Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.513 văn bản: Đất đai-Nhà ở
5481

Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5482

Nghị định 60-CP của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5483

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
5484

Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
5485

Quyết định 1753/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá cho thuê nhà ở áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Lĩnh vực khác;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
5486

Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
5487

Nghị định 74-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5488

Nghị định 73-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5489

Thông tư 60-TC/TCT của Bộ Thương mại hướng dẫn chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5490

Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5491

Thông tư 50/TC-TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các dự án đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
5492

Thông tư 44-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5493

Thông tư 13-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
5494

Thông tư 9-TC/TT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5495

Thông tư 5-BXD/ĐT của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5496

Quyết định 33-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5497

Thông tư 78-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5498

Quyết định 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở vào tiền lương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5499

Thông tư 51-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định 210a-TC/VP ngày 01/4/1990 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5500

Thông tư 46-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 314-CT ngày 24/8/1992 của Chủ tịch HĐBT về việc đền bù thiệt hại về đất đai và tài sản, hoa màu cho các đối tượng sử dụng đất có đường dây tải điện 500KV đi qua

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2004
Vui lòng đợi