đại hội đồng cổ đông

Lọc bài viết theo:

Nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu thì được họp cổ đông? 02/04/2023

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Theo đó, phải nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu thì được họp cổ đông?

Ai được phép triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường? 22/07/2021

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là “đặc sản” của công ty cổ phần. Ngoài những cuộc họp được tổ chức thường niên, còn có những cuộc họp được tổ chức bất thường do một số đối tượng có thẩm quyền trong công ty triệu tập

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tổ chức như thế nào? 18/07/2021

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là sự kiện lớn hằng năm, việc tổ chức cuộc họp được thực hiện theo trình tự nhất định. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là quyền và trách nhiệm của mỗi cổ đông.

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp của đại hội đồng cổ đông 01/12/2019

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo nhu cầu của công ty hoặc theo yêu cầu triệu tập của một số cá nhân, cơ quan khác trong công ty.