Quyết định 42/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước KCN tỉnh Hậu Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:42/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Cảnh Tuyên
Ngày ban hành:31/12/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

tải Quyết định 42/2020/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

Số: 42/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;

-
Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU và các Ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Chi cục Hải quan Hậu Giang;
- Công ty Điện lực Hậu Giang;
- Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A;
- UBND: thị trấn Mái Dầm, xã Đông Phú,
xã Tân Phú Thạnh, xã Nhơn Nghĩa A;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH. TT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Cảnh Tuyên

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, doanh nghiệp, môi trường, thuế,… trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung (gọi chung là Khu công nghiệp) trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, không bao gồm cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu thi công dự án trong Khu công nghiệp.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Thực hiện cơ chế quản lý tập trung đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý) giữ vai trò đầu mối, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan giữ vai trò phối hợp theo quy định tại Chương II Quy chế này; từng cơ quan có phân công người cụ thể, đủ thẩm quyền gửi Ban Quản lý (nêu rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và email) để cùng phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp.
2. Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định, Thông tư và các văn bản hiện hành có liên quan. Hàng năm, Ban Quản lý phối hợp cung cấp thông tin để Thanh tra tỉnh là đầu mối chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP
Điều 4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
1. Xúc tiến đầu tư:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.
c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan đề xuất các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh.
2. Quản lý đầu tư:
a) Tiếp nhận hồ sơ, gửi văn bản kèm hồ sơ xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, tổng hợp, xem xét cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư hoặc tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư.
b) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý đầu tư, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, thực hiện các điều khoản cam kết của các dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.
d) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư, kiểm tra thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.
3. Thẩm định, đánh giá công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành có liên quan trong thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.
4. Quản lý sử dụng đất đai, bất động sản:
a) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng trong Khu công nghiệp, của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.
b) Phối hợp đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có Khu công nghiệp để tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện.
c) Phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận, đề nghị cấp thẩm quyền cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định.
d) Tổ chức kiểm tra, xác định thời điểm và tình trạng vi phạm về đất đai tại Khu công nghiệp và phạm vi được giao quản lý; phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức kiểm tra, thanh tra và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.
5. Quản lý quy hoạch:
a) Chủ trì, phối hợp đề xuất bổ sung, thành lập, mở rộng, điều chỉnh quy hoạch phát triển Khu công nghiệp theo quy định.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.
c) Thực hiện quản lý quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch của các nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng các Khu công nghiệp và quản lý đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp.
d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong vùng quy hoạch và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức công bố quy hoạch và quản lý mốc giới theo quy định; cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đối với các đồ án quy hoạch do cơ quan mình quản lý.
6. Quản lý xây dựng:
a) Chủ trì, phối hợp thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, nhóm C thuộc diện phải thẩm định trong Khu công nghiệp.
b) Phối hợp thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với các công trình xây dựng trong Khu công nghiệp.
d) Chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp; phối hợp với sở, ngành có liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp theo kế hoạch thanh tra của đơn vị có liên quan.
7. Quản lý doanh nghiệp và lao động:
a) Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Quản lý.
c) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp.
d) Chủ trì, tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan về tình hình về thực hiện các quy định của pháp luật lao động trong Khu công nghiệp.
đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo quy định.
e) Thực hiện nhiệm vụ khi được Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý về:
- Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương.
- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
8. Quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên nước:
a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường, các nội dung về bảo vệ môi trường được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
b) Quản lý, theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
c) Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.
d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp.
đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.
e) Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp; giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp với chủ đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân bên ngoài;
g) Thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của Khu công nghiệp.
h) Chủ trì việc huy động khẩn cấp nhân lực, nguồn lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý.
i) Thực hiện nhiệm vụ khi được các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý: Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong Khu công nghiệp, tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong Khu công nghiệp; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.
k) Tiếp nhận đề nghị, báo cáo và các văn bản có liên quan của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
l) Tiếp nhận các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép về tài nguyên nước của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.
9. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ngành chức năng có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu công nghiệp.
10. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:
a) Chủ trì, phối hợp tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
b) Kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với các dự án trong Khu công nghiệp.
11. Quản lý an ninh trật tự - phòng cháy, chữa cháy:
a) Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Điều 7 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong Khu công nghiệp.
c) Xây dựng kế hoạch phối hợp chữa cháy với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp khi có cháy xảy ra tại các cơ sở trong và ngoài Khu công nghiệp.
12. Quản lý dự án đầu tư công:
a) Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, đầu tư và quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật.
b) Đối với nguồn vốn huy động đầu tư khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đầu tư phát triển Khu công nghiệp đúng theo quy hoạch được duyệt.
c) Định kỳ 02 tuần báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư hàng tháng, quý, năm theo quy định hiện hành.
13. Thi đua khen thưởng: Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
14. Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên thông: Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A và các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính liên thông cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Tham mưu, xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản của Ban Quản lý và các sở, ban, ngành có liên quan đến Khu công nghiệp theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.
2. Tham mưu, xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư vào Khu công nghiệp và ý kiến về việc sử dụng lao động nước ngoài đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
3. Phối hợp với Ban Quản lý cung cấp thông tin, đề xuất ý kiến giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp cho Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Tham mưu, phối hợp với Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về công tác xúc tiến đầu tư của Tỉnh.
Điều 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các Khu công nghiệp.
2. Đề xuất các cơ chế chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Trao đổi thông tin với Ban Quản lý trước khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đăng ký thành lập tại các Khu công nghiệp của Tỉnh.
4. Gửi về Ban Quản lý bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp để theo dõi thực hiện nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.
5. Khi quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, thông báo cho Ban Quản lý biết để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
6. Chủ trì, tham mưu tích hợp quy hoạch phát triển Khu công nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
7. Phối hợp xúc tiến đầu tư; tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, các danh mục ngành nghề, dự án khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp.
8. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.
9. Phối hợp thực hiện ghi chi kinh phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư.
10. Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên thông với Ban Quản lý theo thẩm quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
Điều 7. Sở Công Thương
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa; triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ trong Khu công nghiệp.
2. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, các loại ngành nghề, dự án khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp; tham gia giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp.
3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; về an toàn hóa chất, an toàn thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.
4. Phối hợp với Ban Quản lý theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Sở Công Thương.
5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.
6. Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục:
a) Hỗ trợ từ Quỹ khuyến công (vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ kiểm toán năng lượng, hỗ trợ đào tạo).
b) Cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí theo quy định.
c) Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
d) Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.
đ) Phối hợp góp ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.
Điều 8. Sở Tài chính
1. Quản lý tài chính (ghi thu; cấp kinh phí hoạt động, xúc tiến đầu tư; quyết toán vốn ngân sách, dự án hàng năm…).
2. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.
Điều 9. Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Cho ý kiến thẩm định sự phù hợp về đất đai và tác động môi trường của dự án.
a) Chủ trì trong việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu hồi, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư và quản lý đất đai tại Khu công nghiệp.
b) Phối hợp với Ban Quản lý và chính quyền địa phương xử lý vướng mắc và các nội dung khác liên quan đến quản lý đất đai trong Khu công nghiệp. Hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành khi có yêu cầu; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu công nghiệp.
4. Quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên nước:
a) Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp.
b) Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định pháp luật.
c) Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.
d) Phối hợp với Ban Quản lý xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp liên quan đến việc thực hiện nội dung biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.
đ) Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm; tham tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.
e) Thực hiện cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.
g) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các hành vi vi phạm theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.
h) Phối hợp với Ban Quản lý giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường trong Khu công nghiệp trong phạm vi quyền hạn được giao.
i) Giám sát việc thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của Khu công nghiệp.
k) Phối hợp với Ban Quản lý trong việc huy động khẩn cấp nhân lực, nguồn lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp.
l) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý trong việc xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với giấy phép thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp) cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
m) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và giấy phép của cấp có thẩm quyền đã cấp; giải quyết tranh chấp, kiến nghị về xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo thẩm quyền.
5. Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên thông với Ban Quản lý theo thẩm quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 10. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
Tổ chức lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chặt chẽ, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
Điều 11. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn và kiểm soát bức xạ theo quy định pháp luật.
2. Chủ trì trong thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.
3. Chủ trì, phối hợp tổ chức thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền.
4. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục cấp phép an toàn bức xạ.
5. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.
Điều 12. Sở Xây dựng
1. Tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Đồ án quy hoạch xây dựng trong Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.
3. Chủ trì góp ý kiến thỏa thuận quy hoạch chi tiết xây dựng của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định.
4. Phối hợp thực hiện kiểm tra trật tự xây dựng; chất lượng công trình xây dựng và an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động của các dự án trong Khu công nghiệp theo kế hoạch kiểm tra được duyệt hoặc đột xuất; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp theo kế hoạch hàng năm.
5. Chủ trì, tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.
Điều 13. Sở Giao thông vận tải
1. Phối hợp góp ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.
2. Phối hợp với Ban Quản lý về quy hoạch hệ thống giao thông như: Các vị trí đấu nối, giới hạn hành lang an toàn đường bộ đối với công trình giao thông (lộ giới), công trình xây dựng,... để Ban Quản lý lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch chung.
3. Tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch giao thông trong Khu công nghiệp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình giao thông có liên quan đến việc phục vụ phát triển các Khu công nghiệp.
4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn các đơn vị, cá nhân lập các thủ tục xin chấp thuận xây dựng Bến thủy nội địa, cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho các đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu.
Điều 14. Cục Thuế tỉnh
1. Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Cho ý kiến thẩm định về ưu đãi đầu tư và các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư của dự án.
2. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thuế các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về thuế thuộc phạm vi, nhiệm vụ của ngành Thuế trên địa bàn tỉnh và xử phạt các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính như: Kê khai nộp các loại thuế, phí, lệ phí, kê khai nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các chính sách ưu đãi đầu tư được các cấp có thẩm quyền quyết định theo cơ chế một cửa liên thông.
4. Theo dõi, đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật đối với Nhà nước.
5. Hỗ trợ giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về các chính sách thuế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Điều 15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Phối hợp với Ban Quản lý nắm tình hình sử dụng lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để phối hợp với các ngành chức năng định hướng cho công tác đào tạo nghề cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với doanh nghiệp và người lao động.
2. Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan giải quyết các kiến nghị hoặc các tranh chấp lao động trong Khu công nghiệp theo thẩm quyền.
3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
4. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn doanh nghiệp khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định pháp luật.
5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan điều tra các vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện điều tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về tai nạn lao động.
6. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
7. Hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp theo ủy quyền.
8. Giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam đối với vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của các nhà thầu trong Khu công nghiệp theo quy định.
Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý cùng các ngành liên quan cung cấp đủ số lượng, chất lượng các dịch vụ về thông tin truyền thông liên lạc cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; đảm bảo quản lý và quy hoạch an toàn thông tin liên lạc. Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, cung cấp công khai, minh bạch thông tin địa phương đến người dân và doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.
Điều 17. Sở Y tế
1. Phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban Quản lý kiểm tra, thanh tra vệ sinh lao động, môi trường lao động và vệ sinh, chất lượng an toàn thực phẩm.
2. Thường xuyên giám sát môi trường lao động, phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sức khỏe nghề nghiệp, kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe để cảnh báo chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện các biện pháp cải tiến để phòng ngừa bệnh.
Điều 18. Công an tỉnh
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của các doanh nghiệp và người nước ngoài đến làm việc, đi lại, cư trú tại Khu công nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý quản lý người nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp.
2. Phối hợp kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về đảm bảo môi trường.
3. Chủ trì lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp. Phối hợp tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy tại các Khu công nghiệp.
4. Tham gia thẩm định về an ninh trật tự đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp; xem xét kiến nghị không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư năng lực tài chính yếu, có “Lịch sử” nợ lương, chậm tiến độ, có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự”.
Điều 19. Liên đoàn Lao động tỉnh
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các trường hợp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm, an toàn lao động.
2. Hướng dẫn, đề nghị và kiểm tra các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn.
3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật cho công nhân, viên chức, người lao động.
4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, cơ quan quản lý lao động địa phương trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đơn khiếu nại của công nhân, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động.
5. Chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng nội quy lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao tại doanh nghiệp theo quy định.
6. Chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh triển khai đến Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động.
7. Kiến nghị các cấp quản lý, cơ quan chức năng xử lý những vi phạm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, cản trở người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn.
8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở, giải quyết các trường hợp tranh chấp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm trong Khu công nghiệp.
Điều 20. Cục Thống kê tỉnh
Phối hợp với Ban Quản lý thống nhất các số liệu thống kê và báo cáo của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
Điều 21. Sở Nội vụ
Phối hợp Ban Quản lý tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
Điều 22. Thanh tra tỉnh
1.Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của tỉnh trên cơ sở tổng hợp yêu cầu về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của Ban Quản lý, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; theo dõi, tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được cấp trên phê duyệt của các cơ quan để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra doanh nghiệp cho Ban Quản lý, phối hợp giải quyết các kiến nghị có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
Điều 23. Chi cục Hải quan Hậu Giang
Phối hợp với Ban Quản lý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; cung cấp thông tin, số liệu có liên quan khi có yêu cầu.
Điều 24. Công ty Điện lực Hậu Giang
1. Cho ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng điện và khả năng cung cấp điện cho dự án.
2. Có trách nhiệm cung cấp đủ về số lượng và chất lượng điện tới hàng rào nhà máy của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu của doanh nghiệp theo hợp đồng và cho các dự án, công trình phục vụ Khu công nghiệp.
3. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp điện và cung cấp điện cho nhà đầu tư đúng quy định.
Điều 25. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
Có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoặc kinh doanh liên kết với các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật, để cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt, tới hàng rào nhà máy của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp theo hợp đồng.
Điều 26. Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, tuyên truyền người lao động, chủ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, lao động, bệnh nghề nghiệp, có kế hoạch kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp thực hiện các nội dung trên.
Điều 27. Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.
2. Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết các trường hợp tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.
4. Là đầu mối, đại diện cho Nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp.
5. Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý thực hiện việc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, xây dựng không phép, trái phép trong Khu công nghiệp.
6.Thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo thẩm quyền.
7. Phối hợp Ban Quản lý, các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp.
8. Hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp.
9. Phối hợp công bố quy hoạch, tiếp nhận mốc giới quy hoạch theo quy định.
10. Chỉ đạo tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp và thực hiện phê duyệt theo đúng quy định.
Điều 28. Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Chủ động phối hợp với Ban Quản lý, cùng các ngành liên quan thực hiện quản lý an ninh trật tự công cộng, bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp.
2. Đại diện Nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị với Ban Quản lý những vấn đề về quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp.
3. Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; vận động Nhân dân trên địa bàn có Khu công nghiệp chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp.
4. Kiểm tra trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại những trường hợp xây dựng không phép, trái phép và cố tình vi phạm quy hoạch, buộc khôi phục hiện trạng theo quy hoạch đảm bảo theo thẩm quyền.
5. Phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự trong Khu công nghiệp.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 29. Chế độ thông tin, báo cáo
Định kỳ hàng năm, các sở, ngành và địa phương có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của năm trước gửi về Ban Quản lý chậm nhất ngày 15/01 của năm sau; Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Quy chế này chậm nhất ngày 30/01 hàng năm.
Điều 30. Điều khoản thi hành
Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện Quy chế này; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Quản lý để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

Số: 42/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU và các Ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Chi cục Hải quan Hậu Giang;
- Công ty Điện lực Hậu Giang;
- Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A;
- UBND: thị trấn Mái Dầm, xã Đông Phú,
xã Tân Phú Thạnh, xã Nhơn Nghĩa A;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH. TT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Cảnh Tuyên

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, doanh nghiệp, môi trường, thuế,… trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung (gọi chung là Khu công nghiệp) trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, không bao gồm cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu thi công dự án trong Khu công nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện cơ chế quản lý tập trung đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý) giữ vai trò đầu mối, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan giữ vai trò phối hợp theo quy định tại Chương II Quy chế này; từng cơ quan có phân công người cụ thể, đủ thẩm quyền gửi Ban Quản lý (nêu rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và email) để cùng phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp.

2. Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định, Thông tư và các văn bản hiện hành có liên quan. Hàng năm, Ban Quản lý phối hợp cung cấp thông tin để Thanh tra tỉnh là đầu mối chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

 

Điều 4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

1. Xúc tiến đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan đề xuất các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh.

2. Quản lý đầu tư:

a) Tiếp nhận hồ sơ, gửi văn bản kèm hồ sơ xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, tổng hợp, xem xét cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư hoặc tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư.

b) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý đầu tư, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, thực hiện các điều khoản cam kết của các dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

d) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư, kiểm tra thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

3. Thẩm định, đánh giá công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành có liên quan trong thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

4. Quản lý sử dụng đất đai, bất động sản:

a) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng trong Khu công nghiệp, của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

b) Phối hợp đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có Khu công nghiệp để tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện.

c) Phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận, đề nghị cấp thẩm quyền cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định.

d) Tổ chức kiểm tra, xác định thời điểm và tình trạng vi phạm về đất đai tại Khu công nghiệp và phạm vi được giao quản lý; phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức kiểm tra, thanh tra và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

5. Quản lý quy hoạch:

a) Chủ trì, phối hợp đề xuất bổ sung, thành lập, mở rộng, điều chỉnh quy hoạch phát triển Khu công nghiệp theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

c) Thực hiện quản lý quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch của các nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng các Khu công nghiệp và quản lý đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp.

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong vùng quy hoạch và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức công bố quy hoạch và quản lý mốc giới theo quy định; cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đối với các đồ án quy hoạch do cơ quan mình quản lý.

6. Quản lý xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, nhóm C thuộc diện phải thẩm định trong Khu công nghiệp.

b) Phối hợp thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với các công trình xây dựng trong Khu công nghiệp.

d) Chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp; phối hợp với sở, ngành có liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp theo kế hoạch thanh tra của đơn vị có liên quan.

7. Quản lý doanh nghiệp và lao động:

a) Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Quản lý.

c) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp.

d) Chủ trì, tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan về tình hình về thực hiện các quy định của pháp luật lao động trong Khu công nghiệp.

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo quy định.

e) Thực hiện nhiệm vụ khi được Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý về:

- Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương.

- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

8. Quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên nước:

a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường, các nội dung về bảo vệ môi trường được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Quản lý, theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

c) Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp.

đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.

e) Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp; giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp với chủ đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân bên ngoài;

g) Thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của Khu công nghiệp.

h) Chủ trì việc huy động khẩn cấp nhân lực, nguồn lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý.

i) Thực hiện nhiệm vụ khi được các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý: Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong Khu công nghiệp, tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong Khu công nghiệp; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

k) Tiếp nhận đề nghị, báo cáo và các văn bản có liên quan của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 l) Tiếp nhận các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép về tài nguyên nước của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

9. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ngành chức năng có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu công nghiệp.

10. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:

a) Chủ trì, phối hợp tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

b) Kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với các dự án trong Khu công nghiệp.

11. Quản lý an ninh trật tự - phòng cháy, chữa cháy:

a) Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Điều 7 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong Khu công nghiệp.

c) Xây dựng kế hoạch phối hợp chữa cháy với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp khi có cháy xảy ra tại các cơ sở trong và ngoài Khu công nghiệp.

12. Quản lý dự án đầu tư công:

a) Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, đầu tư và quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật.

b) Đối với nguồn vốn huy động đầu tư khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đầu tư phát triển Khu công nghiệp đúng theo quy hoạch được duyệt.

c) Định kỳ 02 tuần báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư hàng tháng, quý, năm theo quy định hiện hành.

13. Thi đua khen thưởng: Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

14. Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên thông: Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A và các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính liên thông cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tham mưu, xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản của Ban Quản lý và các sở, ban, ngành liên quan đến Khu công nghiệp theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

2. Tham mưu, xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư vào Khu công nghiệp và ý kiến về việc sử dụng lao động nước ngoài đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

3. Phối hợp với Ban Quản lý cung cấp thông tin, đề xuất ý kiến giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp cho Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tham mưu, phối hợp với Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về công tác xúc tiến đầu tư của Tỉnh.

Điều 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các Khu công nghiệp.

2. Đề xuất các cơ chế chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Trao đổi thông tin với Ban Quản lý trước khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đăng ký thành lập tại các Khu công nghiệp của Tỉnh.

4. Gửi về Ban Quản lý bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp để theo dõi thực hiện nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

5. Khi quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, thông báo cho Ban Quản lý biết để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6. Chủ trì, tham mưu tích hợp quy hoạch phát triển Khu công nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

7. Phối hợp xúc tiến đầu tư; tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, các danh mục ngành nghề, dự án khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp.

8. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

9. Phối hợp thực hiện ghi chi kinh phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư.

10. Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên thông với Ban Quản lý theo thẩm quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Điều 7. Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa; triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ trong Khu công nghiệp.

2. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, các loại ngành nghề, dự án khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp; tham gia giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; về an toàn hóa chất, an toàn thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

4. Phối hợp với Ban Quản lý theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Sở Công Thương.

5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

6. Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục:

a) Hỗ trợ từ Quỹ khuyến công (vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ kiểm toán năng lượng, hỗ trợ đào tạo).

b) Cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí theo quy định.

c) Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

đ) Phối hợp góp ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Điều 8. Sở Tài chính

1. Quản lý tài chính (ghi thu; cấp kinh phí hoạt động, xúc tiến đầu tư; quyết toán vốn ngân sách, dự án hàng năm…).

2. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

Điều 9. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Cho ý kiến thẩm định sự phù hợp về đất đai và tác động môi trường của dự án.

a) Chủ trì trong việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu hồi, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư và quản lý đất đai tại Khu công nghiệp.

b) Phối hợp với Ban Quản lý và chính quyền địa phương xử lý vướng mắc và các nội dung khác liên quan đến quản lý đất đai trong Khu công nghiệp. Hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành khi có yêu cầu; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu công nghiệp.

4. Quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên nước:

a) Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp.

b) Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định pháp luật.

c) Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.

d) Phối hợp với Ban Quản lý xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp liên quan đến việc thực hiện nội dung biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.

đ) Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm; tham tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.

e) Thực hiện cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.

g) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các hành vi vi phạm theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.

h) Phối hợp với Ban Quản lý giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường trong Khu công nghiệp trong phạm vi quyền hạn được giao.

i) Giám sát việc thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của Khu công nghiệp.

k) Phối hợp với Ban Quản lý trong việc huy động khẩn cấp nhân lực, nguồn lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp.

l) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý trong việc xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với giấy phép thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp) cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

m) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và giấy phép của cấp thẩm quyền đã cấp; giải quyết tranh chấp, kiến nghị về xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo thẩm quyền.

5. Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên thông với Ban Quản lý theo thẩm quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 10. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Tổ chức lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chặt chẽ, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Điều 11. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn và kiểm soát bức xạ theo quy định pháp luật.

2. Chủ trì trong thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp tổ chức thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền.

4. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục cấp phép an toàn bức xạ.

5. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

Điều 12. Sở Xây dựng

1. Tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Đồ án quy hoạch xây dựng trong Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

3. Chủ trì góp ý kiến thỏa thuận quy hoạch chi tiết xây dựng của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định.

4. Phối hợp thực hiện kiểm tra trật tự xây dựng; chất lượng công trình xây dựng và an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động của các dự án trong Khu công nghiệp theo kế hoạch kiểm tra được duyệt hoặc đột xuất; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp theo kế hoạch hàng năm.

5. Chủ trì, tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Điều 13. Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp góp ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.

2. Phối hợp với Ban Quản lý về quy hoạch hệ thống giao thông như: Các vị trí đấu nối, giới hạn hành lang an toàn đường bộ đối với công trình giao thông (lộ giới), công trình xây dựng,... để Ban Quản lý lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch chung.

3. Tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch giao thông trong Khu công nghiệp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình giao thông có liên quan đến việc phục vụ phát triển các Khu công nghiệp.

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn các đơn vị, cá nhân lập các thủ tục xin chấp thuận xây dựng Bến thủy nội địa, cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho các đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu.

Điều 14. Cục Thuế tỉnh

1. Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Cho ý kiến thẩm định về ưu đãi đầu tư và các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư của dự án.

2. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thuế các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về thuế thuộc phạm vi, nhiệm vụ của ngành Thuế trên địa bàn tỉnh và xử phạt các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính như: Kê khai nộp các loại thuế, phí, lệ phí, kê khai nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các chính sách ưu đãi đầu tư được các cấp có thẩm quyền quyết định theo cơ chế một cửa liên thông.

4. Theo dõi, đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật đối với Nhà nước.

5. Hỗ trợ giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về các chính sách thuế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Điều 15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Ban Quản lý nắm tình hình sử dụng lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để phối hợp với các ngành chức năng định hướng cho công tác đào tạo nghề cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với doanh nghiệp và người lao động.

2. Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan giải quyết các kiến nghị hoặc các tranh chấp lao động trong Khu công nghiệp theo thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn doanh nghiệp khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan điều tra các vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện điều tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về tai nạn lao động.

6. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

7. Hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp theo ủy quyền.

8. Giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam đối với vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của các nhà thầu trong Khu công nghiệp theo quy định.

Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý cùng các ngành liên quan cung cấp đủ số lượng, chất lượng các dịch vụ về thông tin truyền thông liên lạc cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; đảm bảo quản lý và quy hoạch an toàn thông tin liên lạc. Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, cung cấp công khai, minh bạch thông tin địa phương đến người dân và doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Điều 17. Sở Y tế

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban Quản lý kiểm tra, thanh tra vệ sinh lao động, môi trường lao động và vệ sinh, chất lượng an toàn thực phẩm.

2. Thường xuyên giám sát môi trường lao động, phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sức khỏe nghề nghiệp, kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe để cảnh báo chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện các biện pháp cải tiến để phòng ngừa bệnh.

Điều 18. Công an tỉnh

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của các doanh nghiệp và người nước ngoài đến làm việc, đi lại, cư trú tại Khu công nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý quản lý người nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp.

2. Phối hợp kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về đảm bảo môi trường.

3. Chủ trì lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp. Phối hợp tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy tại các Khu công nghiệp.

4. Tham gia thẩm định về an ninh trật tự đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp; xem xét kiến nghị không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư năng lực tài chính yếu, có “Lịch sử” nợ lương, chậm tiến độ, có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự”.

Điều 19. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các trường hợp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm, an toàn lao động.

2. Hướng dẫn, đề nghị và kiểm tra các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn.

3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật cho công nhân, viên chức, người lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, cơ quan quản lý lao động địa phương trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đơn khiếu nại của công nhân, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động.

5. Chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng nội quy lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao tại doanh nghiệp theo quy định.

6. Chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh triển khai đến Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động.

7. Kiến nghị các cấp quản lý, cơ quan chức năng xử lý những vi phạm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, cản trở người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở, giải quyết các trường hợp tranh chấp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm trong Khu công nghiệp.

Điều 20. Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý thống nhất các số liệu thống kê và báo cáo của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Điều 21. Sở Nội vụ

Phối hợp Ban Quản lý tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Điều 22. Thanh tra tỉnh

1.Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của tỉnh trên cơ sở tổng hợp yêu cầu về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của Ban Quản lý, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; theo dõi, tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được cấp trên phê duyệt của các cơ quan để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra doanh nghiệp cho Ban Quản lý, phối hợp giải quyết các kiến nghị có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Điều 23. Chi cục Hải quan Hậu Giang

Phối hợp với Ban Quản lý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; cung cấp thông tin, số liệu có liên quan khi có yêu cầu.

Điều 24. Công ty Điện lực Hậu Giang

1. Cho ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng điện và khả năng cung cấp điện cho dự án.

2. Có trách nhiệm cung cấp đủ về số lượng và chất lượng điện tới hàng rào nhà máy của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu của doanh nghiệp theo hợp đồng và cho các dự án, công trình phục vụ Khu công nghiệp.

3. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp điện và cung cấp điện cho nhà đầu tư đúng quy định.

Điều 25. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang

Có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoặc kinh doanh liên kết với các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật, để cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt, tới hàng rào nhà máy của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp theo hợp đồng.

Điều 26. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, tuyên truyền người lao động, chủ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, lao động, bệnh nghề nghiệp, có kế hoạch kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp thực hiện các nội dung trên.

Điều 27. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

2. Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết các trường hợp tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.

4. Là đầu mối, đại diện cho Nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp.

5. Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý thực hiện việc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, xây dựng không phép, trái phép trong Khu công nghiệp.

6.Thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo thẩm quyền.

7. Phối hợp Ban Quản lý, các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp.

8. Hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp.

9. Phối hợp công bố quy hoạch, tiếp nhận mốc giới quy hoạch theo quy định.

10. Chỉ đạo tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp và thực hiện phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 28. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ động phối hợp với Ban Quản lý, cùng các ngành liên quan thực hiện quản lý an ninh trật tự công cộng, bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp.

2. Đại diện Nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị với Ban Quản lý những vấn đề về quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp.

3. Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; vận động Nhân dân trên địa bàn có Khu công nghiệp chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp.

4. Kiểm tra trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại những trường hợp xây dựng không phép, trái phép và cố tình vi phạm quy hoạch, buộc khôi phục hiện trạng theo quy hoạch đảm bảo theo thẩm quyền.

5. Phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự trong Khu công nghiệp.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 29. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hàng năm, các sở, ngành và địa phương có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của năm trước gửi về Ban Quản lý chậm nhất ngày 15/01 của năm sau; Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Quy chế này chậm nhất ngày 30/01 hàng năm.

Điều 30. Điều khoản thi hành

Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện Quy chế này; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Quản lý để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) và sửa đổi bổ sung thay thế danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) và sửa đổi bổ sung thay thế danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi