Danh mục

Có tất cả 225 văn bản:
21

Quyết định 28/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 10/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
22

Quyết định 13/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
23

Quyết định 14/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
24

Quyết định 12/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
25

Công văn 01/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 03/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2012
26

Công văn 197/UBND-XD của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 01/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
27

Quyết định 2446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho tỉnh Hà Giang thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 26/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2011
28

Quyết định 2457/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2012
29

Quyết định 2456/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2012
30

Thông tư 81/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Lĩnh vực: Hành chính;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 15/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2011
31

Quyết định 2367/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
32

Quyết định 2364/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
33

Quyết định 2362/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
34

Quyết định 2366/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
35

Quyết định 2361/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
36

Quyết định 2365/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
37

Quyết định 2363/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2012
38

Quyết định 2280/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2012
39

Quyết định 2279/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2012
40

Quyết định 2278/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2012
Vui lòng đợi