Công văn 10281/VPCP-CN 2019 giải quyết vướng mắc khi sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 10281/VPCP-CN

V/v Giải quyết vướng mắc, bất cập

khi sử dụng quỹ đất, trụ sở

làm việc để thanh toán Dự án BT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

                                         - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

                                         - Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Về ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 98/2019/CV-HoREA ngày 18 tháng 9 năm 2019) và Bộ Tài chính (văn bản số 12552/BTC-QLCS ngày 21 tháng 10 năm 2019) về một số vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên, đề xuất giải pháp tổng thể, đồng bộ để khắc phục các bất cập của các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công cho phát triển hạ tầng, chống thất thoát ngân sách nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: TN&MT, TP,

- Kiểm toán Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, NN, TKBT, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN (2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực