Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong công ty cổ phần

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong công ty cổ phần theo mẫu số 02/TK-SDDPNN Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

 

 

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho tổ chức)

[01]  Kỳ tính thuế: Năm 20... 

[02] lần đầu:    €                     [03]    bổ sung lần thứ:  ........     

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

1. Người nộp thuế

[04] Tên tổ chức:                                                                  [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                      

 

      [06.1] Tổ/thôn:

[06.2] Phường/xã/thị trấn:

      [06.3]  Quận/huyện:

[06.4] Tỉnh/Thành phố:

[07] Điện thoại:

[08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có):

2. Đại lý thuế (nếu có)

[09] Tên tổ chức:

[10] Mã số thuế:

[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế:                                       

 

      [11.1] Phường/xã/thị trấn:

      [11.2] Quận/huyện:                                                        [11.3] Tỉnh/Thành phố:

      [11.4] Điện thoại:                          Fax:                          Email:................

      [11.5] Hợp đồng đại lý thuế :               Số:                            Ngày .../.../.....

3. Thửa đất chịu thuế

 

[12] Địa chỉ:

 

[13] Tổ/Thôn:                                 

[14] Phường/xã/thị trấn:

[15]  Quận/huyện: 

[16] Tỉnh/Thành phố:  

[17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số:

[17.1] Ngày cấp:

      [17.2] Thửa đất số:

[17.3] Tờ bản đồ số:

[17.4] Diện tích:

      [17.5] Mục đích sử dụng:

 

 

4. [18] Đối tượng miễn,  giảm thuế:

5. Căn cứ tính thuế:

[19] Diện tích đất thực tế sử dụng:

 

 

[20] Thông tin xác định giá đất:

[20.1] Loại đất:

      [20.2] Tên đường/vùng:

 

      [20.3] Đoạn đường/khu vực:

 

      [20.4] Loại đường:

[20.5] Vị trí/hạng:

      [20.6] Giá đất:

[20.7] Hệ số (đường/hẻm):

      [20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng):

 

 

6. Tính thuế

6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)

 Tính trên diện tích có quyền sử dụng                                                     

[21] Diện tích:

 

 

[22] Số thuế phải nộp:

[22]=[21]*[20.8]*0,03%

 

 

6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng 

[23] Diện tích:

[24] Hệ số phân bổ:

[25] Số thuế phải nộp:

[25]=[23]*[24]*[20.8]*0,03%

6.3. Đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích

[26] Diện tích:

[27] Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03% ):

6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:

[28] Mục đích đang sử dụng:

[29] Diện tích:

[30] Giá 1m2 đất:

[31] Số thuế phải nộp ([31]=[29]*[30]*0,15% ):

6.5. Đất lấn, chiếm                                   [32] Mục đích đang sử dụng:

[33] Diện tích:

[34] Giá 1m2 đất:

[35] Số thuế phải nộp ([35]=[33]*[34]*0,2% ):

7. [36] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([36]=[22]+[25]+[27]+[31]+[35]):

8. [37] Số thuế được miễn, giảm:

9. [38] Tổng số thuế phải nộp: [38]=[36] - [37]

10. [39] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỳ ổn định 5 năm) ([39]=[38]* 5):

11 .Thời hạn nộp thuế:

€  Nộp thuế một lần trong năm.

€  Nộp thuế theo 2 lần trong năm.

€  Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm:

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai./.  

                                                                                                  Ngày... tháng...năm...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:.........                     

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192