Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
Số: 09/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Vĩnh Long, ngày 08 tháng 03 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHI TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 
 
Công tác thi hành án dân sự (THADS) giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2015, công tác THADS tiếp tục gặp nhiều khó khăn do số lượng án tăng cả về việc, về tiền, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng chiếm tỷ lệ cao; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người phải thi hành án chưa nghiêm dẫn đến việc chây ỳ, không tự giác thi hành, nhiều vụ việc các cơ quan THADS phải tổ chức cưỡng chế....nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan có liên quan, sự nỗ lực của ngành THADS, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và cấp huyện được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chỉ tiêu thi hành án về tiền, số án tồn chuyển kỳ sau chưa đạt, vẫn còn một số sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, sự phối hợp trong công tác THADS có nơi, có việc còn chưa chặt chẽ...
Để thực hiện tốt Quyết định số 10/QĐ-BTP, ngày 06/01/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016 và Đảng văn số 1646-CV/TU, ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS
Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Trưởng Cục THADS tỉnh tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, trong đó quan tâm phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự bằng nhiều hình thức phù hợp.
Giao Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Vĩnh Long phối hợp với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh, Phòng Tư pháp, Chi cục THADS cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh địa phương; kịp thời đưa tin, bài, phóng sự... về công tác thi hành án dân sự tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự. Đồng thời, phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.
2. Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức THADS
Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm:
- Chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự được quy định tại Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; kịp thời kiện toàn và tăng cường công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh theo quy định.
- Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành; thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động thi hành án trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện theo phân cấp quản lý công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức của cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành án. Khắc phục tình trạng việc thi hành án chuyển tồn kỳ sau, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án được Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao năm 2016 và những năm tiếp theo; kịp thời báo cáo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để có sự chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thi hành dứt điểm; tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong công tác THADS.
- Tổ chức thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự đã được ký kết, công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
- Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và năm phải báo cáo Tổng Cục THADS, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Các sở, ban ngành tỉnh liên quan
- Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp; hỗ trợ việc bảo đảm an toàn trụ sở, kho vật chứng của cơ quan THADS trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan THADS; Chỉ đạo trại tạm giam có trách nhiệm thông báo cho cơ quan THADS biết nơi phạm nhân chấp hành án, phần nghĩa vụ dân sự chưa thực hiện trong bản án hình sự; thực hiện tốt việc thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân theo quy định; chỉ đạo cơ quan điều tra chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảo hiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao vật chứng, và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.
- Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan THADS, cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của chấp hành viên, cơ quan THADS; thực hiện quyết định của cơ quan thi hành án về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đề nghị Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS theo Quy chế phối hợp giữa Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Cục THADS tỉnh trong việc tổ chức thi hành các vụ việc về tín dụng, ngân hàng, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, góp phần xử lý nợ xấu và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.
- Giao Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu về đất đai, tài sản và thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án tổ chức thi hành; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án, cấp đăng ký kinh doanh cho người trúng đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật.
4. Chủ tịch UBND cấp huyện
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.
- Phối hợp với Cục Trưởng Cục THADS tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án cấp huyện đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan THADS trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện; kịp thời kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo THADS.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, UBND cấp xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với chấp hành viên và cơ quan THADS trong việc tống đạt thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác vê THADS trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
5. Đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, giám sát hoạt động của các cơ quan THADS và công tác THADS trên địa bàn theo Đảng văn số 1646-CV/TU, ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự.
6. Đề nghị Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo và thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác THADS, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức THADS theo quy định của pháp luật.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS; tổ chức giám sát công tác THADS theo quy định pháp luật, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.
Giao Cục trưởng Cục THADS tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Tổng Cục THADS, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tư pháp (thay b/c);
- Tổng Cục THADS, Bộ Tư Pháp;
- TT.TU &TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- CT,PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Cục THADS tỉnh;
- Đ/c Nhiên, PVP.UBND tỉnh;
- Phòng NC-VP.UBND tỉnh
- Lưu: VT, 2.09.05.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang
 
 
 

thuộc tính Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:09/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành:08/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Dân sự

tải Chỉ thị 09/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi