Quyết định 6685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------
Số: 6685/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN HOÀI ĐỨC
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; và Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp; Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2297/TTr-SNV ngày 14/10/2013 về việc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Chức năng, quyền và nghĩa vụ của Trung tâm
1. Chức năng:
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức có chức năng giúp UBND huyện Hoài Đức tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được giao quản lý trên địa bàn huyện; quản lý hoạt động và tổ chức các dịch vụ công cộng đảm bảo sự hoạt động bình thường, theo đúng quy định của pháp luật.
2. Quyền:
a) Kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp khi đã xây dựng đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư được phê duyệt.
b) Huy động vốn đầu tư theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.
c) Hướng dẫn các doanh nghiệp công nghiệp làm thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất được giao.
d) Đầu tư xây dựng nhà xưởng trong cụm công nghiệp để cho thuê hoặc bán cho các doanh nghiệp theo quy định về kinh doanh bất động sản và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.
e) Kinh doanh các dịch vụ công cộng và tiện ích khác trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.
g) Thu phí sử dụng dịch vụ công cộng và tiện ích cụm công nghiệp của các doanh nghiệp công nghiệp theo quy định.
h) Được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội.
3. Nghĩa vụ:
a) Triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng nội dung giấy phép đầu tư được cấp.
b) Tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục, đúng công năng thiết kế trong suốt thời gian hoạt động.
c) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩn về xây dựng; quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường…đồng thời phổ biến, tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp công nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện các nghĩa vụ trên.
d) Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với cụm công nghiệp.
e) Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.
f) Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản chính của Trung tâm theo quy định hiện hành.
g) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Sở Công Thương, UBND huyện Hoài Đức và các cơ quan chức năng quản lý khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nhân sự và số lượng người làm việc
Trung tâm được giao 08 biên chế viên chức sự nghiệp (cho cơ cấu: 01 Giám đốc; không quá 02 Phó Giám đốc, 01 kế toán; 01 văn thư kiêm thủ quỹ; các viên chức chuyên môn, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp lĩnh vực quản lý về kinh tế, hạ tầng, công nghiệp, đầu tư, tài chính, luật, lao động, môi trường).
Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành của nhà nước và của Thành phố, phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, căn cứ nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Giám đốc Trung tâm được quyết định ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.
Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Nội vụ huyện.
Điều 4. Cơ chế tài chính:
Trung tâm thực hiện chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước và Thành phố.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở: Nội vụ, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Giám đốc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Bộ: Nội vụ, Công Thương;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Lưu.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu
 

thuộc tính Quyết định 6685/QĐ-UBND

Quyết định 6685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6685/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:05/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi