Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 3.312 văn bản: Đất đai-Nhà ở
3181

Quyết định 213/2005/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: bổ sung một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
3182

Quyết định 212/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung khoản 3, khoản 4, điều 4 của quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị Đinh 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/03/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3183

Quyết định 165/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời xác định giá trị nhà, vật kiến trúc để bồi thường, hỗ trợ thực hiện nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ khu nhà nước thu hồi đất triên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3184

Quyết định 148/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2006
3185

Chỉ thị 26/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 của Chính Phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
3186

Quyết định 140/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận công trình nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2006
3187

Quyết định 137/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3188

Quyết định 143/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 135/2002/QĐ-UB 21/11/2002 và bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thịư mới thủ thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
3189

Quyết định 3891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định điều kiện và đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
3190

Quyết định 128/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 26/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
3191

Quyết định 106/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
3192

Quyết định 80/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khu nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục địch quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
3193

Quyết định 78/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duỵet quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm Happro, tỷ lệ 1/500 tại xã: Lệ Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3194

Chỉ thị 18/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
3195

Quyết định 79/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm quyền địa hạt giữa các phòng công chứng đối với việc chứn nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
3196

Quyết định 72/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung, điều chỉnh bảng phụ lục kèm theo quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3197

Quyết định 65/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thứuc đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng tái định cư đã được ban hành kèm theo quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3198

Quyết định 36/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hà Nội về việc ban hành quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3199

Quyết định 32/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thành lập văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
3200

Quyết định 11/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành giá nhân công cho công tác quản lý đất đai năm 2004 tại trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
Vui lòng đợi