Công văn 3864/VPCP-NN 2019 một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 3864/VPCP-NN
V/v: Một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1497/UBND-ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2019 về một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, căn cứ chức năng quản lý nhà nước của mình, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1497/UBND-ĐT nêu trên, xử lý ngay theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg
- UBND tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, CN, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, NN (02), VLA 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực