Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.591 văn bản: Đất đai-Nhà ở
5521

Quyết định 264-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép thí điểm thực hiện đề án cho vay, ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
5522

Nghị định 56-CP của Chính phủ ban hành Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
5523

Thông tư 1124/TT-ĐC của Tổng cục Địa chính hướng dẫn việc lập hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và của Bên Việt Nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5524

Công văn 789/TT/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Hợp tác xã Thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5525

Thông tư 46/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tiếp nhận, bàn giao, đánh giá lại giá trị nhà và đất thuộc trụ sở làm việc dôi ra do thực hiện việc sắp xếp lại quỹ nhà làm việc của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý, sử dụng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2004
5526

Thông tư 45-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2004
5527

Công văn 477-BCD/QLN của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, đất ở về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5528

Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5529

Thông tư 25-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 02/TC-TCT ngày 04/01/1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
5530

Nghị định 18/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5531

Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70-TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
5532

Nghị định 11-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
5533

Thông tư 02/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
5534

Nghị định 01/CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5535

Quyết định 761-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định lại tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp quyền sử dụng đất và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước năm 1994

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
5536

Thông tư 70-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất đai ở đô thị theo NĐ số 60/CP ngày 5/7/1994 và việc mua bán kinh doanh nhà ở theo NĐ 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
5537

Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
5538

Thông tư liên tịch 94/TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ Quy định khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
5539

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5540

Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
Vui lòng đợi