Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.305 văn bản: COVID-19
2021

Công văn 4243/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

2022

Công văn 5628/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2023

​Công văn 2417/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

2024

Công điện 08/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

2025
2026

Công điện 29/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2027

Công văn 4616/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2028
2029

Công văn 4018/GDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

2030

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

Quyết định 4966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2038
2039

Công văn 5151/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

2040