Chỉ thị 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------
Số: 05/2010/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 12 năm 2010
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, hoạt động bán đấu giá tài sản đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bán đấu giá tài sản còn một số thiếu sót như trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản còn nhiều kẽ hở, dễ bị lợi dụng; tính chuyên nghiệp trong bán đấu giá tài sản chưa cao, dàn trải ở nhiều ngành, nhiều cấp; các loại tài sản bắt buộc phải giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp) thực hiện bán đấu giá thì chưa được thực hiện nghiêm.
Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP. Nhằm triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản, để hoạt động bán đấu giá tài sản thực sự công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức và cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai và phổ biến các quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản; thực hiện nghiêm các quy định về chuyển giao việc bán đấu giá đối với tài sản theo quy định phải do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:
a) Đối với tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức giao cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ;
b) Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, bán sung quỹ nhà nước do người có thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh ra quyết định tịch thu thì giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương để bán đấu giá theo đúng quy định tại khoản 25, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; khoản 3, Điều 1, Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 của Chính phủ quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và Nghị định số 128/2008/NĐ- CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;
c) Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan cấp huyện trở xuống ra quyết định tịch thu, bán sung quỹ nhà nước thì Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập theo Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thực hiện bán đấu giá và phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá;
d) Đối với tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chuyển giao cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá. Không thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để bán đấu giá quyền sử dụng đất;
đ) Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành án: yêu cầu tất cả Chấp hành viên phải chấp hành nghiêm chỉnh về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý tài sản theo các qui định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;
e) Việc bán đấu giá tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của Pháp luật về giao dịch bảo đảm. Tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay khi xử lý bằng hình thức bán đấu giá phải chuyển giao cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện.
2. Giao Sở Tư pháp.
a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản trên phạm vi toàn tỉnh; kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;
b) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan; phát triển các Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, để tăng cường hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản, đảm bảo các doanh nghiệp này có đủ năng lực thực hiện tốt việc bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;
c) Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác chuyên môn, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ;
d) Xây dựng đề án về lộ trình chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản sang mô hình Doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.
3. Sở Tài chính.
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng mức thu phí về bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định;
4. Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.
5. Công an tỉnh.
a) Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phù hợp với pháp luật về bán đấu giá tài sản;
b) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Chỉ thị số 45/2005/CT-UBND ngày 26/10/2005 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/01/2005 về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá./.
 

 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Cung
 

thuộc tính Chỉ thị 05/2010/CT-UBND

Chỉ thị 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2010/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Thanh Cung
Ngày ban hành:28/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Vi phạm hành chính

tải Chỉ thị 05/2010/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi