Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định - Mẫu PC 28 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

 

…(1)…

…(2)…

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ 

 

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU

___________

 

Vào hồi......... giờ.......... ngày.......... tháng.......... năm............... tại: ...........................

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện đơn vị kiểm định

- Ông/Bà: ..................................................... ; Chức vụ:...............................................

- Ông/Bà: ...................................................... ; Chức vụ:................................................

2. Đại diện đơn vị đề nghị kiểm định:

- Ông/Bà: ................................................ ; Chức vụ:.....................................................

- Ông/Bà: ................................................ ; Chức vụ:.....................................................

Đã tiến hành kiểm đếm số lượng, lấy mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để kiểm định (theo văn bản đề nghị ngày .... tháng....năm.....), bao gồm:

TT

Tên phương tiện PCCC

Ký, mã hiệu

Đơn vị tính

Số lượng đề nghị kiểm định

Ngày sản xuất

/số lô (nếu có)

Số lượng lấy mẫu

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phương pháp lấy mẫu: Theo TCVN................................... /QCVN....................... /Quy định kỹ thuật/Phương pháp ngẫu nhiên bảo đảm mẫu là đại diện cho lô phương tiện PCCC đề nghị kiểm định.

2. Tình trạng mẫu:

- Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định.

- Số lượng phương tiện còn lại được niêm phong toàn bộ (có xác nhận của đại diện đơn vị lấy mẫu và đơn vị đề nghị kiểm định).

3. Thời gian kết thúc lấy mẫu: Hồi ..... giờ.................. phút ngày.... tháng ........ năm...............

Biên bản đã được các bên thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, được ký tên dưới đây./.

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐẠI DIỆN ....(2) ….

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẤY MẪU

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

                                                

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192