Quyết định 353/QĐ-UBND Bình Thuận 2024 danh mục đề án khuyến công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 353/QĐ-UBND

Quyết định 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:353/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Hải
Ngày ban hành:15/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

__________

Số: 353/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Bình Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2024

____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3215/TTr-SCT ngày 08/12/2023 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 348/STC-HCSN ngày 29/01/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục các đề án khuyến công địa phương năm 2024 (có danh mục các đề án kèm theo).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương được UBND tỉnh giao dự toán cho Sở Công Thương năm 2024.

Điều 2. Căn cứ danh mục các đề án khuyến công năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương phân bổ và giao dự toán để thực hiện các đề án, chương trình khuyến công địa phương theo đúng quy định. Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị được giao dự toán thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đúng chính sách, chế độ và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Hải);
- Trung tâm Khuyến công và XTTM;
- Lưu: VT, KT An

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Hải

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN

KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

__________________

 

Số TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Mục tiêu và nội dung

1

Đề án “Thông tin tuyên truyền ngành Công Thương tỉnh Bình Thuận năm 2024”

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Giới thiệu, quảng bá hoạt động ngành; Truyền tải các chủ trương, chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh Bình Thuận thuộc lĩnh vực thực hiện; Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, lợi thế, sản phẩm công nghiệp và thương mại của tỉnh Bình Thuận; Giới thiệu tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư ngành trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại; …

2

Đề án “Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tổ chức 02 khóa đào tạo nâng cao năng quản lý nhằm cung cấp cho lãnh đạo và nhân viên của các cơ sở sản xuất công nghiệp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện được các bước hoạch định công việc hiệu quả; Đồng thời, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, củng cố mở rộng thị trường. Qua đó, giúp cho cơ sở công nghiệp có được đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp xu hướng phát triển.

3

Đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ triển lãm”

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh, ưu tiên cho các cơ sở có sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực phía Nam, cấp quốc gia và các cơ sở có sản xuất sản phẩm lợi thế của tỉnh. Với mục tiêu giúp cho doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời giúp cho cơ sở, doanh nghiệp giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.

4

Đề án “Xuất bản ấn phẩm điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2024”

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Thiết kế và xuất bản 01 Ấn phẩm điện tử nhằm thông tin, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận thông qua Ấn phẩm điện tử có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sản xuất được tiếp cận và thiết lập mối quan hệ với các tổ chức xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, tạo tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của các cơ sở. Ấn phẩm sau khi hoàn thành sẽ được tích hợp và sử dụng trên Trang Thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và các Trang Thông tin điện tử khác.

5

Đề án “Đề án bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận”

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Đề án này nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu phát triển, góp phần thúc đẩy công nghiệp tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

6

Đề án “Tổ chức tham gia gian hàng tập trung của tỉnh trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại các Hội chợ triển lãm khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên”

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tổ chức gian hàng tập trung của tỉnh trưng bày, giới thiệu thành tựu và sản phẩm CNNTTB của tỉnh tại các Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên. Qua đó, giúp cho các sản phẩm có cơ hội tiếp cận trực tiếp tới người tiêu dùng, tăng cường quảng bá thương hiệu, chất lượng sản phẩm và cơ hội tìm kiếm đối tác đầu tư cho các doanh nghiệp

7

Các chương trình khác

 

 

7.1

Chi hỗ trợ tham dự hội nghị, hội thảo; Chi hỗ trợ tham dự tổng kết, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; Chi kiểm tra, nghiệm thu các đề án khuyến công năm 2024; khảo sát, thẩm tra và bảo vệ kế hoạch năm 2025 và quyết toán năm 2023

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Hỗ trợ chi phí tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2024; kinh phí kiểm tra, thực hiện các đề án khuyến công năm 2024, xây dựng kế hoạch năm 2025, quyết toán năm 2023

7.2

Chi hoạt động thẩm định các đề án, chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Hỗ trợ kinh phí hoạt động thẩm định các đề án, chương trình khuyến công

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi