Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 3.415 văn bản: Đất đai-Nhà ở
3301

Quyết định 36/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hà Nội về việc ban hành quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3302

Quyết định 32/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thành lập văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3303

Quyết định 11/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành giá nhân công cho công tác quản lý đất đai năm 2004 tại trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3304

Quyết định 06/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất phía bắc đường 23B tại xã Tiên Dương huyện Đông Anh - Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3305

Quyết định 08/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh khoản 3, điều 9 của quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của uỷ ban nhân dân thành phố về quy định quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
3306

Quyết định 199/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3307

Quyết định 317/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật đất đai 2003 nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính Phủ, quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
3308

Quyết định 185/2004/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận nhà thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao cho Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất quản lý

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
3309

Quyết định 256/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
3310

Quyết định 249/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trung tâm thông tin và đăng ký nhà đất thành trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất thuộc sơ Tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
3311

Quyết định 156/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 158/2002/QĐ-Ub, 25/11/2002 của UBND thành phố quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2006
3312

Quyết định 238/2004/QĐ-UB của UBND TP HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều cảu quy định tạm thời về trình tự thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10/03/2003 của UBND TP và dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài triển khai trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
3313

Quyết định 203/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 201 về quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
3314

Quyết định 129/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập văn phòng đăng ký đất và nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3315

Quyết định 127/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại Trầu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 và 1/500

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3316

Quyết định 128/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 và 1/500

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3317

Quyết định 119/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời về điều chỉnh khung giá đất làm cơ sở bồi thường hỗ trợ khu nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất, thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt băng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3318

Quyết định 189/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận huyện

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3319

Quyết định 116/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghị định 60/CP, 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3320

Quyết định 117/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/07/2004 đến ngày 31/12/2004

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
Vui lòng đợi