Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.826 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6661

Quyết định 49/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội

Ban hành: 04/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
6662

Thông tư 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
6663

Quyết định 41/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sử hữu nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được quy định tại nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
6664

Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong nước

Ban hành: 25/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
6665

Quyết định 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
6666

Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
6667

Quyết định 32/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế "một cửa" tại thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6668

Quyết định 24/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000

Ban hành: 01/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
6669

Quyết định 05/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hế số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 04 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
6670

Quyết định 2430/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất mới để làm nhà ở trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
6671

Thông tư 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 11/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
6672

Thông tư 104/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 23/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6673

Thông tư 105/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước

Ban hành: 23/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6674

Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất

Ban hành: 25/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
6675

Nghị định 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 23/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
6676

Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 6 Mục I Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp...

Ban hành: 21/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
6677

Quyết định 75/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
6678

Thông tư 79/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vung khó khăn.

Ban hành: 28/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
6679

Thông tư 05/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6680

Thông tư 62/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện dự án điều tra, kiểm kê đất sử dụng năm 2000

Ban hành: 27/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
Vui lòng đợi