Công văn 1910/HĐPH-PBGDPL 2024 phổ biến Luật Đất đai năm 2024, thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1910/HĐPH-PBGDPL

Công văn 1910/HĐPH-PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1910/HĐPH-PBGDPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:16/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Số: 1910/HĐPH-PBGDPL
V/v tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân và tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thi hành Luật Đất đai; đồng thời để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" (Đề án 977), Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các công việc sau đây:

I. Tăng cường tổ chức PBGDPL về Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương[1] và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương năm 2024 (phê duyệt theo Quyết định số 51/QĐ-HĐPH ngày 04/4/2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương), đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức PBGDPL Luật Đất đai theo các chuyên đề chuyên sâu bằng hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa các quy định của Luật vào đời sống. Trong đó, đề nghị quan tâm chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đề nghị chỉ đạo các cơ quan/đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”, bảo đảm đúng định hướng, yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản ở trung ương. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, tổng hợp thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách và gửi về cho cơ quan chủ trì soạn thảo để kịp thời tiếp nhận ý kiến, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đó.

II. Tổ chức triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Đề án 977 được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến 2030. Sau hơn 01 năm thực hiện, một số địa phương đã quan tâm ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng đến việc tổ chức triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện Đề án.

Để việc triển khai Đề án 977 đạt hiệu quả, thực chất trong thời gian tới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 977. Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung trong triển khai thực hiện Đề án

a) Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền và sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 977.

b) Phát huy vai trò và trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện Đề án 977 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức; sự chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở.

c) Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai tổng thể, đồng bộ, toàn diện Đề án 977 từ cấp tỉnh đến cơ sở, chú trọng trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và quan tâm thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

a) Rà soát tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án 977 để xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, toàn diện, tránh bỏ sót nhiệm vụ; phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong tổ chức thực hiện Đề án.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức trên địa bàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án 977.

c) Chỉ đạo Sở Tư pháp phát huy vai trò đầu mối trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 977; chú trọng việc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại địa phương.

d) Quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác cho việc thực hiện Đề án 977.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 977; tôn vinh, khen thưởng, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

e) Quan tâm triển khai nhiệm vụ xây dựng, ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật được kịp thời, đầy đủ, chính xác; đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, pháp luật của địa phương.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ hàng năm báo cáo kết quả việc thực hiện công tác PBGDPL về Luật Đất đai và kết quả thực hiện Đề án 977 (tổng hợp chung trong Báo cáo công tác tư pháp) và gửi về về Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (qua Cục PBGDPL) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Cục PBGDPL, điện thoại 024.6273.9466) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để biết);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để tham mưu thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Tổ Thư ký Hội đồng, PBGDPL.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

[1] Về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi