Công văn 3864/VPCP-NN 2019 một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai

Thuộc tính văn bản
Công văn 3864/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3864/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 3864/VPCP-NN
V/v: Một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1497/UBND-ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2019 về một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, căn cứ chức năng quản lý nhà nước của mình, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1497/UBND-ĐT nêu trên, xử lý ngay theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg
- UBND tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, CN, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, NN (02), VLA 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan