Danh mục

Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 321 văn bản: Dân sự
261

Thông tư 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Ban hành: 28/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2011
262

Công văn 2211/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chuyển nhượng vốn

Ban hành: 28/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
263

Chỉ thị 18/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2011
264

Công văn 2860/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 06/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2011
265

Thông tư 12/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
266

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
267

Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
268

Thông tư 05/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 16/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
269

Thông tư 01/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Ban hành: 10/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2011
270

Thông tư 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
271

Thông tư 22/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2010
272

Nghị định 111/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành: 23/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2010
273

Chỉ thị 24/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2010
274

Thông tư 10/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2010
275

Công văn 7647/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tính hình kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
276

Quyết định 226/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành “Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương”

Ban hành: 23/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2010
277

Công văn 3537/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn khi bán đấu giá tài sản thi hành án

Ban hành: 13/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
278

Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
279

Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
280

Nghị định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2010
Vui lòng đợi