Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 3.435 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
02

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
03

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
04

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
05

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
06

Quyết định 1903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
07

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
08

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
09

Quyết định 2653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Tín

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
10

Quyết định 2649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
11

Quyết định 2654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Oai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
12

Quyết định 2652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
13

Quyết định 2651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
14

Quyết định 2655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điểu chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hà Đông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
15

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
16

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ Quyết định 65/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
17

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định rà soát, công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
18

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ phần diện tích đất nằm trong khu đất thực hiện dự án đầu tư để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
19

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
20

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
Vui lòng đợi