Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.676 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6541

Quyết định 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung, tiêu chí định canh định cư

Ban hành: 14/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6542

Thông tư 117/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với hoạt động thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 27/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6543

Thông tư liên tịch 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
6544

Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Dự án đầu tư Khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
6545

Thông tư 1417/1999/TT-TCĐC của 1417/1999/TT-TCĐC hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ban hành: 18/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
6546

Nghị định 85/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài

Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
6547

Quyết định 69/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành sửa đổi "Quy định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 18/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
6548

Công văn 776/CP-NN của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đô thị

Ban hành: 28/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6549

Thông tư 05/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 118/TTG ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6550

Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc đề nghị giải thích quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Ban hành: 24/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
6551

Công văn 3532/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ban hành: 19/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2004
6552

Chỉ thị 18/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000

Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
6553

Thông tư 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
6554

Thông tư 02/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 03/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
6555

Nghị định 25/1999/NĐ-CP của Chính phủ về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

Ban hành: 19/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
6556

Nghị định 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ban hành: 29/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
6557

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 10/1998/QH10

Ban hành: 02/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6558

Thông tư 145/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
6559

Quyết định 188/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6560

Quyết định 189/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi