Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 278 văn bản: Dân sự
261

Thông tư 200/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
262

Văn bản hợp nhất 4645/VBHN-BTP năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Xác thực: 18/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
263

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
264

Quyết định 1557/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
265

Thông tư 08/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2015
266

Công văn 4967/BTP-TCTHADS của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
267

Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

Ban hành: 14/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2014
268

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2013
269

Thông tư 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ban hành: 03/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2013
270

Thông tư 184/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Ban hành: 09/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2012
271

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
272

Thông tư 22/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2010
273

Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
274

Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội, số 43/2009/QH12

Ban hành: 23/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2009
275

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Ban hành: 18/12/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
276

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952

Ban hành: 20/12/1952
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
277

Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951

Ban hành: 28/07/1951
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
278

Công ước về nô lệ, 1926

Ban hành: 25/09/1926
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
Vui lòng đợi