Văn bản UBND lĩnh vực Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 33 văn bản: Dân sự
01

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028”

02

Quyết định 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

03

Quyết định 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long

04

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

05

Chỉ thị 22-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

06

Quyết định 629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương

07
08

Quyết định 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

09

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng trong tình hình mới

10

Quyết định 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

11

Quyết định 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

12

Quyết định 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố Cần Thơ

13

Quyết định 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

14

Quyết định 3649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố Hải Phòng

15

Quyết định 3230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

17
18

Kế hoạch 111/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự

19
20

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội