Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.849 văn bản: COVID-19
1741

Thông báo 4825/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/4/2020

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
1742

Công văn 1490/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
1743

Quyết định 1370/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
1744

Công văn 2388/SYT-QLDVYT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho hoạt động lại đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
1745

Công văn 3036/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
1746

Quyết định 1371/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
1747

Công văn 2599/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/04/2020

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
1748

Thông báo 4774/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
1749

Công văn 1456/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
1750

Kế hoạch 1455/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31/12/2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
1751

Công văn 1154/GDĐT-TrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trung học trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
1752

Công văn 1420/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục Thành phố do dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2020
1753

Quyết định 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
1754

Công văn 1193/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
1755

Công văn 1371/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1756

Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc rà soát, báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
1757

Công văn 1187/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1758

Công văn 1351/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1759

Công văn 1104/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
1760

Công văn 1232/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
Vui lòng đợi