Tăng giảm font chữ:

Chồng trốn cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn, phải làm sao?

<p><strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Sau ly h&ocirc;n, ngo&agrave;i việc chấm dứt quan hệ h&ocirc;n nh&acirc;n cũng như vấn đề t&agrave;i sản giữa hai vợ chồng, việc cấp dưỡng nu&ocirc;i con cũng g&acirc;y nhiều tranh chấp ph&aacute;t sinh thực tế.</span></strong></p> <h2 style="background: white;"><span class="demuc4" id="demuc161790"><strong><span style="color:#222222;"><br> Kh&ocirc;ng ở chung với con, cha/mẹ c&oacute; nghĩa vụ cấp dưỡng</span></strong></span></h2> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Nghĩa vụ cấp dưỡng nu&ocirc;i con sau ly h&ocirc;n đ&atilde; được quy định tại Điều </span>110&nbsp;Luật H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; Gia đ&igrave;nh năm 2014:</p> <blockquote> <p style="background:white;"><em><span style="color:#222222;">Cha, mẹ c&oacute; nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa th&agrave;nh ni&ecirc;n, con đ&atilde; th&agrave;nh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng lao động v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản để tự nu&ocirc;i m&igrave;nh trong trường hợp kh&ocirc;ng sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nu&ocirc;i dưỡng con.</span></em></p> </blockquote> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Theo quy định n&agrave;y, khi ly h&ocirc;n, người kh&ocirc;ng sống chung với con phải c&oacute; nghĩa vụ cấp dưỡng nu&ocirc;i con trong trường hợp:</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Con chưa th&agrave;nh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Con đ&atilde; th&agrave;nh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng lao động v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản để tự nu&ocirc;i m&igrave;nh.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Do đ&oacute;, kh&ocirc;ng phải mọi trường hợp cha mẹ ly h&ocirc;n, người kh&ocirc;ng sống chung với con đều phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng m&agrave; chỉ khi con chung thuộc một trong hai trường hợp n&ecirc;u tr&ecirc;n.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Thế nhưng tr&ecirc;n thực tế, kh&ocirc;ng phải ai cũng thực hiện nghĩa vụ n&agrave;y. Đặc biệt, c&oacute; rất nhiều trường hợp vợ vất vả nu&ocirc;i con một m&igrave;nh trong khi chồng lẩn tr&aacute;nh tr&aacute;ch nhiệm cấp dưỡng theo quy định, d&ugrave; đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ.<br> &nbsp;</span></p> <h2 style="background: white;"><span class="demuc4" id="demuc161791"><strong><span style="color:#222222;">Vợ c&oacute; được kiện ra T&ograve;a khi chồng kh&ocirc;ng cấp dưỡng sau ly h&ocirc;n?</span></strong></span></h2> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Như ph&acirc;n t&iacute;ch ở tr&ecirc;n, việc cấp dưỡng cho con thuộc một trong hai trường hợp đ&atilde; n&ecirc;u l&agrave; nghĩa vụ của người kh&ocirc;ng sống c&ugrave;ng con. Theo Điều 108 Luật H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; Gia đ&igrave;nh, mức cấp dưỡng trong trường hợp n&agrave;y sẽ do c&aacute;c b&ecirc;n thỏa thuận.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;"><em><strong>Đặc biệt:</strong></em> Nếu kh&ocirc;ng thỏa thuận được th&igrave; c&oacute; thể y&ecirc;u cầu T&ograve;a &aacute;n giải quyết. Đồng thời, nếu c&oacute; tranh chấp th&igrave; c&oacute; thể khởi kiện đến T&ograve;a &aacute;n để đ&ograve;i người c&oacute; nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Bộ luật Tố tụng d&acirc;n sự.</span></p> <p style="background:white;">Ngo&agrave;i ra, đ&acirc;y cũng l&agrave; nội dungg được n&ecirc;u tại khoản 1 Điều 119&nbsp;Luật H&ocirc;n nh&acirc;n &amp; Gia đ&igrave;nh năm 2014<span style="color:#222222;">:</span></p> <blockquote> <p style="background:white;"><em><span style="color:#222222;">Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người gi&aacute;m hộ của người đ&oacute;, theo quy định của ph&aacute;p luật về tố tụng d&acirc;n sự, c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu T&ograve;a &aacute;n buộc người kh&ocirc;ng tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đ&oacute;.</span></em></p> </blockquote> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Như vậy, trong trường hợp người chồng cố t&igrave;nh kh&ocirc;ng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nu&ocirc;i con, người vợ c&oacute; thể y&ecirc;u cầu T&ograve;a &aacute;n buộc người chồng thực hiện nghĩa vụ n&agrave;y.</span></p> <div style="background: white; text-align: center;"><img alt="trốn cấp dưỡng nuôi con" height="371" src="https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2021/07/27/tron-cap-duong-sau-ly-hon2_2707225053.jpg" style="width: 660px; height: 371px;" title="trốn cấp dưỡng nuôi con" width="660" class=""></div> <p align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><em><strong>Chồng trốn cấp dưỡng nu&ocirc;i con sau ly h&ocirc;n, phải l&agrave;m sao?</strong></em><strong><em><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> (Ảnh minh họa)</span></em></strong></p> <h2 style="background: white;"><span class="demuc4" id="demuc161792"><strong><span style="color:#222222;"><br> Thủ tục khởi kiện đ&ograve;i tiền cấp dưỡng cho con khi ly h&ocirc;n</span></strong></span></h2> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Để đ&ograve;i tiền cấp dưỡng, vợ hoặc chồng cần phải thực hiện theo tr&igrave;nh tự, thủ tục như sau:</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">Hồ sơ khởi kiện</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Bởi sau khi ly h&ocirc;n xong mới ph&aacute;t sinh việc cấp dưỡng n&ecirc;n hồ sơ trong trường hợp vợ muốn khởi kiện chồng để đ&ograve;i cấp dưỡng gồm:</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Đơn khởi kiện về việc cấp dưỡng.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Bản sao c&oacute; chứng thực giấy chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n của cha mẹ.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Bản sao c&oacute; chứng thực sổ hộ khẩu của cha mẹ.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Quyết định/ Bản &aacute;n ly h&ocirc;n.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Chứng cứ chứng minh thu nhập của người chồng.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Bản sao c&oacute; chứng thực giấy sinh của con.</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">T&ograve;a &aacute;n c&oacute; thẩm quyền giải quyết</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 25 v&agrave; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng d&acirc;n sự, T&ograve;a &aacute;n c&oacute; thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện đ&ograve;i tiền cấp dưỡng l&agrave; T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n cấp huyện nơi người kh&ocirc;ng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thường tr&uacute; hoặc tạm tr&uacute;.</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">Thời gian giải quyết</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Cũng tương tự như c&aacute;c vụ khởi kiện kh&aacute;c, khi khởi kiện đ&ograve;i cấp dưỡng, vụ &aacute;n sẽ trải qua c&aacute;c khoảng thời gian gồm:</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Xem x&eacute;t đơn: 03 ng&agrave;y l&agrave;m việc kể từ ng&agrave;y nhận được đơn.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Thụ l&yacute; vụ &aacute;n: 05 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y Thẩm ph&aacute;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng. Nếu đơn khởi kiện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định th&igrave; c&oacute; thể chuyển cho đơn vị c&oacute; thẩm quyền kh&aacute;c hoặc trả lại đơn.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Th&ocirc;ng b&aacute;o thụ l&yacute; vụ &aacute;n: 03 ngay l&agrave;m việc.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Ph&acirc;n c&ocirc;ng Thẩm ph&aacute;n giải quyết: 03 ng&agrave;y l&agrave;m việc.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Chuẩn bị x&eacute;t xử: Khoảng 04 th&aacute;ng với c&aacute;c c&ocirc;ng vijec như lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, h&ograve;a giải&hellip; Nếu vụ &aacute;n phức tạp th&igrave; thời gian n&agrave;y c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i đến kh&ocirc;ng qu&aacute; 02 th&aacute;ng nữa.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Mở phi&ecirc;n T&ograve;a: 01 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y c&oacute; quyết định đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Như vậy, căn cứ c&aacute;c mốc thời gian tr&ecirc;n, một vụ kiện đ&ograve;i cấp dưỡng c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i từ 06 - 08 th&aacute;ng t&ugrave;y v&agrave;o t&iacute;nh chất của từng vụ &aacute;n.</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">Ph&iacute;, lệ ph&iacute;</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Tiền tạm ứng &aacute;n ph&iacute; được quy định cụ thể tại Nghị quyết 326/2016 xem cụ thể </span><a href="https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi/an-phi-dan-su-565-24673-article.html">tại đ&acirc;y</a><span style="color:#222222;">.</span></p> <div style="background: white; text-align: center;"><span style="color:#222222;"><em><strong><img alt="trốn cấp dưỡng nuôi con" height="371" src="https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2021/07/27/tron-cap-duong-sau-ly-hon_2707225053.jpg" style="width: 660px; height: 371px;" title="trốn cấp dưỡng nuôi con" width="660" class=""><br> C&aacute;c thủ tục cần l&agrave;m để đ&ograve;i tiền cấp dưỡng sau khi ly h&ocirc;n (Ảnh minh họa)</strong></em></span></div> <p style="background:white;"><br> <span class="demuc4" id="demuc161793"><strong><span style="color:#222222;">Thủ tục y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh &aacute;n nếu chồng cố t&igrave;nh kh&ocirc;ng cấp dưỡng</span></strong></span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Sau khi c&oacute; bản &aacute;n hoặc quyết định của T&ograve;a nhưng người phải cấp dưỡng kh&ocirc;ng thực hiện nghĩa vụ của m&igrave;nh th&igrave; người c&ograve;n lại phải y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh &aacute;n. Cụ thể, thủ tục như sau:</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">Thời hiệu y&ecirc;u cầu cấp dưỡng</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Theo khoản 1 Điều 30 Luật Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự, kể từ ng&agrave;y quyết định, bản &aacute;n c&oacute; hiệu lực, người đ&ograve;i cấp dưỡng c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n ra quyết định trả tiền cấp dưỡng:</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Nếu trong bản &aacute;n, quyết định c&oacute; n&ecirc;u r&otilde; thời hạn cấp dưỡng th&igrave; 05 năm được t&iacute;nh từ ng&agrave;y nghĩa vụ cấp dưỡng đến hạn.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Nếu bản &aacute;n, quyết định quy định cấp dưỡng theo định kỳ như theo th&aacute;ng, qu&yacute; hoặc năm&hellip; th&igrave; thời hiệu 05 năm được t&iacute;nh cho từng kỳ kể từ ng&agrave;y đến hạn.</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">Hồ sơ cần nộp để y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh bản &aacute;n về tiền cấp dưỡng</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật Thi h&agrave;nh &aacute;n sử đổi năm 2014, hồ sơ cần c&oacute;:</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Đơn y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh &aacute;n hoặc nếu nội dung y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh b&agrave;y bằng lời n&oacute;i th&igrave; sẽ được lập bi&ecirc;n bản, c&oacute; chữ k&yacute; của người lập. Bi&ecirc;n bản n&agrave;y c&oacute; gi&aacute; trị như đơn y&ecirc;u cầu.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Bản &aacute;n, quyết định hoặc t&agrave;i liệu kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">H&igrave;nh thức nộp: Trực tiếp nộp đơn hoặc tr&igrave;nh b&agrave;y bằng lời n&oacute;i hoặc ủy quyền cho người kh&aacute;c hoặc gửi qua bưu điện.</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">Thời gian giải quyết</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Khi tiếp nhận y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh &aacute;n, cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n phải kiểm tra nội dung y&ecirc;u cầu v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu k&egrave;m theo. Đồng thời, sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o bằng văn bản cho người y&ecirc;u cầu trong thời gian 05 ng&agrave;y l&agrave;m việc:</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Từ chối: Người y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh nội dung kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến bản &aacute;n, quyết định hoặc kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh quyền, nghĩa vụ của người phải cấp dưỡng trong bản &aacute;n, quyết định; Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n kh&ocirc;ng c&oacute; thẩm quyền; Hết thời hiệu.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">- Ra quyết định thi h&agrave;nh &aacute;n.</span></p> <p style="background:white;"><strong><em><span style="color:#222222;">Khi n&agrave;o chồng bị cưỡng chế thi h&agrave;nh tiền cấp dưỡng?</span></em></strong></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Căn cứ Điều 46 Luật Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự, hết thời hạn 10 ng&agrave;y tự nguyện thi h&agrave;nh &aacute;n m&agrave; người c&oacute; nghĩa vụ cấp dưỡng kh&ocirc;ng thực hiện th&igrave; sẽ bị cưỡng chế. </span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Tuy nhi&ecirc;n, sẽ kh&ocirc;ng cưỡng chế trong thời gian 22 giờ h&ocirc;m trước đến 06 giờ s&aacute;ng h&ocirc;m sau, ng&agrave;y nghỉ, lễ v&agrave; c&aacute;c trường hợp đặc biệt kh&aacute;c.</span></p> <h2 style="background: white;"><br> <span class="demuc4" id="demuc161794"><span style="color:#222222;"><strong>Kh&ocirc;ng cấp dưỡng nu&ocirc;i con c&oacute; thể bị phạt t&ugrave;</strong></span></span></h2> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Theo điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng nếu kh&ocirc;ng thực hiện c&ocirc;ng việc phải l&agrave;m theo bản &aacute;n, quyết định.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Căn cứ v&agrave;o quy định n&agrave;y, h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng cấp dưỡng nu&ocirc;i con sau ly h&ocirc;n theo bản &aacute;n, quyết định của T&ograve;a &aacute;n sẽ bị &aacute;p dụng mức phạt từ&nbsp;03 - 05 triệu đồng.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Trong khi đ&oacute;, khoản 37 Điều 1 Bộ luật H&igrave;nh sự sửa đổi năm 2017 quy định cụ thể về Tội từ chối hoặc trốn tr&aacute;nh nghĩa vụ cấp dưỡng với mức phạt tối đa l&agrave; 02 năm t&ugrave;:&nbsp;</span></p> <blockquote> <p style="background:white;"><em><span style="color:#222222;">Người n&agrave;o c&oacute; nghĩa vụ cấp dưỡng v&agrave; c&oacute; khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người m&agrave; m&igrave;nh c&oacute; nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định của T&ograve;a &aacute;n m&agrave; từ chối hoặc trốn tr&aacute;nh nghĩa vụ cấp dưỡng, l&agrave;m cho người được cấp dưỡng l&acirc;m t&igrave;nh trạng nguy hiểm đến t&iacute;nh mạng, sức khỏe hoặc đ&atilde; bị xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về h&agrave;nh vi n&agrave;y m&agrave; c&ograve;n vi phạm, th&igrave; bị phạt cảnh c&aacute;o, phạt cải tạo kh&ocirc;ng giam giữ đến 02 năm hoặc phạt t&ugrave; từ 03 th&aacute;ng đến 02 năm</span></em></p> </blockquote> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Như vậy, nếu trốn tr&aacute;nh cấp dưỡng th&igrave; c&oacute; thể bị xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh từ 03 - 05 triệu đồng hoặc c&oacute; thể bị phạt t&ugrave; đến 02 năm.</span></p> <p style="background:white;"><span style="color:#222222;">Nếu c&ograve;n thắc mắc, độc giả c&oacute; thể li&ecirc;n hệ&nbsp;<strong>1900 6192</strong>&nbsp;để được giải đ&aacute;p nhanh nhất.<br> <iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/q2rr9TAJHcE" title="YouTube video player" width="100%"></iframe></span></p> <p><strong>&gt;&gt;&nbsp;<a href="https://luatvietnam.vn/dan-su/thu-tuc-ly-hon-568-19423-article.html">Thủ tục ly h&ocirc;n: Cần giấy tờ g&igrave;? Nộp ở đ&acirc;u?</a></strong></p> <p><strong>&gt;&gt;&nbsp;<a href="https://luatvietnam.vn/bieu-mau/mau-don-xin-ly-hon-571-23882-article.html">Mẫu Đơn ly h&ocirc;n chuẩn của T&ograve;a &aacute;n v&agrave; thủ tục ly h&ocirc;n nhanh nhất</a></strong></p>
Lan VũLan Vũ Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: ly hôn cấp dưỡng