Tiêu chuẩn TCVN 8602:2010 Kích thước, giá trị của kìm cắt mặt đầu

Thuộc tính Nội dung Tiêu chuẩn liên quan Lược đồ Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8602:2010

ISO 5748:2004

KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẮT MẶT ĐẦU – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM

Pliers and nippers –End cutting nippers  - Dimensions and test values

Lời nói đầu

TCVN 8602 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5748 : 2004.

TCVN 8602 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 29 Dụng cụ cầm tay biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẮT MẶT ĐẦU – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM

Pliers and nippers –End cutting nippers  - Dimensions and test values

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước chính của kìm cắt mặt đầu và các giá trị thử nghiệm đối với kìm cắt để kiểm tra khả năng thực hiện chức năng của kìm phù hợp với TCVN 8278(ISO 5744). Các yêu cầu kỹ thuật chung được cho trong TCVN 8277 (ISO 5743).

Các kìm cắt mặt đầu được minh họa trong tiêu chuẩn này chỉ là các ví dụ và không ảnh hưởng đến thiết kế của nhà sản xuất.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, nếu có.

TCVN 8277 : 2009 (ISO 5743), Kìm và kìm cắt – Yêu cầu kỹ thuật chung.

TCVN 8278 : 2009 (ISO 5744 : 2004), Kìm và kìm cắt – Phương pháp thử.

3. Kích thước và các giá trị thử nghiệm

3.1. Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây cứng

Các kích thước chỉnh của kìm cắt mặt đầu t dùng cho dây thép cứng được nêu trên Hình 1 và Bảng 1.

Kìm cắt mặt đầu phải được thử phù hợp với TCVN 8278 (ISO 5744).

Sau khi thử tải trọng, độ biến dạng dư s không được vượt quá giá trị trong Bảng 2. Nếu khoảng cách l1 không thích hợp cho thử tải trọng thì phải sử dụng công thức được cho trong Điều 4.2, TCVN 8278 (ISO 5744).

Lực cắt F1 và đường kính d của dây thép thử không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 2.

Các kìm cắt mặt đầu có tỷ số cánh tay đòn khác với các giá trị cho trong Bảng 2 phải được kiểm tra về sự phù hợp bằng công thức được cho trong Điều 5.3.3, TCVN 8278 (ISO 5744).

Kích thước tính bằng milimét

Hình 1 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây cứng

Bảng 1 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây cứng – Các kích thước chính

Kích thước tính bằng milimét

l

l3

w3

t1

 

max

max

max

140 ± 8

8

25

22

160 ± 9

9

28

25

180 ± 10

10

32

28

200 ± 11

11

36

32

Bảng 2 – Kìm cắt đầu dùng cho dây cứng, lực tác động và giá trị thử nghiệm

Chiều dài danh nghĩa

l

l1

l 2

mm

Thử cắt

Thử tải trọng

Đường kính dây thép cứng để thử

d a

Lực cắt lớn nhất

F1 max

Tải trọng

F

Độ biến dạng dư lớn nhất

Smax b

mm

mm

mm

N

N

mm

140

100

16

1,1

750

1000

1

160

112

18

1,6

900

1120

1

180

125

20

1,8

1060

1250

1

200

140

22

2

1260

1400

1

a Dữ liệu đối với dây thép cứng để thử được cho TCVN 8278 (ISO 5744);

b s=w1 – w2 [Xem TCVN 8278 (ISO 5744)].

3.2. Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình

Các kích thước chính của kìm cắt mặt đầu dùng cho dây thép có độ cứng trung bình được nêu trên Hình 2 và Bảng 3.

Kìm cắt mặt đầu phải được thử phù hợp với TCVN 8278 (ISO 5744).

Sau khi thử tải trọng, độ biến dạng dư s không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 4. Nếu khoảng cách l1 không thích hợp cho thử tải trọng thì phải sử dụng công thức được cho trong TCVN 8278 (ISO 5744), Điều 4.2.

Lực cắt F1 và đường kính d của dây thép thử không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 4.

Các kìm cắt mặt đầu có tỷ số cánh tay đòn khác với các giá trị cho trong Bảng 4 phải được kiểm tra về sự phù hợp bằng công thức được cho trong TCVN 8278 (ISO 5744), Điều 5.3.3

Kích thước tính bằng milimét

a F = lực tác dụng trong thử tải trọng hoặc lực tác động F1 trong thử cắt.

HÌnh 2 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình

Bảng 3 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình, các kích thước chính

Kích thước tính bằng milimet

l

l3

max

w3

max

t1

max

125 ± 7

8

25

20

140 ± 8

9

28

22

160 ± 9

10

32

25

180 ± 10

11

36

28

200 ± 11

12

40

32

Bảng 4 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình, lực tác động và các giá trị thử nghiệm

Chiều dài danh nghĩa

l

l1

l2

Thử cắt

Thử tải trọng

Đường kính dây thử có độ cứng trung bình

da

Lực cắt lớn nhất

F1 max

Tải trọng

F

Độ biến dạng lớn nhất

Smax b

mm

mm

mm

mm

N

N

mm

125

90

18

1.6

570

900

0,7

140

100

20

1.6

570

1000

1

160

112

22

1.6

570

1120

1

180

125

25

1.6

570

1250

1

200

140

28

1.6

570

1400

1

a Dữ liệu đối với dây thép cứng để thử có độ cứng trung bình được cho trong TCVN 8278 (ISO 5744);

b s=w1-w2 [xem TCVN 8278 (ISO 5744)].

3.3. Kìm cắt ở mặt đầu có đòn khủy trợ lực dùng cho dây cứng

Các kích thước chính của kìm cắt mặt đầu có đòn khủy trợ lực dùng cho dây cứng được nêu trên Hình 3 và Bảng 5.

Các kìm cắt ở mặt đầu phải được thử phù hợp với TCVN 8278 : 2009 (ISO 5744 : 2004).

Sau khi thử tải trọng, độ biến dạng dư s không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 6. Nếu khoảng cách l1 không thích hợp cho thử tải trọng thì phải sử dụng chú thích cho trong TCVN 8278 (ISO 5744), Điều 4.2.

Lực cắt F1 và đường kính d của dây thép thử không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 6.

Các kìm cắt mặt đầu có tỷ số cánh tay đòn khác với các giá trị cho trong Bảng 6 phải được kiểm tra về sự phù hợp bằng công thức được cho trong Điều 5.3.3 TCVN 8278 (ISO 5744).

Kích thước tính bằng milimét

Hình 3 – Kìm cắt ở mặt bên có đòn khuỷu trợ lực dùng cho dây cứng

Bảng 5 – Kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực dùng cho dây cứng, các kích thước chính

Kích thước tính bằng milimét

l

l3

w3

g

t1

max

max

min

max

180 ± 10

9

45

4

33,5

200 ± 11

10

50

4

35,5

Bảng 6 – Kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực dùng cho dây cứng, lực tác dụng và các giá trị thử nghiệm

Chiều dài danh nghĩa

l

l1

l2

Tỷ số cánh tay đòn a

Thử cắt

Thử tải trọng

Đường kính dây thử cứng

d b

Lực cắt lớn nhất

F1 max

Tải trọng

F

Độ biến dạng dư lớn nhất

smax c

mm

mm

mm

mm

N

N

Mm

180

125

16

12,5

2

640

750

1

200

140

18

14,5

2,5

790

840

1

a Tỷ số cánh tay đòn bằng (w5- w1)/g;

b Dữ liệu đối với dây thép cứng để thử được cho trong TCVN 8278 (ISO 5744);

c s=w1-w2 [xem TCVN 8278 (ISO 5744)].

4. Ký hiệu

Ví dỤ 1: Kìm cắt mặt đầu số 102 theo TCVN 8598 (ISO 5742) có chiều dài danh nghĩa 140 mm và dùng cho dây thép cứng (H) được ký hiệu như sau:

Kìm cắt ở đầu mút 102 – TCVN 8598 – 140 – H

Ví dỤ 2: Kìm cắt mặt đầu số 102 theo TCVN 8598 (ISO 5742) có chiều dài danh nghĩa 160 mm và dùng cho dây thép có độ cứng trung bình (M) được ký hiệu như sau:

Kìm cắt ở đầu mút 102 – TCVN 8598 – 160 – M

Ví dỤ 3: kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực số 103 theo TCVN 8598 (ISO 5742) có chiều dài danh nghĩa bằng 200 mm được ký hiệu như sau:

Kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực 103 – TCVN 8598 – 200

5. Ghi nhãn

Việc ghi nhãn phải phù hợp với TCVN 8277 (ISO 5743).

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 8598 :2010 (ISO 5742), Kìm và kìm cắt – Thuật ngữ

Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8602:2010 ISO 5748:2004 Kìm và kìm cắt-Kìm cắt mặt đầu-Kích thước và các giá trị thử nghiệm
Số hiệu: TCVN 8602:2010 Loại Văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Công nghiệp
Năm ban hành 2010 Hiệu lực:
Người ký: Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực