Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 7 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 19/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2019/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
03

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7370-1:2004 ISO 14869-1:2001 Chất lượng đất - Hòa tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố - Phần 1: Hòa tan bằng axit flohydric và percloric

Ban hành: 29/10/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
04

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6647:2000 ISO 11464:1994 Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để phân tích lý - hóa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8409:2010 Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12665:2019 Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia - Yêu cầu về cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12664:2019 Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia - Yêu cầu về cơ sở dữ liệu địa chính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
Vui lòng đợi