Chỉ thị 11/CT-UBND về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 11/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016.

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật Đất đai, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tính đến 31/12/2015, toàn Thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại khu dân cư cho 1.250.212/1.457.478 thửa đất, đạt 86% (trong đó 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng ký đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10.547/19.247 thửa đất của các tổ chức, đạt 56% và cấp 93.030 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

Nhìn chung, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố còn thấp; nhiều trường hợp còn vướng mắc chưa được giải quyết dứt đim do các nguyên nhân như: cấp đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch nhưng chưa được xử lý, giải quyết dt điểm; các sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, sử dụng đất đai của chủ đầu tư tại các dự án phát triển nhà ở...; còn không ít tổ chức, cá nhân chưa hài lòng với đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đđẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản giải quyết xong những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xác định rõ mục tiêu và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

I- Mục tiêu chung:

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xác định công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và năm 2017 để phấn đấu đến hết tháng 6/2017 cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

II- Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1- Tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong việc công nhận quyền sdụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành liên quan rà soát Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất bổ sung, sửa đổi bảo đảm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nhanh, gọn, đơn giản, đúng quy định; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5/2016.

2- Đối với các địa điểm đất do các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công và UBND các cấp quản lý, sử dụng: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện và hoàn thành Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 24/5/2012 của UBND Thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn Thành phố trong năm 2016. Đơn giản tối đa về hồ sơ thủ tục để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng ngay bản đồ địa chính (hoặc trích lục từ bản đồ địa chính lưu tại Sở để cung cấp cho đơn vị không lưu bản đồ địa chính) và các bản đồ hiện có để xét cấp Giấy chứng nhận, không yêu cầu các đơn vị phải đo đạc lại, cung cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; đơn vị chỉ kê khai, đăng ký khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận.

3- Đối với các địa điểm đất do các tổ chức kinh tế sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phân loại, tiếp tục thông báo, yêu cầu tổ chức khẩn trương liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tiếp tục trin khai, hoàn thiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố tại trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (http://tnmtnd.hanoi.gov.vn).

Các trường hợp không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

4- Đối với đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đt:

- Các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm quy định của pháp luật v đt đai, sử dụng đt không phù hợp với quy hoạch được duyệt, thuộc các trường hợp đã được tháo gỡ, giải quyết tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp UBND các quận, huyện, thị xã xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, thông báo đến các hộ dân và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm.

- Các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với UBND các quận, huyện, thị xã xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, hướng dẫn, đôn đốc chính quyền địa phương tổ chức hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật, làm căn cứ xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Các trường hợp chưa kê khai đăng ký đất đai: yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo yêu cầu kê khai đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai đến từng hộ gia đình, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ quản lý đối với các trường hp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức thanh tra xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ đối vi các trường hợp không kê khai đăng ký theo quy định.

- Các trường hợp bị yêu cầu thu hồi đất theo kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân hoặc cơ quan thanh tra, cơ quan công an kiến nghị thu hồi đất; các trường hợp có quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp (trong đó phân loại sử dụng phù hợp với quy hoạch, không phù hợp với quy hoạch, tình trạng sử dụng), đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2016.

- Các trường hợp có bản án của Tòa án nhân dân tuyên thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014), nhưng đến nay chưa thi hành án, hộ gia đình, cá nhân đó vẫn đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, khiếu kiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp đề xuất xử lý (theo ý kiến của UBND Thành phố tại văn bản số 6302/UBND-TNMT ngày 10/9/2015), báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2016.

5- Đối với những địa điểm đất do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng quản lý sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Ban Tôn giáo Thành phố cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5/2016.

- Đối với đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại khu vực đường, phố đã ổn định (theo thông báo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội), phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trưng làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, không phải thực hiện các thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và xác định chỉ giới đường đỏ.

- Đối với các địa điểm đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cần xác định thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ để lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trưng đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

6- Đối với các dự án phát triển nhà ở, trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật đt đai, pháp luật xây dựng, vi phạm quy hoạch tại dự án dn đến vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân: Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND Thành phố thành lập Đoàn thanh tra liên ngành đ thanh tra, kết luận, xử lý khc phục vi phạm của chủ đu tư; đồng thời với việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ.

7- Đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà nhưng còn tn tại (chưa nộp tin sử dụng đt, lệ phí trước bạ, chứng nhận bổ sung tài sản...): Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện và thị xã xử lý, giải quyết dứt điểm xong trước ngày 31/12/2016.

III- Tổ chức thực hiện:

1- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi; thường xuyên kiểm tra, đôn đc thực hiện, kịp thời thanh tra, xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 31/5/2016.

2- Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã lập đường dây “nóng”, email, trang facebook để trao đổi thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3- Hàng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao ban với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

4- Sở Nội vụ, STài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức các đoàn thanh tra công vụ về việc chấp hành quy định, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, xác định rõ nhiệm vcủa đơn vị mình, cấp mình và có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kim tra, đôn đc thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND Thành ph./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ: TN&MT, Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố
- Các PCTUBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

thuộc tính Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:17/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi