Quyết định 46/QĐ-UBND Vĩnh Long 2020 thay thế quy trình nội bộ TTHC của Ban Quản lý các khu công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
_________

Số: 46/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND 25/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tại Tờ trình số 06/TTr-BQL ngày 03/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 56 (năm mươi sáu) quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.
2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp lập danh sách đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- TTPVHCC, P. KT-NV;

- Lưu: VP, 1.19.05.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Quang Trung

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND, ngày 08/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

__________________

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

5

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

6

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

7

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội)

12

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

13

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/2/2018

14

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

15

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

16

Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư)

17

Chuyển nhượng dự án đầu tư (thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long)

18

Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

19

Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ)

20

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

21

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

23

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

24

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

25

Giãn tiến độ đầu tư

26

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

27

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

28

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

29

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

30

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

31

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

32

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

33

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

34

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

35

Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

36

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

37

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

38

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

39

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

40

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

41

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

42

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

43

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

44

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

45

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

46

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

47

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

48

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

49

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

50

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C

Quyết định số 2285/QĐ-UBND 25/10/2017

51

Cấp mới giấy phép xây dựng

52

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

53

Gia hạn giấy phép xây dựng

54

Cấp lại giấy phép xây dựng

55

Chấp thuận xây dựng công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý

Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/3/2019

56

Cấp phép thi công công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC

1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

* Đối với dự án quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban QLCKCN

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

10

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

05

Bước 8

Lãnh đạo Ban quyết định chủ trương đầu tư

Lãnh đạo Ban QLCKCN

1,5

Bước 9

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

34

 

 

* Đối với dự án quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban QLCKCN

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1,5

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 8

Lãnh đạo Ban quyết định chủ trương đầu tư

Lãnh đạo Ban QLCKCN

0,5

Bước 9

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

20

 

 

2. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

10

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

5

Bước 8

Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

1,5

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

3,5

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

41

 

 

3. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

03

Bước 8

Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

1,5

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

06

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

01

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ KHĐT

Bộ KHĐT

15

Bước 16

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

07

Bước 17

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

56

 

 

4. Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

03

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành và trình Quốc hội xem xét ra Quyết định chủ trương đầu tư

Các ngành và Quốc hội

Theo chương trình Quốc hội

Bước 6

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

7

 

 

5. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 8

Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND thẩm định

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 9

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

21

 

 

6. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký duyệt trình UBND tỉnh thẩm định

Lãnh đạo ban

0,5

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

1,5

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

21

 

 

7. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt trình lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1,5

Bước 8

Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

01

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

06

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

01

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ KHĐT

Bộ KHĐT

15

Bước 16

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

07

Bước 17

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

48

 

 

8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

07

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10

 

 

9. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

* Đối với dự án quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban

QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

12

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

06

Bước 8

Lãnh đạo ban ký báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Ban

02

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

3,5

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Lãnh đạo Ban ký duyệt cấp Giấy CNĐKĐT

Lãnh đạo Ban

Ban QLCKCN

1,5

Bước 16

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

46

 

 

* Đối với dự án quy định tại Khoản 2 Điều 31 phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện trong KCN.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

1

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

12

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

6

Bước 8

Lãnh đạo ban ký báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Ban

2

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

1,5

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

1

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Lãnh đạo Ban ký duyệt cấp Giấy CNĐKĐT

Lãnh đạo Ban

Ban QLCKCN

1,5

Bước 16

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

44

 

 

10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt trình lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

15

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

10

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 8

Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

02

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính

- Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

1,5

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ KHĐT

Bộ KHĐT

15

Bước 16

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

07

Bước 17

Lãnh đạo ban ký duyệt cấp Giấy CNĐKĐT

Lãnh đạo Ban

Ban QLCKCN

2,5

Bước 18

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

61

 

 

11. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

03

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Tổng hợp ý kiến các ngành và trình Quốc hội xem xét ra Quyết định chủ trương đầu tư

Các ngành và Quốc hội

Theo chương trình Quốc hội

Bước 6

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07

 

 

12. Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,25

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02

 

 

13. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

04

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07

 

 

14. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm

PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

03

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 8

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 9

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

1,5

Bước 10

Lãnh đạo Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 11

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 12

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 13

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 14

Lãnh đạo Ban ký duyệt điều chỉnh Giấy CNĐKĐT

Lãnh đạo Ban

Ban QLCKCN

0,5

Bước 15

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

23

 

 

15. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt trình lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

03

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1,5

Bước 8

Lãnh đạo Ban duyệt trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

02

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

01

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

06

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ KHĐT

Bộ KHĐT

15

Bước 16

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

07

Bước 17

Lãnh đạo ban ký duyệt điều chỉnh Giấy CNĐKĐT

Lãnh đạo Ban

Ban QLCKCN

01

Bước 18

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

52

 

 

16. Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

04

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07

 

 

17. Chuyển nhượng dự án đầu tư (thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

04

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07

 

 

18. Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

* Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

09

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

3,5

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lãnh đạo ban

01

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

1,5

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

31

 

 

* Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt gửi lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

10

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

4,5

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

1,5

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Lãnh đạo Ban ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lãnh đạo Ban

Ban QLCKCN

0,5

Bước 16

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

33

 

 

19. Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ)

* Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt trình lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

05

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1,5

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Ban

01

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

06

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

01

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ KHĐT

Bộ KHĐT

10

Bước 16

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

07

Bước 17

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

47

 

 

* Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban duyệt trình lấy ý kiến các ngành

Lãnh đạo Ban

0,25

Bước 5

Lấy ý kiến thẩm định các ngành liên quan

Các bộ, ngành liên quan

10

Bước 6

Chuyên viên phòng chuyên môn tổng hợp (sau khi đã lấy ý kiến các ngành)

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

07

Bước 7

Lãnh đạo phòng xét duyệt ý kiến đóng góp các ngành

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1,5

Bước 8

Lãnh đạo Ban ký duyệt báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Ban

01

Bước 9

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

0,5

Bước 10

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

6

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

01

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 13

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành

Lãnh đạo UBND tỉnh

01

Bước 14

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế - Ngoại vụ và chuyển kết quả đến TTPVHCC

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,5

Bước 15

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ KHĐT

Bộ KHĐT

10

Bước 16

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

07

Bước 17

Lãnh đạo Ban ký duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lãnh đạo Ban

Ban QLCKCN

02

Bước 18

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

51

 

 

20. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

06

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10

 

 

21. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

06

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10

 

 

22. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04

 

 

23. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02

 

 

24. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Ngay khi nhận hồ sơ

Bước 2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

 

25. Giãn tiến độ đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

06

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10

 

 

26. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Ngay khi nhận hồ sơ

Bước 2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

 

27. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Ngay khi nhận hồ sơ

Bước 2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

 

28. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

06

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10

 

 

29. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

06

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

02

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10

 

 

30. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,75

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

0,25

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02

 

 

31. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

2

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

1

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,25

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

4

 

 

32. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

12

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

05

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

03

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

21

 

 

33. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

03

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07

 

 

34. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05

 

 

35. Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05

 

 

36. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Quy hoạch - Xây dựng và Đầu tư

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05

 

 

37. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,25

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,25

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02

 

 

38. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,25

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,25

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02

 

 

39. Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,25

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,25

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02

 

 

40. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

03

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07

 

 

41. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

08

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

04

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15

 

 

42. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

03

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05

 

 

43. Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03

 

 

44. Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

03

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07

 

 

45. Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03

 

 

46. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt

Lãnh đạo Ban

0,5

Bước 5

Nhận kết quả từ Ban QLCKCN để trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp

CBCC tại Trung tâm PVHCC

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03

 

 

47. Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

CBCC tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5

Bước 2

Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

Ban QLCKCN

01

Bước 3

Lãnh đạo phòng xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng quản lý Doanh nghiệp - Lao động và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Ban ký duyệt trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Ban

01

Bước 5

Tiếp nhận và giao hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

Phòng Hành chính - Tổ chức

UBND tỉnh

0,5

Bước 6

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

4,5

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế - Ngoại vụ

0,5

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01

Bước 9

L