Danh mục

Có tất cả 225 văn bản:
41

Quyết định 2277/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2012
42

Quyết định 2281/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2012
43

Quyết định 4279/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch

Lĩnh vực: Hành chính;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 17/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
44

Quyết định 2013/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 07/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
45

Quyết định 1744/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 04/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
46

Quyết định 1981/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 03/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
47

Quyết định 1979/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 03/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
48

Quyết định 1980/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 03/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
49

Quyết định 5239/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 4

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 31/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2011
50

Quyết định 1835/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 20/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2011
51

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 18/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
52

Quyết định 1804/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
53

Quyết định 1805/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
54

Quyết định 1743/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 04/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
55

Quyết định 1746/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 04/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
56

Quyết định 1745/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 04/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
57

Quyết định 1655/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 26/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2011
58

Quyết định 1656/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 26/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2011
59

Quyết định 1602/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2011
60

Quyết định 1597/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2011
Vui lòng đợi