Văn bản Hợp nhất về Dân sự

Có tất cả 14 văn bản: Dân sự
01

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
02

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tố cáo

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
04

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
05

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
06

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
07

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 4645/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Xác thực: 18/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 2319/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Xác thực: 01/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Xác thực: 27/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 7820/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Xác thực: 25/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng

Xác thực: 15/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 20/03/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi