Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11 văn bản:
01
02

Quyết định 5239/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 4

03

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04
05

Quyết định 5471/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 15, quận Tân Bình

06

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch

07

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

08

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

09

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

10

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

11

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh