ CÁC CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ GIÁ ĐẤT

 

TT

Nội dung trong Nghị định, Thông tư

Khó khăn, vướng mắc

Nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc

Đề xuất sửa đổi, bổ sung

I

Về Phương pháp định giá đất

 

 

 

1

Phương pháp so sánh trực tiếp

 

 

 

-

Về thông tin trong áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp (hiện hành gồm: giá trúng đấu giá, giá đất thị trường trong cơ sở DL về ĐĐ, giá đất giao dịch thành công trên thị trường, giá đất giao dịch thành công trên sàn giao dịch)

 

 

 

-

Số lượng thông tin cần thu thập

 

 

 

-

Thời gian thu thu thập thông tin tính đến thời điểm định giá (hiện hành là 02 năm tính đến thời điểm định giá đất)

 

 

 

-

Điều kiện để áp dụng phương pháp

 

 

 

2

Phương pháp chiết trừ

 

 

 

-

Về thông tin trong áp dụng phương pháp

 

 

 

-

Số lượng thông tin cần thu thập

 

 

 

-

Thời gian thu thu thập thông tin tính đến thời điểm định giá (hiện hành là 02 năm tính đến thời điểm định giá đất)

 

 

 

-

Điều kiện để áp dụng phương pháp

 

 

 

3

Phương pháp thu nhập

 

 

 

-

Về thu thập thông tin thu nhập trong áp dụng phương pháp

 

 

 

 

+ Đối với đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

+ Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm

 

 

 

 

+ Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, rừng sản xuất

 

 

 

-

Về thu thập thông tin về chi phí trong áp dụng phương pháp

 

 

 

 

+ Đối với đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

+ Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm

 

 

 

 

+ Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, rừng sản xuất

 

 

 

-

Thời gian thu thu thập thông tin tính đến thời điểm định giá

 

 

 

-

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của ngân hàng thương mại nhà nước

 

 

 

-

Điều kiện để áp dụng phương pháp

 

 

 

4

Phương pháp thặng dư

 

 

 

-

Về thông tin để ước tính doanh thu phát triển giả định trong áp dụng phương pháp

 

 

 

-

Các khoản chi phí phát triển

 

 

 

-

Tỷ lệ chiết khấu

 

 

 

-

Điều kiện để áp dụng phương pháp

 

 

 

5

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

 

 

 

-

Về thông tin trong áp dụng phương pháp

 

 

 

-

Số lượng thông tin cần thu thập

 

 

 

-

Thời gian thu thu thập thông tin tính đến thời điểm định giá (hiện hành là 02 năm tính đến thời điểm định giá đất)

 

 

 

-

Xác định hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp không đủ thông tin giá đất thị trường để xác định giá đất phổ biến trên thị trường

 

 

 

-

Điều kiện để áp dụng phương pháp

 

 

 

II

Về khung giá đất

 

 

 

1

Nội dung xây dựng khung giá đất

 

 

 

2

Trình tự, thủ tục xây dựng khung giá đất

 

 

 

3

Căn cứ điều chỉnh khung giá đất

 

 

 

4

Nội dung điều chỉnh khung giá đất

 

 

 

5

Trình tự, thủ tục điều chỉnh khung giá đất

 

 

 

III

Về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất

 

 

 

1

Về xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Căn cứ xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Nội dung xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Xác định loại xã trong xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Xác định loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Xác định vị trí trong xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Trình tự xây dựng bảng giá đất

 

 

 

-

Thời gian tiến hành điều tra, khảo sát thu thập thông tin giá đất thị trường (quy định hiện hành: 01/5 - 01/7 của năm xây dựng bảng giá đất)

 

 

 

-

Việc thống kê, tổng hợp giá đất thị trường

 

 

 

-

Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh

 

 

 

-

Thẩm định dự thảo bảng giá đất

 

 

 

-

Hồ sơ xây dựng bảng giá đất

 

 

 

2

Về điều chỉnh bảng giá đất

 

 

 

-

Các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất

 

 

 

-

Nội dung điều chỉnh bảng giá đất

 

 

 

-

Trình tự điều chỉnh bảng giá đất

 

 

 

-

Việc thống kê, tổng hợp giá đất thị trường

 

 

 

-

Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh

 

 

 

-

Thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh

 

 

 

-

Hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất

 

 

 

IV

Về định giá đất cụ thể

 

 

 

1

Lập kế hoạch định giá đất cụ thể

 

 

 

2

Trình tự định giá đất cụ thể

 

 

 

3

Thẩm định phương án giá đất

 

 

 

4

Hồ sơ xác định giá đất cụ thể

 

 

 

5

Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

 

 

 

V

Về tư vấn xác định giá đất

 

 

 

-

Lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

 

 

 

-

Ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

 

 

 

 

……….

 

 

 

VI

Những nội dung khác

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3866/BTNMT-TCQLĐĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực