Công văn 1165/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1165/TTg-CN
V/v: Công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả khi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 6107/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017, các Công văn số 7393/UBND-ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2017, số 7438/UBND-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2017, số 7710/UBND-ĐT ngày 04 tháng 8 năm 2017, số 7711/UBND-ĐT ngày 04 tháng 8 năm 2017 và số 7757/UBND-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (các Công văn số 7519/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 7 năm 2017, số 8232/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2017 và số 8751/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2017), Quốc phòng (Công văn số 7940/BQP-TM ngày 12 tháng 7 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 1602/BXD-HĐXD ngày 17 tháng 7 năm 2017), Tài chính (Công văn số 9524/BTC-ĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 5829/BNN-KTHT ngày 18 tháng 7 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (các Công văn số 6085/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27 tháng 7 năm 2017 và số 6504/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 8 năm 2017) và Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3845/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 7 năm 2017), đồng thời căn cứ ý kiến của các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp ngày 07 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì về công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV theo quy định tại Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội. Các bộ, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để xây dựng và sớm hoàn thiện các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho Dự án; trước mắt, phân khai nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
3. Về việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013 để thực hiện các gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 7757/UBND-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2017 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6504/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 8 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên để hoàn thiện phương án và tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt này theo quy định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
4. Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện việc thẩm định, phê duyệt các khu tái định cư của Dự án theo quy định của pháp luật.
5. Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 2307/TTg-CN ngày 26 tháng 12 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.
6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc, thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, KGVX, QHĐP, NC, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

Thuộc tính văn bản
Công văn 1165/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1165/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 10/08/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!