Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 306 văn bản: Dân sự
261

Công văn 7647/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tính hình kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
262

Quyết định 226/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành “Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương”

Ban hành: 23/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2010
263

Công văn 3537/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn khi bán đấu giá tài sản thi hành án

Ban hành: 13/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
264

Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
265

Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
266

Nghị định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2010
267

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Ban hành: 14/04/2010
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
268

Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
269

Nghị định 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ban hành: 03/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
270

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 01/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
271

Chỉ thị 36/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
272

Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội, số 43/2009/QH12

Ban hành: 23/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2009
273

Công văn 2051/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đề án "Bố trí sắp xếp, ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2012"

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2009
274

Quyết định 18671/QĐ-CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2009
275

Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ban hành: 19/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
276

Quyết định 2250/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
277

Chỉ thị 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
278

Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
279

Quyết định 2235/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
280

Công văn 6833/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của 36 hộ dân (Sóc Trăng)

Ban hành: 01/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
Vui lòng đợi