Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 164 văn bản: Dân sự
01

Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
02

Quyết định 521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
03

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Ban hành: 19/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
04

Quyết định 2057/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ ngày 05/04/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
05

Nghị định 53/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Ban hành: 16/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
06

Quyết định 364/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
07

Quyết định 836/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30/06/2017

Ban hành: 12/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
08

Thông tư 203/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2016
09

Quyết định 255/2013/QĐ-VKSTC-V10 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
10

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
11

Thông tư 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
12

Quyết định 813/QĐ-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc Thi hành án dân sự trọng điểm

Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
13

Thông tư 01/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Ban hành: 10/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2011
14

Thông tư 02/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
15

Quyết định 276/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
16

Quyết định 135/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2015
17

Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2014
18

Quyết định 3037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2014
19

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

Ban hành: 28/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2014
20

Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
Vui lòng đợi
dma